Regulamin Współpracy Partnerskiej

Podpisując Umowę o współpracy partnerskiej („Umowa o współpracy”), Partner zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu Współpracy Partnerskiej („Regulamin”), który został sporządzony w celu uregulowania praw i obowiązków Partnera dotyczących współpracy  partnerskiej z GetResponse, a także do przestrzegania Regulaminu Usługi GetResponse MAX, który reguluje prawa i obowiązki Partnera związane z korzystaniem z usługi GetResponse MAX oraz MAX², stanowiącej integralną część współpracy partnerskiej („Współpraca”).

Partner oświadcza, że przed zawarciem Umowy o współpracy zapoznał się z treścią wyżej wymienionych dokumentów. Regulamin, Regulamin Usługi GetResponse MAX oraz Umowa o współpracy stanowią „Umowę” regulującą całość praw i obowiązków związanych z funkcjonowaniem Współpracy pomiędzy partnerem („Partner”) a GetResponse S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy ul. Grunwaldzkiej 413, („GetResponse”).

Współpraca dedykowana jest Partnerom przystępującym do programu w związku z prowadzeniem ich działalności gospodarczej, zawodowej lub statutowej. Charakter Usługi powoduje, że nie jest ona przeznaczona dla konsumentów.

  1. Postanowienia ogólne

1.1. Na podstawie Umowy GetResponse zobowiązuje się zapewnić Partnerowi dostęp do usługi GetResponse MAX lub MAX², w ramach której zapewnia możliwość korzystania z ogólnie dostępnej platformy internetowej udostępnianej w modelu SaaS (“Software-as-a-Service”), umożliwiającej tworzenie, wysyłkę, zarządzanie kampaniami marketingowymi oraz hostowanie list mailingowych na platformie GetResponse za pomocą takich narzędzi jak: Kreator Newsletterów, Kreator Landing Page, Oprogramowanie Marketing Automation oraz innych („Usługa”).

1.2. Z tytułu korzystania z Usługi Partner zobowiązuje się uiszczać na rzecz GetResponse wynagrodzenie wskazane w Umowie.

1.3. W ramach Usługi Partner otrzymuje dostęp do:

a.         jednego głównego konta Partnera z infrastrukturą wysyłającą oraz bazą danych zdolną do przechowywania i zarządzania listami adresów email oraz realizowania masowej wysyłki wiadomości email („Konto Główne”);

b.         możliwości automatycznej komunikacji pomiędzy systemami Partnera i systemami GetResponse w celu zarządzania bazą Kontaktów Partnera poprzez API;

c.         indywidualnego(ych) adresu(ów) IP, przypisanego(ych) do kanału(ów) wysyłkowego(ych) Partnera w Usłudze.

1.4. Dostęp do Konta Głównego możliwy jest wyłącznie przy użyciu indywidualnego dla każdego Partnera loginu i hasła. Partner ma obowiązek utrzymywać swoje dane logowania w tajemnicy.

1.5. GetResponse zapewni wsparcie techniczne dedykowanego pracownika działu Customer Experience Engineering jedynie użytkownikowi Konta Głównego, nie Użytkownikom Kont.

1.6. Partner może korzystać z Usługi wyłącznie w celu wysyłania wiadomości email do tych odbiorców, którzy wyrazili zgodę na dodanie ich do listy mailingowej Partnera i zgody tej w późniejszym czasie nie wycofali („Kontakty”), chyba że Partner posiada inne ważne podstawy prawne pozwalające na przetwarzanie danych osobowych Kontaktów w Usłudze.

1.7. W ramach Modelu Referralowego, Partner nabywa prawo do prowizji za każde polecenie przekazane Grupie GetResponse. “Klient Pozyskany” oznacza klienta poleconego Grupie GetResponse przez Partnera na podstawie Umowy, który przeszedł pozytywną weryfikację i zawarł umowę o świadczenie Usługi z jednym z podmiotów z Grupy GetResponse. Klient może uzyskać status Klienta Pozyskanego wyłącznie przy łącznym spełnieniu następujących warunków: (i) klient nie jest aktualnym klientem żadnego podmiotu z Grupy GetResponse i/lub (ii) klient nie prowadzi w chwili polecenia rozmów dotyczących zakupu Usługi z pracownikiem podmiotu z Grupy GetResponse oraz (iii) Partner przekazał dane potencjalnego klienta do weryfikacji przez GetResponse za pośrednictwem poczty elektronicznej.

