Regulamin Usługi GetResponse MAX

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin Usługi („Regulamin Usługi”) został stworzony w celu określenia warunków korzystania z usługi GetResponse w planie MAX oraz MAX² („Usługa”) przez wszystkich, którzy zdecydowali się z niej korzystać w celach związanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą, zawodową lub statutową. Charakter naszej Usługi powoduje, że nie jest ona przeznaczona dla konsumentów.

Aby skorzystać z Usługi należy podpisać Formularza Zamówienia na Usługę GetResponse MAX lub MAX ² lub zawrzeć z GetResponse odrębną umowę, w tym Umowę na Świadczenie Usługi GetResponse MAX (poprzednio: „Enterprise”) lub MAX², który to formularz oraz umowa zwane są dalej „Zamówieniem”. Regulamin Usługi wraz z odpowiednią Polityką Prywatności („Polityka Prywatności”; patrz pkt XI niniejszego Regulaminu) oraz Polityką Anty-Spamową („Polityka Anty-Spamowa”), które w dalszej części Regulaminu zwane są łącznie „Dokumentami Serwisowymi”, stanowią integralną część Zamówienia i łącznie z Zamówieniem stanowią „Umowę” regulującą całość praw i obowiązków związanych ze świadczeniem oraz korzystaniem z Usługi.

Poziom dostępności Usługi oraz zasady rekompensowania w przypadku jego niespełnienia określa Gwarancja Jakości Usługi GetResponse (“SLA“) stanowiąca integralną część Umowy. SLA obowiązuje jedynie dla planu MAX² oraz planu MAX, jeżeli tak wskazano w Twoim Zamówieniu.

Dostawcą Usługi jest jeden ze wskazanych poniżej podmiotów z grupy GetResponse z którym zawarłeś Zamówienie, tj:

1. GetResponse S.A. (poprzednio: GetResponse sp. z o. o.) z siedzibą w Gdańsku (80-309), przy alei Grunwaldzkiej 413, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS numerem KRS: 0000942075, NIP: 958 14 68 984, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.559.840,00 PLN, opłaconym w całości

lub

2. GetResponse Inc, spółka prawa Delaware, adres: 3 Germay Dr, Ste 5 PMB 15672, Willmington, DE 19804

lub

3. GetResponse Malaysia Sdn. Bhd., spółka zarejestrowana w Malezji pod numerem: 1187327-A, adres: Unit No. L25-1, Level 25, TSLAW Tower, No. 39, Jalan Kamuning, 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia

lub

4. GetResponse Tecnologias Brasil Ltda., spółka zarejestrowana w Brazylii pod numerem:, adres: Irmã Gabriela Street, Cidade Monções, City of São Paulo, State of São Paulo, 04571-130, Brasil

Podmiot z którym zawarłeś Zamówienie określany jest w dalszej części niniejszego Regulaminu jako „GetResponse” lub „my”.

Zanim skorzystasz z Usługi zapoznaj się z pełną treścią Umowy i upewnij się, że w pełni ją akceptujesz.

II. Usługa

1. Postanowienia ogólne

1.1 W ramach Usługi zapewniamy:

a. możliwość korzystania z ogólnie dostępnej platformy internetowej („Aplikacja”) udostępnianej naszym klientom (“Klient”, „Ty”) w modelu SaaS (Software-as-a-Service) umożliwiającej tworzenie, wysyłkę, zarządzanie kampaniami marketingowymi oraz kontaktami na platformie GetResponse za pomocą takich narzędzi, jak: Kreator Newsletterów, Kreator Landing Page, Oprogramowanie Marketing Automation, Marketing SMS oraz innych; 

b. skonfigurowanie oraz techniczne wsparcie w zakresie użytkowania Aplikacji zgodnie z ustaleniami poczynionymi pomiędzy GetResponse a Klientem przed udostępnieniem Aplikacji;

c. zapewnienie wsparcia pracowników działu Customer Experience Department w zakresie efektywnego korzystania z Aplikacji.

1.2 Usługa obejmuje:

a. jedno główne konto z infrastrukturą wysyłającą oraz bazą danych zdolną do przechowywania oraz zarządzania listami kontaktów oraz realizowania kampanii marketingowych („Konto Główne”);

b. zdolność automatycznej komunikacji pomiędzy systemami Klienta a systemami GetResponse w celu zarządzania bazą Kontaktów Klienta poprzez API;

c. indywidualny(e) adres(y), przypisane do kanałów wysyłkowych Klienta w GetResponse – dostępne jedynie w planie MAX² oraz w planie MAX, jeżeli tak wskazano w Twoim Zamówieniu.

1.3   Możesz korzystać z Usługi wyłącznie w celu wysyłania wiadomości do tych odbiorców, którzy wyrazili zgodę na dodanie ich do Twoich list marketingowych i zgody tej nie wycofali („Kontakty”), chyba że posiadasz inne ważne podstawy prawne pozwalające na przetwarzanie danych osobowych Kontaktów w Usłudze.

2. Konto Główne oraz Konta

2.1 Dostęp do Konta Głównego możliwy jest wyłącznie przy użyciu indywidualnego dla każdego Klienta loginu i hasła. Klient ma obowiązek utrzymywać swoje dane logowania w tajemnicy.

2.2 Możesz udostępniać Aplikację osobom trzecim („Użytkownicy”) poprzez tworzenie w ramach Konta Głównego kont dodatkowych („Konta”).Tworzenie Kont nie tworzy żadnego stosunku prawnego między nami a Użytkownikami. Jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania i zaniechania Użytkowników w związku z Kontem Głównym i Kontami, jak za działania i zaniechania własne. Odsprzedawanie Kont osobom trzecim, w szczególności jako samodzielnej usługi, jest zabronione bez naszej uprzedniej zgody.

2.3 Akceptując niniejszy Regulamin Usługi oświadczasz i akceptujesz, że jesteś wyłącznie odpowiedzialny za:

a. zachowania Użytkowników Konta Głównego i Kont, w tym w szczególności za: (i) zapewnienie, że Użytkownicy korzystają z Usługi zgodnie z Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, (ii) konsekwencje udostępniania Aplikacji poprzez dostęp do Konta Głównego i Kont oraz związanych z nimi danymi, (iii) uiszczanie opłat naliczonych w związku z korzystaniem z Konta Głównego i Kont;

b. tworzenie, zawieszanie i zamykanie Kont, chyba że inaczej postanowiono w Regulaminie Usługi;

c. zapewnienie pomocy technicznej dla Użytkowników;

d. zaspokajanie wszelkich roszczeń Użytkowników związanych z korzystaniem z Kont, w tym wynikających z ich przedterminowego zamknięcia w związku z rozwiązaniem Umowy.

2. 4 Pamiętaj, że wsparcie techniczne pracowników działu Customer Experience Department zapewniamy jedynie Użytkownikowi Konta Głównego, nie Użytkownikom Kont.

3. Upgrade, downgrade, zawieszenie Usługi

3.1. W każdym czasie możesz zwiększyć wykupione przez Ciebie Limity lub dokupić add-on. Zwiększenie przyznanych Limitów, w oparciu o które wyliczane jest wynagrodzenie następuje natychmiast. Należne wynagrodzenie za niepełny Okres Rozliczeniowy obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego.

3.2. Jeżeli kupisz add-on w trakcie miesięcznego okresu rozliczeniowego, powiążemy cykl płatności za ten add-on z Twoim dotychczasowym Okresem Rozliczeniowym, tak, aby oba terminy płatności były zbieżne. Oznacza to, że pierwsza opłata za add-on jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca danego Okresu Rozliczeniowego. Zmniejszenie przyznanych Limitów lub rezygnacja z add-on nie może nastąpić w trakcie Okresu Rozliczeniowego.

