Dodatkowe Warunki korzystania z usług osób trzecich

Niniejszy dokument („Dodatkowe Warunki”) określa zasady korzystania z dodatkowych funkcjonalności (add-ons) oferowanych przez osoby trzecie, które można zintegrować z Usługą. Decydując się na użycie konkretnego add-on’a i integrując tę dodatkową funkcjonalność z Usługą, akceptujesz niniejsze Dodatkowe Warunki. Możliwość integracji Usługi z wybraną dodatkową funkcjonalnością stanowi część Usługi i mają do niej również zastosowanie nasze standardowe zapisy Regulaminu Usługi. 

Zapoznaj się z niniejszymi Dodatkowymi Warunkami przed rozpoczęciem korzystania z usług osób trzecich i upewnij się, że w pełni rozumiesz i akceptujesz ich postanowienia oraz decydujesz się ich przestrzegać.

Dodatkowe Warunki nie zastępują Dokumentów Serwisowych, a jedynie je uzupełniają. O ile Dodatkowe Warunki nie wskazują inaczej – wszelkie określenia pisane wielką litera mają znaczenie nadane im w Regulaminie Usługi.

Z chwilą integracji z usługą osoby trzeciej wyrażasz zgodę na wymianę pomiędzy GetResponse a osobą trzecią Twoich informacji i danych (nie wyłączając informacji poufnych) w celu umożliwienia Ci pełnego korzystania z integracji. Wszelkie odesłania do usług lub stron internetowych osób trzecich, jakie znajdują się w Usłudze lub na stronie getresponse.pl, a także każdej innej stronie, którą GetResponse posiada, kontroluje lub używa (razem zwane „Strony GetResponse”), umieszczamy wyłącznie dla Twojej wygody. Nie kontrolujemy ani nie wspieramy jakichkolwiek materiałów lub informacji znajdujących się na stronach wspomnianych osób trzecich. 

Możesz używać konkretnej usługi osoby trzeciej za pośrednictwem Twojego Konta Głównego. Główne warunki korzystania z usługi osoby trzeciej określane są przez podmiot, który oferuje tę konkretna funkcjonalność. Są to najczęściej regulaminy i polityki („Regulacje”), które możesz znaleźć na stronach internetowych dostawców usług. Przed rozpoczęciem korzystania z konkretnej usługi osoby trzeciej upewnij się, że w pełni rozumiesz i akceptujesz Regulacje. Miej na uwadze, że naruszenie zasad wynikających z Regulacji może skutkować wieloma konsekwencjami, takimi jak np.:

-wyłączeniem usługi dodatkowej lub zamknięciem konta udostępnionego przez dostawcę usługi dodatkowej;

-brakiem zgody na publikację reklam przed umieszczeniem ich na konkretnej platformie;

-jakimkolwiek zablokowaniem możliwości korzystania z konkretnej usługi osoby trzeciej;

-zawieszeniem lub zamknięciem konta Głównego w Usłudze GetResponse.

Żadne Regulacje dostawców usług osób trzecich nie mogą być przez Ciebie używane w celu uniknięcia żadnych zobowiązań określonych w Regulaminie Usługi GetResponse. 

Jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich przepisów prawa odnoszących się w szczególności do danych osobowych, prywatności, komunikacji drogą elektroniczną, a także regulacji podatkowych, które znajdują zastosowanie do korzystania z usług osób trzecich. Zobowiązujesz się przestrzegać każdorazowo obowiązującej wersji tych regulacji. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za ustalenie, czy korzystanie przez Ciebie z Usługi, usług dodatkowych oferowanych przez GetResponse i usług osób trzecich jest zgodne z odpowiednimi regulacjami. Korzystając z Usługi oświadczasz, że przekazałeś wymagane prawem informacje, uzyskałeś i przechowujesz (lub uzyskasz i będziesz przechowywać) wymagane prawem zgody i będziesz przetwarzał dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym wszystkimi znajdującymi zastosowanie przepisami prawa międzynarodowego, krajowego, lokalnego, zasad, regulacji, dyrektyw, wymogów i zarządzeń rządowych i wszelkich wiążących instrukcji dotyczących w jakikolwiek sposób ochrony danych osobowych, prywatności, ochrony danych poufnych, bezpieczeństwa (w tym cyberbezpieczeństwa) oraz komunikacji drogą elektroniczną.

