Polityka Prywatności

Szanujemy i chronimy prywatność i bezpieczeństwo naszych Klientów i Subskrybentów oraz tych, którzy korzystają z naszej strony internetowej.

Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje dane przekazane nam za pośrednictwem serwisu internetowego GetResponse, prowadzonego pod adresem www.getresponse.pl (dalej jako „Serwis”).
Poniżej opisujemy jakie informacje gromadzimy w związku ze świadczeniem usługi GetResponse (dalej jako „Usługa”), w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane. Polityka Prywatności zawiera także informacje na temat bezpieczeństwa danych oraz uprawień naszych Klientów i Subskrybentów w zakresie dostępu i nadzoru nad przekazanymi nam informacjami.

Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w treści niniejszego dokumentu, posiadają znaczenie nadane im w treści Regulaminu Świadczenia Usługi GetResponse (dalej jako „Regulamin"). Użyty w niniejszej Polityce Prywatności termin „przetwarzanie danych” obejmuje zarówno wykorzystanie plików cookies na komputerze Klienta, Subskrybenta lub osoby odwiedzającej naszą stronę, jak i gromadzenie oraz przetwarzanie danych w celach statystycznych, a także pozostałe sposoby przetwarzania danych, w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w związku ze świadczeniem przez GetResponse Usługi.

Podstawowym celem przetwarzania przez GetResponse danych jest ciągłe ulepszanie Serwisu i Usługi tak, aby nasi Klienci i Subskrybenci mogli z nich korzystać w najprostszy, a jednocześnie najbardziej efektywny sposób. Baza danych osobowych prowadzona przez GetResponse jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

§ 1

PRZETWARZANIE DANYCH KLIENTÓW

1. Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi jest GetResponse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6, budynek A3, 80-387 Gdańsk, KRS 0000187388, NIP 9581468984 (dalej jako „GetResponse”, „my”), która dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm., dalej jako „Ustawa”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422).

2. Udostępnianie danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu jest dobrowolne. Należy jednak pamiętać, że odmowa udostępnienia określonych danych może wiązać się z niemożliwością korzystania z części lub wszystkich funkcjonalności Serwisu.

3. GetResponse przetwarza dane osobowe Klientów w związku ze świadczeniem na ich rzecz Usługi w następującym zakresie: imię i nazwisko lub firma/nazwa, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu, kraj, strefa czasowa, numer karty kredytowej lub inne informacje niezbędne do dokonywania płatności oraz wszelkie dane osobowe udostępniane przez samych Klientów w wysyłanych e-mailach. Klient ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

4. GetResponse przetwarza dane osobowe Klientów przede wszystkim w celu prawidłowego świadczenia Usługi, jak również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

5. GetResponse jest uprawnione do powierzenia przetwarzania danych Klientów podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu (np. w celu realizacji płatności), przy czym w żadnym przypadku podmiot trzeci nie będzie uprawniony do wykorzystywania powierzonych danych w celach marketingowych. W przypadku państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego GetResponse współpracuje wyłącznie z podmiotami z krajów, które zapewniają na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

6. GetResponse zapewnia wszystkim zarejestrowanym Klientom realizację uprawnień wynikających z Ustawy, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach Ustawy. GetResponse zapewnia także realizację powiadomień prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SUBSKRYBENTÓW

1. Powierzenie przetwarzania danych Subskrybentów w ramach współpracy z GetResponse może nastąpić tylko w przypadku gdy Klient jest ich administratorem (zgodnie z art. 7 pkt. 4 Ustawy) lub przetwarza dane osobowe Subskrybentów na podstawie art. 31 Ustawy.

2. GetResponse przetwarza dane Subskrybentów jako podmiot, któremu Klient powierzył ich przetwarzanie na podstawie art. 31 Ustawy.

3. Powierzenie przetwarzania danych Subskrybentów następuje w zakresie adresu email oraz innych danych Subskrybentów uznanych przez Klienta jako niezbędne do zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu.

4. Dalsze powierzenie przetwarzania danych może nastąpić wyłącznie w granicach i w celu prawidłowego świadczenia Usługi. W przypadku państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego GetResponse współpracuje wyłącznie z podmiotami z krajów, które zapewniają na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

5. GetResponse oświadcza, że spełnia wymogi dotyczące środków zabezpieczających bazę danych, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełnia wymagania dotyczące środków technicznych i organizacyjnych określone w przepisach rozporządzenia, o których mowa w art. 39a Ustawy.

