Regulamin Usługi GetResponse

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi GetResponse („Usługa”) świadczonej przez GetResponse Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6, A3, 80-387 Gdańsk, zarejestrowaną przez VII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000187388, NIP: 958 14 68 984, o kapitale zakładowym 5.559.840,00 PLN („GetResponse”, „my”).

Warunkiem korzystania z Usługi przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja wszystkich jego postanowień. Z chwilą akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia prawnie wiążącej umowy pomiędzy Klientem a GetResponse. Zastrzegamy prawo odmowy zawarcia umowy z Klientem z dowolnego powodu, w szczególności w przypadkach, gdy Klientowi w przeszłości usunięto Konto z powodu naruszania zasad Regulaminu.

Jeżeli Klient nie akceptuje któregokolwiek z postanowień Regulaminu, nie może korzystać z Usługi.

Usługa przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów będącymi przedsiębiorcami, którzy wykupują dostęp do Usługi do celów bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

USŁUGA

Usługa

W ramach Usługi zapewniamy Klientowi:

 • dostęp do platformy internetowej GetResponse („Platforma GetResponse”) w modelu SaaS (“Software-as-a-Service”) zawierającej narzędzia służące do budowania, zarządzania i hostowania list mailingowych (Listy Subskrybentów);
 • możliwość wysyłania emaili do osób z Listy Subskrybentów hostowanej na platformie GetResponse;
 • Kreator Landing Page będący narzędziem do tworzenia, zarządzania i hostowania landing pages, umożliwiający w wersji standardowej publikację jednej landing page z miesięcznym limitem 1000 odwiedzin;
 • Obsługę Klienta;
 • dodatkowe funkcjonalności (tzw. addons), o ile Klient je zamówi, zaakceptuje dodatkowy regulamin, jeżeli jest dla nich przewidziany, oraz opłaci,
 • dostęp do 1000 darmowych grafik do wykorzystania przy tworzeniu i wysyłaniu emaili poprzez Platformę GetResponse.

Szczegółowy zakres dostępnych dla Klienta funkcjonalności w ramach jego Planu Subskrypcji określa cennik.

Klient może korzystać z Usługi wyłącznie w celu wysyłania emaili do tych odbiorców, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Klienta i zgody tej nie wycofali („Subskrybenci”).

Konto

Do korzystania z Usługi, w tym zarządzania kampaniami email marketingowymi wymagane jest założenie przez Klienta indywidulanego konta na Platformie GetResponse („Konto”). Dostęp do Konta możliwy jest wyłącznie przy użyciu indywidualnego dla każdego Klienta loginu i hasła. Klient ma obowiązek utrzymywać swoje dane logowania w tajemnicy. Klient jest odpowiedzialny za skutki używania Konta, w szczególności za działalność użytkowników Konta (tzw. multi-userów). W ramach Platformy GetResponse możliwe jest określenie różnych poziomów dostępności do Konta, Webinarów oraz Treści. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za określanie i wprowadzanie odpowiednich poziomów dostępu.

Konta testowe

Bezpłatna wersja testowa Usługi („Darmowe Konta testowe”) jest udostępniana na czas określony 30 dni i w jej ramach możliwe jest zbudowanie Listy Subskrybentów do 1000 kontaktów. Darmowe Konta testowe mogą zawierać także inne ograniczenia. Klient może otworzyć tylko jedno Darmowe Konto testowe. Klient może w każdym czasie zmienić Darmowe Konto testowe na płatną wersję Usługi. Darmowe Konta testowe, które w okresie testowym oraz w ciągu 60 dni od upływu tego okresu nie zostaną przekształcone w wersję płatną Usługi, będą trwale usuwane.

Upgrade

Klient może w każdym czasie zmienić okres subskrypcji na dłuższy, wykupić add-on lub rozszerzoną wersję Usługi. Okresy rozliczeniowe dla wykupowanych add-onów dostosowywane są do miesięcznego cyklu w ramach Konta GetResponse tak, aby terminy płatności wszystkich subskrypcji Klienta były zbieżne. Oznacza to, że pierwsza opłata za add-on jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca miesięcznego cyklu w ramach subskrypcji na Usługę.

Domeny

W związku z udostępnieniem Kreatora Landing Page w ramach Usługi umożliwiamy Klientowi zintegrowanie jego landing pages z subdomenami, które udostępniamy, lub z jego własnymi domenami. Zalecamy uprzednie zweryfikowanie, czy użycie wybranej nazwy domeny lub subdomeny nie narusza praw osób trzecich, albowiem nie dokonujemy takiej weryfikacji i wyłączamy odpowiedzialność w tym zakresie. Zastrzegamy prawo zablokowania domeny lub subdomeny, zlikwidowania lub zmiany nazwy subdomeny wybranej przez Klienta, w szczególności jeśli zostaniemy do tego zobowiązani przez sąd lub inny organ władzy publicznej lub zmuszeni z uwagi na naruszenie lub zagrożenie praw osób trzecich lub GetResponse.

