URL

(ang. Uniform Resource Locator) Ujednolicony format adresowania zasobów (informacji, danych, usług) stosowany w internecie i w sieciach lokalnych.