1.8. GetResponse zweryfikuje, czy klient polecony przez Partnera spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz czy działalność poleconego klienta jest zgodna z dobrymi praktykami email marketingu, co jest warunkiem umożliwiającym zawarcie umowy o świadczenie Usługi z tym klientem.

1.9. Podpisując Umowę Partner zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu Współpracy Partnerskiej, a także korzystać z Usługi zgodnie z Regulaminem Usługi GetResponse MAX („Regulamin Usługi MAX”), Polityką Prywatności oraz Polityką Antyspamową w obowiązujących wersjach znajdujących się na stronie GetResponse. Regulamin, Regulamin Usługi MAX, Polityka Prywatności oraz Polityka Antyspamowa stanowią integralną część niniejszej Umowy.

1.10. GetResponse zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także Regulaminu Usługi GetResponse MAX, Polityki Prywatności, Polityki Antyspamowej, a także innych dokumentów w każdym czasie poprzez opublikowanie zmian na stronie internetowej GetResponse.

2. Zobowiązania Partnera

2.1. Partner przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:

a. Partner jest wyłącznie odpowiedzialny za zachowanie użytkowników Konta Głównego, Kont, a także użytkowników Osobnych Kont MAX, w tym za korzystanie przez nich z Usługi zgodnie z zapisami Umowy, Regulaminem Usługi MAX oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, za skutki udzielenia dostępu i autoryzacji do Konta Głównego, Osobnych Kont MAX i Kont oraz powiązanych z nimi danych, a także za regulowanie opłat należnych za korzystanie z Konta Głównego, Osobnych Kont MAX i Kont;

b. utworzenie Kont dla Użytkowników nie tworzy żadnego stosunku prawnego pomiędzy GetResponse i takimi Użytkownikami;

c. Partner jest odpowiedzialny za działania Użytkowników jak za swoje własne działania i zaniechania;

d. GetResponse będzie otwierać Konta po otrzymaniu zlecenia od Partnera. Zlecenie utworzenia Konta powinno zostać wysłane na adres upgrades@getresponse.com. GetResponse zastrzega sobie prawo do weryfikacji podmiotu, na rzecz którego Konto ma zostać utworzone oraz ewentualnej odmowy jego utworzenia według własnego uznania.

e. Partner jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie Użytkownikom Kont wsparcia technicznego;

f. ewentualne roszczenia Użytkowników związane z korzystaniem lub niekorzystaniem z Kont, osobnych Kont MAX i Usługi, a także ich zawieszeniem i/lub rozwiązaniem Umowy będą rozstrzygane wyłącznie przez Partnera; Partner zwalnia GetResponse z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych strat, szkód, kosztów i/lub wydatków wynikających z takich roszczeń.

2.2. Niezależnie od powyższego GetResponse zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamykania Kont według własnego uznania, zwłaszcza gdy:

a. Użytkownik korzysta z Usługi niezgodnie z Regulaminem Usługi MAX;

b. Użytkownik wysyła wiadomości uznawane przez nas za SPAM (w oparciu o przyjęte w GetResponse algorytmy i procedury compliance);

c. Użytkownik narusza zasady dotyczące korzystania ze znaków towarowych i innej własności intelektualnej GetResponse.

2.3. Partner oświadcza i zapewnia, że jego działalność związana z realizacją Umowy, w tym działania marketingowe oraz promocyjne odnoszące się do Usługi, jest zgodna z przepisami prawa. Partner zobowiązuje się w pełni przestrzegać przepisów prawnych regulujących prowadzoną przez niego działalność. W razie naruszenia obowiązujących przepisów Partner zwalnia GetResponse z odpowiedzialności z tytułu wszelkich szkód, kar finansowych i roszczeń osób trzecich wynikających z tego naruszenia.

3. Okres obowiązywania oraz wypowiedzenie Umowy

3.1. Każda Strona może rozwiązać Umowę zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie o współpracy Jeśli odmiennie postanowienia nie zostały zawarte w Umowie lub niniejszym Regulaminie, Strony nie mogą wypowiedzieć Umowy, jeśli została ona zawarta na czas określony.

3.2. Niezależnie od pkt 3.1. powyżej, GetResponse zastrzega sobie prawo do zablokowania wysyłek realizowanych przez Partnera w ramach Usługi, zawieszenia Konta Głównego lub Konta MAX(w całości lub w części, w tym w odniesieniu do poszczególnych Kont lub dodatków do Usługi), jak i wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i bez powiadomienia (co będzie równoznaczne z zamknięciem Konta Głównego), jeżeli Partner naruszył postanowienia Umowy o współpracy, Regulaminu, Regulaminu Usługi GetResponse MAX albo innych polityk GetResponse. Nie ograniczając powyższego, poniższe praktyki stanowią przykład naruszenia Regulaminu i uzasadniają zablokowanie wysyłek, wypowiedzenie Umowy lub zawieszenie Konta. 

