Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności ustanawia zasady ochrony Klientów Usługi i Użytkowników Serwisu GetResponse w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych. Cenimy Twoje zaufanie i dokładamy wszelkich starań, aby dać Ci pełną kontrolę nad Twoimi Danymi Osobowymi. Poniżej, w możliwie przejrzysty sposób, opisujemy zakres Danych Osobowych, które przetwarzamy w związku z korzystaniem z naszej Usługi i Serwisu (w tym stron internetowych), cele i sposoby przetwarzania, zasady bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Twoje prawa związane z ich przetwarzaniem.

Korzystanie z Serwisu lub Usługi oznacza akceptację wszystkich zasad stosowanych przez GetResponse. Zapoznaj się z ich treścią zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych usług. Jeżeli nie zgadzasz się na zasady ustanowione w niniejszej Polityce, nie powinieneś rozpoczynać korzystania z naszej Usługi i Serwisu.

I. Sprawdź podstawowe pojęcia.

Poniżej przedstawiamy podstawowe pojęcia, które pomogą Ci lepiej zrozumieć niniejszą Politykę:

Dane Osobowe – Dane naszych Klientów, dane powierzone nam do przetwarzania przez naszych Klientów oraz dane Użytkowników, przetwarzane w związku z korzystaniem z Usługi lub Serwisu.

Dane dotyczące aktywności w Serwisie lub Usłudze – Dane dotyczące Twojej aktywności w Usłudze lub Serwisie, dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookie lub skryptów śledzących (trackujących). Obejmują one w szczególności następujące dane: historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie, odwiedziny na stronie głównej i podstronach Serwisu, daty założenia i logowania do Konta, dane dotyczące korzystania z określonych usług w Serwisie i Usłudze, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją mailową z Tobą.

Dane podane w szczegółach Konta – Dane Osobowe podane przez Klienta w zakładce “Szczegóły Konta”, obejmujące: imię, nazwisko, firma lub nazwa, dane adresowe, adres email, numer telefonu, kraj, strefa czasowa, informacje niezbędne do procesowania płatności, branża, liczba pracowników.

Dane rejestracyjne – Dane podane w formularzach rejestracyjnych dostępnych w Serwisie: adres email, imię.

GetResponse (my) – GetResponse S.A. z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk, KRS 0000942075, NIP 9581468984 lub inna spółka z grupy GetResponse z która zawarłeś Zamówienie na usługę GetResponse MAX lub MAX².

Klient – Osoba korzystająca z Usługi w celu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, niezależnie od formy prawnej takiej działalności.

Kontakty – Osoby, których Dane Osobowe (w szczególności adresy email) są przetwarzane przy wykorzystaniu Usługi, lub do których Klienci wysyłają komunikację elektroniczną (w szczególności komunikację emailową).

Konto – Indywidualna przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Serwisu GetResponse, za pośrednictwem której – po zalogowaniu – Klient może korzystać z Usługi.

Polityka – Niniejsza Polityka Prywatności.

Przetwarzanie – Operacje wykonywane na Danych Osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, wykonywanie kopii zapasowych i inne niezbędne do realizacji Usługi lub korzystania z Serwisu.

Osoba, której dane dotyczą – zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna;

Regulamin – Regulamin Usługi GetResponse MAX stanowiący integralną część Zamówienia;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis – Strony internetowe należące do GetResponse, umieszczone w szczególności pod adresem www.getresponse.pl.

Standardowe Klauzule Umowne, SCC – klauzule umowne stanowiące załącznik do Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Usługa – Wszelkie usługi świadczone przez GetResponse drogą elektroniczną w modelu Software-as-a-Service (Saas), obejmujące w szczególności udostępnienie Klientowi możliwości korzystania z Konta, zarządzanie Danymi Osobowymi powierzonymi GetResponse do przetwarzania oraz prowadzenie kampanii mailingowych.

Ustawienia Prywatności – Przestrzeń w Koncie, w której Klient może zarządzać preferencjami ochrony prywatności oraz realizować prawa przysługujące mu jako podmiotowi danych.

