Polityka antyspamowa

Dokument opisuje zasady określane łącznie mianem polityki antyspamowej stosowanej przez GetResponse S.A. z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 413, 80-309, Gdańsk, (dalej: „GetResponse”) stosowanej wobec wysyłania niezamawianych informacji handlowych. GetResponse stosuje politykę “zero tolerancji” wobec wysyłania tego typu wiadomości. Bierzemy udział w licznych międzynarodowych inicjatywach branżowych, takich jak Koalicja Dostawców Usług Email (Email Service Provider Coalition – ESPC) i Signal Spam, które promują odpowiedzialny online marketing, oparty o zgodę odbiorcy.

Zakładając konto w usłudze GetResponse (dalej nazywanej “Usługą”), jako użytkownik tej Usługi („Użytkownik”) zgadzasz się korzystać z niej w sposób zgodny z Polityką Antyspamową GetResponse, której treść opisana jest w tym dokumencie.

 Oznacza to, że zobowiązujesz się nie korzystać z Usługi w celu wysyłania niezamówionych treści handlowych („Spam”) i jednocześnie do stosowania się do postanowień określonych w niniejszej Polityce Antyspamowej („Polityka”), Polityce Prywatności i Regulaminie Usługi.

I. Wymogi prawne

Niezależnie od obowiązku przestrzegania postanowień Polityki, Użytkownicy muszą stosować się do wszystkich wymogów prawnych przewidzianych dla dostawców usług elektronicznych w kraju zamieszkania Użytkownika i jego Kontaktów oraz, w odpowiednim zakresie, do postanowień następujących aktów prawnych (w obowiązującej wersji): Dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (Dyrektywa o handlu elektronicznym), Dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE oraz aktu CAN SPAM z 2003 r. wraz z innymi mającymi zastosowanie regulacjami prawnymi w zakresie prywatności i komunikacji elektronicznej. Jesteś odpowiedzialny za zapoznanie się z mającymi zastosowanie obowiązującymi regulacjami prawnymi i za ich przestrzeganie.

II. Co to jest spam?

Spam to niezamawiana informacja handlowa przesyłana drogą elektroniczną, zwykle wysyłana w dużej ilości (tzw. „bulk messages”). Termin “niezamawiana” oznacza, że odbiorca nie udzielił uprzedniej zamierzonej zgody na otrzymywanie tego typu wiadomości. Określenie “w dużej ilości” oznacza, że wiadomość wysyłana jest jako część większej grupy wiadomości, których treść jest jednakowa. Określenie “spam” odnosi się do przekazywania, dystrybuowania lub dostarczania, zwłaszcza w sposób masowy, niechcianej informacji handlowej za pomocą elektronicznych środków przekazu.

III. Weryfikacja

Subskrybenci mogą zostać dodani do konta na platformie GetResponse na kilka sposobów, m.in. mogą zapisać się poprzez Landing page lub wypełnić formularz zapisu na stronie internetowej, zostać zaimportowane, dodane przez API lub ręcznie do listy. W takim wypadku konieczne jest posiadanie zgody subskrybenta na przetwarzanie jego danych. Nie wolno wysyłać wiadomości do osób, które nie wyraziły zgody na ich otrzymywanie. Zwracamy uwagę, że zgody subskrybenta na przetwarzanie danych nie można domniemywać ani dorozumiewać z jego oświadczenia woli o innej treści. Zgoda taka może być też w każdym czasie odwołana.

W ramach Usługi GetResponse wyśle każdemu nowemu subskrybentowi wiadomość potwierdzającą jego zainteresowanie otrzymywaniem wiadomości. Użytkownicy mogą poprosić o dezaktywację takiego potwierdzenia przy zapisie przez email i formularz.

Wszystkim Użytkownikom zalecamy stosowanie zapisu z podwójnym potwierdzeniem (tzw. “confirmed opt-in”) jako przykładu najlepszych praktyk rynkowych. Użytkownik samodzielnie decyduje o zastosowaniu zapisu z podwójnym potwierdzeniem. Na prośbę Użytkownika, możemy wysłać Kontaktowi wiadomość w celu potwierdzenia jego zainteresowania w otrzymywaniu informacji od Użytkownika. Wiadomość potwierdzająca subskrypcję może z łatwością zostać dostosowana tak, aby Kontakt wiedział, na jaką listę jest zapisywany.

