Regulamin Usługi GetResponse

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z usługi GetResponse („Usługa”) świadczonej przez GetResponse S.A., z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy alei Grunwaldzkiej 413, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000942075, NIP: 9581468984, o kapitale zakładowym 5.559.840,00 PLN opłaconym w całości („GetResponse”, „my”).

Usługa przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów będącymi przedsiębiorcami, do korzystania w celach bezpośrednio związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

Warunkiem korzystania z Usługi przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja wszystkich jego postanowień. Klikając przycisk „Aktywuj Konto”, podmiot wskazany w procesie aktywacji („ty” lub „Klient”) akceptuje Regulamin i zobowiązuje się korzystać z Usługi zgodnie z jego postanowieniami. Osoba aktywująca Konto w Usłudze oświadcza, że jest do tego upoważniona oraz że dokonuje aktywacji w imieniu i na rzecz Klienta. Z chwilą akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia prawnie wiążącej umowy pomiędzy Klientem a GetResponse. Zastrzegamy prawo odmowy zawarcia umowy z Klientem z dowolnego powodu, w szczególności w przypadkach, gdy Klientowi w przeszłości usunięto Konto z powodu naruszania zasad Regulaminu.

Jeżeli nie akceptujesz któregokolwiek z postanowień Regulaminu, nie powinieneś aktywować Konta, ani korzystać z Usługi.

II. USŁUGA

1. Usługa

W ramach Usługi zapewniamy:

 • dostęp do platformy internetowej GetResponse („Platforma GetResponse”) w modelu SaaS („Software-as-a-Service”), ogólnie dostępnej dla naszych klientów, która umożliwia tworzenie i wysyłanie kampanii marketingowych, zarządzanie nimi oraz hostowanie list mailingowych przy użyciu narzędzi takich jak: Kreator Newsletterów, Kreator Landing Pages, Marketing Automation i wiele innych;
 • obsługę Klienta zgodnie z opisem poniżej;
 • dodatkowe narzędzia (tzw. add-ons) i usługi. Korzystanie z niektórych add-onów lub usług wymaga osobnego zamówienia i podlega dodatkowej opłacie.

Szczegółowy zakres funkcjonalności Usługi dostępnych w ramach Twojej subskrypcji („Pakiet”) zależy od wybranego cyklu rozliczeniowego („Cykl Rozliczeniowy”) oraz wielkości bazy kontaktów („Lista Kontaktów”) i jest określony w cenniku.

Możesz korzystać z Usługi wyłącznie w celu wysyłania emaili do tych odbiorców („Kontakty”), którzy wyrazili zgodę na dodanie ich do listy mailingowej i otrzymywanie informacji handlowych i zgody tej nie wycofali, chyba że posiadasz inną ważną podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych Kontaktów w ramach Usługi.

2. Konto

Do korzystania z Usługi wymagane jest założenie przez Klienta indywidualnego konta na Platformie GetResponse („Konto”). Dostęp do Konta możliwy jest wyłącznie przy użyciu indywidualnego dla każdego Klienta loginu i hasła. Jako Klient masz obowiązek utrzymywać swoje dane logowania w tajemnicy. Jesteś też odpowiedzialny za sposób korzystania Konta, w szczególności za działalność innych użytkowników Konta („Użytkownicy”). W ramach Platformy GetResponse możliwe jest określenie różnych poziomów dostępu do Konta, Webinarów oraz Treści (zdefiniowanych poniżej). Na Tobie spoczywa odpowiedzialność za stosowanie odpowiednich poziomów dostępu.

3. Konto bezpłatne 

GetResponse oferuje bezpłatny, nieograniczony w czasie, dostęp do Usługi – bez żadnych kosztów, z ograniczeniami w zakresie funkcjonalności („Konto Bezpłatne”). Możesz założyć tylko jedno Konto Bezpłatne.

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do większej liczby funkcjonalności niż dostępne w Koncie Bezpłatnym, wybierz odpowiedni plan płatny i dokonaj przedpłaty na kolejny okres.

GetResponse zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia, zmiany  funkcjonalności lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub dowolnej jej części) w formie subskrypcji Konta Bezpłatnego, tymczasowo lub na stałe, w dowolnym momencie lub od czasu do czasu, za uprzednim poinformowaniem lub bez takiej informacji. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że GetResponse nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej za jakąkolwiek modyfikację lub zaprzestanie świadczenia Usługi oraz że GetResponse nie ma obowiązku (wyraźnego ani dorozumianego) świadczenia lub kontynuowania świadczenia Usługi lub jakiejkolwiek jej części, teraz lub w przyszłości.

4. Upgrade

 1. W każdej chwili możesz zmienić Pakiet oraz zamówić add-ona lub usługę dodatkową. Cykl Rozliczeniowy dla zamówionych add-onów będzie dostosowany do cyklu miesięcznego w ramach Twojego Konta tak, aby terminy płatności wszystkich usług w ramach Twojego Pakietu były zgodne. Oznacza to, że pierwsza opłata za add-on jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca cyklu miesięcznego w ramach subskrypcji na Usługę.
 2. Jeżeli korzystasz z Konta Bezpłatnego lub planu miesięcznego i zdecydujesz się wykupić plan 12-miesięczny lub 24-miesięczny, będziesz uprawniony do zarejestrowania jednej domeny dostępnej u rejestratora OpenSRS w ramach Konta GetResponse bez dodatkowej opłaty, pod warunkiem, że koszt takiej domeny na rok będzie niższy niż równowartość $ 15,00 brutto według bieżącego kursu NBP. Wybrana przez Ciebie domena będzie dostępna do końca wykupionego przez Ciebie płatnego planu albo przez okres 12 miesięcy od momentu jej wyboru, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Możesz odpłatnie przedłużyć domenę na kolejny okres, zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami oferowanymi przez rejestratora. Jeżeli nie skorzystasz z możliwości zarejestrowania jednej, czasowej, nieodpłatnej domeny w związku ze wskazaną wyżej zmianą planu, nie przysługuje Ci rekompensata ani wymiana domeny na innego rodzaju add-on lub usługę.