Użytkownik – Osoba korzystająca z Serwisu.

Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane powyżej, posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie.

II. Kim jesteśmy? Przydatne dane kontaktowe.

1. GetResponse jako administrator oraz podmiot przetwarzający Dane Osobowe

O ile nie zaznaczono inaczej, przetwarzamy Dane Osobowe jako administrator w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usługi i Serwisu. W tej roli to my jesteśmy odpowiedzialni za ustalenie celu i zasad przetwarzania Danych Osobowych.

Czasem działamy również jako podmiot przetwarzający Dane Osobowe w Twoim imieniu. Wtedy to Ty decydujesz jakie Dane Osobowe nam powierzasz i w jakim celu korzystasz z Usługi. Więcej na ten temat znajdziesz w sekcji VII.3: Dlaczego zawieram z GetResponse umowę powierzenia przetwarzania Danych Osobowych.

Nasze dane kontaktowe: GetResponse S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309), przy al. Grunwaldzkiej 413.

Aby umożliwić Ci kontakt z nami w celu realizacji Twoich praw, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wszelkich innych kwestii związanych z ochroną Danych Osobowych, stworzyliśmy specjalny formularz kontaktowy dostępny tutaj

2. Inspektor Ochrony Danych

W GetResponse powołaliśmy inspektora ochrony danych (Marianna Koźlicka), z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych. Kontakt z inspektorem ochrony danych może nastąpić poprzez:

 • formularz kontaktowy dostępny tutaj
 • pisemnie: Inspektor ochrony danych, GetResponse S.A., al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk

III. Twoje Dane Osobowe i sposób ich przetwarzania.

Zasady przetwarzania Twoich Danych Osobowych różnią się, w zależności od tego, czy jesteś naszym Klientem, czy też niezalogowanym Użytkownikiem Serwisu. Różne są cele oraz zakres przetwarzanych przez nas Danych Osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje o przetwarzanych Danych Osobowych w odniesieniu do poszczególnych celów, dla których ich potrzebujemy.

 1. W celu korzystania z Usługi lub Serwisu

Świadczenie Usługi i udostępnianie Serwisu obejmuje następujące działania po stronie GetResponse: czynności administracyjne związane z zawarciem umowy o świadczenie Usługi, założeniem Konta oraz uwierzytelnieniem Klienta w Serwisie, świadczenie Usługi, w tym wysyłanie komunikacji związanej z korzystaniem z Usługi i jej funkcjonowaniem (m.in. wiadomości systemowe i transakcyjne), dostarczanie treści zamówionych przez Klientów lub Użytkowników (również tych nie posiadających Konta, lecz korzystających z Serwisu), działania podejmowane w celu obsługi Klientów i Użytkowników, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie opłat, ewentualne dochodzenie roszczeń, kontrolę jakości Usługi.

Jakie Dane Osobowe przetwarzamy i dla jakich celów?

W celu założenia Konta oraz uwierzytelniania Klienta w Serwisie, wykorzystujemy Dane rejestracyjne oraz podane przez Ciebie hasło. Hasło przechowujemy jedynie w postaci zaszyfrowanej i nie mamy do niego dostępu.

W celu dostarczania Ci Usługi (tj. po zalogowaniu się do Konta jako nasz Klient), przetwarzamy jako administrator następujące dane:

 • Dane podane w szczegółach Konta,
 • Dane Osobowe zawarte w treściach wysyłanych przez Klienta przy pomocy Usługi, w tym m. in. w zdjęciach, plikach video, dokumentach, plikach audio,
 • Dane dotyczące aktywności w Serwisie lub Usłudze.

W toku dostarczania Ci Usługi przetwarzamy również Dane Osobowe powierzone przez Klienta w celu realizacji Usługi, działając jako podmiot przetwarzający dane.