Webinary

Webinary to funkcjonalność w ramach Platformy GetResponse pozwalająca na organizowanie konferencji online („Webinar”) dla określonej liczby uczestników (”Uczestnicy”). Klient może organizować tylko takie Webinary, w których bierze udział jako aktywny Uczestnik. Organizując Webinar Klient jest odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich Uczestników, że dane osobowe oraz informacje ujawnione podczas Webinaru mogą być przesyłane do innych Uczestników i osób trzecich. Klient ma obowiązek poinformować Uczestników, że korzystanie z Webinaru podlega niniejszemu Regulaminowi oraz Polityce Prywatności, w szczególności w zakresie zakazanych praktyk oraz wymogów technicznych.

Klient może prowadzić tylko jeden Webinar jednocześnie w ramach tego samego Konta.

Usługi osób trzecich

Klient może zintegrować swoje Konto z niektórymi usługami osób trzecich. Usługi osób trzecich nie są świadczone przez GetResponse. Możliwość korzystania z usług osób trzecich może być ograniczona na podstawie postanowień regulaminów tych podmiotów. Z chwilą integracji z usługą osoby trzeciej Klient wyraża zgodę na wymianę pomiędzy GetResponse a osobą trzecią informacji i danych Klienta (nie wyłączając informacji poufnych) w celu umożliwienia Klientowi pełne korzystanie z integracji. Wszelkie odesłania do usług lub stron internetowych osób trzecich, jakie znajdują się na naszych stronach internetowych, umieszczamy wyłącznie dla wygody Klienta; nie kontrolujemy ani nie wspieramy jakichkolwiek materiałów lub informacji znajdujących się na stronach wspomnianych osób trzecich.

Wersje testowe produktu

Od czasu do czasu możemy udostępniać testowe wersje nowych funkcjonalności. Umożliwia to naszym Klientom wypróbowanie nowych rozwiązań, a nam - lepsze zrozumienie potrzeb Klientów oraz dalsze rozwijanie i ulepszanie naszej Usługi. Decydując się na korzystanie z wersji testowej, Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na następujące warunki:

 • Funkcjonalność w wersji testowej jest dostępna jedynie przez określony czas i GetResponse zastrzega sobie prawo do jej wyłączenia w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 • Funkcjonalność w wersji testowej jest dostępna w ograniczonym zakresie, który może być zmieniony przez GetResponse w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 • GetResponse nie gwarantuje, że wersja testowa funkcjonalności zostanie na stałe wprowadzona do Usługi i może zrezygnować z rozwijania danej funkcjonalności w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 • Klient ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z korzystania z testowej wersji funkcjonalności. W szczególności Klient jest w pełni odpowiedzialny za wpływ jaki korzystanie z wersji testowej może mieć na dotychczasowe ustawienia jego konta, zaplanowane w koncie kampanie, zebrane dane i pozostałe informacje. W przypadku wyłączenia testowej wersji funkcjonalności, część zachodzących w koncie procesów może zostać nieodwracalnie zakłóconych bądź przerwanych i zebrane dotychczas w koncie dane i pozostałe informacje mogą zostać utracone. GetResponse nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje bezpośrednio lub pośrednio z tego wynikające.
 • Po zakończeniu okresu testów, nowa funkcjonalność może zostać udostępniona użytkownikom jako funkcjonalność dodatkowo płatna, tj. dostępna dla użytkowników jedynie po uiszczeniu odpowiedniej opłaty (np. jako płatny add-on) lub w ramach wybranej opcji cenowej Usługi. W takim przypadku Klient, chcąc uzyskać dostęp do nowej funkcjonalności, powinien dokonać zakupu Usługi w odpowiedniej opcji cenowej.

WYMOGI TECHNICZNE

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia działania Usługi na najnowszych oficjalnych wersjach przeglądarek Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome oraz Safari. Dla korzystania z Usługi konieczne jest, by Klient posiadał urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, posiadającym wtyczkę akceptującą technologię Flash, akceptującym pliki typu „cookies” i z włączoną obsługą JavaScript oraz konto poczty email.

Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jakość plików wysyłanych, publikowanych lub w inny sposób udostępnianych przy użyciu Usługi może różnić się od źródłowej z uwagi na konieczność ich dostosowania do standardów i parametrów przesyłania danych, sieci lub urządzeń uczestniczących w transferze, wymogów Platformy GetResponse.

Do korzystania z funkcjonalności Webinarów niezbędne jest podłączenie w czasie Webinaru prawidłowo działających słuchawek lub głośników oraz mikrofonu. Słuchawki, głośniki i mikrofon nie powinny być jednocześnie używane przez inne aplikacje.

KORZYSTANIE Z USŁUGI

Z chwilą założenia Konta i akceptacji Regulaminu, Klient:

 • zobowiązuje się postępować zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Polityki Antyspamowej GetResponse, a także z innymi dokumentami i instrukcjami wydawanymi przez GetResponse w związku ze świadczeniem Usługi,
 • potwierdza, że dobrowolnie przystąpił do korzystania z Usługi,
 • potwierdza, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą oraz zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowanie tych danych, jeżeli ulegną zmianie,
 • zobowiązuje się używać, w tym wysyłać lub publikować, z wykorzystaniem Usługi i add-onów tylko takie materiały, do których Klient jest odpowiednio uprawniony,
 • zobowiązuje się ściśle przestrzegać zasad i przepisów prawa dotyczących wysyłania emaili, w tym informacji handlowych, przetwarzania danych osobowych, a zwłaszcza przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny, ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych,
 • wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości od GetResponse oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Usługi,
 • zobowiązuje się zachować w tajemnicy swoje dane logowania do Konta,
 • wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej wystawianych przez GetResponse faktur za świadczoną na rzecz Klienta Usługę.