5. Domeny

1. W związku z udostępnieniem Kreatora Landing Page w ramach Usługi umożliwiamy zintegrowanie Twoich landing pages z subdomenami udostępnianymi przez nas lub Twoimi własnymi domenami. Jako Klient ponosisz wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie, czy nazwa wybranej nazwy domeny lub subdomeny nie narusza praw osób trzecich, ponieważ my nie dokonujemy takiej weryfikacji i wyłączamy naszą odpowiedzialność w tym zakresie. Zastrzegamy prawo zablokowania dowolnej domeny lub subdomeny, anulowania lub zmiany nazwy dowolnej domeny lub subdomeny wybranej przez Klienta, w szczególności jeśli zostaniemy do tego zobowiązani przez sąd lub inny organ władzy publicznej lub zmuszeni z uwagi na naruszenie lub zagrożenie praw osób trzecich lub praw GetResponse.

2. Jeżeli korzystasz z darmowej, publicznej domeny (np. gmail.comyahoo.com) do wysyłki wiadomości e-mail za pomocą GetResponse, akceptujesz fakt, że GetResponse może automatycznie wprowadzić zmianę takiej domeny w polu adresu e-mail nadawcy (“od”) na getresponsesend.com lub inną należącą do GetResponse, a także ograniczyć łączną liczbę wysyłanych przez Ciebie wiadomości e-mail za pomocą Usługi do 50 dziennie. Odpowiedzi odbiorców wiadomości będą kierowane na Twój pierwotny adres e-mail w domenie publicznej. Opisane wyżej ograniczenia oraz zmiany przestaną być stosowane przez GetResponse, jeżeli dodasz i zweryfikujesz adres e-mail na Twojej indywidualnej domenie, a w przypadku dalszych restrykcji nakładanych przez dostawców poczty e-mail, dopiero jak dodatkowo prawidłowo skonfigurujesz uwierzytelnianie wiadomości e-mail za pomocą DKIM oraz DMARC w Twojej indywidualnej domenie. Wtedy GetResponse automatycznie użyje Twojego adresu w Twoich wysyłkach.

6. Webinary

Webinary to funkcja pozwalająca na organizowanie konferencji online („Webinar”) dla określonej liczby uczestników („Uczestnicy”). Możesz organizować tylko takie Webinary, w których bierzesz udział jako aktywny Uczestnik. Organizując Webinar, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za powiadomienie wszystkich Uczestników, że dane osobowe oraz informacje ujawnione podczas Webinaru mogą być przekazywane innym Uczestnikom i osobom trzecim. Masz obowiązek poinformować Uczestników, że korzystanie z Webinaru podlega Regulaminowi oraz Polityce Prywatności GetResponse, w szczególności w zakresie ograniczeń dotyczących niedozwolonych praktyk oraz wymagań technicznych.

Możesz prowadzić tylko jeden Webinar jednocześnie w ramach tego samego Konta. Pamiętaj, że Webinary mogą być niedostępne w niektórych lokalizacjach.

7. Dodatkowe funkcje (add-ons) i usługi

Możesz korzystać z dodatkowych funkcji (add-ons) udostępnianych przez GetResponse lub zintegrować swoje Konto z usługami świadczonymi przez zewnętrznych dostawców. Usługi zewnętrzne nie są świadczone przez GetResponse. Możliwość korzystania z niektórych add-onów i usług zewnętrznych może być ograniczona na podstawie postanowień odrębnych warunków użytkowania (“Dodatkowe Warunki Użytkowania”), które można znaleźć tutaj lub warunków użytkowania dostawcy zewnętrznego. Z chwilą integracji z usługą zewnętrzną wyrażasz zgodę na wymianę pomiędzy GetResponse a podmiotem zewnętrznym Twoich informacji i danych (nie wyłączając informacji poufnych) w celu umożliwienia integracji. Wszelkie odesłania do zewnętrznych usług lub stron internetowych, jakie znajdują się w Usłudze, na stronie internetowej www.getresponse.com lub jakiejkolwiek innej stronie internetowej należącej do lub wykorzystywanej przez GetResponse (“Strony Internetowe”) umieszczamy wyłącznie dla Twojej wygody i nie kontrolujemy ani nie wspieramy jakichkolwiek materiałów lub informacji znajdujących się na tych stronach.

8. Wersje testowe produktu

Od czasu do czasu udostępniamy testowe wersje nowych funkcji. Umożliwia to naszym Klientom wypróbowanie nowych rozwiązań, a nam – lepsze zrozumienie potrzeb Klientów oraz dalsze rozwijanie i ulepszanie Usługi. Decydując się na korzystanie z wersji testowej, Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na następujące warunki:

 • Funkcja w wersji testowej jest dostępna jedynie przez określony czas i GetResponse zastrzega sobie prawo do jej wyłączenia w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 • Funkcja w wersji testowej jest dostępna w ograniczonym zakresie, który może być zmieniony przez GetResponse w każdej chwili, bez podania przyczyny.
 • GetResponse nie gwarantuje, że wersja testowa funkcji zostanie na stałe wprowadzona do Usługi i może zrezygnować z rozwijania danej funkcji w każdej chwili, bez podania przyczyny.
 • Jako Klient ponosisz pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z korzystania z testowej wersji funkcji. W szczególności, jesteś w pełni odpowiedzialny za wpływ, jaki korzystanie z wersji testowej może mieć na dotychczasowe ustawienia Twojego Konta, zaplanowane w koncie kampanie, zebrane dane i pozostałe informacje. W przypadku wyłączenia testowej wersji funkcji, część zachodzących w koncie procesów może zostać nieodwracalnie zakłóconych bądź przerwanych z uwagi na specyfikę testowej wersji usługi, a zebrane dotychczas w koncie dane i pozostałe informacje mogą zostać utracone. GetResponse nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje bezpośrednio lub pośrednio z tego wynikające.
 • Po zakończeniu okresu testów, nowa funkcja może zostać udostępniona użytkownikom jako funkcja dodatkowo płatna, tj. dostępna dla użytkowników jedynie po uiszczeniu odpowiedniej opłaty (np. jako płatny add-on) lub w ramach wybranej opcji cenowej Usługi. W takim przypadku, chcąc uzyskać dostęp do nowej funkcji, powinieneś dokonać zakupu Usługi w odpowiedniej opcji cenowej.

