Regulamin Współpracy Partnerskiej

Podpisując Umowę o współpracy partnerskiej („Umowa o współpracy”), zobowiązujesz się do przestrzegania niniejszego Regulaminu Współpracy Partnerskiej („Regulamin”), który został sporządzony w celu uregulowania Twoich praw i obowiązków dotyczących współpracy  partnerskiej z GetResponse, a także do przestrzegania Regulaminu Usługi GetResponse MAX, który reguluje Twoje prawa i obowiązki związane z korzystaniem z usługi GetResponse w planie MAX lub MAX², stanowiącej integralną część współpracy partnerskiej („Współpraca”).

Przed zawarciem Umowy o współpracy dokładnie zapoznaj się z treścią wyżej wymienionych dokumentów. Regulamin, Regulamin Usługi GetResponse MAX oraz Umowa o współpracy stanowią „Umowę” regulującą całość praw i obowiązków związanych z funkcjonowaniem Współpracy pomiędzy Tobą („Partner”) a GetResponse S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 413, („GetResponse”, „my”, „nas”).

Współpraca dedykowana jest Partnerom przystępującym do programu w związku z prowadzeniem ich działalności gospodarczej, zawodowej lub statutowej. Charakter naszej Usługi powoduje, że nie jest ona przeznaczona dla konsumentów.

I. Usługa

1. Postanowienia ogólne

1.1 Na podstawie Umowy GetResponse zobowiązuje się zapewnić Partnerowi dostęp do usługi GetResponse MAX lub MAX², w ramach której zapewnia możliwość korzystania z ogólnie dostępnej platformy internetowej udostępnianej w modelu SaaS (“Software-as-a-Service”), umożliwiającej tworzenie, wysyłkę, zarządzanie kampaniami marketingowymi oraz hostowanie list mailingowych na platformie GetResponse za pomocą takich narzędzi jak: Kreator Newsletterów, Kreator Landing Page, Oprogramowanie Marketing Automation oraz innych („Usługa”).

1.2 Z tytułu korzystania z Usługi Partner zobowiązuje się uiszczać na rzecz GetResponse wynagrodzenie wskazane w Umowie.

1.3 W ramach Usługi Partner otrzymuje dostęp do:

 • jednego głównego konta Partnera z infrastrukturą wysyłającą oraz bazą danych zdolną do przechowywania i zarządzania listami adresów email oraz realizowania masowej wysyłki wiadomości email („Konto Główne”);
 • możliwości automatycznej komunikacji pomiędzy systemami Partnera i systemami GetResponse w celu zarządzania bazą Kontaktów Partnera poprzez API;
 • indywidualnego(ych) adresu(ów) IP, przypisanego(ych) do kanału(ów) wysyłkowego(ych) Partnera w Usłudze.

1.4 Możesz korzystać z Usługi wyłącznie w celu wysyłania wiadomości email do tych odbiorców, którzy wyrazili zgodę na dodanie ich do Twojej listy mailingowej i zgody tej w późniejszym czasie nie wycofali („Kontakty”), chyba że posiadasz inne ważne podstawy prawne pozwalające na przetwarzanie danych osobowych Kontaktów w Usłudze.

2. Konto Główne i Konta

2.1 Dostęp do Konta Głównego możliwy jest wyłącznie przy użyciu indywidualnego dla każdego Partnera loginu i hasła. Partner ma obowiązek utrzymywać swoje dane logowania w tajemnicy.

2.2 W ramach Konta Głównego możesz tworzyć konta dodatkowe („Konta”) i udostępniać je Użytkownikom (zdefiniowanym poniżej).

2.3 Pamiętaj, że zapewniamy wsparcie techniczne dedykowanego pracownika działu Customer Experience Engineering jedynie użytkownikowi Konta Głównego, nie Użytkownikom Kont.

3. Odsprzedaż

3.1 GetResponse upoważnia Partnera i nadaje mu niewyłączne prawo do wprowadzania na rynek, dystrybuowania, odsprzedaży i/lub sprzedaży Usługi GetResponse na rzecz klientów Partnera („Użytkowników”) w ramach Kont utworzonych w ramach Konta Głównego Partnera.

3.2 Za otwarcie każdego nowego Konta Partner zobowiązuje się uiszczać na rzecz GetResponse wynagrodzenie wskazane w Umowie o współpracy.

3.3 Partner może ustalać według własnego uznania ceny detaliczne Usługi dla Użytkowników, których Konta będą otwierane w ramach Konta Głównego Partnera (klienci pozyskani przez Partnera).

