Termination popup

Przykłady naruszeń postanowień Regulaminu:

  1. nieuiszczenie opłat za Usługę w ustalonym terminie,
  2. dopuszczenie się niedozwolonych praktyk, o których mowa w punkcie VI Regulaminu,
  3. wysyłanie przez Klienta wiadomości uznawanych przez nas za spam (w oparciu o przyjęte w GetResponse algorytymy i procedury compliance), w szczególności jeśli:
  4. naruszenie zasad dotyczących korzystania ze znaków towarowych i innej własności intelektualnej GetResponse,
  5. utworzenie większej liczby Darmowych Kont testowych niż zezwala na to niniejszy Regulamin,
  6. podawanie przez Klienta nierzetelnych lub nieprawdziwych danych o sobie lub nieaktualizowanie tych danych, gdy ulegną zmianie,
  7. przeniesienia praw i obowiązków z umowy na Usługę bez uprzedniej zgody GetResponse.