Niedozwolone praktyki:

 1. wysyłanie wiadomości określanych jako SPAM (niezamówionych informacji handlowych); 
 2. wykorzystywanie Maili Transakcyjnych do wysyłania informacji handlowych, wiadomości o identycznej treści w dużej ilości i innych, których treść wskazuje na charakter marketingowy, nie transakcyjny;
 3. korzystanie z zakupionych lub wynajętych list mailingowych lub innych cudzych list; 
 4. wgrywanie, publikowanie, umieszczanie w wiadomościach oraz na landing page(s), przechowywanie, odsyłanie do, transmitowanie lub w inny sposób udostępnianie Treści, które: 
  a. naruszałyby cudzą własność, zwłaszcza prawa autorskie, prawo własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa,
  b. są obsceniczne, obraźliwe, napastliwe, oszczercze, pornograficzne, oszukańcze, naruszające prywatność lub w inny sposób naruszają obowiązujące prawo lub zasady i polityki GetResponse (w szczególności Politykę Prywatności lub Politykę Anty-Spamową),
  c. związane są z pornografią, materiałami przeznaczonymi wyłącznie dla dorosłych, rasizmem, lub innymi materiałami lub treściami, które mogą być obraźliwe dla innej osoby,
  d. mają szkodliwą zawartość, w szczególności zawierają wirusy, w tym konie trojańskie, robaki internetowe, bomby logiczne, cancel boty, spy-Ware, lub inne pliki, oprogramowania lub technologie, które są zaprojektowane lub przeznaczone do zakłócania, uszkadzania, przechwytywania lub przywłaszczania usług, systemów, programów, danych lub ograniczania funkcjonowania oprogramowania, sprzętu lub urządzeń, do uszkadzania lub uzyskania nieautoryzowanego dostępu do wszelkich danych i innych informacji osób trzecich,
  e. zawierają nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd treści, przedstawione jako wiadomości lub komunikowane jako agitacja, zawierające umyślną dezinformację mającą na celu wprowadzenie w błąd, wywołanie uczucia niepokoju, dyskomfortu, niebezpieczeństwa lub zagrożenia, znieważenia, krzywdy, politycznego podżegania, gróźb karalnych, nienawiści lub złej woli,
  f. bezpośrednio lub pośrednio stoją w sprzeczności z wytycznymi wiodących światowych organizacji zajmujących się ochroną zdrowia i organów ds. zdrowia publicznego.
 5. korzystanie z materiałów, jakie udostępniamy naszym Klientom (zwłaszcza w ramach „Plików i Obrazów”) w celu promowania partii politycznych, kandydujących polityków, wybranych polityków i opinii politycznych, a także w celu przedstawienia osoby cierpiącej na choroby, biorącej leki, mającej dolegliwości fizyczne lub psychiczne;
 6. używanie Usługi do namawiania nieletnich do zakupu towaru lub usługi;
 7. używanie Usługi do wpływania na podświadomość odbiorcy;
 8. dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie nagłówka identyfikującego nadawcę w taki sposób, by zmylić lub wprowadzić w błąd odbiorcę;
 9. podszywanie lub próby podszywania się pod inne osoby lub jednostki (w tym jednego z naszych pracowników lub przedstawicieli) lub Usługi poprzez podrabianie nagłówka lub innych informacji identyfikujących, takich jak imię i nazwisko, pseudonim, nazwa domeny lub adresu e-mail. Korzystanie z anonimowych remailerów lub pseudonimów nie stanowi personifikację;
 10. modyfikowanie, kopiowanie, powielanie, prezentowanie, licencjonowanie, sprzedawanie, wykonywanie praw zależnych, eksploatowanie lub inne używanie Usługi (bądź jej części), w tym materiałów udostępnionych w Plikach i Obrazach, w sposób wykraczający poza udzielone przez nas upoważnienie w tym zakresie, bez względu na to, czy materiały te zostały udostępnione przez nas bezpłatnie, za opłatą w ramach wybranego Planu Subskrypcji lub za dodatkową opłatą. W szczególności niedozwolone jest korzystanie z Usługi (lub jej części) lub wykorzystywanie materiałów udostępnionych przez GetResponse lub wytworzonych w ramach korzystania z Usługi (lub jej części) w jakikolwiek sposób poza Usługą. Zakazy powyższe odnoszą się do wszystkich materiałów udostępnionych przez GetResponse lub wytworzonych w ramach korzystania z Usługi (lub jej części), niezależnie od tego, czy są to materiały bezpłatne czy odpłatne, standardowe czy przygotowywane na zamówienie Klienta. 
 11. wykorzystywanie Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności do hackowania, wyłudzania haseł, danych identyfikacyjnych lub danych kart do celów niezgodnych z prawem, w tym phishingu, wypełnianie formularzy zapisu udostępnianych w ramach Usługi przy pomocy zautomatyzowanych skryptów;
 12. tworzenie nazw domen (subdomen) internetowych dla landing page(s) z wykorzystaniem wyrazów wulgarnych lub obraźliwych, nazw marek, do których używania Klient nie jest uprawniony lub w inny sposób naruszających prawa osób trzecich;
 13. używanie Kreatora Landing Pages do tworzenia stron internetowych na rzecz osób trzecich; 
 14. wykorzystywanie narzędzi lub zasobów Kreatora Landing Page oraz Plików i Obrazów do projektowania landing page(s), które następnie umieszczane byłyby w Internecie poprzez inne usługi niż Kreator Landing Page;
 15. wykorzystywanie Usługi, w szczególności landing page(s) stworzonych przy użyciu Kreatora Landing Page do promowania lub reklamowania naszych konkurentów lub ich usług lub produktów;
 16. zastraszanie, obrażanie, szkalowanie, zniesławianie, oczernianie, wprowadzanie w błąd oraz używanie słownictwa uznawanego powszechnie za obraźliwe podczas kontaktu z pracownikami i przedstawicielami GetResponse. 
 17. podejmowanie innych działań, które w naszej ocenie zakłócają lub są (mogą być) szkodliwe dla naszych pracowników, przedstawicieli, naszego biznesu, reputacji, wartości firmy lub ograniczają możliwość naszych innych Klientów efektywnego korzystania z Usługi lub innych naszych usług.