Regulamin Usługi GetResponse

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z usługi GetResponse („Usługa”) świadczonej przez GetResponse Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6, A3, 80-387 Gdańsk, zarejestrowaną przez VII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000187388, NIP: 9581468984, o kapitale zakładowym 5.559.840,00 PLN („GetResponse”, „my”). Usługa przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów będącymi przedsiębiorcami, do korzystania w celach bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Warunkiem korzystania z Usługi przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja wszystkich jego postanowień. Klikając przycisk „Aktywuj Konto”, podmiot wskazany w procesie aktywacji („ty” lub „Klient”) akceptuje Regulamin i zobowiązuje się korzystać z Usługi zgodnie z jego postanowieniami. Osoba aktywująca Konto w Usłudze oświadcza, że jest do tego upoważniona oraz że dokonuje aktywacji w imieniu i na rzecz Klienta. Z chwilą akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia prawnie wiążącej umowy pomiędzy Klientem a GetResponse. Zastrzegamy prawo odmowy zawarcia umowy z Klientem z dowolnego powodu, w szczególności w przypadkach, gdy Klientowi w przeszłości usunięto Konto z powodu naruszania zasad Regulaminu.

Jeżeli nie akceptujesz któregokolwiek z postanowień Regulaminu, nie powinieneś aktywować Konta, anie korzystać z Usługi.

USŁUGA

Usługa

W ramach Usługi zapewniamy:

 • dostęp do platformy internetowej GetResponse („Platforma GetResponse”) w modelu SaaS („Software-as-a-Service”), ogólnie dostępnej dla naszych klientów, która umożliwia tworzenie i wysyłanie kampanii marketingowych, zarządzanie nimi oraz hostowanie list mailingowych przy użyciu narzędzi takich jak: Kreator Newsletterów, Kreator Landing Pages, Marketing Automation i wiele innych;
 • obsługę Klienta zgodnie z opisem poniżej;
 • dodatkowe narzędzia (tzw. add-ons) i usługi. Korzystanie z niektórych add-onów lub usług wymaga osobnego zamówienia i podlega dodatkowej opłacie.

Szczegółowy zakres funkcjonalności Usługi dostępnych w ramach Twojej subskrypcji („Pakiet”) zależy od wybranego cyklu rozliczeniowego („Cykl Rozliczeniowy”) oraz wielkości bazy kontaktów („Lista Kontaktów”) i jest określony w cenniku.

Możesz korzystać z Usługi wyłącznie w celu wysyłania emaili do tych odbiorców („Kontakty”), którzy wyrazili zgodę na dodanie ich do listy mailingowej i otrzymywanie informacji handlowych i zgody tej nie wycofali, chyba że posiadasz inną ważną podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych Kontaktów w ramach Usługi.

Konto

Do korzystania z Usługi wymagane jest założenie przez Klienta indywidualnego konta na Platformie GetResponse („Konto”). Dostęp do Konta możliwy jest wyłącznie przy użyciu indywidualnego dla każdego Klienta loginu i hasła. Jako Klient masz obowiązek utrzymywać swoje dane logowania w tajemnicy. Jesteś też odpowiedzialny za sposób korzystania Konta, w szczególności za działalność innych użytkowników Konta („Użytkownicy”). W ramach Platformy GetResponse możliwe jest określenie różnych poziomów dostępu do Konta, Webinarów oraz Treści (zdefiniowanych poniżej). Na Tobie spoczywa odpowiedzialność za stosowanie odpowiednich poziomów dostępu.

Konta testowe

GetResponse oferuje 30-dniową bezpłatną wersję testową Usługi („Konto Testowe”). W ramach Konta Testowego możesz przechowywać na liście mailingowej do 1000 Kontaktów, a Usługa świadczona jest przez 30 dni. Konta Testowe mogą zawierać także inne ograniczenia. Możesz otworzyć tylko jedno Konto Testowe. W każdym czasie zmienić Konto Testowe na płatną wersję Usługi. Konta Testowe, które w okresie testowym oraz w ciągu 60 dni od upływu tego okresu nie zostaną przekształcone w wersję płatną Usługi, będą trwale usuwane.

Upgrade

W każdej chwili możesz zmienić Pakiet oraz zamówić add-ona lub usługę dodatkową. Cykl Rozliczeniowy dla zamówionych add-onów będzie dostosowany do cyklu miesięcznego w ramach Twojego Konta tak, aby terminy płatności wszystkich usług w ramach Twojego Pakietu były zgodne. Oznacza to, że pierwsza opłata za add-on jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca cyklu miesięcznego w ramach subskrypcji na Usługę.

Domeny

W związku z udostępnieniem Kreatora Landing Page w ramach Usługi umożliwiamy zintegrowanie Twoich landing pages z subdomenami udostępnianymi przez nas lub Twoimi własnymi domenami. Jako Klient ponosisz wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie, czy nazwa wybranej nazwy domeny lub subdomeny nie narusza praw osób trzecich, ponieważ my nie dokonujemy takiej weryfikacji i wyłączamy naszą odpowiedzialność w tym zakresie. Zastrzegamy prawo zablokowania dowolnej domeny lub subdomeny, anulowania lub zmiany nazwy dowolnej domeny lub subdomeny wybranej przez Klienta, w szczególności jeśli zostaniemy do tego zobowiązani przez sąd lub inny organ władzy publicznej lub zmuszeni z uwagi na naruszenie lub zagrożenie praw osób trzecich lub praw GetResponse.

Webinary

Webinary to funkcja pozwalająca na organizowanie konferencji online („Webinar”) dla określonej liczby uczestników („Uczestnicy”). Możesz organizować tylko takie Webinary, w których bierzesz udział jako aktywny Uczestnik. Organizując Webinar, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za powiadomienie wszystkich Uczestników, że dane osobowe oraz informacje ujawnione podczas Webinaru mogą być przekazywane innym Uczestnikom i osobom trzecim. Masz obowiązek poinformować Uczestników, że korzystanie z Webinaru podlega Regulaminowi oraz Polityce Prywatności GetResponse, w szczególności w zakresie ograniczeń dotyczących niedozwolonych praktyk oraz wymagań technicznych.

Możesz prowadzić tylko jeden Webinar jednocześnie w ramach tego samego Konta. Pamiętaj, że Webinary mogą być niedostępne w niektórych lokalizacjach.

Dodatkowe funkcje (add-ons) i usługi

Możesz korzystać z dodatkowych funkcji (add-ons) udostępnianych przez GetResponse lub zintegrować swoje Konto z usługami świadczonymi przez zewnętrznych dostawców. Usługi zewnętrzne nie są świadczone przez GetResponse. Możliwość korzystania z niektórych add-onów i usług zewnętrznych może być ograniczona na podstawie postanowień odrębnych warunków użytkowania ("Dodatkowe Warunki Użytkowania"), które można znaleźć tutaj lub warunków użytkowania dostawcy zewnętrznego. Z chwilą integracji z usługą zewnętrzną wyrażasz zgodę na wymianę pomiędzy GetResponse a podmiotem zewnętrznym Twoich informacji i danych (nie wyłączając informacji poufnych) w celu umożliwienia integracji. Wszelkie odesłania do zewnętrznych usług lub stron internetowych, jakie znajdują się w Usłudze, na stronie internetowej www.getresponse.com lub jakiejkolwiek innej stronie internetowej należącej do lub wykorzystywanej przez GetResponse ("Strony Internetowe") umieszczamy wyłącznie dla Twojej wygody i nie kontrolujemy ani nie wspieramy jakichkolwiek materiałów lub informacji znajdujących się na tych stronach.

Wersje testowe produktu

Od czasu do czasu udostępniamy testowe wersje nowych funkcji. Umożliwia to naszym Klientom wypróbowanie nowych rozwiązań, a nam - lepsze zrozumienie potrzeb Klientów oraz dalsze rozwijanie i ulepszanie Usługi. Decydując się na korzystanie z wersji testowej, Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na następujące warunki:

 • Funkcja w wersji testowej jest dostępna jedynie przez określony czas i GetResponse zastrzega sobie prawo do jej wyłączenia w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 • Funkcja w wersji testowej jest dostępna w ograniczonym zakresie, który może być zmieniony przez GetResponse w każdej chwili, bez podania przyczyny.
 • GetResponse nie gwarantuje, że wersja testowa funkcji zostanie na stałe wprowadzona do Usługi i może zrezygnować z rozwijania danej funkcji w każdej chwili, bez podania przyczyny.
 • Jako Klient ponosisz pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z korzystania z testowej wersji funkcji. W szczególności, jesteś w pełni odpowiedzialny za wpływ, jaki korzystanie z wersji testowej może mieć na dotychczasowe ustawienia Twojego Konta, zaplanowane w koncie kampanie, zebrane dane i pozostałe informacje. W przypadku wyłączenia testowej wersji funkcji, część zachodzących w koncie procesów może zostać nieodwracalnie zakłóconych bądź przerwanych i zebrane dotychczas w koncie dane i pozostałe informacje mogą zostać utracone. GetResponse nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje bezpośrednio lub pośrednio z tego wynikające.
 • Po zakończeniu okresu testów, nowa funkcja może zostać udostępniona użytkownikom jako funkcja dodatkowo płatna, tj. dostępna dla użytkowników jedynie po uiszczeniu odpowiedniej opłaty (np. jako płatny add-on) lub w ramach wybranej opcji cenowej Usługi. W takim przypadku, chcąc uzyskać dostęp do nowej funkcji, powinieneś dokonać zakupu Usługi w odpowiedniej opcji cenowej.