Z chwilą akceptacji Regulaminu powierzasz GetResponse przetwarzanie danych osobowych potrzebnych do świadczenia Usługi na zasadach wskazanych w Umowie Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, która stanowi integralną część Regulaminu. Umowa jest również w każdym czasie dostępna do pobrania w Koncie Klienta.

PŁATNOŚCI

Klient obowiązany jest terminowo uiszczać opłaty za korzystanie z Usługi i add-ony zgodnie z wybraną przez siebie opcją płatności. Oferujemy miesięczną, roczną i dwuletnią subskrypcję. Aktualna oferta cenowa GetResponse dostępna jest w zakładce cennik GetResponse.

Usługa udostępniana jest na wybrany przez Klienta okres subskrypcji (który jest automatycznie odnawiany w przypadku wyboru formy płatności kartą kredytową) po otrzymaniu przez GetResponse opłaty wyliczonej zgodnie z wybranym przez Klienta Planem Subskrypcji (usługa przedpłacona). GetResponse zastrzega prawo informowania Klienta poprzez email o upływającym okresie subskrypcji oraz o wysokości opłaty do zapłaty celem odnowienia subskrypcji. W przypadku dalszego zaniechania płatności przez Klienta, uznaje się, że zrezygnował on z dalszej subskrypcji Usługi, Konto Klienta zostaje zablokowane, a umowa ulega rozwiązaniu.

Opłaty za korzystanie z Konta można dokonać kartą kredytową, kartą debetową bądź przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu transakcyjnego on-line prowadzonego przez partnera GetResponse będącego uznaną instytucją finansową. Dostępne metody płatności mogą różnić się w zależności od kraju Klienta. W przypadku jakichkolwiek problemów z płatnością, należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta. Dokonane płatności za zamówioną Usługę nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty kredytowej, Klient podaje dane swojej karty tylko przy rejestracji. Opłaty za kolejne okresy będą pobierane automatycznie pierwszego dnia po upływie okresu subskrypcji (tzw. recurring payment – płatność odnawiana automatycznie). W przypadku gdy pobranie opłaty przy pomocy karty kredytowej nie jest możliwe, GetResponse podejmie próbę pobrania opłaty w kolejnych dniach, a jeżeli nadal nie będzie możliwe pobranie opłaty, uznaje się, że Klient zrezygnował z Usługi. W celu zapewnienia ciągłości świadczenia Usługi i realizowania płatności, Klient upoważnia GetResponse do aktualizowania danych kartowych Klienta w przypadku gdy dane te stają się nieaktualne, upływa termin ważności karty itp. i na podstawie zaktualizowanych danych do kontynuowania pobierania opłat na dotychczasowych zasadach. GetResponse nie odpowiada za żadne dodatkowe opłaty naliczane przez instytucje finansowe z tytułu realizacji transakcji płatniczej.

Faktura VAT za korzystanie z Usługi wystawiana jest w formie elektronicznej w ciągu 7 dni od otrzymania płatności. Faktura będzie dostępna w formie w zakładce „Twoje Płatności” w Koncie Klienta. Dla potrzeb rozliczeń uznaje się, że miesiąc wynosi 30 dni, rok obejmuje 360 dni, zaś dwa lata 720 dni.

GetResponse monitoruje maksymalną liczbę Subskrybentów zgromadzonych we wszystkich kampaniach email marketingowych prowadzonych przez Klienta w danym miesiącu. Liczba Subskrybentów liczona jest odrębnie dla każdej kampanii, co oznacza że Subskrybenci pozostają unikalni w ramach pojedynczej kampanii, a nie całego Konta. W odniesieniu do Kreatora Landing Page liczona jest liczba odwiedzin opublikowanego landing page w miesiącu.

W przypadku przekroczenia przez Klienta limitu wielkości Listy Subskrybentów przez niego wykupionego, obowiązują następujące zasady:

 • Klient obowiązany jest uiścić opłatę dodatkową za rozszerzenie limitu; opłata dodatkowa stanowi różnicę pomiędzy wartością miesięcznej opłaty za liczbę Subskrybentów, którą Klient osiągnął w okresie rozliczeniowym a wartością miesięcznej opłaty, jaką Klient uiścił zgodnie z wybranym przez siebie Planem Subskrypcji,
 • jeżeli Klient przekroczy maksymalny limit wielkości Listy Subskrybentów przewidziany w cenniku GetResponse, opłata dodatkowa kalkulowana jest zgodnie z zasadą określoną w pkt. a) powyżej oraz dodatkowo 12 zł za każdy rozpoczęty 1000 Subskrybentów ponad maksymalną Listę Subskrybentów,
 • jeżeli Klient przekroczy wybraną przez siebie wielkość Listy Subskrybentów o trzy poziomy, możliwość rozszerzenia Listy Subskrybentów zostanie zablokowana. W takiej sytuacji Klient powinien skontaktować się z Zespołem Obsługi Klienta. Po potwierdzeniu, że przekroczenie wielkości nie wiązało się z naruszeniem przepisów prawa, naszych polityk lub niniejszego Regulaminu, możliwość rozszerzenia Listy Subskrybentów zostanie odblokowana,
 • wszelkie dodatkowe płatności wymienione powyżej powinny zostać uiszczone w miesiącu bezpośrednio następującym po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia wielkości Listy Subskrybentów.