3.3. Możesz dokonać zmiany sposobu płatności lub zwiększenia parametrów Usługi (np. zakupu kolejnego adresu IP lub Maili Transakcyjnych, zwiększenia Wielkości Listy Kontaktów, Miesięcznego Limitu Wysyłek, Miesięcznego Limitu Wysyłek Maili Transakcyjnych, Pakietu Obsługi, Limitu Użytkowników oraz Kont, jak również zakupu innych usług dodatkowych oferowanych aktualnie przez GetResponse) poprzez wysłanie wiadomości email na adres: upgrades@getresponse.com. Zmiana sposobu płatności lub zwiększenie parametrów Usługi nastąpi po potwierdzeniu przez GetResponse.

3.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za naszą wyraźną zgodą, możliwe jest zawieszenie Usługi. Warunki takiego zawieszenia muszą zostać uzgodnione z pracownikiem działu Customer Experience Department oraz potwierdzone przez Klienta poprzez wysłanie wiadomości email na adres: upgrades@getresponse.com. Zawieszenie Usługi nastąpi po potwierdzeniu przez GetResponse.

4. Domeny

4.1. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie domeny/subdomeny oraz uprzednie zweryfikowanie, czy użycie ich nazwy nie narusza praw osób trzecich, albowiem nie dokonujemy takiej weryfikacji i wyraźnie wyłączamy jakąkolwiek odpowiedzialność za roszczenia związane bezpośrednio lub pośrednio z nazwą takiej subdomeny lub domeny. Zastrzegamy prawo zablokowania domeny lub subdomeny, zlikwidowania lub zmiany nazwy domeny lub subdomeny wybranej przez Klienta, jeśli zostaniemy do tego zobowiązani przez sąd lub inny organ władzy publicznej lub będziemy mieli uzasadnione przekonanie, że zablokowanie, zlikwidowanie lub zmiana nazwy domeny lub subdomeny pozwoli zapobiec naruszeniu lub zagrożeniu praw osób trzecich lub GetResponse. 

4.2. W związku z udostępnieniem Kreatora Landing Page w ramach Usługi, umożliwiamy Ci zintegrowanie Twoich landing pages z subdomenami, które udostępniamy, lub z Twoimi własnymi domenami.

5. Webinary

5.1. Webinary to funkcjonalność pozwalająca organizować konferencje online („Webinary”) dla określonej liczby uczestników (“Uczestnicy”). Klient może organizować tylko takie Webinary, w których bierze udział jako aktywny Uczestnik.

5.2. Organizując Webinar, Klient jest odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich Uczestników, że dane osobowe oraz informacje ujawnione podczas Webinaru mogą być przesyłane do innych Uczestników i osób trzecich.

5.3. Klient może prowadzić tylko jeden Webinar jednocześnie w ramach tego samego Konta. Webinary mogą nie być dostępne we wszystkich lokalizacjach.

6. Usługa SMS

6.1. Usługa SMS to funkcjonalność pozwalająca na wysyłanie wiadomości tekstowych do nieograniczonej, poprawnej i zweryfikowanej listy numerów telefonów, na terytorium Polski i za granicą, według stawek określonych w cenniku wskazanym w Koncie. Zasady płatności wskazano w pkt V. ust. 17 i 18 Regulaminu. 

6.2. Funkcjonalność SMS wiąże się z korzystaniem z Usług Osób Trzecich. Korzystając z funkcjonalności SMS wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z usług podwykonawców świadczących usługi związane z wysyłką SMS („Podwykonawcy SMS”). Korzystając z usługi SMS upoważniasz nas i Podwykonawców SMS do kierowania kreowanych przez Ciebie wiadomości tekstowych na wskazane na wskazane przez Ciebie numery telefonów. GetResponse jedynie zapewnia wsparcie w wysyłce SMS i nie może ingerować w ich treść. 

6.3. Wypełniając pole „Nazwy nadawcy” wskazując nazwę handlową lub znak towarowy, składasz oświadczenie potwierdzające uprawnienie do posługiwania się daną nazwą handlową lub znakiem towarowym oraz wyrażasz zgodę na jej wykorzystanie w celu realizacji usługi SMS przez GetResponse i Podwykonawcę SMS. Oświadczenie składane jest w Koncie przed dokonaniem wysyłki. Zastrzegamy prawo do zweryfikowania wskazanej przez Ciebie Nazwy nadawcy. W przypadku niedostarczenia oświadczenia lub wątpliwości dotyczących legalności złożonego oświadczenia możemy wstrzymać możliwość korzystania z usługi SMS do czasu wyjaśnienia wątpliwości, a w razie braku ich wyjaśnienia do odmowy świadczenia usługi SMS. 

6.4. Potwierdzasz, że jesteś uprawniony do posługiwania się danymi wykorzystywanymi w ramach usługi SMS, w tym numerami telefonów wskazanymi w liście odbiorców. Zobowiązujesz się realizować uprawnienia przysługujące podmiotom danych, w tym reagować na komunikaty dotyczące żądania zaprzestania wysyłki wiadomości SMS w odniesieniu do tych adresatów, którzy nie wyrazili na to zgody lub cofają udzieloną zgodę. 

6.5. GetResponse nie weryfikuje poprawności dostarczonych przez Ciebie numerów. Lista numerów, do której realizowana jest wysyłka SMS dostępna jest w Koncie przez okres 30 dni od dnia realizacji wysyłki. Po upływie tego okresu lista numerów zostaje automatycznie usunięta z systemu, bez możliwości jej przywrócenia. Tworzenie kopii zapasowych plików i danych, które wykorzystujesz w ramach korzystania z usługi SMS leży tylko i wyłącznie w Twojej gestii. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkodę związaną z ich utratą. 

6.6. Usługa SMS jest dostępna jedynie w wybranych lokalizacjach, jednak nieustannie pracujemy nad rozszerzeniem listy dostawców umożliwiających świadczenie usługi w możliwie najszerszym zasięgu. Funkcjonalność SMS nie pozwala na wysyłanie wiadomości typu MMS.

6.7. Niektóre kraje i/albo lokalni operatorzy są zobowiązani do przestrzegania innych standardów, praw i regulacji w związku z wysyłką wiadomości. Zasady te wprowadzane są w celu zapewnienia dobrej dostarczalności i przeciwdziałania oszustwom, takim jak ataki typu SMS phishing. Jesteś zobowiązany do przestrzegania lokalnych ograniczeń i regulacji, w celu ochrony własnej reputacji i aby zadbać o to, żeby Twoje kampanie dotarły do odbiorców. Jeśli potrzebujesz pomocy w ustaleniu od czego zacząć, sprawdź listę funkcji i ograniczeń dla danego kraju zapewnioną przez naszego dostawcę SMS, dostępną TUTAJ. GetResponse nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Twoja kampania SMS zostanie odrzucona lub nie zostanie dostarczona przez lokalnych operatorów. 

6.8 W każdym czasie możesz zweryfikować status techniczny usługi SMS, klikając TUTAJ.

7. Usługi osób trzecich

7.1. Możesz skorzystać z dodatkowych usług oferowanych przez GetResponse lub zintegrować swoje Konto z niektórymi usługami osób trzecich (add-ons). Usługi osób trzecich („Usługi Osób Trzecich”) nie są świadczone przez GetResponse. Możliwość korzystania z Usług Osób Trzecich może być ograniczona na podstawie postanowień regulaminów tych podmiotów. Dodatkowe, zdefiniowane przez nas warunki korzystania z Usług Osób Trzecich możesz znaleźć TUTAJ.

7.2. Aktualna lista możliwych integracji znajduje się w Koncie Głównym.Z chwilą integracji z usługą osoby trzeciej Klient wyraża zgodę na wymianę pomiędzy GetResponse a osobą trzecią informacji i danych Klienta (nie wyłączając informacji poufnych) w celu umożliwienia Klientowi pełnego korzystanie z integracji. Wszelkie odesłania do usług lub stron internetowych osób trzecich, jakie znajdują się w Usłudze umieszczamy wyłącznie dla Twojej wygody. Nie kontrolujemy ani nie wspieramy jakichkolwiek materiałów lub informacji znajdujących się na stronach wspomnianych osób trzecich. 