Więcej informacji na temat warunków i usług aktualnych dostępnie w wersji Beta możesz znaleźć klikając tutaj.

III. WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia działania Usługi na najnowszych oficjalnych wersjach przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari oraz Internet Explorer. Do korzystania z Usługi musisz posiadać urządzenie pozwalające na dostęp do Internetu, włącznie z przeglądarką internetową akceptującą pliki typu „cookies” i z włączoną obsługą JavaScript, a także konto poczty email. 
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Klient zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją użytkownika końcowego w naszym Centrum Pomocy, gdzie znajdują się minimalne wymagania sprzętowe i programowe dotyczące korzystania z Usługi. Wymagania te mogą podlegać zmianom za każdym razem, gdy uznamy, że są nieaktualne, nie spełniają wymogów najnowszych standardów na rynku, w tym w zakresie bezpieczeństwa, lub gdy zdecydujemy o wprowadzeniu nowych rozwiązań technologicznych w ramach Usługi.
 3. Do korzystania z funkcjonalności Webinarów w pełnym zakresie audio-video niezbędne jest podłączenie w czasie Webinaru prawidłowo działających słuchawek lub głośników, mikrofonu oraz kamery. Słuchawki, głośniki, mikrofon i kamera nie powinny być jednocześnie używane przez inne aplikacje. 
 4. Do aktywacji Konta niezbędne jest posiadanie telefonu/lub usługi pozwalającej na odebranie wiadomości SMS z kodem autoryzacyjnym.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że GetResponse nie odpowiada za spełnienie przez Klienta powyższych wymogów, oraz że jakość plików wysyłanych, publikowanych lub w inny sposób udostępnianych przy użyciu Usługi może różnić się od jakości źródłowej z uwagi na konieczność ich dostosowania do standardów i parametrów przesyłania danych, sieci lub urządzeń uczestniczących w transferze, a także wymogów Usługi.

IV. KORZYSTANIE Z USŁUGI

Z chwilą założenia Konta i akceptacji Regulaminu:

 • zobowiązujesz się postępować zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Polityki Antyspamowej GetResponse, a także z innymi dokumentami i instrukcjami wydawanymi przez GetResponse w związku ze świadczeniem Usługi (w ich aktualnie obowiązującym brzmieniu),
 • zobowiązujesz się korzystać z Usługi jedynie w celach bezpośrednio związanych z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • potwierdzasz, że dane podane w formularzu rejestracyjnym oraz w Koncie są zgodne z prawdą oraz zobowiązujesz się do niezwłocznego aktualizowanie tych danych, jeżeli ulegną zmianie, zobowiązując się jednocześnie do wskazania zakresu prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej i podania numeru NIP,
 • potwierdzasz, że dane podane w formularzu rejestracyjnym oraz w Koncie są zgodne z prawdą oraz zobowiązujesz się do niezwłocznego aktualizowanie tych danych, jeżeli ulegną zmianie,
 • zobowiązujesz się wysyłać lub w inny sposób udostępniać z wykorzystaniem Usługi lub add-onów tylko takie materiały, do których posiadasz odpowiednie prawa,
 • zobowiązujesz się ściśle przestrzegać zasad i przepisów prawa dotyczących wysyłania komunikacji elektronicznej (w tym informacji handlowych), przetwarzania danych osobowych, a zwłaszcza przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych,
 • zobowiązujesz się zachować w tajemnicy swoje dane logowania do Konta,
 • wyrażasz zgodę na otrzymywanie faktur wystawianych przez GetResponse za świadczoną Usługę w formie elektronicznej.

Z chwilą akceptacji Regulaminu powierzasz GetResponse przetwarzanie danych osobowych potrzebnych do świadczenia Usługi na zasadach wskazanych w Umowie Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, która stanowi integralną część Regulaminu.

V. PŁATNOŚCI

Jesteś zobowiązany terminowo uiszczać opłaty za korzystanie z Usługi i add-ony zgodnie z wybranym przez siebie Pakietem. Oferujemy miesięczne, roczne i dwuletnie Cykle Rozliczeniowe. Aktualna oferta cenowa GetResponse dostępna jest w zakładce cennik GetResponse.

Usługa udostępniana jest na wybrany przez Ciebie Cykl Rozliczeniowy (który jest automatycznie odnawiany w przypadku wyboru formy płatności kartą kredytową) po otrzymaniu przez GetResponse opłaty wyliczonej zgodnie z wybranym przez Ciebie Pakietem (usługa przedpłacona). GetResponse zastrzega prawo informowania Klientów poprzez email o upływającym Cyklu Rozliczeniowym oraz o wysokości opłaty koniecznej do zapłaty celem odnowienia subskrypcji na kolejny Cykl Rozliczeniowy. W przypadku stwierdzenia braku płatności przez Klienta, uznaje się, że zrezygnował on z dalszej subskrypcji Usługi, Konto Klienta zostaje zablokowane, a umowa ulega rozwiązaniu.