Zastrzegamy prawo do zmiany wysokości opłat w każdym czasie poprzez publikację nowego cennika na stronie cennik GetResponse. Nowy cennik ma zastosowanie do nowych Klientów, a w przypadku dotychczasowych Klientów – przy dokonywaniu jakichkolwiek zmian w Planie Subskrypcji.

Ceny nie uwzględniają podatku od towarów i usług (VAT), który będzie doliczony według stawek obowiązujących w dacie wystawienia faktury przez GetResponse. Akceptując niniejszy Regulamin Klient zgadza się uiszczać podatki związane z zamówieniem Usługi. Klient potwierdza jednocześnie, że jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT w swoim kraju i na prośbę GetResponse przedstawi numer, pod którym został zarejestrowany. Jeżeli prawo nakłada na Klienta obowiązek odliczenia lub potrącenia podatku, musi on zapłacić kwotę potrącaną lub wstrzymaną zgodnie z prawem oraz zapłacić dodatkową kwotę, tak aby GetResponse otrzymało zapłatę w całości, jakby nie było potrącenia lub wstrzymania.

NIEDOZWOLONE PRAKTYKI

Klient nie może korzystać z Usług w żaden sposób, celowo bądź nieumyślnie, prowadzący do naruszenia przepisów prawa, dobrych obyczajów, postanowień niniejszego Regulaminu, Polityki Anty-Spamowej GetResponse, jak również prawa własności intelektualnej lub innego prawa osób trzecich lub które w inny sposób są lub mogą być szkodliwe dla naszego biznesu, marki lub reputacji. Zasada ta odnosi się również do Treści Klienta i Uczestników.

Przykłady niedozwolonych praktyk:

 1. wysyłanie spamu (niezamówionych informacji handlowych);
 2. korzystanie z zakupionych lub wynajętych list mailingowych lub innych cudzych list;
 3. wgrywanie, publikowanie, umieszczanie w emailach oraz na landing page(s), przechowywanie, odsyłanie do, transmitowanie lub w inny sposób udostępnianie Treści, które:
  • naruszałyby cudzą własność, zwłaszcza prawa autorskie, prawo własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa,
  • są obsceniczne, obraźliwe, napastliwe, oszczercze, pornograficzne, oszukańcze, naruszające prywatność lub w inny sposób naruszają obowiązujące prawo lub zasady i polityki GetResponse (w szczególności Politykę Prywatności lub Politykę Anty-Spamową),
  • związane są z pornografią, materiałami przeznaczonymi wyłącznie dla dorosłych, rasizmem, lub innymi materiałami lub treściami, które mogą być obraźliwe dla innej osoby,
  • mają szkodliwą zawartość, w szczególności zawierają wirusy, w tym konie trojańskie, robaki internetowe, bomby logiczne, cancel boty, spy-Ware, lub inne pliki, oprogramowania lub technologie, które są zaprojektowane lub przeznaczone do zakłócania, uszkadzania, przechwytywania lub przywłaszczania usług, systemów, programów, danych lub ograniczania funkcjonowania oprogramowania, sprzętu lub urządzeń, do uszkadzania lub uzyskania nieautoryzowanego dostępu do wszelkich danych i innych informacji osób trzecich,
  • podszywają się pod inną osobę, w szczególności naszego pracownika lub przedstawiciela;
 4. używanie Usługi do namawiania nieletnich do zakupu towaru lub usługi;
 5. używanie Usługi do wpływania na podświadomość odbiorcy;
 6. dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie nagłówka identyfikującego nadawcę w taki sposób, by zmylić lub wprowadzić w błąd odbiorcę;
 7. podszywanie lub próby podszywania się pod inne osoby lub jednostki (w tym jednego z naszych pracowników lub przedstawicieli) lub Usługi poprzez podrabianie nagłówka lub innych informacji identyfikujących, takich jak imię i nazwisko, pseudonim, nazwa domeny lub adresu e-mail. Korzystanie z anonimowych remailerów lub pseudonimów nie stanowi personifikację;
 8. modyfikowanie, kopiowanie, powielanie, prezentowanie, licencjonowanie, sprzedawanie, wykonywanie praw zależnych, eksploatowanie lub inne używanie Usługi (bądź jej części), w tym materiałów udostępnionych w Multimedia Studio, w sposób wykraczający poza udzielone przez nas upoważnienie w tym zakresie, bez względu na to, czy materiały te zostały udostępnione przez nas bezpłatnie, za opłatą w ramach wybranego Planu Subskrypcji lub za dodatkową opłatą. W szczególności niedozwolone jest korzystanie z Usługi (lub jej części) lub wykorzystywanie materiałów udostępnionych przez GetResponse lub wytworzonych w ramach korzystania z Usługi (lub jej części) w jakikolwiek sposób poza Usługą. Zakazy powyższe odnoszą się do wszystkich materiałów udostępnionych przez GetResponse lub wytworzonych w ramach korzystania z Usługi (lub jej części), niezależnie od tego, czy są to materiały bezpłatne czy odpłatne, standardowe czy przygotowywane na zamówienie Klienta.
 9. wykorzystywanie Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności do hackowania, wyłudzania haseł, danych identyfikacyjnych lub danych kart do celów niezgodnych z prawem, w tym phishingu, wypełnianie formularzy zapisu udostępnianych w ramach Usługi przy pomocy zautomatyzowanych skryptów;
 10. tworzenie nazw domen (subdomen) internetowych dla landing page(s) z wykorzystaniem wyrazów wulgarnych lub obraźliwych, nazw marek, do których używania Klient nie jest uprawniony lub w inny sposób naruszających prawa osób trzecich;
 11. używanie Kreatora Landing Pages do tworzenia stron internetowych na rzecz osób trzecich;
 12. wykorzystywanie narzędzi lub zasobów Kreatora Landing Page oraz Multimedia Studio do projektowania landing page(s), które następnie umieszczane byłyby w Internecie poprzez inne usługi niż Kreator Landing Page;
 13. wykorzystywanie Usługi, w szczególności landing page(s) stworzonych przy użyciu Kreatora Landing Page do promowania lub reklamowania naszych konkurentów lub ich usług lub produktów;
 14. zastraszanie, obrażanie, szkalowanie, zniesławianie, oczernianie, wprowadzanie w błąd oraz używanie słownictwa uznawanego powszechnie za obraźliwe podczas kontaktu z pracownikami i przedstawicielami GetResponse.
 15. podejmowanie innych działań, które w naszej ocenie zakłócają lub są (mogą być) szkodliwe dla naszych pracowników, przedstawicieli, naszego biznesu, reputacji, wartości firmy lub ograniczają możliwość naszych innych Klientów efektywnego korzystania z Usługi lub innych naszych usług.
 16. korzystanie z materiałów, które udostępniamy Klientom (w szczególności poprzez Multimedia Studio) w celu wyrażania poparcia dla partii politycznej, kandydata, urzędnika lub opinii politycznej, jak również w celu przedstawienia osoby chorej, biorącej leki lub posiadającej dolegliwości fizyczne lub psychiczne.

