Jak przygotować plik do importu przez FTP? MAX

Przed rozpoczęciem importu przez FTP zalecamy sprawdzenie i zastosowanie się do poniższej listy. W przypadku błędów formatu pliku, poprawny import pojedynczych wierszy lub nawet całego pliku może okazać się niemożliwy.

Wymagany format pliku

Nazwa pliku
Plik musi nazywać się tak samo jak nazwa techniczna listy, do której kontakty mają zostać dodane. Nazwę techniczną znajdziesz w ustawieniach listy tuż pod jej nazwą. Jest to ciąg liter i cyfr, który wygląda następująco: 89fc19d6e97656d57an88913ea07c95a – więc w tym przykładzie nazwa pliku to 89fc19d6e97656d57an88913ea07c95a.csv.

Format pliku
Podczas przygotowania pliku, upewnij się, że:

 • Plik zapisany jest w formacie .CSV.
 • Plik zakodowany jest w standardzie UTF-8.
 • Plik zawiera nagłówki (w przeciwnym razie plik zostanie pominięty).
 • Każda kolumna zawiera nagłówek (jeśli wiersz posiada więcej pól niż nagłówków, wiersz zostanie pominięty).
 • Używasz przecinków (nie średników), aby oddzielić kolumny.

Pamiętaj też, że:

 • BOM może być umieszczony na początku pliku,
 • wartości wielowierszowe nie są wspierane,
 • wspieramy końcówki CRLF i LF,
 • początkowe i końcowe białe znaki są usuwane z każdego pola, łącznie z nagłówkami.

Formatowanie kolumn

O czym należy pamiętać przy formatowaniu kolumn:

Email

 • Adres email jest polem wymaganym.
 • Na każdy kontakt przypada jeden adres email w kolumnie adresów email.
 • Adresy email muszą być poprawne i kompletne. Niepoprawny adres zostanie pominięty.

Imię

 • Dodaj jedno imię w kolumnie imion (możesz użyć kolumn first_name i last_name, ale nie będzie można użyć ich w polu Name).
 • Imiona mogą mieć do 128 znaków.
 • Pole Name nie jest wymagane. Jeśli nie ma kolumny z imieniem lub wartość jest pusta, nie wpłynie to na istniejące na liście kontakty.
 • Nowe imię zastąpi istniejące pole imienia w karcie kontaktu.

Adres subscription IP

 • Plik musi zawierać jeden adres IP na każdy wiersz.
 • Wspieramy notację kropkowo-dziesiętną IPv4 (np. 1.2.3.4). Niepoprawne wartości nie są przechowywane.
 • Brakująca kolumna lub pusta wartość nie wpływa na przypisany już adres IP.
 • GeoIP jest przypisane, bazując na podanym adresie IP subskrypcji, umożliwiając dostęp do funkcji takich jak Perfect Timing.

Pola dodatkowe

 • Wszystkie pozostałe wartości, oprócz imienia, adresu email oraz adresu IP subskrypcji traktowane są jako pola dodatkowe.
 • Nazwa pola dodatkowego może zawierać standardowe znaki pisane małą literą (bez polskich znaków), cyfry oraz znak podkreślenia “_”. Maksymalna długość to 128 znaków.
 • Maksymalna długość wartości pola dodatkowego to 255 znaków.
 • Brakująca kolumna lub pusta wartość nie wpłyną na aktualizowane kontakty.
 • Wartość NULL usunie pole dodatkowe w istniejących kontaktach.