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków GetResponse, o których mowa w niniejszym §2 ust. 5, odpowiedzialność kontraktowa oraz deliktowa GetResponse ogranicza się jedynie do bezpośrednich strat, które poniósł Klient. GetResponse nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, niezależnie od ich źródła z wyjątkiem przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa GetResponse. Całkowita odpowiedzialność GetResponse nie może być wyższa niż kwota ostatniego wynagrodzenia, zapłaconego przez Klienta z tytułu korzystania z Usługi za okres rozliczeniowy bezpośrednio poprzedzający okres rozliczeniowy, w którym Klient zgłosił roszczenie wobec GetResponse.

§ 3

USUNIĘCIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Po usunięciu Konta Klienta w Serwisie, GetResponse obowiązana jest do przechowywania danych Klienta, danych Subskrybentów, jak również wszelkich danych statystycznych dotyczących Konta w okresie nie krótszym niż 60 dni (w przypadku Darmowego Konta Testowego) bądź 90 dni (w przypadku Konta płatnego). Przetwarzanie danych osobowych przez GetResponse po usunięciu Konta będzie obejmować wyłącznie ich przechowywanie z wyłączeniem wykonywania jakichkolwiek innych operacji na tych danych, z zastrzeżeniem odmiennych obowiązków GetResponse wskazanych w obowiązujących przepisach lub nałożonych na GetResponse przez uprawnione organy. GetResponse będzie przechowywać dane osobowe zgodnie z powyższym postanowieniem wyłącznie w celu ewentualnej reaktywacji Konta przez Klienta stosownie do postanowienia pkt. 9 Regulaminu oraz wykonania obowiązków GetResponse wskazanych w obowiązujących przepisach lub nałożonych na GetResponse przez uprawnione organy. Po upływie powyższych okresów (60 lub 90 dni) dane zostaną trwale usunięte z Serwisu i nie będzie możliwe ich odzyskanie. Baza danych Subskrybentów może zostać Klientowi wydana na jego żądanie zgłoszone przed upływem 7 dni od daty przypadającej na datę usunięcia danych z Serwisu.

§ 4

KWESTIE TECHNICZNE

Podczas przeglądania strony Serwisu, czy to jako Klient, Subskrybent czy nie zarejestrowana osoba odwiedzająca naszą Stronę, nasze serwery automatycznie gromadzą informacje wysyłane przez przeglądarkę i zawarte w logach systemowych. Informacje te mogą zawierać różne dane, w szczególności np. adres e-mail, adres IP, typ wyszukiwarki, stronę internetową odwiedzoną bezpośrednio przed wejściem na nasz Serwis, czas wejścia na Serwis oraz inne dane statystyczne. GetResponse wykorzystuje je wyłącznie w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem, zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, a także w celach technicznych i statystycznych.

§ 5

COOKIES

Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerach Klientów, Subskrybentów oraz osób odwiedzających naszą stronę, identyfikujące ich w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta. W szczególności stosujemy dwie kategorie cookies:

a) Session Cookies - pliki zapisywane, żeby określić status zalogowania Klienta. Służą one do tego, aby nasi Klienci mieli dostęp do stron widocznych wyłącznie dla Klientów naszego Serwisu. Session cookie jest przypisywany w procesie logowania Klienta oraz usuwany przy wylogowaniu, tj. przy kliknięciu przycisku "Wyloguj".

b) Action Cookies – pliki zapisywane, żeby rejestrować aktywność Klientów w naszym Serwisie. Dzięki nim wiemy jakie są najczęściej odwiedzane strony, najbardziej popularne funkcje Serwisu lub jak działają nasze materiały marketingowe. Pliki te dostarczają nam dane statystyczne, na podstawie których możemy optymalizować funkcjonalność naszego Serwisu, obserwując, np. jump off rate czyli dane dotyczące przerwania poszczególnych czynności na stronie. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez Klienta, Subskrybenta lub osobę odwiedzającą stronę www.getresponse.pl.