Klient nie może używać sprzętu lub oprogramowania mogącego uszkodzić lub zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Platformy GetResponse, ani służącego do przechwytywania systemu lub danych z Platformy GetResponse lub jakiejkolwiek strony internetowej posiadanej lub kontrolowanej przez GetResponse. Klient nie może podejmować żadnych działań powodujących nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie w sieci internetowej lub należącej do GetResponse infrastruktury. Informujemy, że nie monitorujemy ani nie kontrolujemy działalności Klienta w zakresie korzystania przez niego z Usługi. Jednakże zastrzegamy prawo (niezależnie od innych uprawnień wynikających z Regulaminu) wstrzymania publikacji, usunięcia każdej Treści (zdefiniowanej jak w punkcie poniżej), wstrzymania kampanii email marketingowej lub Webinaru, zablokowania landing page Klienta, zablokowania dostępu do całej lub części Usługi, za uprzedzeniem lub bez, według własnego uznania oraz z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jeżeli uzyskamy informację lub uzasadnione podejrzenie, że działalność Klienta, Uczestnika lub Treści naruszają przepisy prawa, nasze polityki, niniejszy Regulamin, prawa osób trzecich lub z innego powodu jest niepożądana. W wyżej opisanych sytuacjach nie ponosimy odpowiedzialności względem Klienta za podjęte środki.

Klient nie może korzystać z Usługi w celu promowania, w jakikolwiek sposób, produktów, usług lub treści powiązanych z produktami i usługami finansowymi, które często kojarzone są z wprowadzającymi w błąd lub oszukańczymi praktykami promocyjnymi (np. Initial Coin Offerings ICO lub opcje binarne); produkty i usługi powiązane z kryptowalutami nie mogą być promowane bez uprzedniej pisemnej zgody GetResponse.

Zasady należytego korzystania

Odpowiednie używanie Usługi zapewnia wysoki standard i wydajność tysiącom naszych klientów. Z tego względu istotne jest przestrzeganie zasad należytego korzystania z Usługi w taki sposób, aby było ono równie satysfakcjonujące dla wszystkich.

Zapewniamy, że narzędzia i funkcje dostępne w sposób „nielimitowany” są naprawdę „nielimitowane” jeżeli są wykorzystywane zgodnie z niniejszymi zasadami. Znaczy to, że nie narzucamy ograniczeń ilościowych takich jak np. dopuszczalny limit wysłanych emaili lub opublikowanych landing pages. Określiliśmy jednak pewne parametry nadużyć, aby zapewnić, że nadmierne korzystanie z niektórych funkcji nie będzie miało negatywnego wpływu na korzystanie z Usługi przez innych klientów lub na skuteczność ich kampanii. Parametry te znacznie wykraczają poza standardowe użycie Usługi i nie będą dotyczyć większości naszych klientów. Znajdą one zastosowanie jedynie w sytuacjach nadmiernego korzystania z Usługi, prowadzącego do obciążenia naszych systemów, które negatywnie wpływa na użytkowanie Usługi przez innych klientów. W takim wypadku nasz zespół Compliance niezwłocznie poinformuje Cię o korzystaniu z Usługi lub jej części w sposób nadmierny i w przystępny sposób poradzi Ci, jak korzystać z Usługi w sposób zgodny z Regulaminem i wybranym Planem Subskrypcji. Jeśli nadal będziesz używał Usługi w sposób nadmierny, zastrzegamy sobie prawo zawieszenia lub zablokowania dostępu do Usługi w całości lub w części lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany przez nas indywidualnie i według naszego uznania. W wyżej wskazanych przypadkach Klient nie będzie uprawniony do żądania zwrotu jakichkolwiek kwot zapłaconych na naszą rzecz.

