Dodatkowe Warunki Użytkowania dla add-onów i usług zewnętrznych

Table Of Contents

wersja obowiązująca od 1 lipca 2019

A. Postanowienia Ogólne

O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, Dodatkowe Warunki Użytkowania mają zastosowanie do korzystania z add-onów i usług zewnętrznych. Jeżeli zdecydujesz się korzystać z określonego add-ona lub zintegrować z usługą zewnętrzną, zgadzasz się również na odpowiednie postanowienia Dodatkowych Warunków Użytkowania. Możliwość korzystania z add-onów i usług zewnętrznych jest uważana za część Usługi udostępnianej przez GetResponse (zgodnie z definicją w Regulaminie).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Dodatkowymi Warunkami Użytkowania przez rozpoczęciem korzystania z add-onów lub integracji z usługami zewnętrznymi, ponieważ określają one najważniejsze zasady ich używania i stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Tobą a GetResponse.

Dodatkowe warunki Użytkowania nie zastępują Regulaminu (w tym Polityki Prywatności i Polityki Antyspamowej), a uzupełniają je, a Regulamin obowiązuje nadal w razie korzystania z add-onów lub usług zewnętrznych. O ile w niniejszym dokumencie nie wskazano inaczej, wszystkie terminy pisane wielką literą w Dodatkowych Warunkach Użytkowania mają znaczenie przypisane im w Regulaminie.

Jesteś odpowiedzialny za zapoznanie się i przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa i zasad, a w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prywatności, przepisów dotyczących komunikacji elektronicznej, a także przepisów podatkowych – które znajdują zastosowanie w przypadku korzystania przez Ciebie z danego add-ona lub usługi zewnętrznej. Jesteś zobowiązany do monitorowania zmian w tych przepisach oraz do przestrzegania ich aktualnego brzmienia. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ustalenie, czy Usługa, add-on lub usługa zewnętrzna jest dla Ciebie odpowiednia w świetle tych przepisów i zasad. Jako Klient oświadczasz i potwierdzasz, że dostarczyłeś odpowiednie informacje, uzyskałeś i posiadasz (lub uzyskasz i będziesz posiadać) wymagane przepisami prawa zgody i przetwarzasz dane osobowe zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przepisy te obejmują wszystkie mające zastosowanie międzynarodowe, krajowe i lokalne przepisy prawa, zasady, dyrektywy, wymagania organów i wiążące instrukcje, w aktualnie obowiązującym brzmieniu, odnoszące się do ochrony danych osobowych, prywatności, poufności, bezpieczeństwa (w tym cyberbezpieczeństwa) i komunikacji elektronicznej, w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz inne szczegółowe przepisy państw członkowskich UE.

Możesz zrezygnować z korzystania z add-ona lub usługi zewnętrznej w dowolnej chwili.

GetResponse może, stosownie do naszej wyłącznej decyzji i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, zmienić zasady korzystania z add-ona lub usługi zewnętrznej lub zaprzestać ich udostępniania w dowolnym momencie.

Dostawcy usług zewnętrznych i GetResponse są niezależnymi kontrahentami i nie pozostają w stosunku pracy, partnerstwa, powiązania, agencji lub przedstawicielstwa, nie mają uprawnień do składania lub przyjmowania oświadczeń woli w imieniu drugiej strony, ani kontrolowania lub wpływania na decyzje podejmowane przez drugą stronę. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że GetResponse jest niezależnym podmiotem i nie ma prawa, obowiązku, ani możliwości kontrolowania, ukierunkowywania lub wywierania wpływu na jakiekolwiek działania, ich brak, postępowanie lub decyzje podejmowane przez dostawców usług zewnętrznych.

Zastrzegamy prawo zmiany Dodatkowych Warunków Użytkowania w każdym czasie poprzez opublikowanie zmienionego dokumentu na naszej stronie internetowej lub wysłanie wiadomości email na ostatni podany nam adres. W odniesieniu do dalszego korzystania z Usługi, zmienione Dodatkowe Warunki Użytkowania będą obowiązywać natychmiast po opublikowaniu na naszej stronie internetowej.

B. Reklamy na Facebooku i Instagramie

Dzięki GetResponse, możesz tworzyć, zarządzać i płacić za reklamy umieszczane na Facebooku za pośrednictwem Twojego Konta w GetResponse.

Pamiętaj, że usługa jest zintegrowana z Facebookiem i korzystanie z niej podlega regulacjom Facebooka, w szczególności RegulaminowiZasadom dotyczącym Reklam i Warunkom Handlowym. Korzystając z usługi zobowiązujesz się przestrzegać tych regulacji.

1. Tworzenie, zarządzanie i kupowanie reklam

Jeśli jesteś użytkownikiem Facebooka, możesz rozpocząć tworzenie i zarządzanie reklamami na Facebooku z konta GetResponse.