WYMOGI TECHNICZNE

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia działania Usługi na najnowszych oficjalnych wersjach przeglądarek Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome oraz Safari. Do korzystania z Usługi musisz posiadać urządzenie pozwalające na dostęp do Internetu, włącznie z przeglądarką internetową, posiadającą wtyczkę akceptującą technologię Flash, akceptującą pliki typu „cookies” i z włączoną obsługą JavaScript, a także konto poczty email.

Jako Klient przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że jakość plików wysyłanych, publikowanych lub w inny sposób udostępnianych przy użyciu Usługi może różnić się od jakości źródłowej z uwagi na konieczność ich dostosowania do standardów i parametrów przesyłania danych, sieci lub urządzeń uczestniczących w transferze i wymogów Platformy GetResponse.

Do korzystania z funkcjonalności Webinarów niezbędne jest podłączenie w czasie Webinaru prawidłowo działających słuchawek lub głośników oraz mikrofonu. Słuchawki, głośniki i mikrofon nie powinny być jednocześnie używane przez inne aplikacje.

KORZYSTANIE Z USŁUGI

Z chwilą założenia Konta i akceptacji Regulaminu:

 • zobowiązujesz się postępować zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Polityki Antyspamowej GetResponse, a także z innymi dokumentami i instrukcjami wydawanymi przez GetResponse w związku ze świadczeniem Usługi (w ich aktualnie obowiązującym brzmieniu),
 • zobowiązujesz się korzystać z Usługi jedynie w celach bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • potwierdzasz, że dane podane w formularzu rejestracyjnym oraz w Koncie są zgodne z prawdą oraz zobowiązujesz się do niezwłocznego aktualizowanie tych danych, jeżeli ulegną zmianie,
 • zobowiązujesz się wysyłać lub w inny sposób udostępniać z wykorzystaniem Usługi lub add-onów tylko takie materiały, do których posiadasz odpowiednie prawa,
 • zobowiązujesz się ściśle przestrzegać zasad i przepisów prawa dotyczących wysyłania komunikacji elektronicznej (w tym informacji handlowych), przetwarzania danych osobowych, a zwłaszcza przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych,
 • wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości od GetResponse oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Usługi,
 • zobowiązujesz się zachować w tajemnicy swoje dane logowania do Konta,
 • wyrażasz zgodę na otrzymywanie faktur wystawianych przez GetResponse za świadczoną Usługę w formie elektronicznej.

Z chwilą akceptacji Regulaminu powierzasz GetResponse przetwarzanie danych osobowych potrzebnych do świadczenia Usługi na zasadach wskazanych w Umowie Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, która stanowi integralną część Regulaminu. Umowa jest również w każdej chwili dostępna do pobrania w Twoim Koncie.

PŁATNOŚCI

Jesteś zobowiązany terminowo uiszczać opłaty za korzystanie z Usługi i add-ony zgodnie z wybranym przez siebie Pakietem. Oferujemy miesięczne, roczne i dwuletnie Cykle Rozliczeniowe. Aktualna oferta cenowa GetResponse dostępna jest w zakładce cennik GetResponse.

Usługa udostępniana jest na wybrany przez Ciebie Cykl Rozliczeniowy (który jest automatycznie odnawiany w przypadku wyboru formy płatności kartą kredytową) po otrzymaniu przez GetResponse opłaty wyliczonej zgodnie z wybranym przez Ciebie Pakietem (usługa przedpłacona). GetResponse zastrzega prawo informowania Klientów poprzez email o upływającym Cyklu Rozliczeniowym oraz o wysokości opłaty do zapłaty celem odnowienia subskrypcji. W przypadku dalszego zaniechania płatności przez Klienta, uznaje się, że zrezygnował on z dalszej subskrypcji Usługi, Konto Klienta zostaje zablokowane, a umowa ulega rozwiązaniu.

Opłaty za korzystanie z Konta możesz dokonać kartą kredytową, kartą debetową bądź przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu transakcyjnego online prowadzonego przez partnera GetResponse będącego uznaną instytucją finansową. Dostępne metody płatności mogą różnić się w zależności od kraju Klienta. W przypadku jakichkolwiek problemów z płatnością, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta. Dokonane płatności za zamówioną Usługę nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty kredytowej, podajesz dane swojej karty tylko przy rejestracji. Opłaty za kolejne okresy będą pobierane automatycznie pierwszego dnia po upływie okresu subskrypcji (tzw. recurring payment – płatność odnawiana automatycznie). W przypadku gdy pobranie opłaty przy pomocy karty kredytowej nie jest możliwe, GetResponse podejmie próbę pobrania opłaty w kolejnych dniach, a jeżeli nadal nie będzie możliwe pobranie opłaty, uznaje się, że Klient zrezygnował z Usługi. W celu zapewnienia ciągłości świadczenia Usługi i realizowania płatności, upoważniasz GetResponse do aktualizowania swoich danych kartowych w przypadku, gdy dane te stają się nieaktualne, upływa termin ważności karty itp. i na podstawie zaktualizowanych danych do kontynuowania pobierania opłat na dotychczasowych zasadach. GetResponse nie odpowiada za żadne dodatkowe opłaty naliczane przez instytucje finansowe z tytułu realizacji transakcji płatniczej.

Faktura VAT za korzystanie z Usługi wystawiana jest w formie elektronicznej w ciągu 7 dni od otrzymania płatności. Faktura będzie dostępna w zakładce „Twoje Płatności” w Koncie Klienta. Dla potrzeb rozliczeń uznaje się, że miesiąc wynosi 30 dni, rok obejmuje 360 dni, zaś dwa lata 720 dni.

GetResponse monitoruje maksymalną liczbę Kontaktów zgromadzonych we wszystkich kampaniach email marketingowych prowadzonych przez Ciebie w danym miesiącu. Liczba Kontaktów liczona jest odrębnie dla każdej kampanii, co oznacza że Kontakty pozostają unikalne w ramach pojedynczej kampanii, a nie całego Konta. W odniesieniu do Kreatora Landing Page liczona jest liczba odwiedzin opublikowanego landing page w miesiącu.

Jeśli przekroczysz wykupiony limit wielkości Listy Kontaktów, obowiązują następujące zasady:

 • jesteś zobowiązany uiścić opłatę dodatkową za rozszerzenie limitu; opłata dodatkowa stanowi różnicę pomiędzy wartością miesięcznej opłaty za liczbę Kontaktów, którą osiągnąłeś w okresie rozliczeniowym a wartością miesięcznej opłaty, jaką uiściłeś zgodnie z wybranym przez siebie Pakietem,
 • jeżeli przekroczysz maksymalny limit wielkości Listy Kontaktów przewidziany w cenniku GetResponse, opłata dodatkowa kalkulowana jest zgodnie z zasadą określoną w punkcie a) powyżej oraz dodatkowo 12 zł za każdy rozpoczęty 1000 Kontaktów ponad maksymalną Listę Kontaktów,
 • jeżeli przekroczysz wybraną przez siebie wielkość Listy Kontaktów o trzy poziomy, możliwość rozszerzenia Listy Kontaktów zostanie zablokowana. W takiej sytuacji powinieneś skontaktować się z Działem Obsługi Klienta. Po potwierdzeniu, że przekroczenie wielkości nie wiązało się z naruszeniem przepisów prawa, naszych polityk lub niniejszego Regulaminu, możliwość rozszerzenia Listy Kontaktów zostanie odblokowana,
 • wszelkie dodatkowe płatności wymienione powyżej powinieneś uiścić w miesiącu bezpośrednio następującym po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia wielkości Listy Kontaktów.

Zastrzegamy prawo do zmiany wysokości opłat w każdym czasie poprzez publikację nowego cennika na stronie cennik GetResponse. Nowy cennik ma zastosowanie do nowych Klientów, a w przypadku dotychczasowych Klientów – przy dokonywaniu jakichkolwiek zmian w Pakiecie.

Ceny nie uwzględniają podatku od towarów i usług (VAT), który będzie doliczony według stawek obowiązujących w dacie wystawienia faktury przez GetResponse. Akceptując Regulamin, zgadzasz się uiszczać podatki związane z zamówieniem Usługi. Potwierdzasz jednocześnie, że jesteś zarejestrowany jako czynny podatnik VAT w swoim kraju i na prośbę GetResponse przedstawisz numer, pod którym zostałeś zarejestrowany. Jeżeli prawo nakłada na Ciebie obowiązek odliczenia lub potrącenia podatku, musisz zapłacić kwotę potrącaną lub wstrzymaną zgodnie z prawem oraz zapłacić dodatkową kwotę, tak aby GetResponse otrzymało zapłatę w całości, jakby nie było potrącenia lub wstrzymania.