TREŚCI

Klient jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie informacje, dane, teksty, grafiki, logo, video, pliki audio lub inne materiały i utwory, które publikuje, załadowuje, przesyła lub w inny sposób udostępnia przy użyciu Usługi, w tym w szczególności na swojej landing page, podczas Webinarów, lub które publikują lub załadowują na landing page lub podczas Webinarów użytkownicy lub Uczestnicy Klienta(„Treści”). Odpowiedzialność ta obejmuje również Treści stanowiące linki do innych stron internetowych lub zasobów lub inne usługi udostępniane przez osoby trzecie, którymi Klient się posługuje. Nie rościmy sobie żadnych praw do Treści i przyjmujemy, że prawa i tytuły do Treści przysługują Klientowi (lub jego użytkownikom/Uczestnikom), za wyjątkiem treści pochodzących z naszych zasobów, w tym Multimedia Studio i zbioru Gotowych Szablonów. Klient wyraża zgodę, abyśmy prezentowali landing page(s) oraz Klienta w naszych materiałach marketingowych, w szczególności w przygotowywanych studium przypadku (and. case study).

Przyznajemy Klientowi prawo do korzystania z udostępnianych przez nas zasobów wyłącznie w celu korzystania z Usługi i addonów zgodnie z ich przeznaczeniem, bez względu na to, czy dostęp do tych materiałów Klient uzyskał bezpłatnie lub odpłatnie, oraz bez względu na to, czy materiał jest standardowy czy przygotowywany na zamówienie Klienta. Zwracamy uwagę, iż nasze zasoby (w tym w Multimedia Studio) mogą obejmować materiały, które podlegają prawom autorskim oraz prawom pokrewnym osób trzecich. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że przysługuje nam prawo usunięcia w każdym czasie i według własnego uznania takich materiałów, zablokowania do nich dostępu, jak również żądania, aby Klient niezwłocznie zaprzestał ich używania, w tym w kampaniach email marketingowych i landing page(s) lub Webinarach. Jeżeli Klient nie spełni tego żądania, przysługuje nam prawo samodzielnego usunięcia takich materiałów według naszego uznania bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. W wyżej wskazanych przypadkach Klient nie będzie uprawniony do żądania zwrotu jakichkolwiek kwot zapłaconych na naszą rzecz.

Jeśli Klient opublikuje, prześle lub w jakikolwiek inny sposób udostępni Treści należące do osób trzecich lub za pośrednictwem osób trzecich, jest obowiązany, niezależnie od obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, przestrzegać warunki świadczenia usług, warunki licencyjne lub regulaminy ustalone przez te podmioty.

Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że możemy zachować Treści i je udostępnić, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy jest to niezbędne do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, orzeczenia lub decyzji właściwego organu władzy publicznej, udzielenia odpowiedzi na podniesione zarzuty, że Treści lub aktywność użytkowników landing page Klienta lub Uczestników narusza obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich.

OBSŁUGA KLIENTA

Zapewniamy Obsługę Klienta poprzez email, LiveChat oraz telefonicznie. Klient, który chce skorzystać z pomocy Działu Obsługi Klienta lub złożyć reklamację, powinien w zgłoszeniu podać co najmniej nazwę swojego Konta. Nie odpowiadamy na anonimowe prośby lub reklamacje. Szczegółowe dane kontaktowe do Działu Obsługi Klienta dostępne są na stronie https://www.getresponse.pl oraz w Koncie w zakładce „Kontakt”. Na większość zapytań i reklamacji odpowiadamy w dni robocze w ciągu 24 godzin. Klient ma prawo być informowany o statusie jego zapytania/reklamacji.

W ramach niektórych Planów Subskrypcji oferujemy wsparcie naszych Account Managerów. Szczegółowe zasady usługi Account Managementu dostępne są tutaj.

LIKWIDACJA KONTA/ROZWIĄZANIE UMOWY

Klient może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Usługi. W celu rezygnacji z Usługi Klient powinien zlikwidować Konto postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie internetowej „Anuluj Subskrypcję” dostępnej w zakładce „Moje Płatności”. Z chwilą likwidacji Konta umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu. Platforma GetResponse umożliwia Klientowi przywrócenie Konta (wraz z wszelkimi danymi oraz Listą Subskrybentów) w terminie 60 (w przypadku Darmowego Konta Testowego) bądź 90 dni (w przypadku Konta płatnego) od daty usunięcia Konta (niezależnie od przyczyny jego usunięcia). Warunkiem przywrócenia Konta jest dokonanie przez Klienta odpowiedniej zapłaty za następny okres subskrypcji Usługi w powyższych terminach. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przywrócenia Konta bez podawania przyczyn (w szczególności jeżeli usunięcie Konta było następstwem wypowiedzenia umowy lub zablokowania Usługi przez nas).