8. Maile transakcyjne

Maile transakcyjne to funkcjonalność pozwalająca na wysyłkę wiadomości o charakterze transakcyjnym na wybrane przez Ciebie adresy email oraz sprawdzanie statystyk dotyczących tych wiadomości. Możesz używać tej funkcjonalności tylko do wysyłki wiadomości o charakterze transakcyjnym i tylko do odbiorców, którzy zawarli z Tobą umowę albo w inny sposób wyrazili zgodę na przesyłanie tych wiadomości i zgody tej nie wycofali. GetResponse jedynie pośredniczy w wysyłce maili transakcyjnych i nie może ingerować w ich treść.

9. Wersje testowe produktu

Od czasu do czasu możemy udostępniać testowe wersje nowych funkcjonalności. Umożliwia to naszym Klientom wypróbowanie nowych rozwiązań, a nam – lepsze zrozumienie potrzeb Klientów oraz dalsze rozwijanie i ulepszanie naszej Usługi. Decydując się na korzystanie z wersji testowej, Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na następujące warunki:

9.1.funkcjonalność w wersji testowej jest dostępna jedynie przez określony czas i GetResponse zastrzega sobie prawo do jej wyłączenia w każdym czasie;

9.2. funkcjonalność w wersji testowej jest dostępna w ograniczonym zakresie, który może być zmieniony przez GetResponse w każdym czasie;

9.3. GetResponse nie gwarantuje, że wersja testowa funkcjonalności zostanie na stałe wprowadzona do Usługi i może zrezygnować z rozwijania danej funkcjonalności w każdym czasie;

9.4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z korzystania z testowej wersji funkcjonalności. W szczególności Klient jest w pełni odpowiedzialny za wpływ jaki korzystanie z wersji testowej może mieć na dotychczasowe ustawienia jego Konta Głównego, zaplanowane w koncie kampanie, zebrane dane i pozostałe informacje. W przypadku wyłączenia testowej wersji funkcjonalności, część zachodzących w Koncie Głównym procesów może zostać nieodwracalnie zakłóconych bądź przerwanych i zebrane dotychczas w Koncie dane i pozostałe informacje mogą zostać utracone. GetResponse nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje bezpośrednio lub pośrednio z tego wynikające;

9.5. po zakończeniu okresu testów, nowa funkcjonalność może zostać udostępniona użytkownikom jako funkcjonalność dodatkowo płatna, tj. dostępna dla użytkowników jedynie po uiszczeniu odpowiedniej opłaty (np. jako płatny add-on) lub jako element Usługi.

10. Rekomendacje Produktowe AI

Rekomendacje Produktowe AI to funkcjonalność umożliwiająca dodawanie ramek rekomendacji na stronie internetowej lub ramek rekomendacji w wiadomości email. Niezależnie od ilości poleconych produktów, jak również niezależnie od ilości zamieszczonych przez Ciebie ramek rekomendacji, jedna odsłona strony internetowej zawierającej ramkę z rekomendacjami przez Twojego klienta lub wysłanie przez Ciebie wiadomości email zawierającej ramkę rekomendacji liczone jest jako 1 (jedna) Rekomendacja AI. Aktualny cennik Rekomendacji AI dostępny jest tutaj.

11. Professional Services

11.1. GetResponse zapewnia możliwość skorzystania z dodatkowego pakietu dedykowanego wsparcia technicznego Usługi („Professional Services”), którego sposób świadczenia (np. telefonicznie lub przez e-mail) uzależniony jest od Planu Usługi, który wybrałeś w Zamówieniu.

11.2. Określenie zakresu konkretnego zlecenia Professional Services („Zlecenie”) oraz kalkulacja godzin niezbędnych do jego wykonania nastąpi na podstawie otrzymanego od Ciebie opisu zadania, które ma być wykonane w ramach Zlecenia. GetResponse przystąpi do wykonywania Zlecenia po uzgodnieniu zakresu godzin niezbędnego do jego wykonania.

11.3. Estymacja godzin niezbędnych do wykonania Zlecenia stanowi jedynie prognozę przewidywanego czasu niezbędnego do jego wykonania i może ulec zmianie.

11.4. GetResponse zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji Zlecenia w przypadku ujawnienia w toku prac nowych informacji lub okoliczności, nieznanych w chwili przyjęcia Zlecenia do realizacji.

11.5. Niewykorzystane godziny pakietu Professional Services nie ulegają przeniesieniu na kolejny okres rozliczeniowy.

11.6. Na Twoją wyraźną prośbę GetResponse przedstawi raport z wykonania Zlecenia po jego zakończeniu.

11.7. GetResponse zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za efekty wykonanego Zlecenia, w tym w szczególności za osiągnięcie celów marketingowych bądź sprzedażowych.

11.8. W przypadku ujawnienia nowych informacji związanych z realizacją Zlecenia, utrudniających lub uniemożliwiających zapewnienie odpowiedniego wsparcia, GetResponse zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Zlecenia przed przyjęciem go do realizacji, jak również w trakcie jego realizacji.

III. Wymogi techniczne

1. Usługa jest dostępna na najnowszych oficjalnych wersjach przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox oraz Safari. Do korzystania z Usługi konieczne jest, by Klient posiadał urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, łącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki „cookies” i z włączoną obsługą JavaScript, a także konto poczty email. 

2. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Klient zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją użytkownika końcowego w naszym Centrum Pomocy, gdzie znajdują się minimalne wymagania sprzętowe i programowe dotyczące korzystania z Usługi. Wymagania te mogą podlegać zmianom za każdym razem, gdy uznamy, że są nieaktualne, nie spełniają wymogów najnowszych standardów na rynku, w tym w zakresie bezpieczeństwa, lub gdy zdecydujemy o wprowadzeniu nowych rozwiązań technologicznych w ramach Usługi.

3. Do korzystania z funkcjonalności Webinarów w pełnym zakresie audio-video niezbędne jest podłączenie w czasie Webinaru prawidłowo działających słuchawek lub głośników, mikrofonu oraz kamery. Słuchawki, głośniki, mikrofon i kamera nie powinny być jednocześnie używane przez inne aplikacje. 

4. Do aktywacji Konta niezbędne jest posiadanie telefonu i/lub usługi pozwalającej na odebranie wiadomości SMS z kodem autoryzacyjnym.

5. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że GetResponse nie odpowiada za spełnienie przez Klienta powyższych wymogów oraz, że jakość plików wysyłanych, publikowanych lub w inny sposób udostępnianych przy użyciu Usługi może różnić się od źródłowej z uwagi na konieczność ich dostosowania do standardów i parametrów przesyłania danych, sieci lub urządzeń uczestniczących w transferze, a także wymogów Usługi.

IV. Korzystanie z Usługi

1. Z chwilą zawarcia Umowy, zobowiązujesz się:

a. postępować zgodnie z postanowieniami Dokumentów Serwisowych w ich aktualnym brzmieniu;

b. korzystać z Usługi wyłącznie w celach bezpośrednio związanych ze swoją działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową;

c. niezwłocznie aktualizować dane kontaktowe, tak aby były one zawsze aktualne, kompletne i zgodne z prawdą;

d. wysyłać lub publikować z wykorzystaniem Usługi tylko takie materiały, do których jest odpowiednio uprawniony;

e. ściśle przestrzegać przepisów obowiązującego prawa, regulacji, zasad i wymogów („Wymogi Prawne”) dotyczących wysyłania wiadomości email, w tym informacji handlowych, oraz przetwarzania i przekazywania danych osobowych, w szczególności Wymogów Prawnych obowiązujących w jego kraju;

f. zachować w tajemnicy swoje dane logowania do Konta.

2. Z chwilą zawarcia Umowy wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas faktur w formie elektronicznej.

V. Wynagrodzenie

1. Jesteś obowiązany terminowo uiszczać opłaty za korzystanie z Usługi. 

2. Szczegóły Usługi jak i należne opłaty z tytułu jej świadczenia zostały szczegółowo wskazane w Twoim Zamówieniu i oparte są na wykupionej subskrypcji („Subskrypcja”). Płatności za Usługę uiszczane są z góry, chyba, że inaczej ustalono w Zamówieniu.