NIEDOZWOLONE PRAKTYKI

Nie możesz korzystać z Usługi, a także wykorzystywać, udostępniać ani przesyłać jakichkolwiek Treści (zdefiniowanych poniżej) z użyciem Usługi w żaden sposób, który celowo bądź nieumyślnie, prowadzi do naruszenia przepisów prawa, dobrych obyczajów, postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności, Polityki Anty-Spamowej GetResponse, jak również praw własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich, lub który w inny sposób jest lub może być szkodliwy dla naszej Usługi, marki lub reputacji. Niezależnie od powyższego, każde z działań wskazanych w tym miejscu stanowi niedozwoloną praktykę i jako takie stanowi naruszenie Regulaminu i podstawę do natychmiastowego zamknięcia Twojego Konta.

Wykorzystywanie niektórych Treści może być nielegalne lub skutkować wyższymi niż normalne współczynnikami odrzuconych wiadomości i skargami w przedmiocie nadużyć, co może mieć wpływ na dostarczalność wiadomości przesyłanych przy użyciu Usługi GetResponse. Przyjmujesz do wiadomości i zobowiązujesz się nie korzystać z Usługi w celu przesyłania, udostępniania, oferowania, promowania lub sprzedaży, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek towarów lub usług wskazanych tutaj. Niezastosowanie się do powyższego zakazu stanowi naruszenie Regulaminu i podstawę do natychmiastowego zamknięcia Twojego Konta.

Nie możesz używać sprzętu lub oprogramowania mogącego uszkodzić lub zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Platformy GetResponse, ani służącego do przechwytywania systemu lub danych z Platformy GetResponse lub jakiejkolwiek strony internetowej posiadanej lub kontrolowanej przez GetResponse. Nie możesz podejmować żadnych działań powodujących nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie w sieci internetowej lub należącej do GetResponse infrastruktury. Informujemy, że nie monitorujemy ani nie kontrolujemy Twojej działalności w zakresie korzystania z Usługi. Zastrzegamy jednak prawo (niezależnie od innych uprawnień wynikających z Regulaminu) wstrzymania publikacji, usunięcia każdej Treści (zdefiniowanej jak w punkcie poniżej), wstrzymania kampanii email marketingowej lub Webinaru, zablokowania landing page, zablokowania dostępu do całej lub części Usługi, za uprzedzeniem lub bez, według własnego uznania oraz z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jeżeli uzyskamy informację lub uzasadnione podejrzenie, że działalność Klienta, Uczestnika lub Treści naruszają przepisy prawa, nasze polityki, niniejszy Regulamin, prawa osób trzecich lub z innego powodu jest niepożądana. W wyżej opisanych sytuacjach nie ponosimy odpowiedzialności względem Klienta za podjęte środki.

Nie możesz korzystać z Usługi w celu promowania, w jakikolwiek sposób, produktów, usług lub treści powiązanych z produktami i usługami finansowymi, które często kojarzone są z wprowadzającymi w błąd lub oszukańczymi praktykami promocyjnymi (np. Initial Coin Offerings ICO lub opcje binarne); produkty i usługi powiązane z kryptowalutami nie mogą być promowane bez uprzedniej pisemnej zgody GetResponse.

Zasady należytego korzystania

Odpowiednie używanie Usługi zapewnia wysoki standard i wydajność tysiącom naszych klientów. Z tego względu istotne jest przestrzeganie zasad należytego korzystania z Usługi w taki sposób, aby było ono równie satysfakcjonujące dla wszystkich.

Zapewniamy, że narzędzia i funkcje dostępne w sposób „nielimitowany” są naprawdę „nielimitowane” jeżeli są wykorzystywane zgodnie z niniejszymi zasadami. Oznacza to, że nie narzucamy ograniczeń ilościowych takich jak np. dopuszczalny limit wysłanych emaili lub opublikowanych landing pages. Określiliśmy jednak pewne parametry nadużyć, aby zapewnić, że nadmierne korzystanie z niektórych funkcji nie będzie miało negatywnego wpływu na korzystanie z Usługi przez innych klientów lub na skuteczność ich kampanii. Parametry te znacznie wykraczają poza standardowe użycie Usługi i nie będą dotyczyć większości naszych klientów. Znajdą one zastosowanie jedynie w sytuacjach nadmiernego korzystania z Usługi, prowadzącego do obciążenia naszych systemów, które negatywnie wpływa na użytkowanie Usługi przez innych klientów. W takim wypadku nasz zespół Compliance niezwłocznie poinformuje Cię o korzystaniu z Usługi lub jej części w sposób nadmierny i w przystępny sposób poradzi Ci, jak korzystać z Usługi w sposób zgodny z Regulaminem i wybranym Planem Subskrypcji. Jeśli nadal będziesz używał Usługi w sposób nadmierny, zastrzegamy sobie prawo zawieszenia lub zablokowania dostępu do Usługi w całości lub w części lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany przez nas indywidualnie i według naszego uznania. W wyżej wskazanych przypadkach Klient nie jest uprawniony do żądania zwrotu jakichkolwiek kwot zapłaconych na naszą rzecz.

TREŚCI

Jesteś w pełni odpowiedzialny za wszelkie informacje, dane, teksty, grafiki, logo, video, pliki audio lub inne materiały i utwory, które publikujesz, załadowujesz, przesyłasz lub w inny sposób udostępniasz przy użyciu Usługi, w tym w szczególności na swojej landing page, podczas Webinarów, lub które publikują lub załadowują na landing page lub podczas Webinarów Twoi użytkownicy lub Uczestnicy („Treści”). Odpowiedzialność ta obejmuje również Treści stanowiące linki do innych stron internetowych lub zasobów lub inne usługi udostępniane przez osoby trzecie, którymi się posługujesz. Nie rościmy sobie żadnych praw do Treści i przyjmujemy, że prawa i tytuły do Treści przysługują Klientowi (lub jego użytkownikom/Uczestnikom), za wyjątkiem treści pochodzących z naszych zasobów, w tym Multimedia Studio i zbioru Gotowych Szablonów. Wyrażasz zgodę, abyśmy prezentowali landing page(s) oraz Ciebie w naszych materiałach marketingowych, w szczególności w przygotowywanych studium przypadku (ang. case study).

Przyznajemy Ci prawo do korzystania z udostępnianych przez nas zasobów wyłącznie w celu korzystania z Usługi i add-onów zgodnie z ich przeznaczeniem, bez względu na to, czy dostęp do tych materiałów uzyskałeś bezpłatnie lub odpłatnie, oraz bez względu na to, czy materiał jest standardowy czy przygotowywany na Twoje zamówienie. Zwracamy uwagę, iż nasze zasoby (w tym w Multimedia Studio) mogą obejmować materiały, które podlegają prawom autorskim oraz prawom pokrewnym osób trzecich. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że przysługuje nam prawo usunięcia w dowolnej chwili i według własnego uznania takich materiałów, zablokowania do nich dostępu, jak również żądania, abyś niezwłocznie zaprzestał ich używania, w tym w kampaniach email marketingowych i landing page(s) lub Webinarach. Jeżeli nie spełnisz tego żądania, przysługuje nam prawo samodzielnego usunięcia takich materiałów według naszego uznania bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. W wyżej wskazanych przypadkach nie będziesz uprawniony do żądania zwrotu jakichkolwiek kwot zapłaconych na naszą rzecz.

Jeśli opublikujesz, prześlesz lub w jakikolwiek inny sposób udostępnisz Treści należące do osób trzecich lub za pośrednictwem osób trzecich, jesteś zobowiązany, niezależnie od obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, do przestrzegania warunków świadczenia usług, warunków licencyjnych lub regulaminów ustalonych przez te podmioty.

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że możemy zachować Treści i je udostępnić, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy jest to niezbędne do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, orzeczenia lub decyzji właściwego organu władzy publicznej, udzielenia odpowiedzi na podniesione zarzuty, że Treści lub aktywność użytkowników Twoich landing pages lub Uczestników narusza obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich.

OBSŁUGA KLIENTA

Zapewniamy Obsługę Klienta poprzez email, chat oraz telefonicznie. Jeśli chcesz skorzystać z pomocy Działu Obsługi Klienta lub złożyć reklamację, powinieneś w zgłoszeniu podać co najmniej nazwę swojego Konta. Nie odpowiadamy na anonimowe prośby lub reklamacje. Szczegółowe dane kontaktowe do Działu Obsługi Klienta dostępne są na stronie https://www.getresponse.pl oraz w Koncie w zakładce „Kontakt”. Na większość zapytań i reklamacji odpowiadamy w dni robocze w ciągu 24 godzin. Masz prawo być informowany o statusie swojego zapytania/reklamacji.

LIKWIDACJA KONTA/ROZWIĄZANIE UMOWY

Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usługi. W celu rezygnacji z Usługi, powinieneś zlikwidować Konto, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie internetowej „Anuluj Subskrypcję” dostępnej w zakładce „Moje Płatności”. Z chwilą likwidacji Konta umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu. Platforma GetResponse umożliwia Ci przywrócenie Konta (wraz z wszelkimi danymi oraz Listą Subskrybentów) w terminie 60 (w przypadku Darmowego Konta Testowego) bądź 90 dni (w przypadku Konta płatnego) od daty usunięcia Konta (niezależnie od przyczyny jego usunięcia). Warunkiem przywrócenia Konta jest dokonanie przez Ciebie odpowiedniej zapłaty za następny okres subskrypcji Usługi w powyższych terminach. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przywrócenia Konta bez podawania przyczyn (w szczególności, jeżeli usunięcie Konta było następstwem wypowiedzenia umowy lub zablokowania Usługi przez nas).