3.3. Przykłady naruszeń Umowy:

3.3.1. brak opłaty za Usługę w ustalonym terminie;

3.3.2. dopuszczenie się niedozwolonych praktyk, o których mowa w Regulaminie lub Regulaminie GetResponse MAX;

3.3.3. wysyłanie przez Partnera wiadomości uznawanych przez nas za SPAM (w oparciu o przyjęte w GetResponse algorytmy i procedury compliance), w szczególności w razie:

a.         umieszczenia Partnera lub jego domeny, do której Kontakty otrzymują dostęp poprzez linki zawarte w emailach od Partnera, na liście prowadzonej przez Spamhaus Registry Of Known Spam Organizations (ROKSO, http://www.spamhaus.org/rokso/) lub umieszczenie jego domeny na co najmniej jednej z następujących czarnych list nadawców spamu: URIBL (http://uribl.com/), SURBL (http://www.surbl.org/), Spamhaus DBL (http://www.spamhaus.org/dbl/) lub ivmURI (http://dnsbl.invaluement.com/),

b.         odnotowania przez SpamCop lub inną organizację antyspamową, np. poprzez trafienia w spam-trap, że Partner dopuszcza się spamowania,

c. naruszenia zasad dotyczących korzystania ze znaków towarowych i innej własności intelektualnej GetResponse,

d. podawania przez Partnera nierzetelnych lub nieprawdziwych danych o sobie lub nieaktualizowania tych danych, gdy ulegną zmianie,

e. przeniesienia praw i obowiązków z Umowy o współpracy bez uprzedniej zgody GetResponse.

3.3.4. Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy wszystkie dalsze prawa i obowiązki Stron przestają obowiązywać, z wyjątkiem praw i obowiązków wskazanych w Umowie jako zachowujące ważność po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

3.4. GetResponse może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia jej postanowień przez drugą Stronę. „Istotne naruszenie” obejmuje w szczególności: (i) naruszenia pkt. 2.3; ust. 8, ust. 9 oraz ust. 10 niniejszego Regulaminu, (ii) inne naruszenie, którego Partner nie zaprzestał w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych od otrzymania od GetResponse wezwania do zaprzestania naruszeń w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną, (iii) naruszenie Umowy wynikające z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa lub (iv) niewypłacalność, likwidacji lub upadłości którejkolwiek ze Stron.

3.5. Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy wszelkie prawa i obowiązki Stron ustają, z zastrzeżeniem praw i obowiązków wskazanych w Umowie jako nadal obowiązujące po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. Partner będzie uprawniony wyłącznie do Prowizji naliczonych do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, przy czym, jeżeli Umowa zostanie rozwiązana na podstawie pkt 3.2 niniejszego paragrafu, Partner traci prawo do niewypłaconej jeszcze Prowizji.

4. Status Partnera

4.1. GetResponse i Partner potwierdzają, że są niezależnymi podmiotami, a na mocy Umowy Partner nie uzyskuje statusu pracownika, agenta, pełnomocnika ani nie pozostaje w żadnym innym stosunku służbowym z GetResponse. Partner zachowuje prawo do wykonywania innej działalności, o ile nie narusza ona postanowień dotyczących zakazanych praktyk, wymienionych w Regulaminie lub Regulaminie Usługi GetResponse MAX.

4.2. Partner nie jest uprawniony do reprezentowania ani składania wiążących oświadczeń woli w imieniu lub na rzecz GetResponse. Partner nie jest uprawniony do kontaktowania się z mediami w sprawie GetResponse ani jej usług, działania jako rzecznik GetResponse, ani do składania żadnych oświadczeń skierowanych do mediów.

4.3. Partner prowadzi działalność na własny rachunek i na własne ryzyko w ustalonym przez siebie czasie i miejscu. Z zastrzeżeniem wyraźnych postanowień Umowy Partner nie podlega instrukcjom GetResponse w zakresie sprawowania zarządu nad swoją działalnością w ramach wykonywania Umowy, odnoszących się do miejsca lub czasu podejmowanych czynności. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania i koszty związane z jego działalnością oraz za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z wykonywania przez niego Umowy.