Jako Użytkownik, możesz korzystać z Serwisu w sposób niewymagający założenia Konta, np. pobierając poradniki i inne materiały szkoleniowe, zapisując się na newsletter dotyczący nowych wpisów na naszym blogu lub w Bazie Wiedzy, zapisując się na webinar, kurs lub innego rodzaju wydarzenia organizowane przez nas lub z naszym udziałem, zgłaszając chęć napisania artykułu na bloga. Wówczas, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, przetwarzamy następujące dane Użytkownika:

 • Dane rejestracyjne,
 • Dane dotyczące aktywności w Serwisie lub Usłudze.

2. Dla uzasadnionych celów biznesowych

Przetwarzamy Dane Osobowe do celów związanych z opisanymi poniżej prawnie uzasadnionymi interesami GetResponse, z uwagi na rodzaj powiazań między nami a Klientami lub Użytkownikami.

Jakie Dane Osobowe wykorzystujemy i dla jakich celów?

a) Dla celów analitycznych. W celu prowadzenia statystyk korzystania z Usługi i Serwisu, ulepszania i ułatwiania korzystania z Usługi i Serwisu oraz zapewniania ich bezpieczeństwa informatycznego, przetwarzamy następujące dane:

 • imię, nazwisko, adres email,
 • Dane dotyczące aktywności w Usłudze lub Serwisie.

b) Dla celów dochodzenia roszczeń. Jeśli jest to konieczne, w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniach przed sądami i innymi organami państwowymi, przetwarzamy następujące dane:

 • Dane podane w szczegółach Konta,
 • Dane dotyczące korzystania z Usługi lub Serwisu w zakresie niezbędnym do ustalenia roszczenia,
 • inne Dane Osobowe niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów oraz okoliczności dotyczących poniesionej szkody.

c) W celu odpowiedzi na zapytania. W celu obsługi Twoich zapytań, wniosków i ewentualnych skarg, możemy przetwarzać następujące dane:

 • Dane podane w szczegółach Konta,
 • Dane dotyczące aktywności w Usłudze lub Serwisie, związanej z zapytaniem, wnioskiem lub skargą,
 • Dane Osobowe zawarte w zapytaniu, wniosku lub skardze i dołączonych do nich dokumentach.

d) W celu badania satysfakcji Klientów i Użytkowników. W celu przeprowadzania badania poziomu zadowolenia z Usługi lub Serwisu oraz aby ulepszyć i ułatwić korzystanie z nich, możemy przetwarzać następujące dane:

 • Dane rejestracyjne,
 • Odpowiedzi na nasze pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych w badaniu.

e) W celach przeciwdziałania nadużyciom. W celu monitorowania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania oszustw i nadużyć, w tym polegających na wysyłaniu niezamówionych informacji handlowych (spam), ochrony naszych Klientów i odbiorców treści wysyłanych za pomocą naszej Usługi przed takimi nadużyciami oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, możemy przetwarzać następujące dane:

 • Dane podane w szczegółach Konta,
 • Dane dotyczące aktywności w Serwisie lub Usłudze w zakresie niezbędnym do analizy i weryfikacji potencjalnego oszustwa lub nadużycia,
 • Dane Osobowe powierzone GetResponse do przetwarzania w celu realizacji Usługi.

3. Do wysyłania Ci wiadomości marketingowych

Jakie dane wykorzystujemy i dla jakich celów?

W celu wysyłania naszym Klientom i Użytkownikom wiadomości marketingowych i promocyjnych dotyczących naszych Serwisu i Usługi, możemy przetwarzać następujące dane:

 • Dane rejestracyjne,
 • Dane podane w szczegółach Konta.

4. Dla celów marketingowych, w tym tworzenia Twojego profilu

 • Dopasowanie naszej Usługi i Serwisu do Twoich preferencji

Chcemy, aby nasza Usługa i Serwis, w tym kierowana do Ciebie komunikacja marketingowa (jeśli wyraziłeś zgodę na jej otrzymywanie), były jak najpełniej dopasowane do Twoich potrzeb i preferencji (profilowanie). Poniżej opisujemy, na czym to polega.

Jakie dane wykorzystujemy i dla jakich celów?