Zastrzegamy prawo wypowiedzenia Klientowi subskrypcji na Usługę w dowolnej chwili bez podania przyczyn ze skutkiem natychmiastowym za zwrotem opłaty uiszczonej z góry przez Klienta proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca okresu subskrypcji, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu.

Zastrzegamy prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, zablokowania Usługi w całości lub części lub odmowy świadczenia Usług w przyszłości, jeśli naruszysz postanowienia Regulaminu. Niezależnie od powyższego, każde z działań wskazanych tutaj stanowi naruszenie Regulaminu i podstawę do natychmiastowego zawieszenia lub zamknięcia Konta.

Gdy umowa ulega rozwiązaniu, wówczas, niezależnie od przyczyn oraz trybu rozwiązania, Klient nie jest uprawniony do żądania zwrotu uiszczonych przez niego płatności, tak w całości jak części, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Rezygnacja z Usługi nie zwalnia Cię z obowiązku uiszczenia opłat już wymagalnych oraz opłat, które zostaną naliczone w związku z korzystaniem z Usługi do czasu wygaśnięcia umowy; w szczególności dotyczy to opłat dodatkowych, o których mowa w punkcie V. Płatności.

Rozwiązanie umowy, zawieszenie lub zamknięcie Konta lub zmniejszenie Planu Subskrypcji, mogą mieć wpływ na Twoje Konto, w tym zaplanowane w Koncie kampanie, zebrane dane oraz inne informacje. W chwili rozwiązania umowy, zawieszenia lub zamknięcia Konta lub zmniejszenia Planu Subskrypcji niektóre procesy trwające w Koncie, zaplanowane kampanie, zebrane dane i inne informacje mogą zostać trwale utracone. GetResponse nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje bezpośrednio lub pośrednio z tego wynikające.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

GetResponse przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

GetResponse jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do GetResponse na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i innych państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również w Stanach Zjednoczonych. Usługa, oprogramowanie Platformy GetResponse, a także treści zawarte na stronie GetResponse.pl („Utwory”), takie jak teksty, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, klipy audio oraz aplikacje, stanowią własność GetResponse lub jego partnerów.

Zabronione jest wykorzystywanie przez Klienta Utworów, a także znaków towarowych i oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących GetResponse, chyba że korzystanie z nich wynika ze specyfiki świadczonej przez GetResponse Usługi lub jeśli GetResponse wyrazi zgodę na korzystanie z nich przez Klienta.

DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI

Zastrzegamy prawo zmiany lub modyfikacji cech Usługi, zwłaszcza jej aktualizacji, a także modyfikacji lub wymiany sprzętu lub oprogramowania używanego do świadczenia Usługi w każdym czasie i bez odpowiedzialności z tego tytułu, pod warunkiem że nie będzie to miało istotnie negatywnego wpływu na świadczenie Usługi. Zastrzegamy prawo do przerw w świadczeniu Usługi wynikających z przyczyn technicznych (np. awarie, naprawy, przeglądy, konserwacje, wymiana sprzętu), bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu. Jednakże, w przypadku zaplanowanych przerw technicznych trwających dłużej niż jeden dzień, będziemy podejmować wszelkie starania, aby poinformować Cię o tym fakcie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Zaplanowana przerwa techniczna będzie przeprowadzona w taki sposób, by zminimalizować niedogodności z tym związane.

Zastrzegamy również prawo do modyfikowania, dodawania lub usuwania w dowolnym czasie wszelkich dokumentów, informacji, grafik lub innych treści znajdujących się na stronie: https://www.getresponse.pl

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Akceptujesz, że GetResponse oferuje Usługę i stronę internetową „w stanie takim, w jakim się znajdują" (ang. „as is”), bez jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usługi oraz naszych stron internetowych, szczególnie za wszelkie Treści, oraz realizowane przez Ciebie kampanie email marketingowe i Webinary.

GetResponse nie ponosi odpowiedzialności za szkody (w tym utratę danych przez Klientów) wywołane:

 • Siłą Wyższą,
 • ingerencją osób trzecich (w tym użytkowników Twojego Konta i Uczestników), zwłaszcza w związku z korzystaniem z Konta przez osoby trzecie posługujące się danymi logowania Twojego Konta - uzyskanymi od Ciebie lub w innych okolicznościach niezależnych od GetResponse,
 • wadliwym działaniem czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od GetResponse,
 • korzystaniem z testowych wersji funkcjonalności,
 • niewystarczającą przepustowością wykorzystywaną przez Klienta lub Uczestnika lub jej wahaniami, które mogą mieć wpływ na jakość Treści,
 • nieprzestrzeganiem przez Klienta postanowień Regulaminu,
 • błędnymi lub niezgodnymi z prawdą danymi Klienta podanymi przy rejestracji.

Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można przewidzieć i któremu nie można było zapobiec. Za okoliczności stanowiące Siłę Wyższą uznaje się w szczególności wojnę, klęski żywiołowe, strajki, awarie, ataki DDoS lub inne zakłócenia w działaniu sieci telekomunikacyjnej lub infrastrukturze teleinformatycznej, a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających wpływ na świadczenie usługi GetResponse, a których działalność jest niezależna od Stron.

GetResponse nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z utraty Twoich plików lub danych przechowywanych na naszych serwerach; tworzenie kopii zapasowych jest w całości Twoim wyłącznym obowiązkiem i odpowiedzialnością.

Odpowiedzialność kontraktowa oraz deliktowa GetResponse ograniczona jest wyłącznie do bezpośrednich strat poniesionych przez Klienta. GetResponse nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, niezależnie od ich źródła (w szczególności takie jak: straty z tytułu przychodu, zysku, odsetek lub innych utraconych korzyści, czyste straty finansowe, straty wynikające z innych umów związanie z niedostępnością Usługi lub jej części) z wyjątkiem przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa GetResponse. Całkowita odpowiedzialność GetResponse, niezależnie od liczby i podstawy roszczeń Klienta lub osoby trzeciej, ograniczona jest do łącznej kwoty zapłaconej przez Klienta za Usługę w ciągu jednego miesiąca bezpośrednio poprzedzającego datę, w której Klient zgłosił roszczenie do GetResponse. Niniejszym zwalniasz GetResponse z wszelkich zobowiązań przekraczających wyżej wskazany limit.

Jesteś zobowiązany zwolnić GetResponse oraz jego pracowników, współpracowników, kontrahentów oraz przedstawicieli z wszelkiej odpowiedzialności związanej z zarzutami i roszczeniami zgłaszanymi przez osoby trzecie związanymi z korzystaniem przez Ciebie z Usługi, wykorzystywanymi domenami/subdomenami, Treściami, aktywnością Uczestników lub użytkowników Twoich landing pages, naruszeniem niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub praw osób trzecich.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

GetResponse może zmienić Regulamin oraz każdy dokument związany w Regulaminem w każdym czasie. Powiadomimy Cię o zmianie Regulaminu (lub innego powiązanego z nim dokumentu prawnego) na 10 dni przed jego wejściem w życie poprzez umieszczenie stosownej informacji oraz zaktualizowanej wersji dokumentu w Twoim Koncie lub na stronie https://www.getresponse.pl

Do wszelkich spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie jakichkolwiek zmian do treści Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w czasie wszczęcia tych spraw.

Strony ustalają, że wszelkie oświadczenia skierowane do drugiej Strony w trakcie korzystania z Usługi mogą być składane w formie korespondencji elektronicznej, wysyłanej:

 • w przypadku Klienta - na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email,
 • w przypadku GetResponse - na adres Działu Obsługi Klienta.

Możesz przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy na osobę spełniającą kryteria do zawarcia umowy, wyłącznie za zgodą GetResponse. Zgoda ta może zostać wyrażona w emailu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory wynikłe między GetResponse a Klientem zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby GetResponse.

Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 roku i jest dostępny na stronie https://www.getresponse.pl

Dodatkowe Warunki Użytkowania dla add-onów i usług zewnętrznych

wersja obowiązująca od 1 lipca 2019


A. Postanowienia Ogólne

O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, Dodatkowe Warunki Użytkowania mają zastosowanie do korzystania z add-onów i usług zewnętrznych. Jeżeli zdecydujesz się korzystać z określonego add-ona lub zintegrować z usługą zewnętrzną, zgadzasz się również na odpowiednie postanowienia Dodatkowych Warunków Użytkowania. Możliwość korzystania z add-onów i usług zewnętrznych jest uważana za część Usługi udostępnianej przez GetResponse (zgodnie z definicją w Regulaminie).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Dodatkowymi Warunkami Użytkowania przez rozpoczęciem korzystania z add-onów lub integracji z usługami zewnętrznymi, ponieważ określają one najważniejsze zasady ich używania i stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Tobą a GetResponse.

Dodatkowe warunki Użytkowania nie zastępują Regulaminu (w tym Polityki Prywatności i Polityki Antyspamowej), a uzupełniają je, a Regulamin obowiązuje nadal w razie korzystania z add-onów lub usług zewnętrznych. O ile w niniejszym dokumencie nie wskazano inaczej, wszystkie terminy pisane wielką literą w Dodatkowych Warunkach Użytkowania mają znaczenie przypisane im w Regulaminie.