Zastrzegamy prawo wypowiedzenia Klientowi subskrypcji na Usługę w każdym czasie bez podania przyczyn ze skutkiem natychmiastowym za zwrotem opłaty uiszczonej z góry przez Klienta proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca okresu subskrypcji, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu.

Zastrzegamy prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, zablokowania Usługi w całości lub części lub odmowy świadczenia Usług na rzecz Klienta w przyszłości w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.

Przykłady naruszeń postanowień Regulaminu:

 • nieuiszczenie opłat za Usługę w ustalonym terminie,
 • dopuszczenie się niedozwolonych praktyk, o których mowa w punkcie VI Regulaminu,
 • wysyłanie przez Klienta wiadomości uznawanych przez nas za SPAM (w oparciu o przyjęte w GetResponse algorytymy i procedury compliance), w szczególności w razie:
  • umieszczenie Klienta lub jego domeny (do której Odbiorcy otrzymują dostęp poprzez linki zawarte w emailach od Klienta) na liście prowadzonej przez Spamhaus Registry Of Known Spam Organizations (ROKSO, http://www.spamhaus.org/rokso/) lub umieszczenie jego domeny na co najmniej jednej z następujących czarnych list nadawców spamu: URIBL (http://uribl.com/), SURBL (http://www.surbl.org/), Spamhaus DBL (http://www.spamhaus.org/dbl/) lub ivmURI (http://dnsbl.invaluement.com/),
  • SpamCop lub inna organizacja antyspamowa odnotowała, np. poprzez trafienia w spam-trap, że Klient dopuszcza się spamowania,
 • naruszenie zasad dotyczących korzystania ze znaków towarowych i innej własności intelektualnej GetResponse,
 • utworzenie większej liczby Darmowych Kont testowych niż zezwala na to niniejszy Regulamin,
 • podawanie przez Klienta nierzetelnych lub nieprawdziwych danych o sobie lub nieaktualizowanie tych danych, gdy ulegną zmianie,
 • przeniesienia praw i obowiązków z umowy na Usługę bez uprzedniej zgody GetResponse.

Gdy umowa ulega rozwiązaniu, wówczas, niezależnie od przyczyn oraz trybu rozwiązania, Klient nie jest uprawniony do żądania zwrotu uiszczonych przez niego płatności, tak w całości jak części, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Rezygnacja przez Klienta z Usługi nie zwalnia go z obowiązku uiszczenia opłat już wymagalnych oraz opłat, które zostaną naliczone w związku z korzystaniem przez Klienta z Usługi do czasu wygaśnięcia umowy; w szczególności dotyczy to opłat dodatkowych, o których mowa w punkcie V. Płatności.

Rozwiązanie umowy, zawieszenie lub zamknięcie Konta lub zmniejszenie Planu Subskrypcji, mogą mieć wpływ na Konto Klienta, w tym zaplanowane w Koncie kampanie, zebrane dane oraz inne informacje. W chwili rozwiązania umowy, zawieszenia lub zamknięcia Konta lub zmniejszenia Planu Subskrypcji niektóre procesy trwające w Koncie, zaplanowane kampanie, zebrane dane i inne informacje mogą zostać trwale utracone. GetResponse nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje bezpośrednio lub pośrednio z tego wynikające.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

GetResponse przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

GetResponse jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do GetResponse na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i innych państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również w Stanach Zjednoczonych. Usługa, oprogramowanie Platformy GetResponse, a także treści zawarte na stronie GetResponse.pl („Utwory”), takie jak teksty, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, klipy audio oraz aplikacje, stanowią własność GetResponse lub jego partnerów.

Zabronione jest wykorzystywanie przez Klienta Utworów, a także znaków towarowych i oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących GetResponse, chyba że korzystanie z nich wynika ze specyfiki świadczonej przez GetResponse Usługi lub jeśli GetResponse wyrazi zgodę na korzystanie z nich przez Klienta.

DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI

Zastrzegamy prawo zmiany lub modyfikacji cech Usługi, zwłaszcza jej aktualizacji, a także modyfikacji lub wymiany sprzętu lub oprogramowania używanego do świadczenia Usługi w każdym czasie i bez odpowiedzialności z tego tytułu, pod warunkiem że nie będzie to miało istotnie negatywnego wpływu na świadczenie Usługi. Zastrzegamy prawo do przerw w świadczeniu Usługi wynikających z przyczyn technicznych (np. awarie, naprawy, przeglądy, konserwacje, wymiana sprzętu), bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu. Jednakże, w przypadku zaplanowanych przerw technicznych trwających dłużej niż jeden dzień, będziemy podejmować wszelkie starania, aby poinformować Klienta o tym fakcie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Zaplanowana przerwa techniczna będzie przeprowadzona w taki sposób, by zminimalizować niedogodności dla Klienta z tym związane.

Zastrzegamy również prawo do modyfikowania, dodawania lub usuwania w dowolnym czasie wszelkich dokumentów, informacji, grafik lub innych treści znajdujących się na stronie: https://www.getresponse.pl

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Klient akceptuje, że GetResponse oferuje Usługę i stronę internetową „w stanie takim, w jakim się znajdują" (ang. „as is”), bez jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych.