W ramach usługi GetResponse stanowczo zabrania się Użytkownikom wypożyczania oraz zakupu adresów email od podmiotów trzecich, jak również pozyskiwania adresów poprzez niejawne działania, takie jak scraping czy harvesting. Stosowanie jakichkolwiek automatycznych rozwiązań, oprogramowania i skryptów jest surowo zabronione. Dozwolone jest przechowywanie i zarządzanie danymi oraz wysyłanie informacji elektronicznych tylko do tych osób, które wyraziły zgodę na ich otrzymywanie.

Zastrzegamy prawo weryfikacji importowanej przez Użytkownika listy subskrybentów pod względem jakości, tj. posiadania wymaganych zgód na wysyłanie wiadomości elektronicznych, poprawności i aktualności adresów email, obecności spam-trapów lub błędów w adresach email. Negatywny wynik weryfikacji uprawnia nas do odrzucenia importowanej listy.

IV. Zawartość wiadomości

Użytkownik jest zobowiązany do umieszczenia prawdziwych i dokładnych informacji w nagłówkach wiadomości, tj. w polu “Od” i “Do”, które muszą jasno identyfikować nadawcę. Temat wiadomości nie może wprowadzać w błąd co do intencji i treści wiadomości. Wiadomości nie mogą także zawierać wulgarnych ani nielegalnych treści. Wiadomość musi w widoczny sposób wskazywać, jeżeli jej głównym celem jest reklama i nie może zawierać wulgarnych, obraźliwych, ani nielegalnych treści, a także treści w jakikolwiek sposób zabronionych przez prawo lub polityki GetResponse, w szczególności przez Regulamin Usługi i wskazane w jego treści niedozwolone praktyki.

V. Adres e-mail

Użytkownik musi dostarczyć prawdziwy i aktualny adres pocztowy (e-mail), który będzie zamieszczony w stopce każdej wiadomości. Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania na bieżąco adresu tak, by był kompletny i zgodny z rzeczywistością.

VI. Usuwanie adresów z listy

Każda wiadomość wysłana z konta na platformie GetResponse powinna zawierać link umożliwiający wypisanie się z listy, którego nie można usunąć. Link automatycznie aktualizuje listę mailingową, dzięki czemu subskrybent, który kliknął w link w celu wypisania się, nie będzie już otrzymywał żadnych wiadomości z tego źródła. . Zabrania się usuwania, ukrywania lub modyfikacji linku, a także pobierania opłat lub żądania innych niż adres email informacji identyfikujących osobę chcącą się wypisać z listy mailingowej. Użytkownicy nie mogą również żądać od Kontaktów, którzy chcą się wypisać z listy mailingowej wykonania jakichkolwiek czynności stanowiących warunek wypisania się z listy, poza wysłaniem zwrotnej wiadomości email lub odwiedzenia strony internetowej.

Nie jest dozwolone wysyłanie wiadomości do osób, które w przeszłości zostały dodane do listy subskrybentów, a następnie się z niej wypisały. GetResponse automatycznie spełnia wszystkie prośby subskrybentów dotyczące wypisania z listy. Lista osób, które zostały wypisane z listy, będzie dostępna w koncie Użytkownika.

VII. Naruszenie warunków umowy

Nie jest dozwolone korzystanie z Usługi w celu wysyłania wiadomości typu Spam. Adresy email w domenie getresponse.pl oraz adres strony internetowej GetResponse nie mogą być wykorzystywane w masowym mailingu ani na stronie internetowej w ten sposób reklamowanej.

Jeżeli Użytkownik rozsyła Spam lub w inny sposób korzysta z Usługi niezgodnie z prawem albo Regulaminem Usługi zostaną podjęte za powiadomieniem lub bez, według naszego własnego uznania i z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, stosowne kroki, takie jak natychmiastowa dezaktywacja konta bez możliwości zwrotu opłaty oraz powiadomienie o praktykach Użytkownika jego dostawcy internetowego lub odpowiednich władz. 

Niezależnie od powyższego, Użytkownik odpowiada za szkody poniesione przez GetResponse oraz podmioty trzecie w związku z niezastosowaniem się przez Użytkownika do Polityki Antyspamowej.

Jeżeli uważasz, że otrzymałeś wiadomości Spam – prosimy skontaktuj się z nami pod adresem abuse[@]getresponse.com.