W celu rozwoju sprzedaży i marketingu naszych usług, w tym stworzenia profilu Klienta lub Użytkownika, odpowiadającego Twoim zainteresowaniom i preferencjom, przetwarzamy:

 • Dane rejestracyjne,
 • Dane podane w szczegółach Konta,
 • Dane dotyczące aktywności w Serwisie lub Usłudze.

Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas komunikacji marketingowej, do tak stworzonego profilu dopasowujemy treści reklamowe i marketingowe dotyczące naszych produktów i usług. Nie będziemy kierować do Ciebie komunikacji dotyczącej produktów lub usług innych podmiotów.

 • Remarketing (wyświetlanie reklam poza Serwisem)

W celu dotarcia do Ciebie z naszą komunikacją marketingową, w tym reklamami, poza Serwisem oraz badania ich skuteczności, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych reklam na innych stronach niż Serwis. W tym celu stosujemy odpowiedni kod, aby pobrać informacje o Twojej aktywności w Serwisie, Usłudze lub w związku z reklamą. Korzystamy z plików cookies oraz funkcji konwersji rozszerzonych Google, która pozwala nam na dokładniejszą obserwację działań marketingowych i poprawienie zarządzania tymi działaniami. Więcej informacji na temat plików cookies oraz innych technologii śledzących znajdziesz w naszej  Polityce Cookies.

IV. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych.

1. W celu świadczenia Usługi lub udostępniania Serwisu

Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to konieczne, aby korzystać z Usługi lub Serwisu. Innymi słowy, abyś mógł zarejestrować się jako Klient, albo zamówić nasze materiały jako Użytkownik, musimy przetworzyć Twoje Dane Osobowe, ponieważ w przeciwnym razie nie bylibyśmy w stanie dostarczyć Ci Usługi lub umożliwić korzystania z Serwisu.
Dane są niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Jeśli zdecydujesz się przesłać i udostępnić nam wybrane obrazy, filmy, pliki, dokumenty lub pliki audio podczas korzystania z naszej Usługi, robisz to dobrowolnie, abyś mógł je wykorzystywać w niektórych funkcjach naszej Usługi w celu tworzenia swoich Treści. Przesyłanie takich plików jest opcjonalne. Przechowujemy przesłane przez Ciebie pliki na naszych serwerach i nie wykorzystujemy ich do własnych celów ani nie udostępniamy ich osobom trzecim. Ty decydujesz, czy, jak i kiedy chcesz je wykorzystać w dowolnych Treściach tworzonych za pośrednictwem naszego Serwisu.

2. Dla uzasadnionych celów biznesowych

Podstawa prawna przetwarzania powyższych informacji to prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Poniżej wskazujemy jakie uzasadnione interesy ma GetResponse.

 • Dla celów analitycznych. Uważamy, że mamy uzasadniony interes w analizowaniu działania Usługi i Serwisu oraz stopnia zadowolenia naszych Klientów i Użytkowników. Uznajemy, że przetwarzanie tych Danych jest również korzystne dla Klientów i Użytkowników, ponieważ naszym celem jest poprawienie działania Serwisu i zapewnienie wyższej jakości Usługi.
 • Dla celów dochodzenia roszczeń. Uważamy, że mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Danych, jeśli jest to konieczne do dochodzenia przez nas roszczeń w związku z niezgodnym z prawem lub Regulaminem korzystaniem z Usługi lub Serwisu lub obrony przed takimi roszczeniami.
 • W celu odpowiedzi na zapytania. Uważamy, że mamy zgodny z prawem interes, aby odpowiadać na Twoje wnioski lub pytania. Przyjmujemy, że przetwarzanie tych Danych jest również korzystne dla Ciebie, gdyż pozwala nam to odpowiednio pomóc i odpowiedzieć na Twoje pytania.
 • W celu badania satysfakcji Klientów. Uważamy, że mamy zgodny z prawem interes, aby badać, czy nasi Klienci i Użytkownicy są zadowoleni oraz co mogłoby pomóc w podniesieniu jakości naszych produktów i świadczonych przez nas usług.
 • W celach przeciwdziałania nadużyciom. Mamy uzasadniony interes w przeprowadzaniu niezbędnej weryfikacji w celu wykrycia i zapobiegania potencjalnym oszustwom i nadużyciom, w tym sprawdzaniu, czy nie dochodzi do wysyłania niezamówionych informacji handlowych (spamu) za pośrednictwem naszej Usługi. Uważamy, że przetwarzanie tych Danych jest korzystne dla wszystkich osób, a w szczególności dla Ciebie oraz Twoich odbiorców, ponieważ pozwala nam ustanowić środki chroniące Was przed wysyłaniem złośliwego oprogramowania lub też próbami oszustwa ze strony osób trzecich.