3.4 Brak zapłaty za Konto od jakiegokolwiek Użytkownika lub zainicjowanie ewentualnego zwrotu nie zwalnia Partnera z obowiązku należytej i terminowej zapłaty należności na rzecz GetResponse.

3.5 Partner przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:

 • Partner jest wyłącznie odpowiedzialny za zachowanie użytkowników Konta Głównego i Kont, w tym za korzystanie przez nich z Usługi zgodnie z zapisami Umowy, Regulaminem Usługi MAX oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, za skutki udzielenia dostępu i autoryzacji do Konta Głównego i Kont oraz powiązanych z nimi danych, a także za regulowanie opłat należnych za korzystanie z Konta Głównego i Kont;
 • utworzenie Kont dla Użytkowników nie tworzy żadnego stosunku prawnego pomiędzy GetResponse i takimi Użytkownikami;
 • Partner jest odpowiedzialny za działania Użytkowników jak za swoje własne działania i zaniechania;
 • GetResponse będzie tworzyć Konta tylko na wyraźne zlecenie Partnera;
 • Partner jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie Użytkownikom Kont wsparcia technicznego;
 • ewentualne roszczenia Użytkowników związane z korzystaniem lub niekorzystaniem z Kont i Usługi, a także ich zawieszeniem i/lub rozwiązaniem Umowy będą rozstrzygane wyłącznie przez Partnera; Partner zwalnia GetResponse z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych strat, szkód, kosztów i/lub wydatków wynikających z takich roszczeń.

3.6 Niezależnie od powyższego GetResponse zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamykania Kont według własnego uznania, zwłaszcza gdy:

 • Użytkownik korzysta z Usługi niezgodnie z Regulaminem Usługi MAX;
 • Użytkownik wysyła wiadomości uznawane przez nas za SPAM (w oparciu o przyjęte w GetResponse algorytmy i procedury compliance);
 • Użytkownik narusza zasady dotyczące korzystania ze znaków towarowych i innej własności intelektualnej GetResponse.

4. Okres obowiązywania oraz wypowiedzenie Umowy

4.1 Każda Strona może rozwiązać Umowę zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie o współpracy.

4.2 GetResponse zastrzega sobie prawo do zablokowania wysyłek realizowanych przez Partnera w ramach Usługi, zawieszenia Konta Głównego (w całości lub w części, w tym w odniesieniu do poszczególnych Kont lub dodatków do Usługi), jak i wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i bez powiadomienia (co będzie równoznaczne z zamknięciem Konta Głównego), jeżeli Partner naruszył postanowienia Umowy o współpracy, Regulaminu, Regulaminu Usługi GetResponse MAX albo innych polityk GetResponse. Nie ograniczając powyższego, poniższe praktyki stanowią przykład naruszenia Regulaminu i uzasadniają zablokowanie wysyłek, wypowiedzenie Umowy lub zawieszenie Konta. 

4.3 Przykłady naruszeń Umowy:

4.3.1 brak opłaty za Usługę w ustalonym terminie;

4.3.2 dopuszczenie się niedozwolonych praktyk, o których mowa w Regulaminie lub Regulaminie GetResponse MAX;

4.3.3 wysyłanie przez Partnera wiadomości uznawanych przez nas za SPAM (w oparciu o przyjęte w GetResponse algorytmy i procedury compliance), w szczególności w razie:

 • umieszczenia Partnera lub jego domeny, do której Kontakty otrzymują dostęp poprzez linki zawarte w emailach od Partnera, na liście prowadzonej przez Spamhaus Registry Of Known Spam Organizations (ROKSO, http://www.spamhaus.org/rokso/) lub umieszczenie jego domeny na co najmniej jednej z następujących czarnych list nadawców spamu: URIBL (http://uribl.com/), SURBL (http://www.surbl.org/), Spamhaus DBL (http://www.spamhaus.org/dbl/) lub ivmURI (http://dnsbl.invaluement.com/),
 • odnotowania przez SpamCop lub inną organizację antyspamową, np. poprzez trafienia w spam-trap, że Partner dopuszcza się spamowania,
 • naruszenia zasad dotyczących korzystania ze znaków towarowych i innej własności intelektualnej GetResponse,
 • podawania przez Partnera nierzetelnych lub nieprawdziwych danych o sobie lub nieaktualizowania tych danych, gdy ulegną zmianie,
 • przeniesienia praw i obowiązków z Umowy o współpracy bez uprzedniej zgody GetResponse.

