Dodatkowe Warunki Użytkowania dla add-onów i usług zewnętrznych

Table Of Contents

wersja obowiązująca od 1 grudnia 2020

A. Postanowienia Ogólne

O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, Dodatkowe Warunki Użytkowania mają zastosowanie do korzystania z add-onów i usług zewnętrznych. Jeżeli zdecydujesz się korzystać z określonego add-ona lub zintegrować z usługą zewnętrzną, zgadzasz się również na odpowiednie postanowienia Dodatkowych Warunków Użytkowania. Możliwość korzystania z add-onów i usług zewnętrznych jest uważana za część Usługi udostępnianej przez GetResponse (zgodnie z definicją w Regulaminie).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Dodatkowymi Warunkami Użytkowania przez rozpoczęciem korzystania z add-onów lub integracji z usługami zewnętrznymi, ponieważ określają one najważniejsze zasady ich używania i stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Tobą a GetResponse.

Dodatkowe warunki Użytkowania nie zastępują Regulaminu (w tym Polityki Prywatności i Polityki Antyspamowej), a uzupełniają je, a Regulamin obowiązuje nadal w razie korzystania z add-onów lub usług zewnętrznych. O ile w niniejszym dokumencie nie wskazano inaczej, wszystkie terminy pisane wielką literą w Dodatkowych Warunkach Użytkowania mają znaczenie przypisane im w Regulaminie.

Jesteś odpowiedzialny za zapoznanie się i przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa i zasad, a w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prywatności, przepisów dotyczących komunikacji elektronicznej, a także przepisów podatkowych – które znajdują zastosowanie w przypadku korzystania przez Ciebie z danego add-ona lub usługi zewnętrznej. Jesteś zobowiązany do monitorowania zmian w tych przepisach oraz do przestrzegania ich aktualnego brzmienia. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ustalenie, czy Usługa, add-on lub usługa zewnętrzna jest dla Ciebie odpowiednia w świetle tych przepisów i zasad. Jako Klient oświadczasz i potwierdzasz, że dostarczyłeś odpowiednie informacje, uzyskałeś i posiadasz (lub uzyskasz i będziesz posiadać) wymagane przepisami prawa zgody i przetwarzasz dane osobowe zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przepisy te obejmują wszystkie mające zastosowanie międzynarodowe, krajowe i lokalne przepisy prawa, zasady, dyrektywy, wymagania organów i wiążące instrukcje, w aktualnie obowiązującym brzmieniu, odnoszące się do ochrony danych osobowych, prywatności, poufności, bezpieczeństwa (w tym cyberbezpieczeństwa) i komunikacji elektronicznej, w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz inne szczegółowe przepisy państw członkowskich UE.

Możesz zrezygnować z korzystania z add-ona lub usługi zewnętrznej w dowolnej chwili.

GetResponse może zmienić zasady korzystania z usług dodatkowych lub usługi osoby trzeciej lub zaprzestać ich udostępniania w dowolnym momencie. Zmiana lub rezygnacja z udostępniania usług osób trzecich przez GetResponse podyktowana jest najczęściej chęcią sprostania oczekiwaniom Klientów i zapewnienia im jak najbardziej różnorodnych usług osób trzecich, które będą uzupełniać Usługę świadczoną przez GetResponse w sposób jak najbardziej kompletny.

Dostawcy usług zewnętrznych i GetResponse są niezależnymi kontrahentami i nie pozostają w stosunku pracy, partnerstwa, powiązania, agencji lub przedstawicielstwa, nie mają uprawnień do składania lub przyjmowania oświadczeń woli w imieniu drugiej strony, ani kontrolowania lub wpływania na decyzje podejmowane przez drugą stronę. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że GetResponse jest niezależnym podmiotem i nie ma prawa, obowiązku, ani możliwości kontrolowania, ukierunkowywania lub wywierania wpływu na jakiekolwiek działania, ich brak, postępowanie lub decyzje podejmowane przez dostawców usług zewnętrznych.

Zastrzegamy prawo zmiany Dodatkowych Warunków poprzez opublikowanie zmienionego dokumentu na naszej stronie internetowej lub wysłanie wiadomości email na ostatni podany nam przez Klienta adres email. Modyfikacja Dodatkowych Warunków podyktowana jest najczęściej wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi, zmianą zakresu świadczenia Usługi, wprowadzeniem nowych modyfikacji lub wycofania pewnych usług osób trzecich. W odniesieniu do dalszego korzystania z Usługi, zmienione Dodatkowe Warunki będą obowiązywać natychmiast po opublikowaniu na naszej stronie internetowej.