3. Ceny nie uwzględniają podatku od towarów i usług (VAT, GST, CNPJ lub inne), który będzie doliczony według stawek obowiązujących w danej jurysdykcji właściwej dla podmiotu z grupy GetResponse, który świadczy dla Ciebie Usługę, w dacie wystawienia faktury przez GetResponse. Akceptując niniejszy Regulamin zgadzasz się uiszczać podatki związane z zamówieniem Usługi. Potwierdzasz jednocześnie, że jesteś zarejestrowany jako czynny podatnik VAT w swoim kraju i na prośbę GetResponse przedstawisz numer, pod którym zostałeś zarejestrowany. Jeżeli prawo nakłada na Ciebie obowiązek odliczenia lub potrącenia podatku, musisz zapłacić kwotę potrącaną lub wstrzymaną zgodnie z prawem oraz zapłacić dodatkową kwotę, tak abyśmy otrzymali zapłatę w całości, jakby nie było potrącenia lub wstrzymania.

4. Obowiązek płatności i wysokość niektórych podatków może być uzależniona od Twojej lokalizacji (kraju, regionu lub prowincji). Jesteś zobowiązany przedstawić nam Twój aktualny adres i niezwłocznie poinformować nas w przypadku jego każdorazowej zmiany. Nie ponosimy odpowiedzialności wynikającej z tytułu błędnej kalkulacji podatków, jeżeli adres, który nam przedstawiłeś jest błędny lub niedokładny.

5. Wynagrodzenie może być uiszczane przelewem bankowym na podstawie faktury wystawianej przez GetResponse, na wskazany przez GetResponse rachunek bankowy, poprzez PayPal, ACH, PIX lub kartą kredytową w zależności od tego, jakie metody płatności są oferowane przez spółkę z grupy GetResponse z którą zawarłeś Zamówienie. Dostępne metody płatności mogą być poddane pewnym ograniczeniom w zależności od rynku. 

6. Jeżeli decydujesz się dodać kartę kredytową do swoich metod płatności, niniejszym akceptujesz, że wszelkie wynagrodzenie należne GetResponse z tytułu świadczonej Usługi będzie płatne automatycznie poprzez obciążenie Twojej karty kredytowej w pierwszym dniu każdego Okresu Rozliczeniowego. W przypadku utraty ważności Twojej karty kredytowej lub jakiejkolwiek zmiany lub utraty ważności danych, w celu kontynuowania możliwości świadczenia przez nas Usługi i zapobieżenia jakimkolwiek przerwom w dostępności Usługi, niniejszym upoważniasz nas do uzyskania lub ustalenia aktualnych/zastępczych informacji, w szczególności daty ważności lub numeru karty kredytowej, oraz do dalszego pobierania wynagrodzenia za świadczoną Usługę z przy użyciu informacji zaktualizowanych lub zastępczych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty dodatkowe, które mogą być doliczane przez dostawców usług płatniczych.

7. Jeżeli dokonujesz płatności z tytułu korzystania z Usługi przelewem bankowym, poprzez PayPal, ACH lub PIX to Twój „Okres Rozliczeniowy” równy jest miesiącowi kalendarzowemu. Pierwszy Okres Rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu wskazanym w Twoim Zamówieniu. . Płatności będą dokonywane na podstawie faktury wystawianej przez GetResponse w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia, na wskazany przez GetResponse rachunek bankowy. Pierwsza i ostatnia faktura za Usługę mogą obejmować okres krótszy niż miesięczny Okres Rozliczeniowy.

8. Jeżeli decydujesz się dokonywać płatności z tytułu korzystania z Usługi kartą kredytową to Twój „Okres Rozliczeniowy” równy jest 30 (trzydziestu) dniom kalendarzowym. Pierwszy Okres Rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu podpięcia przez Ciebie karty kredytowej do Konta. Płatności dokonywane będą automatycznie „z góry” w dniu podpięcia karty kredytowej do Konta, a faktury będą wystawiane przez GetResponse niezwłocznie po otrzymaniu płatności za Usługę. 

9. W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia w wyznaczonym terminie, GetResponse uprawniona będzie, bez uszczerbku dla innych uprawnień przewidzianych w Regulaminie, do obciążenia Cię odsetkami w najwyższej stopie przewidzianej prawem. 

10. Za przekroczenia limitów ustalonych dla Konta Głównego będą pobierane Opłaty dodatkowe. Wynagrodzenie za przekroczenie limitu Użytkowników i Kont należne GetResponse w danym Okresie Rozliczeniowym obliczane jest na podstawie łącznej liczby kont (Konto Główne oraz Konta) oraz Użytkowników, którzy byli aktywni (tj. których status był włączony i ustawiony w pozycji „ON” w Koncie Głównym lub Kontach) w jakimkolwiek momencie danego Okresu Rozliczeniowego. Opłaty za korzystanie z Usługi w zakresie szerszym niż wskazana w Zamówieniu miesięczna Subskrypcja (przekroczenia) płatne są z dołu”

a. w przypadku płatności kartą kredytową – opłata pobierana jest automatycznie w pierwszym dniu Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym w którym doszło do przekroczenia;

b. w przypadku płatności przelewem bankowym, poprzez PayPal, ACH lub PIX – w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury przez GetResponse.

11. Opłaty należne GetResponse na podstawie Umowy nie podlegają zwrotowi, chyba że w Umowie przewidziano inaczej. W celu uniknięcia wątpliwości wskazujemy, iż jeżeli łącząca nas Umowa została zawarta na czas oznaczony i:

a. dokonałeś przedpłaty za Usługę (za aktualny okres obowiązywania Umowy) – nie jesteś uprawniony do zwrotu jakichkolwiek uiszczonych płatności w przypadku rozwiązania Umowy przed upływem okresu jej obowiązywania;

b. wybrałeś miesięczny sposób płatności – jesteś zobowiązany uiścić na rzecz GetResponse całe wynagrodzenie, które zobowiązałeś się uiścić na podstawie Zamówienia, jeżeli decydujesz się rozwiązać Umowę przed upływem okresu jej obowiązywania. W tym przypadku wynagrodzenie za pozostałe do końca trwania Umowy Okresy Rozliczeniowe powinno zostać uiszczone w ciągu 14 dni liczonych od otrzymania przez GetResponse wypowiedzenia Umowy (jeżeli Ty wypowiadasz Umowę) lub w ciągu 14 dni liczonych od wystosowania wypowiedzenia przez GetResponse (w przypadku, gdy GetResponse na podstawie zapisów Umowy jest uprawnione do rozwiązania Umowy przed upływem okresu jej obowiązywania np. w sytuacji, gdy naruszasz istotne warunki Umowy lub wysyłasz wiadomości SPAM).

12. Wypowiedzenie Umowy przez GetResponse na podstawie uzasadnionej przyczyny (vide pkt X ust. 3 Regulaminu) nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego na podstawie Umowy.

13. Wynagrodzenie za korzystanie z Usługi opiera się na wskazanej w Zamówieniu Subskrypcji. Nieużywanie przez Klienta Usługi, niezależnie od przyczyny, nie uprawnia go do zmniejszenia wynagrodzenia. Podobnie, jeżeli opóźnienie w udostępnieniu Konta lub brak możliwości korzystania z Usługi spowodowany jest przez Klienta, za okres braku dostępu lub ograniczonego dostępu do Usługi nie przysługuje prawo do zmniejszenia wynagrodzenia.

14. Niewykorzystane limity w ramach opłaconej Usługi (np. Miesięczny Limit Wysyłek, Wielkość Listy Kontaktów) nie podlegają przeniesieniu na kolejne Okresy Rozliczeniowe.

15. Jeżeli wynagrodzenie obliczane jest na podstawie liczby adresów e-mail Kontaktów Klienta w Koncie Głównym oraz Kontach w danym Okresie Rozliczeniowym, liczba ta jest liczona odrębnie dla Konta Głównego i każdego Konta, co oznacza, że Kontakty pozostają unikalne w ramach listy, a nie całego Konta Głównego jak i odrębnych Kont.