4.4 Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy wszystkie dalsze prawa i obowiązki Stron przestają obowiązywać, z wyjątkiem praw i obowiązków wskazanych w Umowie jako zachowujące ważność po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

5. Status Partnera

5.1 GetResponse i Partner potwierdzają, że są niezależnymi podmiotami, a na mocy Umowy Partner nie uzyskuje statusu pracownika, agenta, pełnomocnika ani nie pozostaje w żadnym innym stosunku służbowym z GetResponse. Partner zachowuje prawo do wykonywania innej działalności, o ile nie narusza ona postanowień dotyczących zakazanych praktyk, wymienionych w Regulaminie lub Regulaminie Usługi GetResponse MAX.

5.2 Partner nie jest uprawniony do reprezentowania ani składania wiążących oświadczeń woli w imieniu lub na rzecz GetResponse. Partner nie jest uprawniony do kontaktowania się z mediami w sprawie GetResponse ani jej usług, działania jako rzecznik GetResponse, ani do składania żadnych oświadczeń skierowanych do mediów.

5.3 Partner prowadzi działalność na własny rachunek i na własne ryzyko w ustalonym przez siebie czasie i miejscu. Z zastrzeżeniem wyraźnych postanowień Umowy Partner nie podlega instrukcjom GetResponse w zakresie sprawowania zarządu nad swoją działalnością w ramach wykonywania Umowy, odnoszących się do miejsca lub czasu podejmowanych czynności. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania i koszty związane z jego działalnością oraz za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z wykonywania przez niego Umowy.

5.4 Partner zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki wynikające z Umowy z należytą starannością.

5.5 Partner oświadcza i zapewnia, że jego działalność związana z realizacją Umowy, w tym działania marketingowe oraz promocyjne odnoszące się do Usługi, jest zgodna z przepisami prawa. Partner zobowiązuje się w pełni przestrzegać przepisów prawnych regulujących prowadzoną przez niego działalność. W razie naruszenia obowiązujących przepisów Partner zwalnia GetResponse z odpowiedzialności z tytułu wszelkich szkód, kar finansowych i roszczeń osób trzecich wynikających z tego naruszenia.

6. Płatności

Partner potwierdza, że warunki płatności za Usługę zostały wyczerpująco uregulowane w Umowie o współpracy oraz w Regulaminie Usługi GetResponse MAX.

7. Dane osobowe

7.1 Partner powierza GetResponse przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Umowy zgodnie z postanowieniami określonymi w Umowie Powierzenia Danych Osobowych, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

7.2 GetResponse i Partner potwierdzają, że będą informować osoby, których dane osobowe są ujawniane dla celów współpracy pomiędzy nimi, że będą odpowiednio przetwarzać ich dane osobowe (tj. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) jako administratorzy danych, na potrzeby ich uzasadnionych interesów (art. 6 ust 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych), tj. realizacji Umowy, komunikacji w trakcie świadczenia Usługi, ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, oraz dla celów dowodowych, zgodnie z ich odpowiednią polityką prywatności.

7.3 Partner jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa regulujących przetwarzanie danych osobowych, a zwłaszcza ma obowiązek uzyskać niezbędne zgody od podmiotów danych do przetwarzania ich danych w celach marketingowych i do powierzenia ich danych GetResponse. Partner upoważnia GetResponse do przetwarzania takich danych w zakresie niezbędnym dla celów wykonywania praw i obowiązków wynikających z Umowy.

8. Dodatkowe zastrzeżenia

8.1 Zastrzegamy sobie prawo do podejmowania następujących działań wedle własnego uznania i bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu:

 • wprowadzenie nowych usług w odniesieniu do przedmiotu Umowy lub zaprzestanie świadczenia usług objętych Umową,
 • zmiana lub ulepszenie Usługi lub jej części.

8.2 Niezwłocznie poinformujemy Partnerów o nowych funkcjonalnościach i rozwiązaniach zastosowanych do Usługi.

8.3 W żadnym wypadku Umowa nie pozbawia ani nie ogranicza prawa GetResponse do promowania, wprowadzania na rynek i/lub sprzedawania Usługi, bezpośrednio lub pośrednio, z wykorzystaniem innych kanałów sprzedaży, jak np. lokalne strony internetowe, Program Partnerski GetResponse lub inne programy pozyskiwania klientów, ani wyznaczenia innych partnerów w ramach dowolnego programu pozyskiwania klientów. GetResponse zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie nadane Partnerowi Umową.