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usługi oraz naszych stron internetowych, szczególnie za wszelkie Treści, oraz realizowane przez niego kampanie email marketingowe i Webinary.

GetResponse nie ponosi odpowiedzialności za szkody (w tym utratę danych przez Klientów) wywołane:

 • Siłą Wyższą,
 • ingerencją osób trzecich (w tym użytkowników Konta Klienta i Uczestników), zwłaszcza w związku z korzystaniem z Konta przez osoby trzecie posługujące się danymi logowania Konta Klienta - uzyskanymi od Klienta lub w innych okolicznościach niezależnych od GetResponse,
 • wadliwym działaniem czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od GetResponse,
 • korzystaniem z testowych wersji funkcjonalności,
 • niewystarczającą lub wahaniem przepustowości wykorzystywanej przez Klienta lub Uczestnika, które mogą mieć wpływ na jakość Treści,
 • nieprzestrzeganiem przez Klienta postanowień Regulaminu,
 • błędnymi lub niezgodnymi z prawdą danymi Klienta podanymi przy rejestracji.

Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można przewidzieć i któremu nie można było zapobiec. Za okoliczności stanowiące Siłę Wyższą uznaje się w szczególności wojnę, klęski żywiołowe, strajki, awarie, ataki DDoS lub inne zakłócenia w działaniu sieci telekomunikacyjnej lub infrastrukturze teleinformatycznej, a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających wpływ na świadczenie usługi GetResponse, a których działalność jest niezależna od Stron.

GetResponse nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z utraty plików lub danych Klienta przechowywanych na naszych serwerach; tworzenie kopii zapasowych jest wyłącznym obowiązkiem i odpowiedzialnością Klienta.

Odpowiedzialność kontraktowa oraz deliktowa GetResponse ograniczona jest wyłącznie do bezpośrednich strat poniesionych przez Klienta. GetResponse nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, niezależnie od ich źródła (w szczególności takie jak: straty z tytułu przychodu, zysku, odsetek lub innych utraconych korzyści, czyste straty finansowe, straty wynikające z innych umów związanie z niedostępnością Usługi lub jej części) z wyjątkiem przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa GetResponse. Całkowita odpowiedzialność GetResponse, niezależnie od liczby i podstawy roszczeń Klienta lub osoby trzeciej, ograniczona jest do łącznej kwoty zapłaconej przez Klienta za Usługę w ciągu jednego miesiąca bezpośrednio poprzedzającego datę, w której Klient zgłosił roszczenie do GetResponse. Klient niniejszym zwalnia GetResponse z wszelkich zobowiązań przekraczających wyżej wskazany limit.

Klient jest obowiązany zwolnić GetResponse oraz jego pracowników, współpracowników, kontrahentów oraz przedstawicieli z wszelkiej odpowiedzialności związanej z zarzutami i roszczeniami zgłaszanymi przez osoby trzecie związanymi z korzystaniem przez Klienta z Usługi, wykorzystywanymi domenami/subdomenami, Treściami, aktywnością Uczestników lub użytkowników jego landing page, naruszeniem niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub praw osób trzecich.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

GetResponse może zmienić Regulamin oraz każdy dokument związany w Regulaminem w każdym czasie. GetResponse zawiadamia Klienta o zmianie Regulaminu (lub innego powiązanego z nim dokumentu prawnego) na 10 dni przed jego wejściem w życie poprzez umieszczenie stosownej informacji oraz zaktualizowanej wersji dokumentu w Koncie Klienta lub na stronie https://www.getresponse.pl

Do wszelkich spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie jakichkolwiek zmian do treści Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w czasie wszczęcia tych spraw.

Strony ustalają, że wszelkie oświadczenia skierowane do drugiej Strony w trakcie korzystania z Usługi mogą być składane w formie korespondencji elektronicznej, wysyłanej:

 • w przypadku Klienta - na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email,
 • w przypadku GetResponse - na adres Działu Obsługi Klienta.

Klient może przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy na osobę spełniającą kryteria do zawarcia umowy, wyłącznie za zgodą GetResponse. Zgoda ta może zostać wyrażona w formie email. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory wynikłe między GetResponse a Klientem zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby GetResponse.

Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 9 listopada 2018 roku i jest dostępny na stronie https://www.getresponse.pl

Zasady Account Management:

 1. Usługa Account Management obejmuje:
  • asysta przy konfiguracji (Domena, Konto), importowaniu danych oraz segmentacji,
  • miesięczne raporty (CTR, dostarczalność, wskaźniki otwarć) na życzenie,
  • szkolenie produktowe.
 2. Usługa Account Managementu świadczona jest przez naszych doświadczonych Account Managerów.
 3. Usługa Account Managementu obejmuje 1,5 (jeden i pół) godziny asysty Account Managera miesięcznie i jest świadczona drogą telefoniczną lub poprzez email.
 4. Niewykorzystany limit nie podlega zamianie na świadczenie pieniężne i nie przechodzi na kolejny miesiąc.
 5. Account Managerowie dostępni są w godzinach 7:30 AM – 10:00 PM UTC +1:00 w dni robocze; czas reakcji – 24 godziny.
 6. Account Managerowie dostępni są pod dedykowanym numerem oraz email wskazanymi w Emailu Powitalnym.