Jesteś odpowiedzialny za zapoznanie się i przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa i zasad, a w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prywatności, przepisów dotyczących komunikacji elektronicznej, a także przepisów podatkowych - które znajdują zastosowanie w przypadku korzystania przez Ciebie z danego add-ona lub usługi zewnętrznej. Jesteś zobowiązany do monitorowania zmian w tych przepisach oraz do przestrzegania ich aktualnego brzmienia. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ustalenie, czy Usługa, add-on lub usługa zewnętrzna jest dla Ciebie odpowiednia w świetle tych przepisów i zasad. Jako Klient oświadczasz i potwierdzasz, że dostarczyłeś odpowiednie informacje, uzyskałeś i posiadasz (lub uzyskasz i będziesz posiadać) wymagane przepisami prawa zgody i przetwarzasz dane osobowe zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przepisy te obejmują wszystkie mające zastosowanie międzynarodowe, krajowe i lokalne przepisy prawa, zasady, dyrektywy, wymagania organów i wiążące instrukcje, w aktualnie obowiązującym brzmieniu, odnoszące się do ochrony danych osobowych, prywatności, poufności, bezpieczeństwa (w tym cyberbezpieczeństwa) i komunikacji elektronicznej, w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz inne szczegółowe przepisy państw członkowskich UE.

Możesz zrezygnować z korzystania z add-ona lub usługi zewnętrznej w dowolnej chwili.

GetResponse może, stosownie do naszej wyłącznej decyzji i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, zmienić zasady korzystania z add-ona lub usługi zewnętrznej lub zaprzestać ich udostępniania w dowolnym momencie.

Dostawcy usług zewnętrznych i GetResponse są niezależnymi kontrahentami i nie pozostają w stosunku pracy, partnerstwa, powiązania, agencji lub przedstawicielstwa, nie mają uprawnień do składania lub przyjmowania oświadczeń woli w imieniu drugiej strony, ani kontrolowania lub wpływania na decyzje podejmowane przez drugą stronę. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że GetResponse jest niezależnym podmiotem i nie ma prawa, obowiązku, ani możliwości kontrolowania, ukierunkowywania lub wywierania wpływu na jakiekolwiek działania, ich brak, postępowanie lub decyzje podejmowane przez dostawców usług zewnętrznych.

Zastrzegamy prawo zmiany Dodatkowych Warunków Użytkowania w każdym czasie poprzez opublikowanie zmienionego dokumentu na naszej stronie internetowej lub wysłanie wiadomości email na ostatni podany nam adres. W odniesieniu do dalszego korzystania z Usługi, zmienione Dodatkowe Warunki Użytkowania będą obowiązywać natychmiast po opublikowaniu na naszej stronie internetowej.

B. Reklamy na Facebooku i Instagramie

Dzięki GetResponse, możesz tworzyć, zarządzać i płacić za reklamy umieszczane na Facebooku za pośrednictwem Twojego Konta w GetResponse.

Pamiętaj, że usługa jest zintegrowana z Facebookiem i korzystanie z niej podlega regulacjom Facebooka, w szczególności Regulaminowi, Zasadom dotyczącym Reklam i Warunkom Handlowym. Korzystając z usługi zobowiązujesz się przestrzegać tych regulacji.

1. Tworzenie, zarządzanie i kupowanie reklam

Jeśli jesteś użytkownikiem Facebooka, możesz rozpocząć tworzenie i zarządzanie reklamami na Facebooku z konta GetResponse.

Reklamy muszą być zgodne z wszystkimi obowiązującymi przepisami, regulacjami o wytycznymi, Regulaminem i innymi politykami GetResponse, a także zasadami, standardami i ograniczeniami ustanowionymi przez Facebooka ("Regulacje") Nieprzestrzeganie Regulacji może skutkować konsekwencjami takimi, jak:

 • anulowanie reklam umieszczonych na Facebooku i zamknięcie Twojego konta w tym serwisie,
 • odrzucenie Twojej reklamy przed jej umieszczeniem na Facebooku,
 • uniemożliwienie Ci korzystania z tej integracji,
 • zawieszenie lub zamknięcie Twojego Konta w GetResponse.

Przed rozpoczęciem kampanii reklamowej, musisz określić maksymalny budżet na ten cel. Wybrana kwota musi zostać wpłacona z góry. Niewykorzystana część budżetu zostanie zamieniona na kredyty, które można wykorzystać wyłącznie na opłacenie następnych reklam na Facebooku ("Kredyty"). Kredyty mogą być wykorzystane do momentu ich całkowitego wyczerpania lub do momentu zaprzestania korzystania z integracji lub Usługi GetResponse. Kredyty nie podlegają zwrotom ani zamianie na środki pieniężne, chyba że wymagają tego przepisy prawa

Opóźnienia, przerwy w świadczeniu usługi lub działaniu integracji, oraz inne nieprawidłowości, które mogą mieć wpływ na Twoje kampanie reklamowe, mogą być spowodowane przez Facebooka, w których to okolicznościach nie ponosimy z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Ponadto, nie gwarantujemy zasięgu ani skuteczności Twoich reklam. Należy pamiętać, że Facebook również może odrzucić lub usunąć dowolną reklamę wedle swojego uznania.

2. Przekazywanie danych

Facebook umożliwia umieszczenie na Twojej stronie pikseli lub korzystanie z innych technologii śledzenia. Umożliwiają one umieszczanie reklam na Facebooku i gromadzenie informacji w celu raportowania skuteczności kampanii. Jeśli włączysz technologie śledzenia Facebooka, oświadczasz, że zobowiązujesz się precyzyjnie określić ich użycie oraz mechanizm umożliwiający użytkownikom witryny sprzeciwienie się gromadzeniu i wykorzystywaniu ich danych do targetowania reklam. W przypadku, gdy na korzystanie z technologii śledzenia wymagana jest wyraźna zgoda, oświadczasz, że uzyskałeś odpowiednią zgodę przez rozpoczęciem korzystania z takich technologii.

Możesz także korzystać z dodatkowych opcji udostępnianych przez Facebooka - takich jak grupy niestandardowych odbiorców - które umożliwiają więcej funkcji opartych na udostępnianiu danych. Jeśli zdecydujesz się udostępnić dane Facebookowi, oświadczasz, że zobowiązujesz się do posiadania wszystkich niezbędnych zgód, upoważnień i podstaw prawnych do przetwarzania danych w ten sposób. Korzystając z funkcji niestandardowych odbiorców, wyraźnie wskazujesz, które dane zostaną przekazane Facebookowi. Upewnij się, że dane dotyczące każdej osoby, która skorzystała z przysługującego jej prawa do sprzeciwienia się udostępnianiu i wykorzystywaniu jej danych, w szczególności w celach targetowania reklam, nie są udostępnianie. Dane przekazujesz bezpośrednio do Facebooka. W związku z tym potwierdzasz, że będziesz przestrzegać Warunków Korzystania z Grup Niestandardowych Odbiorców na Facebooku.

C. GetResponse Social Ads Creator

GetResponse Social Ads Creator to aplikacja mobilna ("Aplikacja"), która umożliwia łatwe tworzenie animowanych grafik i umieszczanie ich w mediach społecznościowych.

Pamiętaj, że Aplikacja podlega własnym zasadom użytkowania, w tym Warunkom Korzystania z GetResponse Social Ads Creator, których jesteś obowiązany przestrzegać.

1. Utworzenie konta GetResponse Social Ads Creator

Aby zintegrować Aplikację z kontem GetResponse, musisz zalogować się do niej przy użyciu danych logowania do Konta GetResponse.

Pamiętaj, że nie możesz zmienić sposobu logowania. Jeśli więc zalogujesz się do konta Getresponse Social Ads Creator przy użyciu danych logowania do Konta GetResponse, nie będziesz mógł później zalogować się do konta w Aplikacji przy użyciu innej metody. W związku z tym, nie będziesz mógł korzystać z konta w Aplikacji po zakończeniu korzystania z Usługi GetResponse.

Do konta GetResponse Social Ads Creator możesz zalogować się jedynie przy wykorzystaniu Twojego głównego konta GetResponse.

2. Wymagania

Grafiki muszą być zgodne z wszystkimi obowiązującymi przepisami, regulacjami, Regulaminem GetResponse i innymi politykami, Warunkami Korzystania z GetResponse Social Ads Creator, jak również regulacjami i politykami dostawców usług zewnętrznych, w razie korzystania z takich usług ("Regulacje"). Nieprzestrzeganie Regulacji może skutkować konsekwencjami takimi, jak:

 • odrzucenie lub usunięcie grafiki umieszczonej w serwisie społecznościowym,
 • uniemożliwienie korzystania z Aplikacji lub integracji,
 • zawieszenie lub zamknięcie Konta GetResponse.
3. Warunki płatności

GetResponse Social Ads Creator to add-on udostępniany przez GetResponse w określonych Pakietach, który jest odrębnie świadczoną integracją płatną przy instalacji. Jeżeli zdecydujesz się na zakup Aplikacji za pośrednictwem Apple Store lub Google Play, pamiętaj, że GetResponse nie zwróci Ci wpłaconych środków i nie będziesz mógł przenieść swojego niezależnego konta w GetResponse Social Ads Creator do Konta GetResponse.