Opłaty za korzystanie z Konta możesz dokonać kartą kredytową, kartą debetową bądź przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu transakcyjnego online prowadzonego przez partnera GetResponse będącego uznaną instytucją finansową. Dostępne metody płatności mogą różnić się w zależności od kraju Klienta. W przypadku jakichkolwiek problemów z płatnością, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta. Dokonane płatności za zamówioną Usługę nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych przepisami prawa i niniejszym Regulaminem.

W przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty kredytowej, podajesz dane swojej karty tylko przy rejestracji. Informujemy, że opłaty za kolejne okresy będą pobierane automatycznie pierwszego dnia po upływie okresu subskrypcji (tzw. recurring payment – płatność odnawiana automatycznie).

Jeżeli w ramach automatycznego odnowienia pobranie opłaty przy pomocy karty nie jest możliwe, w zależności od planu, który wybrałeś:

 • w przypadku płatności miesięcznych: GetResponse podejmie próby pobrania opłaty w kolejnych dniach, a jeżeli nadal nie będzie możliwe pobranie opłaty, uznaje się, że zrezygnowałeś z Usługi;
 • w przypadku płatności 12-miesięcznych lub 24- miesięcznych z góry: GetResponse podejmie próby pobrania opłaty w całości lub w częściach w kolejnych dniach i/lub miesiącach, a jeżeli nadal nie będzie możliwe pobranie opłaty, uznaje się, że zrezygnowałeś z Usługi. 

W celu zapewnienia ciągłości świadczenia Usługi i realizowania płatności, upoważniasz GetResponse do aktualizowania swoich danych kartowych w przypadku, gdy dane te stają się nieaktualne, upływa termin ważności karty itp. i na podstawie zaktualizowanych danych do kontynuowania pobierania opłat na dotychczasowych zasadach. GetResponse nie odpowiada za żadne dodatkowe opłaty naliczane przez instytucje finansowe z tytułu realizacji transakcji płatniczej.

Faktura VAT za korzystanie z Usługi wystawiana jest w formie elektronicznej w ciągu 7 dni od otrzymania płatności. Faktura będzie dostępna w zakładce „Twoje Płatności” w Koncie Klienta. Dla potrzeb rozliczeń uznaje się, że miesiąc wynosi 30 dni, rok obejmuje 360 dni, zaś dwa lata 720 dni.

GetResponse, w celach związanych z obliczeniem należnego wynagrodzenia, monitoruje maksymalną liczbę Kontaktów zgromadzonych we wszystkich kampaniach email marketingowych prowadzonych przez Ciebie w danym miesiącu. Liczba Kontaktów liczona jest odrębnie dla każdej kampanii, co oznacza że Kontakty pozostają unikalne w ramach pojedynczej kampanii, a nie całego Konta. W odniesieniu do Kreatora Landing Page liczona jest liczba odwiedzin opublikowanego landing page w miesiącu. W związku z tym konieczne jest monitorowanie również przez Ciebie liczby Kontaktów zgromadzonej przez Ciebie w ramach korzystania z Usługi.

Jeśli przekroczysz wykupiony limit wielkości Listy Kontaktów, obowiązują następujące zasady, które mają wpływ na zwiększenie wynagrodzenia za korzystanie z Usługi:

 • jesteś zobowiązany uiścić opłatę dodatkową za rozszerzenie limitu; opłata dodatkowa stanowi różnicę pomiędzy wartością miesięcznej opłaty za liczbę Kontaktów, którą osiągnąłeś w okresie rozliczeniowym a wartością miesięcznej opłaty, jaką uiściłeś zgodnie z wybranym przez siebie Pakietem,
 • jeżeli przekroczysz maksymalny limit wielkości Listy Kontaktów przewidziany w cenniku GetResponse, opłata dodatkowa kalkulowana jest zgodnie z zasadą określoną w punkcie a) powyżej oraz dodatkowo 12 zł za każdy rozpoczęty 1000 Kontaktów ponad maksymalną Listę Kontaktów,
 • jeżeli przekroczysz wybraną przez siebie wielkość Listy Kontaktów o trzy poziomy, możliwość rozszerzenia Listy Kontaktów zostanie zablokowana. W takiej sytuacji powinieneś skontaktować się z Działem Obsługi Klienta. Po potwierdzeniu, że przekroczenie wielkości nie wiązało się z naruszeniem przepisów prawa, naszych polityk lub niniejszego Regulaminu, możliwość rozszerzenia Listy Kontaktów zostanie odblokowana,
 • wszelkie dodatkowe płatności wymienione powyżej powinieneś uiścić w miesiącu bezpośrednio następującym po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia wielkości Listy Kontaktów.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany opłat za korzystanie z Usługi w każdym czasie poprzez publikację nowego cennika na stronie cennik GetResponse. Nowy cennik będzie miał zastosowanie do nowych Klientów i wszystkich dotychczasowych Klientów – od momentu rozpoczęcia kolejnego Okresu Rozliczeniowego lub jeśli będą dokonywać z własnej inicjatywy zmiany w wybranym przez siebie Pakiecie (o nowej ofercie cenowej poinformujemy drogą mailową na adres email wskazany do korespondencji w Koncie Klienta na minimum 14 (czternaście) dni przed planowaną zmianą cennika.

Ceny nie uwzględniają podatku od towarów i usług (VAT), który będzie doliczony według stawek obowiązujących w dacie wystawienia faktury przez GetResponse. Akceptując Regulamin, zgadzasz się uiszczać podatki związane z zamówieniem Usługi. Potwierdzasz jednocześnie, że jesteś zarejestrowany jako czynny podatnik VAT w swoim kraju i na prośbę GetResponse przedstawisz numer, pod którym zostałeś zarejestrowany. Jeżeli prawo nakłada na Ciebie obowiązek odliczenia lub potrącenia podatku, musisz zapłacić kwotę potrącaną lub wstrzymaną zgodnie z prawem oraz zapłacić dodatkową kwotę, tak aby GetResponse otrzymało zapłatę w całości, jakby nie było potrącenia lub wstrzymania. Korzystając z Usługi jako polski przedsiębiorca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej jesteś zobowiązany do podania numeru NIP.