16. Podstawą określenia wysokości wynagrodzenia w danym Okresie Rozliczeniowym jest najwyższa liczba adresów e-mail Kontaktów w tym okresie. Spadek liczby adresów e-mail Kontaktów w ciągu danego Okresu Rozliczeniowego nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia za korzystanie z Usługi.

17. Płatność z tytułu usługi SMS dokonywana jest w formie przedpłaty na podstawie cennika dostępnego w Koncie. Zastrzegamy możliwość zmiany cennika, jednakże dokonując konkretnej przedpłaty za usługę SMS Klient ma wgląd do aktualnego cennika i może zdecydować, czy chce skorzystać z danej oferty. Wysokość dostępnych środków widoczna jest w Koncie. Faktura VAT zostanie wystawiona automatycznie po dokonaniu płatności. Raport zawierający liczbę poprawnie doręczonych wiadomości SMS dostępny będzie w Koncie po realizacji wysyłki.  Ostateczny koszt wysyłki zostanie obliczony na podstawie raportu. 

18. Środki uiszczone w ramach usługi SMS możesz wykorzystać przez okres 12 miesięcy liczonych od dnia ostatniego doładowania. Po upływie tego terminu niewykorzystane środki tracą ważność.

VI. Aktualizacja Opłaty

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wysokości Twojej opłaty abonamentowej wskazanej w Zamówieniu (“Aktualizacja Opłaty“) w sytuacjach, gdy:

a. oferta produktowa GetResponse rozwija się poprzez dodanie nowych funkcjonalności;

b. rozszerza się zakres wsparcia Klienta świadczonego przez zespół Customer Experience Department;

c. wprowadzamy znaczące zmiany technologiczne podnoszące wydajność Usługi;

d. rozszerzamy obecne oferty produktowe bądź wprowadzamy nowe oferty do obecnego cennika;

e. funkcjonalności Twojego aktualnego planu MAX wypełniają warunki wyższego planu, np. MAX².

2. Aktualizacja Opłaty może następować maksymalnie raz do roku. 

3. Poinformujemy Cię o Aktualizacji Opłaty drogą mailową na Twój adres email do kontaktu wskazany w Zamówieniu. 

4. Aktualizacja Opłaty zacznie obowiązywać:

a. dla umów zawartych na czas nieokreślony: po 14 dniach liczonych od momentu, w którym poinformowaliśmy Cię o zmianie, ale nie wcześniej niż od początku kolejnego, pełnego okresu rozliczeniowego następującego po okresie 14 dni wskazanym w zdaniu poprzednim;

b. dla umów zawartych na czas określony – od momentu, w którym Twoja Umowa ulega przedłużeniu na kolejny okres obowiązywania (autorenewal). O Aktualizacji Oferty poinformujemy Cię na co najmniej 30 dni przed przedłużeniem Twojej Umowy.

5. W przypadku braku akceptacji Aktualizacji Oferty przysługuje Ci możliwość złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w ciągu 14 dni od momentu, w którym poinformowaliśmy Cię o zmianie. Jeżeli zawarłeś umowę:

a. na czas nieokreślony – umowa ulegnie rozwiązaniu na koniec okresu rozliczeniowego następującego po okresie, w którym zostało złożone oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. W okresie wypowiedzenia obowiązuje Twoja dotychczasowa opłata abonamentowa;

b. na czas określony – umowa rozwiąże się z końcem aktualnego okresu obowiązywania i nie ulegnie przedłużeniu na nowych warunkach.

VII. Niedozwolone praktyki

1. Zabronione jest korzystanie z Usługi, jak również używanie, udostępnianie lub przekazywanie do lub w ramach Usługi Treści (zdefiniowane poniżej) w sposób, który celowo bądź nieumyślnie, narusza jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, dobre obyczaje, postanowienia niniejszego Regulaminu Usługi, Polityki Prywatności, Polityki Anty-Spamowej GetResponse, jak również prawa własności intelektualnej lub innego prawa osób trzecich. Nie ograniczając powyższego, wskazane poniżej praktyki uważane są za naruszające Regulamin Usługi i uzasadniają rozwiązanie Umowy.

2. Listę niedozwolonych praktyk, możesz znaleźć TUTAJ.

3. Niektóre treści mogą być nielegalne lub skutkować wyższymi niż zwykle współczynnikami odrzuceń i skargami dotyczącymi nadużyć, co może wpłynąć na dostarczalność GetResponse. Przyjmujesz do wiadomości powyższe i zgadzasz się, że nie będziesz korzystać z Usługi w celu przesyłania strumieniowego, ujawniania, angażowania się, oferowania sprzedaży oraz promowania, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek towarów lub usług zidentyfikowanych w niniejszym Regulaminie oraz, że takie postępowanie jest uważane za naruszenie warunków Umowy i stanowi podstawę do jej rozwiązania.

4. Zabrania się wykorzystywania naszej Usługi w celu związanym z oferowaniem, ujawnianiem sprzedażą, promowaniem bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek towarów i usług spełniających dowolne warunki, które wskazano TUTAJ

5.  Klient nie może używać sprzętu lub oprogramowania mogącego uszkodzić lub zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Usługi, ani służącego do przechwytywania systemu lub danych z Usługi lub jakiejkolwiek Strony GetResponse. Klient nie może podejmować żadnych działań powodujących nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie w sieci internetowej lub należącej do GetResponse infrastruktury.

6. Informujemy, że nie monitorujemy ani nie kontrolujemy działalności Klienta w zakresie korzystania przez niego z Usługi. Jednakże zastrzegamy prawo (niezależnie od innych uprawnień wynikających z Regulaminu) wstrzymania publikacji, usunięcia każdej Treści (zdefiniowanej jak w punkcie poniżej), wstrzymania kampanii email marketingowej lub Webinaru, zablokowania Landing Page Klienta, zawieszenia dostępu do całej lub części Usługi, za uprzedzeniem lub bez, według własnego uznania oraz z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jeżeli uzyskamy informację lub uzasadnione podejrzenie, że działalność Klienta, Współpracownika lub Uczestnika lub Treści naruszają przepisy prawa, naszej polityki, niniejszy Regulamin, prawa osób trzecich lub z innego powodu są niepożądane. W wyżej opisanych sytuacjach nie ponosimy odpowiedzialności względem Klienta za podjęte środki.

7. Zasady należytego korzystania z Usługi

Odpowiednie używanie Usługi zapewnia wysoki standard i wydajność tysiącom naszych klientów. Z tego względu istotne jest przestrzeganie zasad należytego korzystania z Usługi w taki sposób, aby było ono równie satysfakcjonujące dla wszystkich. Określiliśmy pewne parametry nadużyć, aby zapewnić, że nadmierne korzystanie z niektórych funkcji nie będzie miało negatywnego wpływu na korzystanie z Usługi przez innych klientów lub na skuteczność ich kampanii. Parametry te znacznie wykraczają poza standardowe użycie Usługi i nie będą dotyczyć większości naszych klientów. Znajdą one zastosowanie jedynie w sytuacjach nadmiernego korzystania z Usługi, prowadzącego do obciążenia naszych systemów, które negatywnie wpływa na użytkowanie Usługi przez innych klientów (np. nielimitowana liczba Kontaktów może zostać poddana ograniczeniu w przypadku np. nieuzasadnionej duplikacji Subskrybentów lub wyraźnych oznak braku zarządzania Listą Kontaktów). W takim wypadku nasz zespół Compliance niezwłocznie poinformuje Cię o korzystaniu z Usługi lub jej części w sposób nadmierny i poradzi Ci, jak korzystać z Usługi w sposób zgodny z Regulaminem. Jeśli nadal będziesz używał Usługi w sposób nadmierny, zastrzegamy sobie prawo zawieszenia dostępu do Usługi w całości lub w części lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany przez nas indywidualnie i według naszego uznania. W wyżej wskazanych przypadkach nie będziesz uprawniony do żądania zwrotu jakichkolwiek kwot zapłaconych na naszą rzecz.