D. Square
 • GetResponse umożliwia wzbogacenie Twojego lejka sprzedażowego poprzez integrację z Twoim kontem Square. W ten sposób możesz przetwarzać płatności dokonywane przez Twoich klientów bezpośrednio na swoich landing pages.
 • Aby skorzystać z integracji ze Square, musisz otworzyć i posiadać własne konto Square. Korzystając z integracji ze Square, wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich znajdujących zastosowanie warunków i zasad korzystania z usług Square, dostępnych tutaj. Powyższe linki i usługi są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody - GetResponse nie ponosi odpowiedzialności za treść lub zasady działania jakiejkolwiek strony internetowej dostawcy usług zewnętrznych, ani usług Square. Nie możesz powoływać się na warunki i zasady korzystania z usług Square w celu uniknięcia Twoich zobowiązań wynikających z Regulaminu GetResponse.
 • Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za pobieranie i zarządzanie płatnościami dokonywanymi przez Twoich klientów lub inne osoby, które płacą za towary lub usługi, które oferujesz przy wykorzystaniu Usługi GetResponse. Jesteś zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych obowiązujących na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub lokalnym.
 • GetResponse w żadnym wypadku nie zarządza Twoimi środkami ani żadnymi płatnościami dokonanymi przez Twoich klientów lub osoby, które płacą za towary lub usługi oferowane przez Ciebie z wykorzystaniem integracji ze Square, ani ich nie przechowuje. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za realizację wszelkich zwrotów, praw odstąpienia od umowy, obciążeń zwrotnych (chargeback) lub reklamacji związanych z jakimikolwiek płatnościami na Twoją rzecz.
 • Integrując się ze Square, wyrażasz zgodę na to, że pewne informacje dotyczące Twojego konta (w tym dane identyfikacyjne klientów, dane transakcji, dane dotyczące oferowanych towarów lub usług) będą udostępnione i przechowywane zarówno przez GetResponse, jak i Square. Przyjmujesz do wiadomości, że wszystkie informacje o płatnościach i transakcjach dostarczone przez Twoich klientów podczas korzystania z usług Square, będą przekazywane bezpośrednio do Square. Dane udostępnione nam będziemy przetwarzać zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Gdy zdecydujesz się przestać korzystać z integracji ze Square, informacje, które zostały nam udostępnione, będą przechowywane w Twoim Koncie GetResponse do czasu aż zdecydujesz o ich usunięciu, GetResponse zażąda ich usunięcia lub zamkniesz swoje Konto GetResponse, w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej.
 • Niezależnie od powyższego, zobowiązujesz się , że w żadnym wypadku nie będziesz używać integracji ze Square w celach umożliwiających lub ułatwiających korupcję, kradzież lub oszustwo jakiegokolwiek rodzaju.
 • Square jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie działania, kwestie i spory związane z przetwarzaniem płatności z wykorzystaniem usług Square, w tym w szczególności za realizację płatności, zwrotów, praw odstąpienia od umowy, obciążeń zwrotnych (chargebacks), a także za związane z usługą kwestie podatkowe. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z powyższymi kwestiami, prosimy, abyś Ty lub Twoi klienci kontaktowali się bezpośrednio ze Square. Wszystkie informacje dotyczące płatności dostarczane przez Twoich klientów korzystających z usług Square będą przekazywane bezpośrednio do Square, a GetResponse nie będzie miał do nich dostępu. GetResponse nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Square związane ze spełnianiem standardów PCI-DSS.
E. Stripe
 • GetResponse umożliwia wzbogacenie Twojego lejka sprzedażowego poprzez integrację z Twoim kontem Stripe. W ten sposób możesz przetwarzać płatności dokonywane przez Twoich klientów bezpośrednio na swoich landing pages.
 • Aby skorzystać z integracji ze Stripe, musisz otworzyć i posiadać własne konto Stripe. Korzystając z integracji ze Stripe, wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich znajdujących zastosowanie warunków i zasad korzystania z usług Stripe, dostępnych tutaj. Powyższe linki i usługi są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody - GetResponse nie ponosi odpowiedzialności za treść lub zasady działania jakiejkolwiek strony internetowej dostawcy usług zewnętrznych, ani usług Stripe. Nie możesz powoływać się na warunki i zasady korzystania z usług Stripe w celu uniknięcia Twoich zobowiązań wynikających z Regulaminu GetResponse.
 • Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za pobieranie i zarządzanie płatnościami dokonywanymi przez Twoich klientów lub inne osoby, które płacą za towary lub usługi, które oferujesz przy wykorzystaniu Usługi GetResponse. Jesteś zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych obowiązujących na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub lokalnym.
 • GetResponse w żadnym wypadku nie zarządza Twoimi środkami ani żadnymi płatnościami dokonanymi przez Twoich klientów lub osoby, które płacą za towary lub usługi oferowane przez Ciebie z wykorzystaniem integracji ze Stripe, ani ich nie przechowuje. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za realizację wszelkich zwrotów, praw odstąpienia od umowy, obciążeń zwrotnych (chargeback) lub reklamacji związanych z jakimikolwiek płatnościami na Twoją rzecz.
 • Integrując się ze Stripe, wyrażasz zgodę na to, że pewne informacje dotyczące Twojego konta (w tym dane identyfikacyjne klientów, dane transakcji, dane dotyczące oferowanych towarów lub usług) będą udostępnione i przechowywane zarówno przez GetResponse, jak i Stripe. Przyjmujesz do wiadomości, że wszystkie informacje o płatnościach i transakcjach dostarczone przez Twoich klientów podczas korzystania z usług Stripe, będą przekazywane bezpośrednio do Stripe. Dane udostępnione nam będziemy przetwarzać zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Gdy zdecydujesz się przestać korzystać z integracji ze Stripe, informacje, które zostały nam udostępnione, będą przechowywane w Twoim Koncie GetResponse do czasu aż zdecydujesz o ich usunięciu, GetResponse zażąda ich usunięcia lub zamkniesz swoje Konto GetResponse, w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej.
 • Niezależnie od powyższego, zobowiązujesz się, że w żadnym wypadku nie będziesz używać integracji ze Stripe w celach umożliwiających lub ułatwiających korupcję, kradzież lub oszustwo jakiegokolwiek rodzaju.
 • Stripe jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie działania, kwestie i spory związane z przetwarzaniem płatności z wykorzystaniem usług Stripe, w tym w szczególności za realizację płatności, zwrotów, praw odstąpienia od umowy, obciążeń zwrotnych (chargebacks), a także za związane z usługą kwestie podatkowe. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z powyższymi kwestiami, prosimy, abyś Ty lub Twoi klienci kontaktowali się bezpośrednio ze Stripe. Wszystkie informacje dotyczące płatności dostarczane przez Twoich klientów korzystających z usług Stripe będą przekazywane bezpośrednio do Stripe, a GetResponse nie będzie miał do nich dostępu. GetResponse nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Stripe związane ze spełnianiem standardów PCI-DSS.
F. PayPal
 • GetResponse umożliwia wzbogacenie Twojego lejka sprzedażowego poprzez integrację z Twoim kontem PayPal. W ten sposób możesz przetwarzać płatności dokonywane przez Twoich klientów bezpośrednio na swoich landing pages.
 • Aby skorzystać z integracji z PayPal, musisz otworzyć i posiadać własne konto PayPal. Korzystając z integracji z PayPal, wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich znajdujących zastosowanie warunków i zasad korzystania z usług PayPal, dostępnych tutaj. Powyższe linki i usługi są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody - GetResponse nie ponosi odpowiedzialności za treść lub zasady działania jakiejkolwiek strony internetowej dostawcy usług zewnętrznych, ani usług PayPal. Nie możesz powoływać się na warunki i zasady korzystania z usług PayPal w celu uniknięcia Twoich zobowiązań wynikających z Regulaminu GetResponse.
 • Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za pobieranie i zarządzanie płatnościami dokonywanymi przez Twoich klientów lub inne osoby, które płacą za towary lub usługi, które oferujesz przy wykorzystaniu Usługi GetResponse. Jesteś zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych obowiązujących na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub lokalnym.
 • GetResponse w żadnym wypadku nie zarządza Twoimi środkami ani żadnymi płatnościami dokonanymi przez Twoich klientów lub osoby, które płacą za towary lub usługi oferowane przez Ciebie z wykorzystaniem integracji z PayPal, ani ich nie przechowuje. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za realizację wszelkich zwrotów, praw odstąpienia od umowy, obciążeń zwrotnych (chargeback) lub reklamacji związanych z jakimikolwiek płatnościami na Twoją rzecz.