Możesz dokonywać zakupów w ramach Usługi korzystając również z Twojego konta Apple ID w ramach naszej aplikacji mobilnej, pobranej z App Store. W takiej sytuacji procesorem płatności odpowiedzialnym za ewentualne zwroty z tytułu cofnięcia płatności a także za płatności wykonywane w ramach automatycznego odnawiania płatności (wskazane wcześniej tzw. recurring payment) jest firma Apple.

Zgodnie z regulaminem Apple, w razie problemów związanych z płatnościami dokonanymi tą metodą, zgłaszanie problemów i ewentualne żądania zwrotu pieniędzy dokonywane są za pośrednictwem konta Apple ID. W celu uzyskania pomocy w tym zakresie zalecamy skorzystanie z centrum pomocy https://getsupport.apple.com W celu uniknięcia wątpliwości wskazujemy, że powyższe obejmuje tylko płatności dokonane za pośrednictwem aplikacji mobilnej pobranej z serwisu App Store. 

VI. NIEDOZWOLONE PRAKTYKI

Nie możesz korzystać z Usługi, a także wykorzystywać, udostępniać ani przesyłać jakichkolwiek Treści (zdefiniowanych poniżej) z użyciem Usługi w żaden sposób, który celowo bądź nieumyślnie, prowadzi do naruszenia przepisów prawa, dobrych obyczajów, postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności, Polityki Anty-Spamowej GetResponse, jak również praw własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich, lub który w inny sposób jest lub może być szkodliwy dla naszej Usługi, marki lub reputacji. Niezależnie od powyższego, każde z działań wskazanych w tym miejscu stanowi niedozwoloną praktykę i jako takie stanowi naruszenie Regulaminu i podstawę do natychmiastowego zamknięcia Twojego Konta.

Wykorzystywanie niektórych Treści może być nielegalne lub skutkować wyższymi niż normalne współczynnikami odrzuconych wiadomości i skargami w przedmiocie nadużyć, co może mieć wpływ na dostarczalność wiadomości przesyłanych przy użyciu Usługi GetResponse. Przyjmujesz do wiadomości i zobowiązujesz się nie korzystać z Usługi w celu przesyłania, udostępniania, oferowania, promowania lub sprzedaży, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek towarów lub usług wskazanych tutaj. Niezastosowanie się do powyższego zakazu stanowi naruszenie Regulaminu i podstawę do natychmiastowego zamknięcia Twojego Konta.

Nie możesz używać sprzętu lub oprogramowania mogącego uszkodzić lub zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Platformy GetResponse, ani służącego do przechwytywania systemu lub danych z Platformy GetResponse lub jakiejkolwiek strony internetowej posiadanej lub kontrolowanej przez GetResponse. Nie możesz podejmować żadnych działań powodujących nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie w sieci internetowej lub należącej do GetResponse infrastruktury. Informujemy, że nie monitorujemy ani nie kontrolujemy Twojej działalności w zakresie korzystania z Usługi. Zastrzegamy jednak prawo (niezależnie od innych uprawnień wynikających z Regulaminu) wstrzymania publikacji, usunięcia każdej Treści (zdefiniowanej jak w punkcie poniżej), wstrzymania kampanii email marketingowej lub Webinaru, zablokowania landing page, zablokowania dostępu do całej lub części Usługi z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jeżeli uzyskamy informację lub uzasadnione podejrzenie, że działalność Klienta, Uczestnika lub Treści naruszają przepisy prawa, nasze polityki, niniejszy Regulamin, prawa osób trzecich lub z innego powodu jest niepożądana. W wyżej opisanych sytuacjach nie ponosimy odpowiedzialności względem Klienta za podjęte środki podjęte przez nas celem przywrócenia prawidłowego i zgodnego z prawem i niniejszym Regulaminem prawidłowego funkcjonowania Usługi.

Nie możesz korzystać z Usługi w celu promowania, w jakikolwiek sposób, produktów, usług lub treści powiązanych z produktami i usługami finansowymi, które często kojarzone są z wprowadzającymi w błąd lub oszukańczymi praktykami promocyjnymi (np. Initial Coin Offerings ICO lub opcje binarne); produkty i usługi powiązane z kryptowalutami nie mogą być promowane bez uprzedniej pisemnej zgody GetResponse.

1. Zasady należytego korzystania

Odpowiednie używanie Usługi zapewnia wysoki standard i wydajność tysiącom naszych klientów. Z tego względu istotne jest przestrzeganie zasad należytego korzystania z Usługi w taki sposób, aby było ono równie satysfakcjonujące dla wszystkich.

Zapewniamy, że narzędzia i funkcje dostępne w sposób „nielimitowany” są naprawdę „nielimitowane” jeżeli są wykorzystywane zgodnie z niniejszymi zasadami. Oznacza to, że nie narzucamy ograniczeń ilościowych takich jak np. dopuszczalny limit wysłanych emaili lub opublikowanych landing pages. Określiliśmy jednak pewne parametry nadużyć, aby zapewnić, że nadmierne korzystanie z niektórych funkcji nie będzie miało negatywnego wpływu na korzystanie z Usługi przez innych klientów lub na skuteczność ich kampanii. Parametry te znacznie wykraczają poza standardowe użycie Usługi i nie będą dotyczyć większości naszych klientów. Znajdą one zastosowanie jedynie w sytuacjach nadmiernego korzystania z Usługi, prowadzącego do obciążenia naszych systemów, które negatywnie wpływa na użytkowanie Usługi przez innych klientów. W takim wypadku nasz zespół Compliance niezwłocznie poinformuje Cię o korzystaniu z Usługi lub jej części w sposób nadmierny i w przystępny sposób poradzi Ci, jak korzystać z Usługi w sposób zgodny z Regulaminem i wybranym Planem Subskrypcji. Jeśli nadal będziesz używał Usługi w sposób nadmierny, zastrzegamy sobie prawo zawieszenia lub zablokowania dostępu do Usługi w całości lub w części lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, o czym zostaniesz niezwłocznie poinformowany. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany przez nas indywidualnie ze wskazaniem możliwych dalszych kroków postępowania i uzasadnieniem naszych działań. W wyżej wskazanych przypadkach, spowodowanych bezpośrednim naruszeniem spowodowanym przez Klienta, Klient nie jest uprawniony do żądania zwrotu jakichkolwiek kwot zapłaconych na naszą rzecz.