4.4. Partner jest odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń wobec osób trzecich wynikających lub związanych z domniemanym lub faktycznym korzystaniem, a także niewłaściwym korzystaniem lub niemożliwością korzystania z Usługi przez Partnera, w tym między innymi: (i) roszczeń Użytkowników, Leadów, pracowników Partnera; (ii) roszczeń związanych z nieuprawnionym ujawnieniem lub ujawnieniem informacji umożliwiających identyfikację osoby lub innych informacji prywatnych. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego lub administracyjnego przeciwko GetResponse, w związku z działaniami Partnera, Partner zobowiązany będzie przejąć odpowiedzialność z tytułu zgłoszonego roszczenia lub zwrócić GetResponse kwotę zapłaconą przez GetResponse tytułem kary. Powyższa odpowiedzialność Partnera obejmuje bez ograniczeń roszczenia wynikające lub związane z zaniedbaniami Partnera.

4.5. Partner zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki wynikające z Umowy z należytą starannością.

4.6. Partner oświadcza i zapewnia, że jego działalność związana z realizacją Umowy, w tym działania marketingowe oraz promocyjne odnoszące się do Usługi, jest zgodna z przepisami prawa. Partner zobowiązuje się w pełni przestrzegać przepisów prawnych regulujących prowadzoną przez niego działalność. W razie naruszenia obowiązujących przepisów Partner zwalnia GetResponse z odpowiedzialności z tytułu wszelkich szkód, kar finansowych i roszczeń osób trzecich wynikających z tego naruszenia.

5. Płatności

a) Płatności dokonywane przez Partnera:

5.1. Partner potwierdza, że warunki płatności za Usługę zostały wyczerpująco uregulowane w Umowie o współpracy oraz w Regulaminie Usługi GetResponse MAX.

b) Płatności dotyczące Prowizji:

5.2. Prowizja wypłacana jest w miesiącu następującym po miesiącu w którym Klient Pozyskany dokonał opłaty z tytułu umowy o świadczenie Usługi zawartej z podmiotem z Grupy GetResponse.

5.3. GetResponse przekaże Partnerowi wykaz płatności dokonanych Klienta Pozyskanego do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym doszło do płatności.

5.4. Partner doręcza GetResponse prawidłowo wystawione faktury do 15 dnia każdego miesiąca.

5.5. GetResponse zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty Prowizji do chwili otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Partnera. Za okres oczekiwania na otrzymanie faktury Partnerowi nie przysługują żadne odsetki.

5.6. Prowizja wypłacana jest w okresach miesięcznych, w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Partnera na fakturze. Partner poinformuje GetResponse o wszelkich zmianach danych potrzebnych do dokonania przelewu.

5.7. GetResponse wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych na adres: finance@getresponse.com.

5.8. Jeżeli Klient Pozyskany dokona przedpłaty na poczet Usługi, która ma być świadczona przez okres dłuższy niż miesiąc, Prowizja Partnera zostanie obliczona od całości przedpłaconej kwoty oraz wypłacona Partnerowi jednorazowo.

5.9. Wypłata Prowizji podlega wszelkim obowiązującym przepisom znajdującym do niej zastosowanie, w tym przepisom regulującym zaliczki na poczet podatku dochodowego. GetResponse nie odpowiada za opłaty z tytułu pośrednictwa, opłaty transakcyjne, należności publicznoprawne oraz za inne koszty lub wydatki poniesione przez Partnera w związku z wypłatą Prowizji.

5.10. Prowizja jest wypłacana, jeżeli jej kwota za dany miesiąc przekracza 100 zł netto. Jeżeli ostatniego dnia miesiąca kwota osiągniętej Prowizji jest niższa niż 100 zł netto, wypłata Prowizji zostanie przeniesiona na kolejny miesiąc i wypłacona, kiedy saldo Partnera przekroczy 100 zł netto. Partner wyraża zgodę, aby wszelkie sumy wypłacane w ramach Umowy były, w celu spełnienia obowiązków podatkowych, naliczane łącznie.