 • Integrując się z PayPal, wyrażasz zgodę na to, że pewne informacje dotyczące Twojego konta (w tym dane identyfikacyjne klientów, dane transakcji, dane dotyczące oferowanych towarów lub usług) będą udostępnione i przechowywane zarówno przez GetResponse, jak i PayPal. Przyjmujesz do wiadomości, że wszystkie informacje o płatnościach i transakcjach dostarczone przez Twoich klientów podczas korzystania z usług PayPal, będą przekazywane bezpośrednio do PayPal. Dane udostępnione nam będziemy przetwarzać zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Gdy zdecydujesz się przestać korzystać z integracji z PayPal, informacje, które zostały nam udostępnione, będą przechowywane w Twoim Koncie GetResponse do czasu aż zdecydujesz o ich usunięciu, GetResponse zażąda ich usunięcia lub zamkniesz swoje Konto GetResponse, w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej.
 • Niezależnie od powyższego, zobowiązujesz się, że w żadnym wypadku nie będziesz używać integracji z PayPal w celach umożliwiających lub ułatwiających korupcję, kradzież lub oszustwo jakiegokolwiek rodzaju.
 • PayPal jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie działania, kwestie i spory związane z przetwarzaniem płatności z wykorzystaniem usług PayPal, w tym w szczególności za realizację płatności, zwrotów, praw odstąpienia od umowy, obciążeń zwrotnych (chargebacks), a także za związane z usługą kwestie podatkowe. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z powyższymi kwestiami, prosimy byś Ty lub Twoi klienci kontaktowali się bezpośrednio z PayPal. Wszystkie informacje dotyczące płatności dostarczane przez Twoich klientów korzystających z usług PayPal będą przekazywane bezpośrednio do PayPal, a GetResponse nie będzie miał do nich dostępu. GetResponse nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania PayPal związane ze spełnianiem standardów PCI-DSS.
G. PayU
 • GetResponse umożliwia wzbogacenie Twojego lejka sprzedażowego poprzez integrację z Twoim kontem PayU. W ten sposób możesz przetwarzać płatności dokonywane przez Twoich klientów bezpośrednio na swoich landing pages.
 • Aby skorzystać z integracji z PayU, musisz otworzyć i posiadać własne konto PayU. Korzystając z integracji z PayU, wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich znajdujących zastosowanie warunków i zasad korzystania z usług PayU, dostępnych tutaj. Powyższe linki i usługi są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody - GetResponse nie ponosi odpowiedzialności za treść lub zasady działania jakiejkolwiek strony internetowej dostawcy usług zewnętrznych, ani usług PayU. Nie możesz powoływać się na warunki i zasady korzystania z usług PayU w celu uniknięcia Twoich zobowiązań wynikających z Regulaminu GetResponse.
 • Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za pobieranie i zarządzanie płatnościami dokonywanymi przez Twoich klientów lub inne osoby, które płacą za towary lub usługi, które oferujesz przy wykorzystaniu Usługi GetResponse. Jesteś zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych obowiązujących na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub lokalnym.
 • GetResponse w żadnym wypadku nie zarządza Twoimi środkami ani żadnymi płatnościami dokonanymi przez Twoich klientów lub osoby, które płacą za towary lub usługi oferowane przez Ciebie z wykorzystaniem integracji z PayU, ani ich nie przechowuje. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za realizację wszelkich zwrotów, praw odstąpienia od umowy, obciążeń zwrotnych (chargeback) lub reklamacji związanych z jakimikolwiek płatnościami na Twoją rzecz.
 • Integrując się z PayU, wyrażasz zgodę na to, że pewne informacje dotyczące Twojego konta (w tym dane identyfikacyjne klientów, dane transakcji, dane dotyczące oferowanych towarów lub usług) będą udostępnione i przechowywane zarówno przez GetResponse, jak i PayU. Przyjmujesz do wiadomości, że wszystkie informacje o płatnościach i transakcjach dostarczone przez Twoich klientów podczas korzystania z usług PayU, będą przekazywane bezpośrednio do PayU. Dane udostępnione nam będziemy przetwarzać zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Gdy zdecydujesz się przestać korzystać z integracji z PayU, informacje, które zostały nam udostępnione, będą przechowywane w Twoim Koncie GetResponse do czasu aż zdecydujesz o ich usunięciu, GetResponse zażąda ich usunięcia lub zamkniesz swoje Konto GetResponse, w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej.
 • PayU jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie działania, kwestie i spory związane z przetwarzaniem płatności z wykorzystaniem usług PayU, w tym w szczególności za realizację płatności, zwrotów, praw odstąpienia od umowy, obciążeń zwrotnych (chargebacks), a także za związane z usługą kwestie podatkowe. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z powyższymi kwestiami, prosimy, abyś Ty lub Twoi klienci kontaktowali się bezpośrednio z PayU. Wszystkie informacje dotyczące płatności dostarczane przez Twoich klientów korzystających z usług PayU będą przekazywane bezpośrednio do PayPal, a GetResponse nie będzie miał do nich dostępu. GetResponse nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania PayPal związane ze spełnianiem standardów PCI-DSS.
H. BlueSnap
 • GetResponse umożliwia wzbogacenie Twojego lejka sprzedażowego poprzez integrację z Twoim kontem BlueSnap. W ten sposób możesz przetwarzać płatności dokonywane przez Twoich klientów bezpośrednio na swoich landing pages.
 • Aby skorzystać z integracji z BlueSnap, musisz otworzyć i posiadać własne konto BlueSnap. Korzystając z integracji z BlueSnap, wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich znajdujących zastosowanie warunków i zasad korzystania z usług BlueSnap, dostępnych tutaj. Powyższe linki i usługi są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody - GetResponse nie ponosi odpowiedzialności za treść lub zasady działania jakiejkolwiek strony internetowej dostawcy usług zewnętrznych, ani usług BlueSnap. Nie możesz powoływać się na warunki i zasady korzystania z usług BlueSnap w celu uniknięcia Twoich zobowiązań wynikających z Regulaminu GetResponse.
 • Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za pobieranie i zarządzanie płatnościami dokonywanymi przez Twoich klientów lub inne osoby, które płacą za towary lub usługi, które oferujesz przy wykorzystaniu Usługi GetResponse. Jesteś zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych obowiązujących na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub lokalnym.
 • GetResponse w żadnym wypadku nie zarządza Twoimi środkami ani żadnymi płatnościami dokonanymi przez Twoich klientów lub osoby, które płacą za towary lub usługi oferowane przez Ciebie z wykorzystaniem integracji z PayU, ani ich nie przechowuje. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za realizację wszelkich zwrotów, praw odstąpienia od umowy, obciążeń zwrotnych (chargeback) lub reklamacji związanych z jakimikolwiek płatnościami na Twoją rzecz.
 • Integrując się z BlueSnap, wyrażasz zgodę na to, że pewne informacje dotyczące Twojego konta (w tym dane identyfikacyjne klientów, dane transakcji, dane dotyczące oferowanych towarów lub usług) będą udostępnione i przechowywane zarówno przez GetResponse, jak i BlueSnap. Przyjmujesz do wiadomości, że wszystkie informacje o płatnościach i transakcjach dostarczone przez Twoich klientów podczas korzystania z usług BlueSnap, będą przekazywane bezpośrednio do BlueSnap. Dane udostępnione nam będziemy przetwarzać zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Gdy zdecydujesz się przestać korzystać z integracji z BlueSnap, informacje, które zostały nam udostępnione, będą przechowywane w Twoim Koncie GetResponse do czasu aż zdecydujesz o ich usunięciu, GetResponse zażąda ich usunięcia lub zamkniesz swoje Konto GetResponse, w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej.
 • Niezależnie od powyższego, zobowiązujesz się, że w żadnym wypadku nie będziesz używać integracji z BlueSnap w celach umożliwiających lub ułatwiających korupcję, kradzież lub oszustwo jakiegokolwiek rodzaju.
 • BlueSnap jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie działania, kwestie i spory związane z przetwarzaniem płatności z wykorzystaniem usług BlueSnap, w tym w szczególności za realizację płatności, zwrotów, praw odstąpienia od umowy, obciążeń zwrotnych (chargebacks), a także za związane z usługą kwestie podatkowe. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z powyższymi kwestiami, prosimy, abyś Ty lub Twoi klienci kontaktowali się bezpośrednio z BlueSnap. Wszystkie informacje dotyczące płatności dostarczane przez Twoich klientów korzystających z usług BlueSnap będą przekazywane bezpośrednio do BlueSnap, a GetResponse nie będzie miał do nich dostępu. GetResponse nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania BlueSnap związane ze spełnianiem standardów PCI-DSS.