B. Reklamy na Facebooku i Instagramie

Dzięki GetResponse, możesz tworzyć, zarządzać i płacić za reklamy umieszczane na Facebooku za pośrednictwem Twojego Konta w GetResponse.

Pamiętaj, że usługa jest zintegrowana z Facebookiem i korzystanie z niej podlega regulacjom Facebooka, w szczególności RegulaminowiZasadom dotyczącym Reklam i Warunkom Handlowym. Korzystając z usługi zobowiązujesz się przestrzegać tych regulacji.

1. Tworzenie, zarządzanie i kupowanie reklam

Jeśli jesteś użytkownikiem Facebooka, możesz rozpocząć tworzenie i zarządzanie reklamami na Facebooku z konta GetResponse.

Reklamy muszą być zgodne z wszystkimi obowiązującymi przepisami, regulacjami o wytycznymi, Regulaminem i innymi politykami GetResponse, a także zasadami, standardami i ograniczeniami ustanowionymi przez Facebooka (“Regulacje”) Nieprzestrzeganie Regulacji może skutkować konsekwencjami takimi, jak:

Przed rozpoczęciem kampanii reklamowej, musisz określić maksymalny budżet na ten cel. Wybrana kwota musi zostać wpłacona z góry. Niewykorzystana część budżetu zostanie zamieniona na kredyty, które można wykorzystać wyłącznie na opłacenie następnych reklam na Facebooku (“Kredyty”). Kredyty mogą być wykorzystane do momentu ich całkowitego wyczerpania lub do momentu zaprzestania korzystania z integracji lub Usługi GetResponse. Kredyty nie podlegają zwrotom ani zamianie na środki pieniężne, chyba że wymagają tego przepisy prawa

Opóźnienia, przerwy w świadczeniu usługi lub działaniu integracji, oraz inne nieprawidłowości, które mogą mieć wpływ na Twoje kampanie reklamowe, mogą być spowodowane przez Facebooka, w których to okolicznościach nie ponosimy z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Ponadto, nie gwarantujemy zasięgu ani skuteczności Twoich reklam. Należy pamiętać, że Facebook również może odrzucić lub usunąć dowolną reklamę wedle swojego uznania.

2. Przekazywanie danych

Facebook umożliwia umieszczenie na Twojej stronie pikseli lub korzystanie z innych technologii śledzenia. Umożliwiają one umieszczanie reklam na Facebooku i gromadzenie informacji w celu raportowania skuteczności kampanii. Jeśli włączysz technologie śledzenia Facebooka, oświadczasz, że zobowiązujesz się precyzyjnie określić ich użycie oraz mechanizm umożliwiający użytkownikom witryny sprzeciwienie się gromadzeniu i wykorzystywaniu ich danych do targetowania reklam. W przypadku, gdy na korzystanie z technologii śledzenia wymagana jest wyraźna zgoda, oświadczasz, że uzyskałeś odpowiednią zgodę przez rozpoczęciem korzystania z takich technologii.

Możesz także korzystać z dodatkowych opcji udostępnianych przez Facebooka – takich jak grupy niestandardowych odbiorców – które umożliwiają więcej funkcji opartych na udostępnianiu danych. Jeśli zdecydujesz się udostępnić dane Facebookowi, oświadczasz, że zobowiązujesz się do posiadania wszystkich niezbędnych zgód, upoważnień i podstaw prawnych do przetwarzania danych w ten sposób. Korzystając z funkcji niestandardowych odbiorców, wyraźnie wskazujesz, które dane zostaną przekazane Facebookowi. Upewnij się, że dane dotyczące każdej osoby, która skorzystała z przysługującego jej prawa do sprzeciwienia się udostępnianiu i wykorzystywaniu jej danych, w szczególności w celach targetowania reklam, nie są udostępnianie. Dane przekazujesz bezpośrednio do Facebooka. W związku z tym potwierdzasz, że będziesz przestrzegać Warunków Korzystania z Grup Niestandardowych Odbiorców na Facebooku.