VIII . Treści

1. Klient jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie informacje, dane, teksty, grafiki, logo, video, pliki audio lub inne materiały i utwory, które publikuje, załadowuje, przesyła lub w inny sposób udostępnia przy użyciu Usługi, w tym w szczególności na swojej landing page lub podczas Webinarów, albo które publikują lub załadowują na landing page lub podczas Webinarów użytkownicy lub Uczestnicy Klienta („Treści”). Odpowiedzialność ta obejmuje również Treści stanowiące linki do innych stron internetowych lub zasobów lub inne usługi udostępniane przez osoby trzecie, którymi Klient się posługuje. Nie rościmy sobie żadnych praw do Treści i przyjmujemy, że prawa i tytuły do Treści przysługują Klientowi (lub jego użytkownikom/Uczestnikom), za wyjątkiem treści pochodzących z naszych zasobów, w tym Plików i Zdjęć i zbioru gotowych szablonów. Klient wyraża zgodę, abyśmy prezentowali landing page(s) Klienta w naszych materiałach marketingowych, w szczególności w przygotowywanych studium przypadku (eng. case study). 

2. Przyznajemy Klientowi prawo do korzystania z udostępnianych przez nas zasobów wyłącznie w celu korzystania z Usługi zgodnie z ich przeznaczeniem, bez względu na to, czy dostęp do tych materiałów Klient uzyskał bezpłatnie lub odpłatnie, oraz bez względu na to, czy materiał jest standardowy czy przygotowywany na zamówienie Klienta. Zwracamy uwagę, iż nasze zasoby (w tym w Plikach i Zdjęciach) mogą obejmować materiały, które podlegają prawom autorskim oraz prawom pokrewnym osób trzecich. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że przysługuje nam prawo usunięcia w każdym czasie i według własnego uznania takich materiałów, zablokowania do nich dostępu, jak również żądania, aby Klient niezwłocznie zaprzestał ich używania, w tym w kampaniach email marketingowych i landing page(s) lub Webinarach. Jeżeli Klient nie spełni tego żądania, przysługuje nam prawo samodzielnego usunięcia takich materiałów według naszego uznania bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. W wyżej wskazanych przypadkach Klient nie będzie uprawniony do żądania zwrotu jakichkolwiek kwot zapłaconych na naszą rzecz, my zaś nie będziemy ponosić odpowiedzialności względem Klienta za podjęte środki.

3. Jeśli Klient opublikuje, prześle lub w jakikolwiek inny sposób udostępni Treści należące do osób trzecich lub za pośrednictwem osób trzecich, jest obowiązany, niezależnie od obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, przestrzegać warunki świadczenia usług, warunki licencyjne lub regulaminy ustalone przez te podmioty.

4. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że możemy zachować Treści i je udostępnić, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy jest to niezbędne do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, orzeczenia lub decyzji właściwego organu władzy publicznej, udzielenia odpowiedzi na podniesione zarzuty, że Treści lub aktywność użytkowników landing page Klienta lub Uczestników narusza obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich. 

5. Szanujemy własność intelektualną innych i tego samego wymagamy od naszych Klientów. Możemy, w pewnych uzasadnionych sytuacjach i według własnego uznania, wyłączyć Konto Główne (w tym Konta) i/lub wypowiedzieć Umowę z Klientami, którzy nie zaprzestają naruszeń. Jeśli uważasz, że Twoje dzieło zostało skopiowane w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich lub Twoje prawa własności intelektualnej zostały w inny sposób naruszone, skontaktuj się z naszym Managerem Compliance jednocześnie przekazując komplet wskazanych poniżej informacji:

– opis dzieła chronionego prawem autorskim lub innej własności intelektualnej, która według Ciebie została naruszona;

-wskazanie i opis miejsca, w którym materiał, który Twoim zdaniem narusza prawa, znajduje się w naszej Usłudze;

-Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;

-oświadczenie, że działasz w dobrej wierze, że sporne wykorzystanie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; 

-oświadczenie złożone pod groźbą krzywoprzysięstwa, że powyższe informacje w zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub własności intelektualnej lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub własności intelektualnej.

6. Poniżej znajdziesz dane kontaktowe do wyznaczonego przez nas do odbioru oświadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i praw pokrewnych Compliance Managera: 

email: dmca@cs.getresponse.com

adres do doręczeń: adres spółki z Grupy GetResponse z którą zawarłeś Zamówienie, z dopiskiem „DMCA”

numer telefonu: +48 58 668 31 33

Możesz również użyć formularza kontaktowego, który znajduje się TUTAJ.

IX. Obsługa Klienta

W ramach Usługi oferujemy wsparcie działu Customer Experience Department. Zakres wsparcia w planie MAX oraz MAX² może się różnić i został wskazany w otrzymanej przez Ciebie ofercie sprzedażowej. Zastrzegamy możliwość dokonywania pewnych modyfikacji w zakresie świadczonego wsparcia, uwzględniających aktualne zasady funkcjonowania działu Customer Experience Department.

X.  Rozwiązanie Umowy

1. Każdej ze Stron przysługuje możliwość wypowiedzenia Umowy zgodnie z zasadami wskazanymi w zawartym Zamówieniu. 

2. O ile nie zastrzeżono inaczej w Zamówieniu Strony mogą rozwiązać Umowę zgodnie z poniższymi zasadami:

a. dla Umów zawartych na czas określony – Stronom przysługuje możliwość wypowiedzenia Umowy poprzez złożenie oświadczenia o jej nieprzedłużeniu na co najmniej 30 dni przed końcem aktualnego Okresu jej obowiązywania (Pierwszego Okresu lub Kolejnego Okresu obowiązywania – zgodnie z Zamówieniem)

b. dla Umów zawartych na czas nieokreślony – Stronom przysługuje możliwość rozwiązania Umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego przypadającego bezpośrednio po Okresie Rozliczeniowym w którym złożono wypowiedzenie.

3. Zastrzegamy prawo zablokowania wysyłek realizowanych przez Klienta w ramach Usługi, zawieszenia Konta Głównego (w całości lub w części, w tym w odniesieniu do poszczególnych Kont lub add-on) jak i wypowiedzenia Umowy (co będzie równoznaczne z zamknięciem Konta Głównego), ze skutkiem natychmiastowym i bez powiadomienia, jeżeli Klient naruszył postanowienia Regulaminu, Umowy albo innych polityk GetResponse. Nie ograniczając powyższego, poniższe praktyki stanowią przykład naruszenia Regulaminu i uzasadniają zablokowanie wysyłek, wypowiedzenie Umowy lub zawieszenie Konta. 

4. Przykłady naruszeń postanowień Regulaminu:

4.1       nieuiszczenie opłat za Usługę w ustalonym terminie,

4.2       dopuszczenie się niedozwolonych praktyk, o których mowa w punkcie VI Regulaminu,

4.3       wysyłanie przez Klienta wiadomości uznawanych przez nas za SPAM (w oparciu o przyjęte w GetResponse algorytmy i procedury compliance), w szczególności w razie:

a.         umieszczenie Klienta lub jego domeny (do której Kontakty otrzymują dostęp poprzez linki zawarte w emailach od Klienta) na liście prowadzonej przez Spamhaus Registry Of Known Spam Organizations (ROKSO, http://www.spamhaus.org/rokso) lub umieszczenie jego domeny na co najmniej jednej z następujących czarnych list nadawców spamu: URIBL (http://uribl.com), SURBL (http://www.surbl.org), Spamhaus DBL (http://www.spamhaus.org/dbl) lub ivmURI (http://dnsbl.invaluement.com),

b.         SpamCop lub inna organizacja antyspamowa odnotowała, np. poprzez trafienia w spam-trap, że Klient dopuszcza się spamowania,

4.4       naruszenie zasad dotyczących korzystania ze znaków towarowych i innej własności intelektualnej GetResponse,

4.5       podawanie przez Klienta nierzetelnych lub nieprawdziwych danych o sobie lub nieaktualizowanie tych danych, gdy ulegną zmianie,

4.6       przeniesienia praw i obowiązków z umowy na Usługę bez uprzedniej zgody GetResponse.

5. Klientowi przysługuje możliwość wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy GetResponse naruszył istotne postanowienia Umowy i nie zaprzestał tych naruszeń mimo upływu terminu 14 dni od dnia doręczenia stosowanego wezwania na piśmie z zagrożeniem, że po upływie tego terminu Umowa może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym.