Przykłady ściśle niedozwolonych praktyk:

 1. wysyłanie spamu lub innych niezamówionych informacji handlowych;
 2. korzystanie z zakupionych lub wynajętych list mailingowych lub innych cudzych list;
 3. wgrywanie, publikowanie, umieszczanie w emailach oraz na landing page(s), przechowywanie, odsyłanie do, transmitowanie lub w inny sposób udostępnianie Treści, które:
  • naruszałyby cudzą własność, zwłaszcza prawa autorskie, prawo własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa;
  • są obsceniczne, obraźliwe, napastliwe, oszczercze, pornograficzne, oszukańcze, naruszające prywatność lub w inny sposób naruszają obowiązujące prawo lub zasady i polityki GetResponse (w szczególności Politykę Prywatności lub Politykę Anty-Spamową);
  • związane są z pornografią, materiałami przeznaczonymi wyłącznie dla dorosłych, rasizmem, lub innymi materiałami lub treściami, które mogą być obraźliwe dla innej osoby;
  • mają szkodliwą zawartość, w szczególności zawierają wirusy, w tym konie trojańskie, robaki internetowe, bomby logiczne, cancel boty, spyware, lub inne pliki, oprogramowania lub technologie, które są zaprojektowane lub przeznaczone do zakłócania, uszkadzania, przechwytywania lub przywłaszczania usług, systemów, programów, danych lub ograniczania funkcjonowania oprogramowania, sprzętu lub urządzeń, do uszkadzania lub uzyskania nieautoryzowanego dostępu do wszelkich danych i innych informacji osób trzecich;
 4. używanie Usługi do nakłaniania nieletnich do zakupu towarów lub usług;
 5. używanie Usługi do wpływania na podświadomość odbiorcy;
 6. używanie mylących zwrotów w tematach emaili lub innych mylących Treści tworzonych, przechowywanych lub przesyłanych przy użyciu Usługi, w szczególności w celu wprowadzenia odbiorcy w błąd co do celu lub treści wiadomości;
 7. dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie nagłówka identyfikującego nadawcę w taki sposób, by zmylić lub wprowadzić w błąd odbiorcę;
 8. podszywanie lub próby podszywania się pod inne osoby lub jednostki (w tym jednego z naszych pracowników lub przedstawicieli) lub Usługi poprzez podrabianie nagłówka lub innych informacji identyfikujących, takich jak imię i nazwisko, pseudonim, nazwa domeny lub adresu email. Korzystanie z anonimowych remailerów lub pseudonimów nie stanowi personifikacji;
 9. modyfikowanie, kopiowanie, powielanie, prezentowanie, licencjonowanie, sprzedawanie, wykonywanie praw zależnych, eksploatowanie lub inne używanie Usługi (bądź jej części), w tym materiałów udostępnionych w Multimedia Studio, w sposób wykraczający poza udzielone przez nas upoważnienie w tym zakresie, bez względu na to, czy materiały te zostały udostępnione przez nas bezpłatnie, za opłatą w ramach wybranego Planu Subskrypcji lub za dodatkową opłatą. W szczególności niedozwolone jest korzystanie z Usługi (lub jej części) lub wykorzystywanie materiałów udostępnionych przez GetResponse lub wytworzonych w ramach korzystania z Usługi (lub jej części) w jakikolwiek sposób poza Usługą. Zakazy powyższe odnoszą się do wszystkich materiałów udostępnionych przez GetResponse lub wytworzonych w ramach korzystania z Usługi (lub jej części), niezależnie od tego, czy są to materiały bezpłatne czy odpłatne, standardowe czy przygotowywane na zamówienie Klienta.
 10. wykorzystywanie Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności do hackowania, wyłudzania haseł, danych identyfikacyjnych lub danych kart do celów niezgodnych z prawem, w tym phishingu, wypełnianie formularzy zapisu udostępnianych w ramach Usługi przy pomocy zautomatyzowanych skryptów;
 11. tworzenie nazw domen (subdomen) internetowych dla landing page(s) z wykorzystaniem wyrazów wulgarnych lub obraźliwych, nazw marek, do których używania nie jesteś uprawniony lub w inny sposób naruszających prawa osób trzecich;
 12. używanie Kreatora Landing Pages do tworzenia stron internetowych na rzecz osób trzecich;
 13. wykorzystywanie narzędzi lub zasobów Kreatora Landing Pages oraz Multimedia Studio do projektowania landing page(s), które następnie umieszczane byłyby w Internecie poprzez inne usługi niż Kreator Landing Pages;
 14. wykorzystywanie Usługi, w szczególności landing page(s) stworzonych przy użyciu Kreatora Landing Pages do promowania lub reklamowania naszych konkurentów lub ich usług lub produktów;
 15. zastraszanie, obrażanie, szkalowanie, zniesławianie, oczernianie, wprowadzanie w błąd oraz używanie słownictwa uznawanego powszechnie za obraźliwe podczas kontaktu z pracownikami i przedstawicielami GetResponse.
 16. podejmowanie innych działań, które w naszej ocenie zakłócają lub są (mogą być) szkodliwe dla naszych pracowników, przedstawicieli, naszego biznesu, reputacji, wartości firmy lub ograniczają możliwość innych naszych Klientów efektywnego korzystania z Usługi lub innych naszych usług.
 17. korzystanie z materiałów, które udostępniamy Klientom (w szczególności poprzez Multimedia Studio) w celu wyrażania poparcia dla partii politycznej, kandydata, urzędnika lub opinii politycznej, jak również w celu przedstawienia osoby chorej, biorącej leki lub posiadającej dolegliwości fizyczne lub psychiczne.

Zakazane jest korzystanie z Usługi w celu przesyłania, udostępniania, oferowania, promowania lub sprzedaży, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek towarów lub usług:

 1. służących do prześladowania, nękania, poniżania lub zastraszania osób lub grupy osób ze względu na religię, opcję polityczną, płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, wiek lub niepełnosprawność;
 2. naruszających jakiekolwiek przepisy prawa, w tym między innymi przepisy dotyczące ochrony konsumentów, internetowej sprzedaży tytoniu, zwalczania nieuczciwej konkurencji, antydyskryminacji lub niedozwolonej reklamy;
 3. nieuczciwych towarów lub usług, programów lub promocji (np. programów obiecujących szybki zarobek, piramid finansowych), szybkich pożyczek lub innych nieuczciwych lub oszukańczych praktyk;
 4. związanych z jakąkolwiek formą hazardu, zakładów, loterii i podobnych gier,
 5. powiązanych z produktami lub usługami finansowymi, które często wiążą się z wprowadzającymi w błąd praktykami promocyjnymi (np. Initial Coin Offering ICO, binary options); produkty lub usługi związane z kryptowalutami nie mogą być promowane przy wykorzystaniu Usługi bez naszej uprzedniej, pisemnej zgody;
 6. w jakikolwiek sposób powiązanych z materiałami lub usługami dla dorosłych, o charakterze seksualnym lub obscenicznym, w tym w szczególności materiałami mającymi na celu pobudzenie seksualne odbiorcy (np. książki, teksty, zdjęcia, filmy, materiały pornograficzne), materiałami, które udostępniane mogą być jedynie odbiorcom powyżej 18 roku życia, usługami towarzyskimi i stronami z produktami, usługami lub materiałami dla dorosłych;
 7. powiązanych ze sprzedażą leków dostępnych na receptę lub bez recepty;
 8. powiązanych z nielegalnym sprzętem telekomunikacyjnym lub telewizją kablową, takim jak karty dostępu, programatory kart dostępu i unloopery, deszyfratory kablowe lub filtry;
 9. powiązanych z bronią wszelkiego rodzaju i przedmiotami o podobnym przeznaczeniu, w tym w szczególności z bronią palną, częściami do broni palnej, amunicją, gazem łzawiącym, paralizatorami, nożami oraz bronią wykorzystywaną w sztukach walki;
 10. nikotyny, produktów nikotynowych, produktów imitujących produkty nikotynowe, materiałów zawierających symbole związane z paleniem tytoniu lub nikotyną;
 11. alkoholu wszelkiego rodzaju;
 12. narkotyków wszelkiego rodzaju, produktów związanych z zażywaniem narkotyków, materiałów zawierających symbole związane z narkotykami lub ich zażywaniem;
 13. usług medycznych, pomocy medycznej lub leków;
 14. loterii video, gier karcianych, gier w kości i automatów do gier;
 15. w sposób zachęcający nieletnich do nakłaniania rodziców lub innych osób do kupowania produktów lub usług oferowanych za pośrednictwem Usługi;
 16. w sposób wykorzystujący brak doświadczenia nieletnich, ich szczególne zaufanie do rodziców, przedstawicieli ustawowych, nauczycieli lub innych osób;
 17. w sposób, który bez uzasadnienia przedstawia nieletnich w niebezpiecznych sytuacjach.

Przykłady naruszeń postanowień Regulaminu:

 • nieuiszczenie opłat za Usługę w ustalonym terminie,
 • dopuszczenie się niedozwolonych praktyk, o których mowa w punkcie VI Regulaminu,
 • wysyłanie przez Klienta wiadomości uznawanych przez nas za spam (w oparciu o przyjęte w GetResponse algorytymy i procedury compliance), w szczególności jeśli:
  • Twoja firma, nazwa, inne dane identyfikujące lub domena (do której Odbiorcy otrzymują dostęp poprzez linki zawarte w emailach od Ciebie) zostaną umieszczone na liście prowadzonej przez Spamhaus Registry Of Known Spam Organizations (ROKSO, http://www.spamhaus.org/rokso) lub umieszczenie jego domeny na co najmniej jednej z następujących czarnych list nadawców spamu: URIBL (http://uribl.com), SURBL (http://www.surbl.org), Spamhaus DBL (http://www.spamhaus.org/dbl/) lub ivmURI (http://dnsbl.invaluement.com),
  • SpamCop lub inna organizacja antyspamowa odnotowała, np. poprzez trafienia w spam-trap, że dopuszczasz się wysyłania spamu,
 • naruszenie zasad dotyczących korzystania ze znaków towarowych i innej własności intelektualnej GetResponse,
 • utworzenie większej liczby Darmowych Kont testowych niż zezwala na to niniejszy Regulamin,
 • podawanie przez Klienta nierzetelnych lub nieprawdziwych danych o sobie lub nieaktualizowanie tych danych, gdy ulegną zmianie,
 • przeniesienia praw i obowiązków z umowy na Usługę bez uprzedniej zgody GetResponse.