C. GetResponse Social Ads Creator

GetResponse Social Ads Creator to aplikacja mobilna (“Aplikacja”), która umożliwia łatwe tworzenie animowanych grafik i umieszczanie ich w mediach społecznościowych.

Pamiętaj, że Aplikacja podlega własnym zasadom użytkowania, w tym Warunkom Korzystania z GetResponse Social Ads Creator, których jesteś obowiązany przestrzegać.

1. Utworzenie konta GetResponse Social Ads Creator

Aby zintegrować Aplikację z kontem GetResponse, musisz zalogować się do niej przy użyciu danych logowania do Konta GetResponse.

Pamiętaj, że nie możesz zmienić sposobu logowania. Jeśli więc zalogujesz się do konta Getresponse Social Ads Creator przy użyciu danych logowania do Konta GetResponse, nie będziesz mógł później zalogować się do konta w Aplikacji przy użyciu innej metody. W związku z tym, nie będziesz mógł korzystać z konta w Aplikacji po zakończeniu korzystania z Usługi GetResponse.

Do konta GetResponse Social Ads Creator możesz zalogować się jedynie przy wykorzystaniu Twojego głównego konta GetResponse.

2. Wymagania

Grafiki muszą być zgodne z wszystkimi obowiązującymi przepisami, regulacjami, Regulaminem GetResponse i innymi politykami, Warunkami Korzystania z GetResponse Social Ads Creator, jak również regulacjami i politykami dostawców usług zewnętrznych, w razie korzystania z takich usług (“Regulacje”). Nieprzestrzeganie Regulacji może skutkować konsekwencjami takimi, jak:

3. Warunki płatności

GetResponse Social Ads Creator to add-on udostępniany przez GetResponse w określonych Pakietach, który jest odrębnie świadczoną integracją płatną przy instalacji. Jeżeli zdecydujesz się na zakup Aplikacji za pośrednictwem Apple Store lub Google Play, pamiętaj, że GetResponse nie zwróci Ci wpłaconych środków i nie będziesz mógł przenieść swojego niezależnego konta w GetResponse Social Ads Creator do Konta GetResponse.

D. Square
E. Stripe
F. PayPal
G. PayU
H. BlueSnap
I. Google Ads 

Korzystając z GetResponse możesz zarządzać tworzeniem reklam przy wykorzystaniu Twojego konta Google Ads. Korzystanie z Google Ads podlega regulacjom GetResponse, a także warunkom korzystania z usługi Google Ads, w szczególności Warunkom korzystania z Google Ads Zasadom Google Ads. Korzystając z naszych usług potwierdzasz zapoznanie się z nimi i akceptację ich treści.

1.Tworzenie reklam w ramach kampanii Google Ads

Rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności Google Ads wymaga zintegrowania Twojego konta Google Ads z naszą usługą i przyznania uprawnień witrynie getresponse.com do zarządzania Twoimi kampaniami Google Ads.

Przy wykorzystaniu tej funkcjonalności możesz zarządzać trybem tworzenia reklamy, wybierając preferencje co do jej treści, odbiorców, lokalizacji i języka, a także momentu rozpoczęcia i zakończenia kampanii oraz środków, które przeznaczasz na jej realizację.

Kampanie tworzone w ramach Google Ads muszą być zgodne z polityką GetResponse dotyczącą zakazu tworzenia treści nieuprawnionych, a przede wszystkim z polityką Google dotyczącą niedozwolonych treści i listy praktyk zakazanych, a także zgodne z wymaganiami dotyczącymi standardów technicznych i jakościowych wymaganych przez Google, opisanych tutaj.

Wszystkie tworzone przez Ciebie kampanie muszą odpowiadać również lokalnym regulacjom prawnym obowiązującym w miejscach, do których Twoja reklama trafia. Obowiązek weryfikacji lokalnych wymogów prawnych i odpowiedzialność związana z ich przestrzeganiem w całości spoczywa na Tobie. W niektórych rejonach publikowanie Twoich reklam może być zakazane a nawet uznane za naruszenie. Informujemy jednocześnie, że zachowanie zgodności z lokalnymi wymaganiami prawymi jest kluczowa z punktu widzenia opublikowania Twojej reklamy przez Google. Więcej informacji o wymaganiach Google możesz znaleźć m.in. tutaj

2.Płatności

Funkcjonalność Google Ads, którą udostępniamy Ci w ramach GetResponse jest powiązana z Twoim Kontem w Google Ads, co oznacza, że GetResponse nie przetwarza ani nie przechowuje żadnych danych dotyczących przetwarzania płatności dokonywanych za pośrednictwem Twojego konta w Google Ads. W żadnym przypadku GetResponse nie ponosi odpowiedzialności za zwroty ani obciążenia zwrotne związane z procesowaniem płatności, dokonanych podczas korzystania z Google Ads.