3. Do wysyłania Ci wiadomości marketingowych

Podstawa prawna to zgoda, której nam udzieliłeś (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Dla celów marketingowych, w tym tworzenia Twojego profilu klienta oraz badania skuteczności naszych reklam.

Podstawa prawna przetwarzania powyższych informacji to prawnie uzasadnione interesy GetResponse (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Uznaliśmy, że mamy uzasadniony interes prawny aby analizować sposób używania naszej Usługi, Serwisu oraz naszych reklam przez Klientów i Użytkowników, ulepszać je oraz promować nasze produkty i usługi, aby przyczyniać się do zwiększenia liczby Klientów i Użytkowników, którzy z nich korzystają.
Klienci i Użytkownicy Serwisu, którzy dobrowolnie wypełniają nasze formularze rejestracyjne albo wyrażają chęć otrzymywania komunikacji marketingowej na podany adres email lub udzielają zgody na korzystanie z plików cookies, działają w drodze dobrowolnej, świadomej i jednoznacznej zgody, a zatem uznaliśmy, że mogą rozsądnie oczekiwać, że będziemy wysyłać do nich taką komunikację, wyświetlać reklamy lub badać ich skuteczność. Jednocześnie, osoby te oczekują, że treści które otrzymują bądź oglądają, będą zgodne z ich zainteresowaniami – w tym celu analizujemy korzystanie przez nich z naszej Usługi lub Serwisu (profilowanie). Dostosowana komunikacja marketingowa kierowana do Klientów i Użytkowników umożliwia im skorzystanie z atrakcyjnych ofert i optymalne wykorzystanie naszej Usługi i Serwisu.
Jednocześnie, w celu opisanego wyżej profilowania, korzystamy jedynie z informacji lub danych związanych aktywnością w Usłudze lub Serwisie pochodzących od Klientów lub Użytkowników. Interesuje nas jedynie to, jak korzystasz z Usługi lub Serwisu.
Dlatego też uznajemy, że nasze interesy są uzasadnione i zgodne z prawem, a jednocześnie nie naruszają wolności lub praw Użytkowników lub Klientów, które miałyby charakter nadrzędny.

5. W celu wystawienia przez nas faktur, jeżeli korzystasz z Usługi w planie płatnym

Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych niezbędnych do wystawienia przez nas faktury za korzystanie z Usługi w planie płatnym to art. 6 ust. 1 lit c) RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze w celu prowadzenia dokumentacji podatkowo-księgowej.

V. Komu udostępniamy Twoje dane.

1. Przekazujemy Twoje Dane Osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • Podmioty przetwarzające

Korzystamy z dostawców, którzy działają wyłącznie na nasze polecenie, jako podmioty przetwarzające Dane Osobowe na naszą rzecz. Świadczą oni dla nas m.in. (i) wsparcie obejmujące niektóre funkcje Usługi (webinary), (ii) usługi hostingu i (iii) wsparcia w obsłudze Klienta, a także (iv) usługi związane ze śledzeniem incydentów bezpieczeństwa, reagowaniem na nie, (v) diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów w Usłudze lub Serwisie, jak również (vi) do analizy ruchu w Serwisie i do analizy skuteczności naszych kampanii marketingowych np. Google.

 • Inni administratorzy

Współpracujemy też z podmiotami, które nie działają wyłącznie na nasze polecenie i same ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich Danych Osobowych. Korzystamy w nich w celu prowadzenia kampanii remarketingowych oraz aby prowadzić badania statystyczne.