VII. TREŚCI

Jesteś odpowiedzialny za wszelkie informacje, dane, teksty, grafiki, logo, video, pliki audio lub inne materiały i utwory, które publikujesz, załadowujesz, przesyłasz lub w inny sposób udostępniasz przy użyciu Usługi, w tym w szczególności na swojej landing page, podczas Webinarów, lub które publikują lub załadowują na landing page lub podczas Webinarów Twoi użytkownicy lub Uczestnicy („Treści”). Odpowiedzialność ta obejmuje również Treści stanowiące linki do innych stron internetowych lub zasobów lub inne usługi udostępniane przez osoby trzecie, którymi się posługujesz. Nie rościmy sobie żadnych praw do Treści i przyjmujemy, że prawa i tytuły do Treści przysługują Klientowi (lub jego użytkownikom/Uczestnikom), za wyjątkiem treści pochodzących z naszych zasobów, w tym Multimedia Studio i zbioru Gotowych Szablonów. Oznacza to, że korzystając z naszej Usługi, odpowiadasz za treści związane z jej wykorzystywaniem.

Przyznajemy Ci prawo do korzystania z udostępnianych przez nas zasobów wyłącznie w celu korzystania z Usługi i add-onów zgodnie z ich przeznaczeniem, bez względu na to, czy dostęp do tych materiałów uzyskałeś bezpłatnie lub odpłatnie, oraz bez względu na to, czy materiał jest standardowy czy przygotowywany na Twoje zamówienie. Zwracamy uwagę, iż nasze zasoby (w tym w Multimedia Studio) mogą obejmować materiały, które podlegają prawom autorskim oraz prawom pokrewnym osób trzecich. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że przysługuje nam prawo usunięcia w dowolnej chwili i według własnego uznania takich materiałów, zablokowania do nich dostępu, jak również żądania, abyś niezwłocznie zaprzestał ich używania, w tym w kampaniach email marketingowych i landing page(s) lub Webinarach. Jeżeli nie spełnisz tego żądania, przysługuje nam prawo samodzielnego usunięcia takich materiałów w celu ochrony naszej własności intelektualnej. W wyżej wskazanych przypadkach, spowodowanych naruszeniem niniejszego Regulaminu i przysługujących nam praw własności intelektualnej nie będziesz uprawniony do żądania zwrotu jakichkolwiek kwot zapłaconych na naszą rzecz. 

Jeśli opublikujesz, prześlesz lub w jakikolwiek inny sposób udostępnisz Treści należące do osób trzecich lub za pośrednictwem osób trzecich, jesteś zobowiązany, niezależnie od obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, do przestrzegania warunków świadczenia usług, warunków licencyjnych lub regulaminów ustalonych przez te podmioty.

Przepisy prawa lub niniejszego Regulaminu, stanowiącego podstawę świadczenia usługi mogą nakładać na nas obowiązek zachowania Treści i ich udostępnienia ich bezpośredni w celu wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, orzeczenia lub decyzji właściwego organu władzy publicznej, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na podniesione zarzuty, że Treści lub aktywność użytkowników Twoich landing pages lub Uczestników narusza obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich. 

VIII. OBSŁUGA KLIENTA

Zapewniamy Obsługę Klienta poprzez email i chat. Jeśli chcesz skorzystać z pomocy Działu Obsługi Klienta lub złożyć reklamację, powinieneś w zgłoszeniu podać co najmniej nazwę swojego Konta. Nie odpowiadamy na anonimowe prośby lub reklamacje. Szczegółowe dane kontaktowe do Działu Obsługi Klienta dostępne są tutaj oraz w Koncie w zakładce „Kontakt”. Na większość zapytań i reklamacji odpowiadamy w dni robocze w ciągu 24 godzin. W każdym czasie masz prawo być informowany o statusie swojego zapytania/reklamacji.

IX. LIKWIDACJA KONTA/ROZWIĄZANIE UMOWY

Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usługi. W celu rezygnacji z Usługi, powinieneś zlikwidować Konto, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi na tej stronie internetowej. Z chwilą likwidacji przez Ciebie Konta umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu. Platforma GetResponse umożliwia Ci przywrócenie Konta (wraz z wszelkimi danymi oraz Listą Subskrybentów) w terminie 30 dni (w przypadku Konta Bezpłatnego) bądź 120 dni (w przypadku Konta płatnego) od daty usunięcia Konta (niezależnie od przyczyny jego usunięcia). Warunkiem przywrócenia Konta jest dokonanie przez Ciebie odpowiedniej zapłaty za następny okres subskrypcji Usługi w powyższych terminach. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przywrócenia Konta bez podawania przyczyn (w szczególności, jeżeli usunięcie Konta było następstwem wypowiedzenia umowy lub zablokowania Usługi przez nas z powodu naruszenia przez Ciebie Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa).

Zastrzegamy prawo wypowiedzenia Klientowi subskrypcji na Usługę w dowolnej chwili bez podania przyczyn ze skutkiem natychmiastowym za zwrotem opłaty uiszczonej z góry przez Klienta proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca okresu subskrypcji, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu.