Reklamy muszą być zgodne z wszystkimi obowiązującymi przepisami, regulacjami o wytycznymi, Regulaminem i innymi politykami GetResponse, a także zasadami, standardami i ograniczeniami ustanowionymi przez Facebooka (“Regulacje”) Nieprzestrzeganie Regulacji może skutkować konsekwencjami takimi, jak:

Przed rozpoczęciem kampanii reklamowej, musisz określić maksymalny budżet na ten cel. Wybrana kwota musi zostać wpłacona z góry. Niewykorzystana część budżetu zostanie zamieniona na kredyty, które można wykorzystać wyłącznie na opłacenie następnych reklam na Facebooku (“Kredyty”). Kredyty mogą być wykorzystane do momentu ich całkowitego wyczerpania lub do momentu zaprzestania korzystania z integracji lub Usługi GetResponse. Kredyty nie podlegają zwrotom ani zamianie na środki pieniężne, chyba że wymagają tego przepisy prawa

Opóźnienia, przerwy w świadczeniu usługi lub działaniu integracji, oraz inne nieprawidłowości, które mogą mieć wpływ na Twoje kampanie reklamowe, mogą być spowodowane przez Facebooka, w których to okolicznościach nie ponosimy z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Ponadto, nie gwarantujemy zasięgu ani skuteczności Twoich reklam. Należy pamiętać, że Facebook również może odrzucić lub usunąć dowolną reklamę wedle swojego uznania.

2. Przekazywanie danych

Facebook umożliwia umieszczenie na Twojej stronie pikseli lub korzystanie z innych technologii śledzenia. Umożliwiają one umieszczanie reklam na Facebooku i gromadzenie informacji w celu raportowania skuteczności kampanii. Jeśli włączysz technologie śledzenia Facebooka, oświadczasz, że zobowiązujesz się precyzyjnie określić ich użycie oraz mechanizm umożliwiający użytkownikom witryny sprzeciwienie się gromadzeniu i wykorzystywaniu ich danych do targetowania reklam. W przypadku, gdy na korzystanie z technologii śledzenia wymagana jest wyraźna zgoda, oświadczasz, że uzyskałeś odpowiednią zgodę przez rozpoczęciem korzystania z takich technologii.

Możesz także korzystać z dodatkowych opcji udostępnianych przez Facebooka – takich jak grupy niestandardowych odbiorców – które umożliwiają więcej funkcji opartych na udostępnianiu danych. Jeśli zdecydujesz się udostępnić dane Facebookowi, oświadczasz, że zobowiązujesz się do posiadania wszystkich niezbędnych zgód, upoważnień i podstaw prawnych do przetwarzania danych w ten sposób. Korzystając z funkcji niestandardowych odbiorców, wyraźnie wskazujesz, które dane zostaną przekazane Facebookowi. Upewnij się, że dane dotyczące każdej osoby, która skorzystała z przysługującego jej prawa do sprzeciwienia się udostępnianiu i wykorzystywaniu jej danych, w szczególności w celach targetowania reklam, nie są udostępnianie. Dane przekazujesz bezpośrednio do Facebooka. W związku z tym potwierdzasz, że będziesz przestrzegać Warunków Korzystania z Grup Niestandardowych Odbiorców na Facebooku.

C. GetResponse Social Ads Creator

GetResponse Social Ads Creator to aplikacja mobilna (“Aplikacja”), która umożliwia łatwe tworzenie animowanych grafik i umieszczanie ich w mediach społecznościowych.

Pamiętaj, że Aplikacja podlega własnym zasadom użytkowania, w tym Warunkom Korzystania z GetResponse Social Ads Creator, których jesteś obowiązany przestrzegać.

1. Utworzenie konta GetResponse Social Ads Creator

Aby zintegrować Aplikację z kontem GetResponse, musisz zalogować się do niej przy użyciu danych logowania do Konta GetResponse.

Pamiętaj, że nie możesz zmienić sposobu logowania. Jeśli więc zalogujesz się do konta Getresponse Social Ads Creator przy użyciu danych logowania do Konta GetResponse, nie będziesz mógł później zalogować się do konta w Aplikacji przy użyciu innej metody. W związku z tym, nie będziesz mógł korzystać z konta w Aplikacji po zakończeniu korzystania z Usługi GetResponse.

Do konta GetResponse Social Ads Creator możesz zalogować się jedynie przy wykorzystaniu Twojego głównego konta GetResponse.

2. Wymagania

Grafiki muszą być zgodne z wszystkimi obowiązującymi przepisami, regulacjami, Regulaminem GetResponse i innymi politykami, Warunkami Korzystania z GetResponse Social Ads Creator, jak również regulacjami i politykami dostawców usług zewnętrznych, w razie korzystania z takich usług (“Regulacje”). Nieprzestrzeganie Regulacji może skutkować konsekwencjami takimi, jak:

3. Warunki płatności

GetResponse Social Ads Creator to add-on udostępniany przez GetResponse w określonych Pakietach, który jest odrębnie świadczoną integracją płatną przy instalacji. Jeżeli zdecydujesz się na zakup Aplikacji za pośrednictwem Apple Store lub Google Play, pamiętaj, że GetResponse nie zwróci Ci wpłaconych środków i nie będziesz mógł przenieść swojego niezależnego konta w GetResponse Social Ads Creator do Konta GetResponse.

D. Square
E. Stripe
F. PayPal
G. PayU
H. BlueSnap