2. Do jakich krajów przekazywane są moje Dane Osobowe?

Odbiorcy, którym przekazujemy Dane Osobowe mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku korzystania z niektórych funkcjonalności naszej Usługi, między innymi takich jak SMS, Chat, Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar EOG.  W celu zabezpieczenia takiego transferu, jako odpowiedni środek ochrony Danych Osobowych stosujemy SCC, zgodnie z art. 46 RODO. W przypadku działań marketingowych i analiz, w tym badania skuteczności naszych reklam korzystamy m. in. z usług Google, a zatem Dane Osobowe mogą zostać przekazane poza EOG spółce Google LLC w USA, która została wpisana na listę podmiotów uczestniczących w programie Data Privacy Framework, zapewniającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. 

VI. Twoje prawa. Masz kontrolę nad swoimi Danymi Osobowymi.

Zapewniamy, że nasi Klienci i Użytkownicy mogą realizować swoje prawa dotyczące ich Danych Osobowych.

W GetResponse powołaliśmy inspektora ochrony danych (Marianna Koźlicka), z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych. Kontakt z inspektorem ochrony danych może nastąpić poprzez:

 • formularz kontaktowy tutaj
 • pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, GetResponse S.A, al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk.

Wystarczy, że poinformujesz nas o przyczynie wniosku i prawie, z którego chcesz skorzystać. Jeżeli posiadasz Konto w Usłudze, możesz realizować swoje prawa bezpośrednio zarządzając Ustawieniami Prywatności po zalogowaniu do Konta. Pamiętaj, że jeśli zmienisz swoje Ustawienia Prywatności, ze względów technicznych, możemy potrzebować do 3 godzin na aktualizację wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. W związku z tym może zdarzyć się, że np. otrzymasz od nas w tym czasie wiadomość email, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

Jeśli uznamy to za konieczne, aby móc Cię zidentyfikować, możemy zadać Ci dodatkowe pytania lub poprosić o dostarczenie dokumentów potwierdzających Twoją tożsamość.

Jest dla nas oczywistym – lecz wskazujemy dla porządku – że nie pobieramy od Ciebie opłat za realizację poniższych praw. Wyjątkiem może być opłata za wydanie dodatkowych kopii Danych Osobowych.

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Ci:

 1. Prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód

Jeśli prosimy Cię o wyrażenie zgody, jej wyrażenie jest zawsze dobrowolne. Informujemy o prawie wycofania zgody zanim ją wyrazisz. W naszym Serwisie nigdy nie wymagamy wyrażenia łącznej zgody na różne operacje przetwarzania Danych Osobowych ani nie uzależniamy od zgody wykonania umowy – w tym świadczenia Usługi – mimo że do jej wykonania zgoda nie jest niezbędna.

Dodatkowo, masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie zakładania Konta lub korzystania z Serwisu, w tym na:

 • przetwarzanie adresu email w celu otrzymywania od nas komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na ten adres email,
 • zbieranie Twoich Danych Osobowych za pomocą cookies. Więcej o tym w Polityce Cookies.

Cofnięcie zgody ma skutek od chwili dokonania tej czynności i nie wpływa na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla Ciebie. Może jednak uniemożliwić Ci dalsze korzystanie z niektórych funkcji Usługi lub Serwisu (np. cofnięcie zgody na korzystanie z cookies może wpłynąć na możliwość korzystania z niektórych części Serwisu), które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. otrzymywanie newslettera o nowościach w naszej Bazie Wiedzy).

Cofnąć swoją zgodę możesz na kilka prostych sposobów:

 • w Ustawieniach Prywatności w Koncie Klienta,
 • klikając „rezygnuj z subskrypcji” w otrzymanej wiadomości,
 • w przypadku zgody na korzystanie z cookies – w ustawieniach przeglądarki,
 • w sposób opisany poniżej w części Przydatne informacje kontaktowe.