5.11. GetResponse ma prawo zawiesić prawo Partnera do nabycia Prowizji lub wstrzymać płatność Prowizji już przyznanych, jeżeli:

a. Partner nie przestrzega warunków Umowy,

b. Prowizja miałaby być naliczona z tytułu polecenia obejmującego samego Partnera, jego przedsiębiorstwo, pracodawcę, pracownika lub podmiot współpracujący z Partnerem na innej podstawie niż stosunek pracy lub inny podmiot powiązany z Partnerem („brak Prowizji za zakup własny”),

c. Pozyskany Klient narusza warunki umowy serwisowej zawartej z GetResponse (dotyczy to również naruszenia Regulaminu Usługi, Polityki Prywatności, Polityki Antyspamowej lub jakichkolwiek innych dokumentów lub polityk stworzonych przez GetResponse, których Pozyskany Klient zobowiązał się przestrzegać) w ciągu 3 miesięcy od zawarcia tej umowy.

5.12. Dokonanie przez Klienta Pozyskanego obciążenia zwrotnego (charge back) na karcie kredytowej prowadzącego do zwrotu Klientowi Pozyskanemu wpłaconych przez niego środków skutkuje odliczeniem odpowiednich kwot od kwoty Prowizji należnej Partnerowi. Jeżeli Prowizja została już wypłacona, odpowiednie kwoty zostaną potrącane z kolejnej wypłaty na rzecz Partnera. Jeżeli Prowizja należna za kolejne miesiące nie będzie wystarczająca do pokrycia niezbędnego potrącenia, GetResponse ma prawo do wystawienia Partnerowi faktury opiewającej na stosowną kwotę.

6. Dane osobowe

I. W kontekście Usługi świadczonej przez GetResponse:

1. Partner powierza GetResponse przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Umowy zgodnie z postanowieniami określonymi w Umowie Powierzenia Danych Osobowych, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

2. GetResponse i Partner potwierdzają, że będą informować osoby, których dane osobowe są ujawniane dla celów współpracy pomiędzy nimi, że będą odpowiednio przetwarzać ich dane osobowe (m.in. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) jako administratorzy danych, na potrzeby ich uzasadnionych interesów (art. 6 ust 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych), tj. realizacji Umowy, komunikacji w trakcie świadczenia Usługi, ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, oraz dla celów dowodowych, zgodnie z ich odpowiednią polityką prywatności.

3. Partner jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa regulujących przetwarzanie danych osobowych, a zwłaszcza ma obowiązek uzyskać niezbędne zgody od podmiotów danych do przetwarzania ich danych w celach marketingowych i do powierzenia ich danych GetResponse. Partner upoważnia GetResponse do przetwarzania takich danych w zakresie niezbędnym dla celów wykonywania praw i obowiązków wynikających z Umowy.

II. W kontekście przetwarzania danych potencjalnych klientów („Leadów”):

1. Partner zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych zobowiązały się do zachowania poufności lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności.

2. W przypadku naruszenia Danych Osobowych przetwarzanych przez Partnera na podstawie niniejszej Umowy, Partner podejmie odpowiednie działania w celu zaradzenia naruszeniu Danych Osobowych, w tym podejmie środki mające na celu złagodzenie jego ewentualnych skutków.

3. Partner nie może powoływać się na postępowanie podmiotu przetwarzającego lub podprzetwarzającego w celu uniknięcia lub ograniczenia swojej odpowiedzialności.

4. Strony przetwarzają wszystkie dane osobowe wszystkich Leadów pozyskanych przez siebie lub otrzymanych od Drugiej Strony zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony tych danych.

5. Każda ze Stron ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie i zbieranie wszystkich zgód marketingowych od swoich Leadów i wypełnia wszystkie obowiązki informacyjne wynikające z RODO.

6. Każda ze Stron niezwłocznie i w dobrej wierze zajmie się wszystkimi uzasadnionymi i istotnymi zapytaniami drugiej Strony dotyczącymi przetwarzania przez nią Danych Osobowych na mocy Umowy.

7. Każda ze stron, jeśli otrzyma jakąkolwiek wiadomość lub prośbę od Leadów lub strony trzeciej, która dotyczy przetwarzania danych osobowych przez drugą Stronę w ramach Umowy (włączając faktyczne lub domniemane naruszenie RODO) bez zbędnej zwłoki przekaże informację o tym drugiej Stronie i zapewni drugiej Stronie rozsądne wsparcie i pomoc w zakresie prośby lub kontaktu z tym podmiotem.

8. Strony uzgodniły środki techniczne i organizacyjne określone tutaj. Partner zobowiązuje się przeprowadzać regularne kontrole w celu zapewnienia, że środki te nadal zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

9. Wszelkie Dane Osobowe Leadów będą przekazywane pomiędzy Stronami bezpiecznymi, szyfrowanymi kanałami bezpośrednio do systemów Stron.