Zastrzegamy prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, zablokowania Usługi w całości lub części lub odmowy świadczenia Usług w przyszłości, jeśli naruszysz postanowienia Regulaminu. Niezależnie od powyższego, każde z działań wskazanych tutaj stanowi naruszenie Regulaminu i podstawę do natychmiastowego zawieszenia lub zamknięcia Konta.

Z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w sytuacji, w której umowa ulega rozwiązaniu, wówczas, niezależnie od przyczyn oraz trybu rozwiązania, Klient nie jest uprawniony do żądania zwrotu uiszczonych przez niego płatności, tak w całości jak częściRezygnacja z Usługi nie zwalnia Cię z obowiązku uiszczenia opłat już wymagalnych oraz opłat, które zostaną naliczone w związku z korzystaniem z Usługi do czasu wygaśnięcia umowy; w szczególności dotyczy to opłat dodatkowych, o których mowa w punkcie V. Płatności.

Rozwiązanie umowy, zawieszenie lub zamknięcie Konta lub zmniejszenie Planu Subskrypcji, mogą mieć wpływ na Twoje Konto, w tym zaplanowane w Koncie kampanie, zebrane dane oraz inne informacje. W chwili rozwiązania umowy, zawieszenia lub zamknięcia Konta lub zmniejszenia Planu Subskrypcji niektóre procesy trwające w Koncie, zaplanowane kampanie, zebrane dane i inne informacje mogą zostać trwale utracone. GetResponse nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje bezpośrednio lub pośrednio z tego wynikające.

X. POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

GetResponse przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności.

XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

GetResponse jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do GetResponse na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i innych państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również w Stanach Zjednoczonych. Usługa, oprogramowanie Platformy GetResponse, a także treści zawarte na stronie GetResponse.pl („Utwory”), takie jak teksty, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, klipy audio oraz aplikacje, stanowią własność GetResponse lub jego partnerów.

Zabronione jest wykorzystywanie przez Klienta Utworów, a także znaków towarowych i oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących GetResponse, chyba że korzystanie z nich wynika ze specyfiki świadczonej przez GetResponse Usługi lub jeśli GetResponse wyrazi zgodę na korzystanie z nich przez Klienta.

XII. DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI

Zastrzegamy prawo zmiany lub modyfikacji cech Usługi, zwłaszcza jej aktualizacji, a także modyfikacji lub wymiany sprzętu lub oprogramowania używanego do świadczenia w celu poprawy jakości usługi, zastrzegając, że nie będzie to miało istotnie negatywnego wpływu na świadczenie Usługi. Jednocześnie, w celu poprawy jakości usługi zastrzegamy prawo do przerw w świadczeniu Usługi wynikających z przyczyn technicznych (np. awarie, naprawy, przeglądy, konserwacje, wymiana sprzętu), a w przypadku zaplanowanych przerw technicznych trwających dłużej niż jeden dzień, będziemy podejmować wszelkie starania, aby poinformować Cię o tym fakcie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Zaplanowana przerwa techniczna będzie przeprowadzona w taki sposób, by zminimalizować niedogodności z tym związane.

Zastrzegamy również prawo do modyfikowania, dodawania lub usuwania w dowolnym czasie wszelkich dokumentów, informacji, grafik lub innych treści znajdujących się na stronie: https://www.getresponse.pl.

XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Akceptujesz, że GetResponse oferuje Usługę i stronę internetową „w stanie takim, w jakim się znajdują” (ang. „as is”), tzn. specyfika funkcjonowania usługi i jej charakter nie zapewniają  jakichkolwiek gwarancji, ani wyraźnych ani dorozumianych.

Jako Klient ponosisz odpowiedzialność za korzystanie z Usługi oraz naszych stron internetowych, szczególnie za wszelkie Treści, oraz realizowane przez Ciebie kampanie email marketingowe i Webinary.

GetResponse nie ponosi odpowiedzialności za szkody (w tym utratę danych przez Klientów) wywołane:

 • Siłą Wyższą,
 • ingerencją osób trzecich (w tym użytkowników Twojego Konta i Uczestników), zwłaszcza w związku z korzystaniem z Konta przez osoby trzecie posługujące się danymi logowania Twojego Konta – uzyskanymi od Ciebie lub w innych okolicznościach niezależnych od GetResponse,
 • wadliwym działaniem czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od GetResponse,
 • korzystaniem z testowych wersji funkcjonalności,
 • niewystarczającą przepustowością wykorzystywaną przez Klienta lub Uczestnika lub jej wahaniami, które mogą mieć wpływ na jakość Treści,
 • nieprzestrzeganiem przez Klienta postanowień Regulaminu,
 • błędnymi lub niezgodnymi z prawdą danymi Klienta podanymi przy rejestracji.

Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można przewidzieć i któremu nie można było zapobiec. Za okoliczności stanowiące Siłę Wyższą uznaje się w szczególności wojnę, klęski żywiołowe, strajki, awarie, ataki DDoS lub inne zakłócenia w działaniu sieci telekomunikacyjnej lub infrastrukturze teleinformatycznej, a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających wpływ na świadczenie usługi GetResponse, a których działalność jest niezależna od Stron.

GetResponse nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z utraty Twoich plików lub danych przechowywanych na naszych serwerach; tworzenie kopii zapasowych jest w całości Twoim wyłącznym obowiązkiem i odpowiedzialnością.