6. Zawieszenie lub zamknięcie Konta Głównego, a także zmniejszenia Specyfikacji Usługi, mogą mieć wpływ na Konto Główne Klienta jak również na Konta, w tym zaplanowane kampanie, zebrane dane oraz inne informacje. W chwili zawieszenia lub zamknięcia Konta Głównego lub zmniejszenia Specyfikacji Usługi niektóre procesy trwające w Koncie, zaplanowane kampanie, zebrane dane i inne informacje mogą zostać trwale utracone. GetResponse nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje bezpośrednio lub pośrednio z tego wynikające.

7. Zablokowanie przez GetResponse wysyłek, czy zawieszenie Konta Głównego (lub jego części) nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za ten okres.

XI.  Polityka Prywatności 

1. GetResponse przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich Politykach Prywatności wskazanych odpowiednio dla konkretnych spółek z grupy GetResponse, które znajdują się poniżej („Polityka Prywatności”).

2. Jeżeli zawarłeś Zamówienie na Usługę z:

GetResponse S.A. – obowiązująca Cię Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ;

GetResponse Inc – obowiązująca Cię Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ;

GetResponse Malaysia Sdn. Bhd. – obowiązująca Cię Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ;

GetResponse Tecnologias Brasil Ltda. – obowiązująca Cię Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ.

XII.  Ochrona danych osobowych

Akceptując Regulamin, powierzasz GetResponse przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do świadczenia Usługi na zasadach wskazanych w Umowie Przetwarzania Danych Osobowych („DPA”) dostępnej TUTAJ. Umowa stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. 

XIII. Własność intelektualna i znaki towarowe  

1.         Usługa, oprogramowanie Platformy GetResponse, a także treści zawarte na Stronach GetResponse, takie jak teksty, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, klipy audio oraz aplikacje (łącznie „Własność GetResponse”), stanowią własność GetResponse lub jego partnerów i są chronione przez europejskie, amerykańskie i międzynarodowe prawa własności intelektualnej. Żadna część Własności GetResponse nie może być odtworzona ani przekazana w żadnej formie i za pomocą jakichkolwiek środków bez uprzedniej pisemnej zgody autora, z wyjątkiem przypadków, kiedy wyraźnie na to zezwalamy.

2. „GetResponse” jest chronionym globalnie znakiem towarowym należącym do GetResponse. Bez naszej wyraźnej uprzedniej zgody znaki towarowe, logo i oznaczenia będące przedmiotem praw przysługujących GetResponse, nie mogą być używane w połączeniu z produktami lub usługami innych podmiotów w jakikolwiek sposób, w tym między innymi w sposób, który może powodować dezorientację wśród klientów i potencjalnych klientów lub w sposób, który dyskredytuje GetResponse, lub produkty i usługi oferowane przez GetResponse.

XIV. Informacje Poufne

1. GetResponse i Klient zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich otrzymanych lub uzyskanych przez nich materiałów, dokumentów i informacji dotyczących produktów lub usług oferowanych przez którąkolwiek ze Stron lub na rzecz którejkolwiek ze Stron oraz informacji i materiałów, w szczególności o charakterze prawnym, technicznym, technologicznym, organizacyjnym, artystycznym lub finansowym, dotyczących procedur, formularzy, specyfikacji, planów odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do stron łącznie lub oddzielnie lub podmiotów współpracujących z którąkolwiek ze stron oraz do działalności gospodarczej prowadzonej przez strony lub podmioty współpracujące z którąkolwiek ze stron, które zostały oznaczone przez strony jako poufne, zwane dalej “Informacjami Poufnymi“. 

2. Za Poufne Informacje w rozumieniu Umowy rozumie się w szczególności:

a. wszelkie informacje dotyczące Serwisów oraz Usług świadczonych przez GetResponse, w szczególności warunki Umowy;

b. wszelkie listy adresów e-mail oraz dane osobowe przekazywane przez Klienta na rzecz GetResponse w celu realizacji Umowy;

c. warunki biznesowe, finansowe, organizacyjne i inne związane z sytuacją prawną i faktyczną Stron tj. m. in.: informacje techniczne, technologiczne, biznesowe, finansowe, handlowe, organizacyjne, a także pomysły i koncepcje programów;

d. informacje uzyskane lub stworzone przez GetResponse w związku z wykonywaniem Umowy.

3. Strony zobowiązują się wzajemnie do ochrony Poufnych Informacji co najmniej w taki sam sposób, w jaki chronią swoje Informacje Poufne. 

4. Obowiązek zachowania poufności informacji nie dotyczy informacji podanych do publicznej wiadomości przez Stronę, której informacje te dotyczą (lub za jej zgodą) oraz w sytuacji, gdy obowiązek ich udostępnienia osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa i osoby te zażądają od Klienta lub GetResponse ich przekazania. Poza powyższymi przypadkami każda ze Stron będzie mogła ujawnić informacje osobom trzecim, jedynie za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony.

5. Niezależnie od powyższego strona otrzymująca informacje poufne może je ujawnić w zakresie wymaganym w celu spełnienia wszelkich obowiązujących przepisów ustawowych, wykonawczych, orzeczeń sądowych lub innych wymogów prawnych, regulacyjnych lub administracyjnych; pod warunkiem, że strona otrzymująca ujawni tylko tę niezbędną część Informacji poufnych, co do której zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami jest zobowiązana do jej ujawnienia.

6. Informacje zdefiniowane powyżej pozostaną poufne w okresie obowiązywania Umowy oraz przez okres 5 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, niezależnie od przyczyny takiego rozwiązania.

XV.  Modyfikacje

1. Zastrzegamy prawo zmiany lub modyfikacji cech Usługi, zwłaszcza jej aktualizacji, a także modyfikacji lub wymiany sprzętu lub oprogramowania używanego do świadczenia Usługi w każdym czasie i bez odpowiedzialności z tego tytułu, pod warunkiem, że nie będzie to miało istotnie negatywnego wpływu na świadczenie Usługi.

2. Zastrzegamy również prawo do modyfikowania, dodawania lub usuwania w dowolnym czasie i bez powiadomienia wszelkich dokumentów, informacji, grafik lub innych treści znajdujących się na Stronach GetResponse lub udostępnianych w związku z Usługą.    

XVI.     Odpowiedzialność

1. Klient akceptuje, że GetResponse oferuje Usługę i stronę internetową „w stanie takim, w jakim się znajdują” (ang. „as is”), bez jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych.

2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usługi oraz Stron GetResponse, jak również za wszelkie Treści, oraz realizowane przez niego kampanie email marketingowe i Webinary. Na Kliencie spoczywa obowiązek i odpowiedzialność za stworzenie kopii zapasowych plików i danych trzymanych na naszych serwerach. GetResponse nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkodę związaną z utratą powyższych plików lub danych.

3.Nie ograniczając powyższego, GetResponse nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane:

a. działaniem osób trzecich, w tym Użytkowników oraz innych osób trzecich korzystających z Twojego Konta Głównego i Kont posługujących się danymi logowania uzyskanymi od Ciebie lub w innych okolicznościach niezależnych od GetResponse;

b. wadliwym działaniem czynników zewnętrznych, systemów, sieci i urządzeń telekomunikacyjnych albo urządzeń niezbędnych do korzystania z Usługi dostarczonych przez podmioty trzecie albo w inny sposób niezależnych od GetResponse;

c. korzystaniem z testowych wersji Usługi lub funkcjonalności;

d. niewystarczającą przepustowością lub wahaniem przepustowości wykorzystywanej przez Klienta, Współpracownika lub Uczestnika, które mogą mieć wpływ na jakość Treści, 

e. nieprzestrzeganiem przez Klienta postanowień Regulaminu,

f. błędnymi lub niezgodnymi z prawdą danymi Klienta podanymi przy rejestracji.