7. Dodatkowe zastrzeżenia

7.1. Zastrzegamy sobie prawo do podejmowania następujących działań wedle własnego uznania i bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu:

a. wprowadzenie nowych usług w odniesieniu do przedmiotu Umowy lub zaprzestanie świadczenia usług objętych Umową,

b. zmiana lub ulepszenie Usługi lub jej części.

7.2. Niezwłocznie poinformujemy Partnerów o nowych funkcjonalnościach i rozwiązaniach zastosowanych do Usługi.

7.3. W żadnym wypadku Umowa nie pozbawia ani nie ogranicza prawa GetResponse do promowania, wprowadzania na rynek i/lub sprzedawania Usługi, bezpośrednio lub pośrednio, z wykorzystaniem innych kanałów sprzedaży, jak np. lokalne strony internetowe, Program Partnerski GetResponse lub inne programy pozyskiwania klientów, ani wyznaczenia innych partnerów w ramach dowolnego programu pozyskiwania klientów. GetResponse zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie nadane Partnerowi Umową.

8. Niedozwolone praktyki

8.1. Partner przyjmuje do wiadomości, że w ramach Umowy otrzyma dostęp do know-how GetResponse odnoszącego się do Usługi, jej rozwoju, dystrybucji i promocji. Aby zapewnić ochronę know-how GetResponse, w okresie obowiązywania Umowy i przez okres jednego (1) roku po jej rozwiązaniu, Partner zobowiązuje się powstrzymać od tworzenia lub wprowadzania do obrotu, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek usług lub produktów, które w danym momencie mogłyby w całości lub w części stanowić konkurencję dla Usługi (tj. stanowiłyby jej zamienniki w całości lub w części), w szczególności z wykorzystaniem know-how GetResponse.

8.2. Partner nie może podejmować ani wspierać działań, których celem lub skutkiem byłoby obejście, naruszenie lub osłabienie stosunków umownych pomiędzy GetResponse a jej klientami lub ingerować w ich treść. Partner oświadcza, że nie będzie, bezpośrednio ani pośrednio, namawiać ani przekonywać klientów, pracowników lub współpracowników GetResponse do zakupu produktów lub usług świadczonych przez podmioty bezpośrednio lub pośrednio konkurujące z GetResponse lub jej podmiotami powiązanymi.

8.3. Nie ograniczając powyższego, Partner zobowiązuje się powstrzymać od:

a. podejmowania działań, które mogą być niezgodne z prawem lub mogą naruszyć dobre imię GetResponse lub renomę świadczonych przez nią usług, w tym działań nieuczciwych, wprowadzających w błąd lub nieetycznych,

b. składania zapewnień dotyczących funkcjonalności lub właściwości Usługi innych niż opisane w materiałach promocyjnych stworzonych przez GetResponse oraz od zobowiązywania GetResponse do dodatkowych świadczeń z tytułu udzielonych przez Partnera gwarancji lub złożonych zapewnień dotyczących Usługi.

9. Własność intelektualna

9.1. W ramach Umowy Partner będzie rekomendował lub odsprzedawał Usługę GetResponse MAX i MAX² oraz przedstawiał ofertę dotyczącą Usługi potencjalnym klientom. W związku z tym, w okresie obowiązywania Umowy, GetResponse udziela Partnerowi ograniczonej, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze znaków towarowych GetResponse wyłącznie w związku z jego marketingiem i sprzedażą Usługi oraz w celu realizacji zobowiązań wynikających z Umowy.

9.2. Partner nie będzie podejmował żadnych działań mających na celu naruszenie znaków towarowych GetResponse lub jakiegokolwiek innego znaku używanego przez GetResponse lub mogących mieć negatywny wpływ na dobre imię GetResponse lub reputację jego marki.

9.3. Partner nie będzie podejmował prób rejestracji jakichkolwiek znaków towarowych, znaków usługowych, logo, nazw marek, nazw handlowych, nazw domen, adresów e-mail i/lub sloganów łudząco podobnych do tych, do których uprawniony jest GetResponse, w szczególności z użyciem słowa „GetResponse”. W przypadku uzyskania przez Partnera jakichkolwiek praw, tytułów lub udziałów w wyżej wymienionych znakach towarowych (lub własności intelektualnej łudząco do nich podobnej), Partner jest zobowiązany do przeniesienia na pierwsze żądanie GetResponse wszelkich tytułów, praw i udziałów w tej własności intelektualnej do GetResponse.

