Czy można tworzyć dodatkowe konta w koncie MAX? MAX Video

Możesz tworzyć dodatkowe konta i mieć pełną kontrolę nad wszystkimi specyfikacjami dostępu dla nich. Jako właściciel konta, możesz:

 • stworzyć nowe konto dla oddziałów firmy, marek, itd. Podczas konfiguracji nowego konta wybierzesz dla niego administratora, który również będzie zarządzał użytkownikami i rolami,
 • przypisać domyślną rolę, lub stworzyć nową. Rola jest zestawem uprawnień zdefiniowanych przez właściciela konta lub administratora, które dają użytkownikom dostęp do określonych funkcji konta,
 • dodać użytkowników – osoby z dostępem do określonych kont i funkcji określonych przez właściciela konta lub administratora.

Jak dodać nowe konto?

 1. W menu Profilu wybierz opcję Konta i użytkownicy
 2. W zakładce Konta kliknij przycisk Dodaj konto.
 3. Wpisz informacje niezbędne do skonfigurowania konta:
 • nazwa konta: jest widoczna na stronie Zarządzaj kontami,
 • główny użytkownik: imię, nazwisko i adres email osoby zarządzającej kontem,
 • hasło (administrator otrzyma wiadomość potwierdzającą, w której będzie opcja rejestracji i ustawienia własnego hasła),
 • adres,
 • strefa czasowa i format czasu dla konta,
 • (opcjonalnie) możesz zdefiniować limit wiadomości dla konta,
 • (opcjonalnie) możesz zezwolić na dostęp do konta z wybranych adresów IP.
 1. Kliknij Dodaj konto, aby zakończyć konfigurację i powrócić do strony Zarządzaj kontami.

Powtórz powyższe kroki, jeśli chcesz stworzyć kolejne konta.

Jak dodać użytkownika?

Sposób dodawania użytkownika zależy od tego czy jesteś właścicielem głównego konta, czy administratorem.

Jeśli jesteś właścicielem konta:

 1. W menu Profilu wybierz opcję Konta i użytkownicy
 2. W zakładce Użytkownicy kliknij przycisk Dodaj współpracownika.
 3. Uzupełnij wymagane informacje:
 • wpisz adres email, imię, nazwisko i numer telefonu osoby, której dajesz dostęp do konta,
 • wybierz konto lub konta, do których dostęp będzie mieć współpracownik,
 • wybierz rolę, jaką chcesz przypisać współpracownikowi (role są specyficzne dla konta, co oznacza, że na liście rozwijanej pojawią się tylko role utworzone dla danego konta). Uwaga: W zależności od wybranej roli i zdefiniowanych dla niej pozwoleń, może będziesz musiał określić, do których list współużytkownik będzie miał dostęp. Szczegółowe informacje na temat ról, jakie możesz przypisać użytkownikom znajdziesz w tym artykule.
 1. Kliknij przycisk Dodaj współpracownika.

Jeśli jesteś administratorem

 1. W menu Profilu wybierz opcję Zespół.
 2. W zakładce Zespół kliknij przycisk Dodaj współpracownika.
 3. Uzupełnij wymagane informacje:
 1. Kliknij przycisk Dodaj.

Jak stworzyć własną rolę?

Jeśli nie chcesz użyć żadnej ze wstępnie zdefiniowanych ról, możesz stworzyć własną rolę dla współużytkowników. Można to zrobić, odpowiadając na szereg pytań mających na celu określenie, które części konta mogą zobaczyć użytkownicy i jakie mają uprawnienia (brak dostępu, częściowy lub pełny dostęp).

Uwaga: Jeśli dasz współużytkownikom dostęp do funkcji automation, ale ograniczysz ich dostęp do innych funkcji, będą nadal mogli ich użyć w cyklu automation. Dostęp do automation oznacza, że współużytkownik będzie również mieć dostęp do wszystkich list. Będzie również mógł tworzyć i wysyłać newslettery.

Sposób tworzenia własnej roli zależy od tego czy jesteś właścicielem głównego konta, czy administratorem:

Jeśli jesteś właścicielem konta

 1. W menu Profilu wybierz opcję Konta i użytkownicy
 2. Przejdź do zakładki Role i kliknij przycisk Dodaj rolę.
 3. Wprowadź nazwę roli, a następnie wybierz dostępy dla roli odpowiadając pytania na temat zgód, które otrzyma użytkownik. Jeśli udzielisz częściowego dostępu do list, podczas przypisywania tej roli do użytkowników zostanie wyświetlony monit z prośbą o określenie, które z nich mają zostać przypisane.
 4. Kliknij Dodaj.

Jeśli jesteś administratorem

 1. W menu Profilu wybierz opcję Zespół.
 2. Przejdź do zakładki Role i kliknij przycisk Dodaj rolę.
 3. Wprowadź nazwę roli, a następnie wybierz dostępy dla roli odpowiadając pytania na temat zgód, które otrzyma użytkownik. Jeśli udzielisz częściowego dostępu do list, podczas przypisywania tej roli do użytkowników zostanie wyświetlony monit z prośbą o określenie, które z nich mają zostać przypisane.
 4. Kliknij Dodaj.

Aby wyświetlić i edytować role, przejdź do zakładki Role. Po utworzeniu roli możesz dodać współużytkownika i przypisać do niego rolę. Pamiętaj, że możesz przypisać tylko jedną rolę do danego współużytkownika.

Czy mogę zmienić konta, do których dostęp mają współużytkownicy?

Możesz aktualizować konta, na których mogą pracować współużytkownicy. Właściciel konta może udzielić lub odwołać dostęp do kont współużytkownikom. Administrator może tylko ograniczyć dostęp do danego konta.

Jeśli jesteś właścicielem konta

Aby udzielić dostępu do dodatkowych kont:

 1. Przejdź do zakładki Zarządzaj dostępami i odnajdź współużytkownika.
 2. Z menu Akcji (3 kropki) wybierz Konta.
 3. Kliknij przycisk Przypisz nowe uprawnienia.
 4. W wyskakującym okienku wybierz konto i rolę, jaką chcesz przypisać współużytkownikowi (tylko role przypisane do danego konta będą dostępne w rozwijalnym menu). Jeśli rola daje częściowy dostęp do list, podczas przypisywania tej roli do współużytkowników zostanie wyświetlony monit o określenie, które z nich mają zostać przypisane.
 5. Kliknij Zastosuj.

Aby odwołać dostęp do danego konta:

 1. Przejdź do zakładki Zarządzaj dostępami i odnajdź współużytkownika.
 2. Z menu Akcji (3 kropki) wybierz Konta.
 3. Odnajdź konto na liście i najedź kursorem na 3 kropki po prawej stronie. Z menu wybierz opcję Odwołaj dostęp i potwierdź swoją decyzję.

Jeśli jesteś administratorem

Jeśli nie chcesz już, aby współużytkownik miał dostęp do konta:

 1. Przejdź do zakładki Zarządzaj dostępami i odnajdź współużytkownika.
 2. Z menu Akcji (3 kropki) wybierz Odwołaj dostęp i potwierdź swoją decyzję.

Film instruktażowy w języku angielskim