§ 6

BEZPIECZEŃSTWO

Zapewnienie bezpieczeństwa danych naszych Klientów, Subskrybentów oraz osób odwiedzających stronę www.getresponse.pl jest dla nas najważniejsze. W każdym przypadku, gdy Klient w formularzu rejestracji udostępnia nam dane wymagające szczególnej ochrony (jak np. numer karty kredytowej), szyfrujemy te informacje przy zastosowaniu certyfikatu SSL (secure socket layer).

§ 7

PHISHING

Przeciwdziałanie wszelkim formom kradzieży tożsamości, wyłudzania informacji oraz nielegalnym praktykom określane mianem „phishing” jest jednym z naszych najwyższych priorytetów. W tym celu wszelkie przekazywane przez Klientów dane, w szczególności numer karty kredytowej, login oraz hasło dostępu do konta Klienta gromadzone są w pełni bezpieczny sposób.

§ 8

UJAWNIENIE DANYCH

Dane gromadzone i przetwarzane przez GetResponse mogą być ujawnione podmiotom trzecim zgodnie z zasadami niniejszej Polityki Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa w razie uznania, że ujawnienie takie jest niezbędne dla:

1) ochrony praw GetResponse lub osób trzecich,

2) ochrony bezpieczeństwa publicznego lub innych osób lub

3) zapobiegnięcia lub powstrzymania działań o charakterze nieetycznym lub obraźliwym oraz

4) we wszelkich innych przypadkach wymaganych prawem, w szczególności w przypadkach podejrzenia popełnienia czynu zabronionego lub naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.

§ 9

INFORMACJA HANDLOWA

1. GetResponse zastrzega sobie prawo do wysyłania Klientom oraz innym użytkownikom Serwisu, którzy zapisali się do newslettera GetResponse (na stronie głównej Serwisu bądź na stronie blog.getresponse.pl), informacji handlowych dotyczących działalności GetResponse oraz działalności partnerów i kontrahentów GetResponse. Do informacji handlowych nie zalicza się niekomercyjnych informacji odnoszących się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu Serwisu, komunikaty systemu).

2. Każdy z odbiorców newslettera ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie od GetResponse informacji handlowych poprzez kliknięcie w link „rezygnacji z subskrypcji”.

3. Wszelkie informacje handlowe związane z działalnością GetResponse oraz jego partnerów i kontrahentów mogą być przesyłane wyłącznie za zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422).

§ 10

MAŁOLETNI

1. Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, tj. takich, które ukończyły 18 (osiemnaście) lat. Dokonując rejestracji w Serwisie, każdy Klient oświadcza jednocześnie, że ma ukończone 18 lat.

2. Osoby, które nie ukończyły 18-ego roku życia mogą korzystać z naszej strony za zgodą i pod nadzorem ich przedstawicieli ustawowych. Osoby małoletnie prosimy o nieudostępnianie ani nam ani naszym Klientom i Subskrybentom, żadnych informacji, w szczególności danych osobowych.

§ 11

LINKI DO INNYCH STRON

Serwis zawiera linki (np. w formie logotypów podmiotów zewnętrznych wobec GetResponse), które w razie kliknięcia przekierowują osobę przeglądającą naszą stronę na zewnętrzną stronę internetową. Fakt zastosowania tego rodzaju odesłań nie może być utożsamiany z jakiegokolwiek rodzaju powiązaniami pomiędzy GetResponse a podmiotem, do którego należy zewnętrzna strona internetowa. GetResponse w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego rodzaju przekierowań ani nie ma wpływu na treści zawarte na stronach zewnętrznych. GetResponse nie ponosi odpowiedzialności za treść polityki prywatności i bezpieczeństwa obowiązującej na tych stronach, ani za stosowane w trakcie ich przeglądania cookies. Zachęcamy osoby korzystające z tego rodzaju odesłań do zapoznawania się z treścią odpowiednich dokumentów obowiązujących na tych stronach.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować do Konsultantów GetResponse.

3. GetResponse zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie www.getresponse.pl w zakładce „Polityka prywatności”, w związku z czym zalecamy naszym Klientom i Subskrybentom bieżące odwiedzanie naszej strony internetowej i monitorowanie aktualności zasad korzystania z Serwisu.