9.4. Znaki towarowe, Usługa oraz wszelkie treści zawarte na stronach internetowych GetResponse i w Usłudze, takie jak tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, klipy audio i samouczki wideo, są wyłączną własnością GetResponse lub jej zewnętrznych licencjodawców oraz są chronione krajowymi i międzynarodowymi prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz praw autorskich i nie mogą być powielane ani przesyłane w żadnej formie ani w jakikolwiek sposób bez uprzedniej zgody GetResponse. Żadne prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane niniejszym Regulaminem lub Umową, nie będą uważane za przyznane Partnerowi w odniesieniu do takich materiałów.

9.5. W celu uniknięcia wątpliwości, Usługa jest wyłączną własnością GetResponse i żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie może być traktowane jako przeniesienie własności lub licencji praw do Usługi lub jakichkolwiek praw własności intelektualnej z nią związanych.

10. Informacje poufne

10.1. „Informacje Poufne” to wszelkie informacje i materiały (niezależnie od tego, czy zostały otrzymane bezpośrednio od Strony czy od podmiotów powiązanych, dostawców lub osób trzecich działających w jej imieniu) o charakterze finansowym, technicznym, organizacyjnym, twórczym lub innym, w tym m.in. wszelkie informacje poufne dotyczące lub należące do Strony lub podmiotów powiązanych, dostawców lub klientów Strony, niezależnie od sposobu ich przekazania, wraz z know-how, danymi dotyczącymi produktów i usług, oprogramowania, algorytmy, metody i systemy biznesowe, listy klientów, dane potencjalnych klientów, wszelkie analizy, plany rozwoju produktu, plany marketingowe, plany finansowe, kosztorysy, możliwości biznesowe i inne dokumenty i materiały opracowane przez Stronę, które powstały w oparciu o Informacje Poufne lub zawierają Informacje Poufne, oznaczone przez Stronę przekazującą Informacje jako poufne lub których poufnych charakter jednoznacznie wynika z ich treści lub sposobu udostępnienia. Informacji Poufnych (z wyjątkiem danych dotyczących klientów) nie stanowią informacje: (i) publicznie dostępne bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania wobec Strony ujawniającej Informacje Poufne, (ii) znane Stronie otrzymującej Informacje Poufne przed ich ujawnieniem przez drugą Stronę bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Umowy, (iii) zostały otrzymane od osoby trzeciej bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania wobec drugiej Strony, (iv) zostały niezależnie opracowane przez Stronę bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania wobec drugiej Strony.

10.2. Strona może wykorzystywać Informacje Poufne jedynie w celu właściwej realizacji Umowy i nie może bezpośrednio ani pośrednio wykorzystywać Informacji Poufnych dla własnej korzyści ani dla korzyści jakiejkolwiek osoby trzeciej. Po otrzymaniu przez Stronę Informacji Poufnych, nie może ona wykorzystywać, ujawniać ani w żaden sposób udostępniać Informacji Poufnych oraz zobowiązuje się chronić je przed ujawnieniem, nieuprawnionym wykorzystaniem lub innym działaniem niezgodnym z prawem. W szczególności Partner nie ma prawa wykorzystywać listy klientów pozyskanej w jakikolwiek sposób od Grupy GetResponse na potrzeby prowadzenia jakiejkolwiek działalności nieobjętej Umową, chyba, że GetResponse w ramach współpracy z Partnerem zarekomenduje swojemu klientowi nawiązanie współpracy z Partnerem.

10.3. Partner nie będzie przekazywał danych Klientów Pozyskanych na rzecz Grupy GetResponse podmiotom konkurencyjnym w stosunku do Grupy GetResponse.

10.4. Strona otrzymująca Informacje Poufne jest uprawniona do ich ujawnienia wyłącznie tym pracownikom lub osobom zatrudnionym przez niego na innej podstawie niż stosunek pracy, którym ujawnienie Informacji Poufnych jest niezbędne w celu realizacji Umowy. Przed ujawnieniem Informacji Poufnych takiemu pracownikowi lub osobie współpracującej, Strona zobowiązany jest do poinformowania o poufnym charakterze przekazywanych informacji oraz do zapewnienia podpisania przez pracownika lub osobę współpracującą umowy o zachowaniu poufności zawierającej warunki zgodne z warunkami wskazanymi w Umowie, chyba że już są taką umową związani. Strony będą ponosić odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązków wynikających z Umowy przez powyższe osoby, jak za własne działania bądź zaniechania i w granicach odpowiedzialności określonych w Umowie.