Odpowiedzialność kontraktowa oraz deliktowa GetResponse ograniczona jest wyłącznie do bezpośrednich strat poniesionych przez Klienta. GetResponse nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, niezależnie od ich źródła (w szczególności takie jak: straty z tytułu przychodu, zysku, odsetek lub innych utraconych korzyści, czyste straty finansowe, straty wynikające z innych umów związanie z niedostępnością Usługi lub jej części) z wyjątkiem przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa GetResponse. Całkowita odpowiedzialność GetResponse, niezależnie od liczby i podstawy roszczeń Klienta lub osoby trzeciej, ograniczona jest do łącznej kwoty zapłaconej przez Klienta za Usługę w ciągu jednego miesiąca bezpośrednio poprzedzającego datę, w której Klient zgłosił roszczenie do GetResponse. Niniejszym zwalniasz GetResponse z wszelkich zobowiązań przekraczających wyżej wskazany limit.

Jesteś zobowiązany zwolnić GetResponse oraz jego pracowników, współpracowników, kontrahentów oraz przedstawicieli z wszelkiej odpowiedzialności związanej z zarzutami i roszczeniami zgłaszanymi przez osoby trzecie związanymi z korzystaniem przez Ciebie z Usługi, wykorzystywanymi domenami/subdomenami, Treściami, aktywnością Uczestników lub użytkowników Twoich landing pages, naruszeniem niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub praw osób trzecich.

XIV. SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA DLA NIEKTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW

Niniejszy rozdział ma zastosowanie do Użytkownika, który spełnia łącznie poniższe warunki (“Uprawniony Użytkownik”):

 1. jest osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą oraz
 2. dokonuje zakupu usługi GetResponse bezpośrednio w związku z tą działalnością gospodarczą oraz
 3. zakup tej usługi nie posiada dla Użytkownika charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Uprawnionemu Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny. Termin na odstąpienie od Umowy wynosi czternaści dni od daty jej zawarcia z GetResponse, czyli od momentu rejestracji i zawarcia umowy.

Aby skorzystać z ustawowego prawa odstąpienia od Umowy, należy powiadomić nas drogą mailową o woli odstąpienia od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy możliwe jest skorzystanie z formularza, dostępnego tutaj.

Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że Uprawniony Użytkownik wyśle swoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem okresu odstąpienia. Szczegółowe dane kontaktowe do Działu Obsługi Klienta dostępne są na stronie https://www.getresponse.pl oraz w Koncie w zakładce „Kontakt” zgodnie ze wskazaniem z pkt. VIII powyżej.

W przypadku skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od Umowy Uprawniony Użytkownik otrzyma zwrot wszystkich dokonanych wpłat, niezwłocznie, najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez GetResponse oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Płatności zwrotnej dokonujemy przy użyciu tej samej metody płatności, którą Uprawniony Użytkownik zastosował w pierwotnej transakcji.

Wszelkie spory między GetResponse a Uprawnionym Użytkownikiem, wynikające lub związane z udostępnieniem i korzystaniem z Serwisu, rozstrzygane będą przez sąd powszechny w Polsce właściwy miejscowo według siedziby strony pozwanej lub miejsca wykonania Umowy.

XV. WIADOMOŚCI SMS

GetResponse może wysyłać trzy rodzaje wiadomości SMS:

 1. 2FA – SMS zawierający jednorazowe hasło przy logowaniu do Konta. Wiadomość jest wysyłana tylko do tych Klientów i Użytkowników, którzy aktywowali tę opcję na swoim Koncie i poprosili o kod SMS podczas logowania. Na każde żądanie wysyłana jest jedna wiadomość.
 2. Weryfikacja SMS. Wiadomość jest wysyłana do Klientów ze względów bezpieczeństwa oraz w celu potwierdzenia ich tożsamości i upoważnienia do korzystania z Konta. Na każde żądanie Klienta wysyłana jest jedna wiadomość. Klienci mogą zrezygnować z tej opcji i skontaktować się z Działem Wsparcia GetResponse w celu uzyskania pomocy.
 3. Powiadomienia o rozliczeniach dla płatnych Kont. Wiadomość jest wysyłana wyłącznie w celu poinformowania Klientów o ważnych aktualizacjach dotyczących danych rozliczeniowych ich Konta. Nigdy nie prosimy naszych Klientów o wykonanie jakichkolwiek czynności związanych z płatnościami za pośrednictwem linków wysyłanych przez SMS. Klienci mogą wykonywać czynności związane z płatnościami tylko wtedy, gdy są zalogowani na swoje Konto. Częstotliwość wysyłania wiadomości jest różna. Zakładając płatne Konto i podając nam numer telefonu, Klienci wyrażają zgodę na otrzymywanie takich powiadomień.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

GetResponse może zmienić Regulamin oraz każdy dokument związany z Regulaminem w każdym czasie poprzez opublikowanie zmienionego dokumentu na stronie internetowej https://www.getresponse.pl lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na ostatni podany nam adres. Niniejszy Regulamin i dokumenty towarzyszące wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na stronie internetowej w odniesieniu do dalszego lub nowego korzystania z Usługi, chyba że Klient wypowie niniejszy Regulamin w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty jego opublikowania. Dalsze korzystanie z Usługi po upływie 10 (dziesięciu) dni od opublikowania zmienionej wersji Regulaminu lub jakichkolwiek dokumentów powiązanych stanowi akceptację zmienionych warunków Regulaminu lub dokumentów powiązanych.

Do wszelkich spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie jakichkolwiek zmian do treści Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w czasie wszczęcia tych spraw.

Strony ustalają, że wszelkie oświadczenia skierowane do drugiej Strony w trakcie korzystania z Usługi mogą być składane w formie korespondencji elektronicznej, wysyłanej:

 • w przypadku Klienta – na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email,
 • w przypadku GetResponse – na adres Działu Obsługi Klienta.

Możesz przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy na osobę spełniającą kryteria do zawarcia umowy, wyłącznie za zgodą GetResponse. Zgoda ta może zostać wyrażona w emailu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory wynikłe między GetResponse a Klientem zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby GetResponse.

Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 22 stycznia 2024 roku i jest dostępny na stronie https://www.getresponse.pl