9. Niedozwolone praktyki

9.1 Partner przyjmuje do wiadomości, że w ramach Umowy otrzyma dostęp do know-how GetResponse odnoszącego się do Usługi, jej rozwoju, dystrybucji i promocji. Aby zapewnić ochronę know-how GetResponse, w okresie obowiązywania Umowy i przez okres jednego (1) roku po jej rozwiązaniu, Partner zobowiązuje się powstrzymać od tworzenia lub wprowadzania do obrotu, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek usług lub produktów, które w danym momencie mogłyby w całości lub w części stanowić konkurencję dla Usługi (tj. stanowiłyby jej zamienniki w całości lub w części), w szczególności z wykorzystaniem know-how GetResponse.

9.2 Partner nie może podejmować ani wspierać działań, których celem lub skutkiem byłoby obejście, naruszenie lub osłabienie stosunków umownych pomiędzy GetResponse a jej klientami lub ingerować w ich treść. Partner oświadcza, że nie będzie, bezpośrednio ani pośrednio, namawiać ani przekonywać klientów, pracowników lub współpracowników GetResponse do zakupu produktów lub usług świadczonych przez podmioty bezpośrednio lub pośrednio konkurujące z GetResponse lub jej podmiotami powiązanymi.

9.3 Nie ograniczając powyższego, Partner zobowiązuje się powstrzymać od:

 • podejmowania działań, które mogą być niezgodne z prawem lub mogą naruszyć dobre imię GetResponse lub renomę świadczonych przez nią usług, w tym działań nieuczciwych, wprowadzających w błąd lub nieetycznych,
 • składania zapewnień dotyczących funkcjonalności lub właściwości Usługi innych niż opisane w materiałach promocyjnych stworzonych przez GetResponse oraz od zobowiązywania GetResponse do dodatkowych świadczeń z tytułu udzielonych przez Partnera gwarancji lub złożonych zapewnień dotyczących Usługi.

10. Odpowiedzialność

10.1 Partner potwierdza, że zasady odpowiedzialności GetResponse dotyczące świadczenia Usługi zostały wyczerpująco uregulowane w Regulaminie Usługi GetResponse MAX.

10.2 GetResponse nie ponosi odpowiedzialności wobec klientów Partnera lub jakiegokolwiek innego podmiotu powiązanego z Partnerem za szkody związane ze świadczeniem Usługi. Partner jest odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z: (i) naruszenia przez niego lub osoby, za które Partner odpowiada przepisów prawa lub praw osób trzecich, jak również istotnego naruszenia postanowień Umowy; (ii) działań promocyjnych Partnera odnoszących się do Usługi. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego lub administracyjnego przeciwko GetResponse w związku z działaniami Partnera, Partner zobowiązany będzie przejąć odpowiedzialność z tytułu zgłoszonego roszczenia lub zwrócić GetResponse kwotę zapłaconą przez GetResponse tytułem kary.

11. Postanowienia końcowe

11.1 Wszelkie zmiany, uzupełnienia oraz oświadczenia związane z realizacją Umowy, w tym oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na warunkach w niej określonych, mogą następować poprzez przesłanie skanu podpisanego dokumentu mailem lub w drodze wymiany podpisów za pośrednictwem elektronicznego systemu DocuSign (bądź innego podobnego systemu elektronicznego wybranego przez GetResponse).

11.2 Wypowiedzenia przesyłane przez Partnera do GetResponse należy kierować na adres mailowy: maciej.ossowski@getresponse.com.

11.3 Wypowiedzenia przesyłane przez GetResponse do Partnera należy kierować na adres poczty elektronicznej Partnera wskazany przez Partnera (np. adres wskazany w Umowie o współpracy lub adres mailowy użytkownika Konta Głównego).

11.4 GetResponse zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, Regulaminu Usługi GetResponse MAX (w tym SLA, Polityki Prywatności, Polityki Antyspamowej lub innych polityk stanowiących integralną część Regulaminu Usługi GetResponse MAX) i dokumentów związanych z Regulaminem w każdym czasie poprzez publikację zmienionego dokumentu na stronie GetResponse i/lub poprzez informację wysłaną na najbardziej aktualny adres email podany przez Partnera. Regulamin i dokumenty związane z Regulaminem wejdą w życie natychmiast po opublikowaniu ich na stronie GetResponse, chyba że w ciągu 10 dni od opublikowania Partner złoży oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Nieprzerwane korzystanie z Usługi przez Partnera po 10 dniach od dnia opublikowania zmian, będzie oznaczało akceptację nowego dokumentu.

11.5 Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. Kwestie sporne wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby GetResponse.

11.6 We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Umowie o współpracy stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Regulamin Usługi GetResponse MAX. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy powoływanymi w Umowie dokumentami przyjmuje się następującą hierarchię dokumentów: (a) Umowa o współpracy, (b) Regulamin i (c) Regulamin Usługi GetResponse MAX.

Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 22 stycznia 2022 r.