Wszystkie informacje dotyczące dokonanych płatności są przekazane i przetwarzane bezpośrednio przez Google, a GetResponse nie posiada do nich dostępu. Informujemy, że GetResponse nie zarządza i nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie środków dostępnych na Twoim koncie Google Ads.

Oświadczasz tym samym, że korzystając z funkcjonalności Google Ads jesteś zobowiązany pokryć wszystkie koszty związane z zaplanowaną kampanią reklamową, a pokrycie tych kosztów nastąpi przy wykorzystaniu metody płatności i warunków płatności, w tym wyboru waluty i karty płatniczej, zatwierdzonej w ramach Twojego konta Google Ads. Oznacza to jednocześnie, że ponosisz wszystkie koszty związane z korzystaniem z Google Ads, które są pobierane w ramach Twojego konta na podstawie warunków zatwierdzonych przez Google.

Przy rozpoczęciu tworzenia kampanii w Google Ads otrzymujesz informację o szacunkowych kosztach odpowiadających wysokości dziennego budżetu reklamowego, uwzględnionego w ramach GetResponse. Szacunkowe koszty mogą ulec zmianie na podstawie obliczeń przyjętych przez Google, który jest procesorem płatności i który na końcowym etapie zarządza budżetem Twojej kampanii reklamowej.

Akceptujesz fakt, że wszystkie informacje dotyczące płatności i wykorzystanych środków będą przekazywane bezpośrednio do Google, a GetResponse nie przechowuje tych informacji. Więcej informacji o zasadach dokonywania płatności możesz znaleźć klikając tutaj.

J. Chats 

W ramach funkcjonalności Chats umożliwiamy prowadzenie komunikacji pomiędzy Klientem Usługi GetResponse –  a jego subskrybentem lub odpowiednio gościem odwiedzającym landing page naszego klienta. 

Funkcjonalność Chats jest zintegrowana z Usługą GetResponse. W ramach Konta Klienta możliwe jest zarządzanie historią nowych i dotychczasowych czatów, przy czym usługa Chats jest obsługiwana na podstawie Firebase dostarczanej przez Google.

Korzystając z funkcjonalności Chats przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz zapoznanie i akceptację zasad związanych z Regulaminem, a także polityką bezpieczeństwa i zasadami przetwarzaniem danych w ramach usługi Firebase opisanymi tutaj. Informujemy, że korzystanie z funkcjonalności Chats podlega ograniczeniom opisanym w warunkach korzystania z Usługi GetResponse a udostępnione nam dane będziemy przetwarzać zgodnie z naszą Polityką Prywatności i opisanymi powyższej zasadami korzystania z usług Firebase od Google.

Ponosisz pełną odpowiedzialność za treść danych i informacji przekazywanych pomiędzy Tobą a Twoimi Subskrybentami i użytkownikami, którzy odwiedzają Twoje Landing Pages. Zastrzegamy, że wszelkie przekazywane przez Ciebie treści powinny odpowiadać wymienionym wyżej warunkom korzystania z Usługi GetResponse, Google i przepisom prawa. Przetwarzając we własnym zakresie dane osobowe osób, z którymi będziesz prowadził komunikację przy wykorzystaniu funkcjonalności Chats,  zobowiązujesz się do posiadania wszystkich niezbędnych zgód, upoważnień i podstaw prawnych do przetwarzania danych.

 Usługa Chats jest dostępna w wersji Beta i będzie udostępniana dla klientów bezpłatnie do czerwca 2021 r. Wcześniejsza dostępność tej usługi, w wersji beta, może zostać udostępniona za oddzielną opłatą (np. jako odpłatny dodatek) lub jako element pakietu. Klienci zainteresowani korzystaniem z funkcji Chats powinni dokonać wyboru dedykowanego pakietu cenowego i wykonać upgrade w ramach swojego Konta.