4. Odpowiedzialność kontraktowa oraz deliktowa GetResponse ograniczona jest wyłącznie do bezpośrednich strat poniesionych przez Klienta. GetResponse nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, niezależnie od ich źródła z wyjątkiem przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa GetResponse. Z zastrzeżeniem punktu 5 poniżej, całkowita odpowiedzialność GetResponse, niezależnie od liczby i podstawy roszczeń Klienta lub osoby trzeciej, ograniczona jest do równowartości opłaty abonamentowej za okres jednego miesiąca, zapłaconej przez Klienta za Usługę w Okresie Rozliczeniowym bezpośrednio poprzedzającego datę, w której doszło do zdarzenia wywołującego szkodę, w wyłączeniem kwot składających się na opłaty instalacyjne lub wszelkiego rodzaju opłaty dodatkowe. Klient niniejszym zwalnia GetResponse z wszelkich zobowiązań przekraczających wyżej wskazany limit.

5. Odpowiedzialność GetResponse z tytułu jakichkolwiek naruszeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, niezależnie od ich źródła i ilości, ograniczona jest do równowartości opłaty abonamentowej za okres sześciu miesięcy, zapłaconej przez Klienta za Usługę w Okresie Rozliczeniowym bezpośrednio poprzedzającego datę, w której doszło do zdarzenia wywołującego szkodę, w wyłączeniem kwot składających się na opłaty instalacyjne lub wszelkiego rodzaju opłaty dodatkowe. Klient niniejszym zwalnia GetResponse z wszelkich zobowiązań przekraczających wyżej wskazany limit.

6. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niezrealizowanie obowiązków nałożonych Regulaminem i Umową wywołane działaniem Siły Wyższej lub innych czynników które pozostają poza kontrolą Strony. Dla celów niniejszego Regulaminu, przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można przewidzieć i któremu nie można było zapobiec. Za okoliczności stanowiące Siłę Wyższą uznaje się w szczególności wojnę, klęski żywiołowe, strajki, awarie, ataki DDoS lub inne zakłócenia w działaniu sieci telekomunikacyjnej lub infrastrukturze teleinformatycznej, a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających wpływ na świadczenie usługi GetResponse, a których działalność jest niezależna od Stron.

7. Klient jest obowiązany zwolnić GetResponse oraz jego pracowników, współpracowników, kontrahentów oraz przedstawicieli z wszelkiej odpowiedzialności związanej z zarzutami i roszczeniami zgłaszanymi przez osoby trzecie związanymi z korzystaniem przez Klienta z Usługi, wykorzystywanymi domenami/subdomenami, Treściami, aktywnością Współpracowników, Uczestników lub użytkowników jego landing page, naruszeniem niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub praw osób trzecich.

8. GetResoponse nie ponosi odpowiedzialności za wyniki dostarczalności wiadomości e-mail i ewentualne blokady wiadomości e-mail, które mogą zostać nałożone przez zewnętrznych dostawców poczty elektronicznej. Wyniki te ściśle zależą od jakości listy Klientów jak również treści wysyłanych wiadomości.

XVII. Oświadczenia

1. Wszelkie oświadczenia związane z realizacją Umowy, w tym oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na warunkach w niej określonych, mogą być dokonywane poprzez przesłanie skanu podpisanego dokumentu mailem lub za pośrednictwem elektronicznego systemu DocuSign (bądź innego podobnego systemu elektronicznego wybranego przez GetResponse).

2. Oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy składane GetResponse przez Klienta (zarówno drogą mailowa jak przez system DocuSign bądź inny podobny systemu elektroniczny wybrany przez GetResponse) powinny być wysyłane na adres mailowy: upgrades@getresponse.com.

3. Oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy składane przez GetResponse (zarówno drogą mailowa jak przez system DocuSign bądź inny podobny systemu elektroniczny wybrany przez GetResponse) powinny być wysyłane na adres mailowy Klienta wskazany w Zamówieniu.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Zamówienia mogą następować poprzez przesłanie skanu podpisanego dokumentu mailem lub wdrodze wymiany podpisów za pośrednictwem systemu DocuSign (bądź innego podobnego systemu elektronicznego wybranego przez GetResponse). Wszelkie zmiany i uzupełnienia Zamówienia musza być uprzednio uzgodnione i zaakceptowane przez obie Strony.

XVIII.    Postanowienia końcowe 

1. Klient i GetResponse są niezależnymi kontrahentami, nie są pracownikami, partnerami, nie realizują wspólnych przedsięwzięć, a także nie mają żadnych uprawnień do zaciągania zobowiązań w imieniu drugiej strony.

2. Wszelkie zmiany Umowy lub któregokolwiek z załączników mogą nastąpić poprzez przesłanie skanu podpisanego dokumentu mailem lub w drodze wymiany podpisów za pośrednictwem systemu DocuSign (bądź innego podobnego systemu elektronicznego wybranego przez GetResponse). Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy musza być uprzednio uzgodnione i zaakceptowane przez obie Strony.

3. GetResponse zastrzega prawo zmiany Regulaminu Usługi, SLA, Dokumentów Serwisowych oraz wszelkich innych dokumentów lub polityk związanych ze świadczeniem Usługi i/lub wskazanych w Regulaminie Usługi w każdym czasie poprzez publikację zmienionego dokumentu na stronie GetResponse oraz aktualizację „Daty publikacji” zamieszczonej poniżej. GetResponse może również podjąć próbę powiadomienia o zmianach poprzez wysłanie informacji na najbardziej aktualny adres email podany przez Klienta albo poprzez zamieszczenie zawiadomienia na naszej platformie. Jeżeli z treści aktualizacji nie wynika inaczej, Regulamin i dokumenty związane z Regulaminem wejdą w życie natychmiast po opublikowaniu ich na Stronie GetResponse.

4. GetResponse może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na inny podmiot kontrolowany lub będący pod wspólną kontrolą z GetResponse bez Twojej zgody. Kontrola dla celów niniejszego Regulaminu oznacza, że podmiot kontrolujący posiada pośrednią lub bezpośrednią własność nad innym podmiotem lub ponad 50% udziałów albo prawo decydującego głosu. Klient może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na osobę spełniającą kryteria do zawarcia umowy, wyłącznie za zgodą GetResponse.

5. Kwestie obowiązywania, ważności, wykonalności i interpretacji postanowień regulaminu powinny być rozstrzygane:

a. w przypadku Umowy zawartej z GetResponse S.A. – zgodnie z prawem polskim, a sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z wykonywania Umowy jest sąd właściwy dla siedziby GetResponse S.A.;

b. w przypadku Umowy zawartej z GetResponse Inc. – zgodnie z prawem stanu Delaware, bez względu na odmienne ustalenia lub zasady powodujące zastosowanie prawa innego niż prawo stanu Delaware. Każda ze stron nieodwołanie poddaje się pod wyłączną jurysdykcję sądów w Delaware;

c. w przypadku Umowy zawartej z GetResponse Malaysia Sdn. Bhd. – zgodnie z prawem malezyjskim, a sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z wykonywania Umowy jest sąd właściwy dla siedziby GetResponse Malaysia Sdn. Bhd.;

d. w przypadku Umowy zawartej z GetResponse Tecnologias Brasil Ltda. – zgodnie z prawem Brazylii. Spory wynikające z wykonywania Umowy będą poddane jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby GetResponse Tecnologias Brasil Ltda.

6. Nieważność lub niewykonalność postanowień Regulaminu, SLA (jeżeli ma zastosowanie) lub innych Dokumentów Serwisowych nie ma wpływu na legalność, ważność i wykonalność innych postanowień Regulaminu. Strony postanawiają, że takie nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zmodyfikowane w zakresie niezbędnym do uczynienia go ważnym i wykonalnym bez zmiany jego pierwotnej intencji.

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zamówienia (i załączników do niego), SLA (jeżeli ma zastosowanie) i Regulaminu, o ile Strony nie zastrzegły inaczej, pierwszeństwo mają postanowienia Zamówienia, następnie SLA i w ostatniej kolejności postanowienia Regulaminu.

Regulamin obowiązuje od daty podania jego treści do Twoje wiadomości lub od daty publikacji na stronie, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.

Data publikacji: 30 listopada 2023 r.