Wycofanie zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej traktujemy jako zgłoszenie sprzeciwu wobec profilowania na potrzeby marketingowe.

2. Prawo dostępu do Danych Osobowych.

Masz prawo uzyskać od nas informację, czy przetwarzamy Twoje Dane Osobowe. Jeżeli ma to miejsce, masz prawo do uzyskania:

 • informacji o zasadach przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych,
 • dostępu do swoich Danych Osobowych,
 • kopii swoich Danych Osobowych.

Jeżeli posiadasz Konto w Usłudze, masz możliwość uzyskania bezpośredniego dostępu do treści dostarczonych nam przez Ciebie Twoich Danych Osobowych w każdym czasie po zalogowaniu do Konta.

Za pierwszą kopię Danych Osobowych nie pobieramy opłaty. W przypadku kolejnych próśb o wydanie kopii Danych Osobowych, możemy pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych związanych z przygotowaniem tej informacji. 

3. Prawo do sprostowania Danych Osobowych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie Danych Osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w Ustawieniach Prywatności w swoim Koncie. W odniesieniu do pozostałych Danych Osobowych, masz prawo żądać od nas sprostowania tych Danych Osobowych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

4. Prawo do usunięcia Danych Osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)

W przypadkach określonych przez prawo, masz prawo do żądania, abyśmy usunęli dotyczące Ciebie Dane Osobowe. Żądanie usunięcia wszystkich Danych Osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.

Masz prawo żądać usunięcia Danych Osobowych, jeżeli:

 • przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się z naruszeniem prawa lub musimy usunąć Dane Osobowe, aby postąpić zgodnie z obowiązkiem wynikającym z prawa;
 • Twoje Dane Osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których były przetwarzane;
 • cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych (w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania była zgoda);
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych w celach marketingowych;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych w celu prowadzenia statystyk korzystania z Usługi lub Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny.

Zatrzymamy niektóre Twoje Dane Osobowe pomimo żądania ich usunięcia, jeśli będzie to niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności Danych Osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres email i historię korzystania z Usługi lub Serwisu, które to Dane Osobowe zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z Usługi lub Serwisu.

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcji Usługi lub Serwisu, korzystanie z których będzie się wiązało z przetwarzaniem Danych Osobowych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysyłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo żądać ograniczenia wykorzystania swoich Danych Osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionujesz prawidłowość swoich Danych Osobowych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia Danych osobowych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy Twoje Dane Osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania swoich Danych Osobowych.

6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich Danych Osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

Te przypadki opisaliśmy powyżej w sekcjach: Dla uzasadnionych interesów biznesowych oraz Dla celów marketingowych, w tym tworzenia Twojego profilu klienta.

W szczególności, masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym tworzenia Twojego profilu. W takim wypadku, nie będziemy już przetwarzać Twoich Danych Osobowych w tym celu i nie będziesz już od nas otrzymywał wiadomości marketingowych.

Dodatkowo, wycofanie zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej dotyczącej naszych produktów lub usług będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym tworzenia Twojego profilu.

W odniesieniu do przetwarzania opisanego w sekcji Dla uzasadnionych interesów biznesowych, jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich Danych Osobowych, usuniemy Twoje Dane Osobowe, wobec przetwarzania których wniosłeś sprzeciw.

7. Prawo do przenoszenia Danych Osobowych

Jeśli założyłeś u nas Konto lub wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, masz prawo otrzymać dotyczące Cię Dane Osobowe, które nam dostarczyłeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i interoperacyjnym formacie oraz przesłania ich innemu administratorowi. Twoje Dane Osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie .CSV. Format .CSV jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych Danych Osobowych do innego administratora Danych Osobowych.

Jeżeli posiadasz Konto w Usłudze, możesz realizować swoje prawo po zalogowaniu do Konta.

8. Prawo do złożenia skargi do organu

Informujemy Cię, że masz prawo złożyć skargę na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych do organu nadzorczego, którym w przypadku Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Inne przydatne informacje.

