Dlaczego należy przestrzegać przepisów prawnych?

GetResponse dodaje Twój adres firmowy do domyślnej stopki wiadomości (patrz poniżej), aby przestrzegać przepisów ustawy CAN-SPAM.

Newsletter musi spełniać szereg wymogów prawnych, aby uniknąć zaszeregowania jako spam przez głównych dostawców usług internetowych (ISP). Aby pomóc Ci spełniać te wymogi, jako Twój dostawca usług poczty elektronicznej (ESP) zdefiniowaliśmy pewne domyślne specyfikacje, które muszą być przestrzegane w Twoim koncie i kampaniach.

Jeśli newsletter zostanie potraktowany jako spam, natychmiast ma to negatywny wpływ na Twoją dostarczalność i reputację marki, które ciężko jest odzyskać.

Poprzez egzekwowanie najważniejszych wymogów prawnych ustanawiamy i utrzymujemy dobre relacje ze wszystkimi głównymi dostawcami usług internetowych. W rezultacie uzyskujemy lepszą dostarczalność, zaufanie subskrybentów oraz poprawiamy wizerunek marki.

Nasze wymogi prawne odpowiadają wymogom prawnym, które obowiązują na całym świecie. Jednak niektóre kraje mają własne dodatkowe wymagania prawne, z którymi musisz się zapoznać, zanim skontaktujesz się z odbiorcami z danego regionu.

Wymagania dla wszystkich kont GetResponse

  • Aby wysyłać wiadomości za pośrednictwem GetResponse, musisz zaakceptować Regulamin Usługi GetResponse.
  • Aby ukończyć aktywację konta, musisz podać swój pełen adres pocztowy w ustawieniach konta.
  • Ten adres używany jest w domyślnej stopce wiadomości, którą koniecznie musi zawierać każdy newsletter wysłany z Twojego konta.
  • Ta stopka musi również zawierać link do wypisu z listy.
  • GetResponse weryfikuje adres mailowy używany przez Ciebie jako pole “Odpowiedz do”.
  • Należy pamiętać, że fałszowanie informacji kontaktowych lub informacji zawartych w temacie wiadomości jest nielegalne.
  • Twoje newslettery muszą być zgodne z amerykańską ustawą CAN-SPAM. Niespełnienie wymogów jej może skutkować odpowiedzialnością prawną każdego odbiorcy, który otrzymał wiadomość, która nie była zgodna z zasadami. Dlatego też zalecamy zapoznanie się z ustawą i upewnienie się, że żadna wiadomość nie narusza jej postanowień.
  • Jesteśmy firmą z siedzibą w USA, dlatego musimy upewnić się, że wszystkie normy amerykańskie są spełnione. Jednak niektóre dodatkowe przepisy mogą być wiążące w kraju zamieszkania subskrybentów, a odpowiedzialność za ich znajomość i poszanowanie spoczywa na właścicielu konta.

Zagraniczne przepisy antyspamowe i regulacje

Poniżej znajduje się lista wybranych aktów prawnych, które pomogą Ci uzyskać dostęp i zapoznać się z najważniejszymi przepisami antyspamowymi w krajach, do których możesz wysyłać wiadomości.

Australia
Spam Act 2003, Act No. 129 of 2003 as amended

Kanada C-28
Przepisy antyspamowe obowiązujące w Kanadzie, czyli tak zwany CASL wprowadziły poprawki do ustawy o komisji radiotelewizyjnej i telekomunikacyjnej Kanady, do ustawy o konkurencji, do ustawy o ochronie danych osobowych i dokumentach elektronicznych oraz do ustawy o telekomunikacji.

Unia Europejska
The Contact Network of Spam Enforcement Authorities (CNSA)

Prawodawstwo Unii Europejskiej dotyczące przetwarzania i przechowywania danych osobowych oraz ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej:

Artykuł 13 DYREKTYWY 2002/58/EC PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I ZGROMADZENIA Z DNIA 12 LIPCA 2002.

Dyrektywa jest wdrażana przez każde państwo członkowskie niezależnie, dlatego należy sprawdzić przepisy obowiązujące w danym kraju, aby uzyskać więcej informacji.

Wielka Brytania (UK)
Rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa EC).

Austria
Ustawa o telekomunikacji z roku 2003.

Belgia
Etat des lieux en juillet 2003, July 4, 2003.

Cypr
Sekcja 6 of the Rozporządzenia w sprawie łączności elektronicznej i usług pocztowych z 2004 roku (Law 12 (I) / 2004 zajmuje się niezamówioną komunikacją reklamową (spamem).

Czechy
Ustawa Nr. 480/2004 Coll., w sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego.

Estonia
Ustawa o usługach społeczeństwa informacyjnego

Francja
Wskazówki CNIL dotyczące email marketingu.

Niemcy
Art. 7 Niemieckiego prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Art. 202a, 263, 303a, 303b Niemieckiego Kodeksu Karnego
Art. 6 niemieckiej ustawy o usługach społeczeństwa informacyjnego
Art. 28 Par. 4 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych

Włochy
Należy pamiętać, że włoskie przepisy antyspamowe są bardzo rygorystyczne. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może nawet doprowadzić do uwięzienia.

Kodeks ochrony danych osobowych (dekret legislacyjny nr 196/2003)

Kodeks transponuje Dyrektywę WE 95/46 o ochronie danych osobowych oraz Dyrektywę WE 2002/58 o ochronie prywatności w komunikacji elektronicznej; skonsolidował on wszystkie obowiązujące w tym sektorze włoskie przepisy ustawowe i wykonawcze.

DL 196/2003 Kodeks ochrony danych osobowych • DL 675/1996 w odniesieniu do ochrony prywatności stwierdza się między innymi, że firma musi posiadać autoryzację od każdego użytkownika (jak na przykład e-mail), którego danych chce użyć. • DL 171/1998 (wynikające z dyrektywy Wspólnoty Europejskiej 97/66/CE)

DL 185/1999 (wynikające z dyrektywy Wspólnoty Europejskiej 97/7/CE) o ochronie konsumentów w odniesieniu do umów zawieranych na odległość: zobowiązuje firmy do uzyskania zgody użytkownika na sprzedaż wirtualną lub telefoniczną.

Niderlandy
Artykuł 11.7 holenderskiej ustawy telekomunikacyjnej oraz holenderskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

Szwecja
Szwecka ustawa o marketingu (Szwedzki Dziennik Ustaw, SFS 1995:450) Ustawa o ochronie danych osobowych (Szwedzki Dziennik Ustaw, SFS 1998:204)