Jeśli za pośrednictwem usługi dodatkowej lub usługi osoby trzeciej procesujesz płatności, jesteś wyłącznie odpowiedzialny za pobranie i administrowanie płatnościami dokonywanymi przez Twoich klientów lub inne osoby, które płacą za produkty i usługi, które oferujesz, korzystając z Konta Głównego i jesteś zobowiązany przestrzegać przepisów i regulacji znajdujących zastosowanie do tego procesu, w szczególności regulacji podatkowych. GetResponse nie przetwarza płatności ani nie przechowuje środków wpłaconych przez Twoich klientów lub inne osoby, które płacą za produkty i usługi, które oferujesz, korzystając z usług dodatkowych lub usług osób trzecich. Jesteś również wyłącznie odpowiedzialny za zwroty (refunds) i obciążenia zwrotne (chargebacki) dokonane w związku z procesowanym płatnościami.

Dostawca oferujący usługę procesowania płatności jest wyłącznie odpowiedzialny za działanie tej usługi i wszystkie kwestie z nią związane. Ty i Twoi klienci powinniście kontaktować się bezpośrednio z tym dostawcą w sprawach związanych z płatnościami, takich jak otrzymanie płatności, rachunki, potwierdzenia płatności, zwroty i in. Wszelkie dane dotyczące płatności przekazane przez Twoich klientów w ramach przeprowadzonej integracji z usługą osób trzecich, trafiają bezpośrednio do dostawcy tej usługi i GetResponse nie ma dostępu do tych danych. GetResponse nie ma wpływu i nie odpowiada za działania dostawców usług osób trzecich, w tym za zgodność ich działań z obowiązującymi przepisami. 

Integrując swoje Konto Główne z usługami osób trzecich, akceptujesz i wyrażasz zgodę na to, że niektóre informacje związane z Twoim kontem w tej usłudze mogą być ujawnione i przechowywane przez zarówno przez GetResponse, jak i przez dostawcę tej usługi. Wyrażasz zgodę na to, że informacje dotyczące płatności lub inne dane finansowe przekazane przez Twoich klientów, trafiają bezpośrednio do dostawcy tej usługi. GetResponse postępuje z przekazanymi informacjami w sposób określony w odpowiedniej Polityce Prywatności. Jeśli zdecydujesz się przestać korzystać z usługi osoby trzeciej, ta informacja będzie przechowywana w Twoim Koncie Głównym przez cały okres jego istnienia.

Możesz zrezygnować z korzystania z usługi dodatkowej lub usługi osób trzecich w każdej chwili.

GetResponse może zmienić zasady korzystania z usług dodatkowych lub usługi osoby trzeciej lub zaprzestać ich udostępniania w dowolnym momencie. Zmiana lub rezygnacja z udostępniania usług osób trzecich przez GetResponse podyktowana jest najczęściej chęcią sprostania oczekiwaniom Klientów i zapewnienia im jak najbardziej różnorodnych usług osób trzecich, które będą uzupełniać Usługę świadczoną przez GetResponse w sposób jak najbardziej kompletny.

Dostawcy usług dodatkowych i GetResponse są niezależnymi kontrahentami i nie pozostają w stosunku pracy, partnerstwa, powiązania, agencji lub przedstawicielstwa, nie mają uprawnień do składania lub przyjmowania oświadczeń woli w imieniu drugiej strony, ani kontrolowania lub wpływania na decyzje podejmowane przez drugą stronę. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że GetResponse jest niezależnym podmiotem i nie ma prawa, obowiązku, ani możliwości kontrolowania, ukierunkowywania lub wywierania wpływu na jakiekolwiek działania, ich brak, postępowanie lub decyzje podejmowane przez dostawców usług zewnętrznych.

Niektóre zakłócenia prawidłowego funkcjonowania Usługi mogą być spowodowane integracją Konta Głównego z usługą osoby trzeciej i w takim wypadku GetResponse nie ponosi odpowiedzialności za te zakłócenia. Nie gwarantujemy również, że reklama stworzona za pomocą integracji osiągnie zamierzony zasięg lub skutek. Powinieneś też mieć na uwadze, że dostawca konkretnych usług osób trzecich może odmówić publikacji lub usunąć przygotowaną przez Ciebie reklamę bez podania przyczyny.

Zastrzegamy prawo zmiany Dodatkowych Warunków w każdym czasie poprzez opublikowanie zmienionego dokumentu na naszej stronie internetowej lub wysłanie wiadomości email na ostatni podany nam przez Klienta adres email. Modyfikacja Dodatkowych Warunków podyktowana jest najczęściej wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi, zmianą zakresu świadczenia Usługi, wprowadzeniem nowych modyfikacji lub wycofania pewnych usług osób trzecich. W odniesieniu do dalszego korzystania z Usługi, zmienione Dodatkowe Warunki będą obowiązywać natychmiast po opublikowaniu na naszej stronie internetowej