 1. Czy muszę podać GetResponse moje Dane Osobowe?

Czasem prosimy Cię o podanie swoich Danych Osobowych. Podanie:

 • Danych Osobowych rejestracyjnych oraz
 • niektórych Danych Osobowych (oznaczonych jako obowiązkowe) w formularzach rejestracyjnych i szczegółach Konta

jest niezbędne do założenia Konta lub wysłania Ci zamówionych materiałów lub umożliwienia uczestnictwa w wybranym przez Ciebie wydarzeniu. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości skorzystania z części lub wszystkich funkcji Serwisu lub Usługi. Podanie innych Danych Osobowych niż obligatoryjne jest dobrowolne.

2. Jak długo przechowujemy Twoje Dane Osobowe?

Jeśli jesteś naszym Klientem, Twoje Dane Osobowe przechowujemy przez okres posiadania przez Ciebie Konta w Usłudze. Po dezaktywacji Konta, Twoje Dane Osobowe będą przechowywane przez 30 dni wyłącznie po to, aby umożliwić Ci ewentualną reaktywację Konta. W tym czasie Twoje Dane Osobowe będą jedynie przechowywane i nie będą na nich prowadzone inne operacje, chyba że wynika to z obowiązków nałożonych na nas przez prawo lub uprawnione organy. Po upływie tego terminu, Twoje Dane Osobowe zostaną usunięte z bazy głównej i nie będzie możliwe ich odzyskanie. W ciągu kolejnych 7 dni, Dane Osobowe będą zaszyfrowane i przechowywane w postaci zaszyfrowanej jedynie w kopiach zapasowych. Okres 7 dni wymagany jest ze względu na specyfikę działania kopii zapasowych do całkowitego usunięcia Danych Osobowych.

Dane Osobowe Użytkowników, którzy nie są naszymi Klientami, przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.

Dane Osobowe osób zapisanych do naszych newsletterów lub osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie od nas materiałów marketingowych, będziemy przetwarzać do czasu rezygnacji z otrzymywania newslettera lub materiałów.

Po upływie powyższych terminów, Twoje Dane Osobowe zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących Danych Osobowych:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres email,
 • historia korzystania z Usługi,
 • informacja o wyrażonych zgodach.

Te Dane Osobowe będziemy przechowywać jeszcze przez okres konieczny dla celów rozpatrywania skarg, zgodności z przepisami podatkowo-księgowymi oraz obsługi roszczeń związanych z korzystaniem z Usługi.

3. Dlaczego zawieram z GetResponse umowę powierzenia przetwarzania Danych Osobowych?

Jeżeli jesteś naszym Klientem i prowadzisz działalność na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w innych przypadkach, jeśli RODO ma zastosowanie do prowadzonej przez Ciebie działalności, w toku korzystania z Usługi powierzasz GetResponse przetwarzanie Danych Osobowych, w szczególności Dane Osobowe swoich Kontaktów, na zasadach wskazanych w Regulaminie Usługi GetResponse MAX.

4. Czy GetResponse przetwarza Dane Osobowe dzieci lub szczególne kategorie danych?

Nie przetwarzamy Danych Osobowych dzieci oraz nie zbieramy szczególnych kategorii danych.

Usługa i Serwis kierowane są do osób pełnoletnich, tj. takich, które ukończyły 18 (osiemnaście) lat i które prowadzą działalność gospodarczą. Rozpoczynając korzystanie z Usługi lub Serwisu, oświadczasz jednocześnie, że masz ukończone 18 lat. Osoby małoletnie prosimy o nieudostępnianie nam żadnych informacji, w szczególności Danych Osobowych.

5. Jak GetResponse chroni moje Dane Osobowe?

Wdrożyliśmy odpowiednie i skuteczne środki zapewniające bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych. Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL, secure socket layer) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię Danych Osobowych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

Więcej na temat bezpieczeństwa.

6. Czy GetResponse stosuje pliki cookies?

Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.

VIII. Aktualizacje naszej Polityki.

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronach Serwisu, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany adres email.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z Regulaminem Usługi GetResponse MAX oraz przepisami prawa.