10.5. W przypadku naruszenia przez Stronę otrzymującą Informacje obowiązku zachowania poufności wskazanego w Umowie, a w szczególności w przypadku ujawnienia Informacji Poufnych podmiotom trzecim wbrew postanowieniom Umowy, Strona ta zobowiązuje się zapłacić drugiej Stronie karę umowną w wysokości 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych niezależnie od liczby i podstawy roszczeń.

10.6. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują przez cały okres obowiązywania Umowy oraz jednego (1) roku po jej rozwiązaniu/wygaśnięciu, chyba, że co innego wynika z potwierdzonych na piśmie ustaleń Stron lub z postanowień Umowy.

11. Odpowiedzialność

11.1. Partner potwierdza, że zasady odpowiedzialności GetResponse dotyczące świadczenia Usługi zostały wyczerpująco uregulowane w Regulaminie Usługi GetResponse MAX.

11.2. GetResponse nie ponosi odpowiedzialności wobec klientów Partnera lub jakiegokolwiek innego podmiotu powiązanego z Partnerem za szkody związane ze świadczeniem Usługi. Partner jest odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z: (i) naruszenia przez niego lub osoby, za które Partner odpowiada przepisów prawa lub praw osób trzecich, jak również istotnego naruszenia postanowień Umowy; (ii) działań promocyjnych Partnera odnoszących się do Usługi. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego lub administracyjnego przeciwko GetResponse w związku z działaniami Partnera, Partner zobowiązany będzie przejąć odpowiedzialność z tytułu zgłoszonego roszczenia lub zwrócić GetResponse kwotę zapłaconą przez GetResponse tytułem kary.

11.3. Z zastrzeżeniem pkt 10.5 powyżej oraz o ile nie przewidziano inaczej w Umowie partnerskiej lub w niniejszym Regulaminie, całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Strony, niezależnie od liczby i podstawy roszczeń, zarówno o charakterze umownym, deliktowym lub innym, ograniczona jest do wysokości 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w stosunku do roszczeń wynikających z:

a. punktu 11.2 powyżej,

b. roszczeń Grupy GetResponse wobec Partnera z tytułu naruszenia dobrego imienia lub praw do Własności Intelektualnej.

c. zobowiązań finansowych Partnera wobec GetResponse, w szczególności zobowiązań związanych z korzystaniem z Usługi;

d. naruszenia przez Partnera postanowień ust. 8 niniejszego Regulaminu (Niedozwolone praktyki).

11.4. Zapłata kar umownych wskazanych w niniejszym Regulaminie nie ogranicza GetResponse w możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych, przekraczających powyższy limit.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia oraz oświadczenia związane z realizacją Umowy, w tym oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na warunkach w niej określonych, mogą następować poprzez przesłanie skanu podpisanego dokumentu mailem lub w drodze wymiany podpisów za pośrednictwem elektronicznego systemu DocuSign (bądź innego podobnego systemu elektronicznego wybranego przez GetResponse).

12.2. Wypowiedzenia przesyłane przez Partnera do GetResponse należy kierować na adres mailowy: upgrades@getresponse.com.

12.3. Wypowiedzenia przesyłane przez GetResponse do Partnera należy kierować na adres poczty elektronicznej Partnera wskazany przez Partnera (np. adres wskazany w Umowie o współpracy lub adres mailowy użytkownika Konta Głównego).

12.4. GetResponse zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, Regulaminu Usługi GetResponse MAX (w tym Polityki Prywatności, Polityki Antyspamowej lub innych polityk stanowiących integralną część Regulaminu Usługi GetResponse MAX) i dokumentów związanych z Regulaminem w każdym czasie poprzez publikację zmienionego dokumentu na stronie GetResponse i/lub poprzez informację wysłaną na najbardziej aktualny adres email podany przez Partnera. Regulamin i dokumenty związane z Regulaminem wejdą w życie natychmiast po opublikowaniu ich na stronie GetResponse, chyba że w ciągu 10 dni od opublikowania Partner złoży oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Nieprzerwane korzystanie z Usługi przez Partnera po 10 dniach od dnia opublikowania zmian, będzie oznaczało akceptację nowego dokumentu.

12.5. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. Kwestie sporne wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby GetResponse.

12.6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Umowie o współpracy stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Regulamin Usługi GetResponse MAX. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy powoływanymi w Umowie dokumentami przyjmuje się następującą hierarchię dokumentów: (a) Umowa o współpracy, (b) Regulamin i (c) Regulamin Usługi GetResponse MAX.

Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2023 r.