Regulamin Programu Polecającego GetResponse

§1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki “Programu Polecającego GetResponse”, zwanego dalej “Programem Polecającym”.
 2. Organizatorem Programu Polecającego jest GetResponse S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Grunwaldzkiej 413, 80-309, zarejestrowana przez VII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000942075, NIP: 9581468984, o kapitale zakładowym 5.559.840,00 złotych opłaconym w całości (zwana dalej „GetResponse”).
 3. Program Polecający może zostać rozwiązany przez GetResponse w dowolnym czasie bez uprzedzenia.
 4. Program Polecający jest przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorców, tj. podmiotów, które korzystają z niego dla celów bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

§2

 1. Udział Użytkownika w Programie Polecającym jest równoznaczny z jego zgodą i akceptacją Regulaminu.

§3

 1. Program Polecający umożliwia Użytkownikowi za pomocą dowolnego aktywnego konta w ramach Platformy GetResponse polecić usługę GetResponse (zwaną dalej “Usługą”) innej osobie (zwanej dalej “Poleconym Klientem”) za pomocą specjalnego linku polecającego. Link polecający zawiera unikatowy parametr przypisany do Użytkownika.
 2. Jeśli Użytkownik dostarcza Poleconemu Klientowi link polecający poprzez email, email ten musi być utworzony i wysłany zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wysyłanie niezamówionej informacji handlowej (tzw. „spam”) jest zakazane i skutkować będzie natychmiastowym wykluczeniem z Programu Polecającego.
 3. Jeśli Polecony Klient, który wcześniej nie kupił Usługi w GetResponse, zarejestruje w Platformie GetResponse płatne konto (tj. zasubskrybuje Usługę) używając specjalnego linku polecającego, który przekieruje go na stronę GetResponse, zarówno Użytkownik jak i Polecony Klient otrzymają premię w wysokości 100 PLN, które zostaną doliczone do ich kont i które mogą wykorzystać wyłącznie w celu korzystania z Usługi. Oznacza to, że zarówno Użytkownik jak i Polecony Klient otrzymają premię do wykorzystania przy dokonywaniu płatności, pod warunkiem, że Polecony Klient został skierowany do zakupu przez link polecający.
 4. Wszelkie dodatkowe lub kolejne zakupy wykonane przez Poleconego Klienta nie są objęte Programem Polecającym i nie będą generować żadnych premii ani dla Użytkownika, ani dla Poleconego Klienta.

§4

 1. Poza premią, o której mowa w pkt. 3 par. 3, każdy Użytkownik, który zgodnie z niniejszym Regulaminem poleci co najmniej 3 (trzy) nowe płatne konta, może otrzymać dostęp do jednego z czterech kursów programu Digital Marketing Certification GetResponse (zwanych dalej „Nagrodą”).
 2. Do otrzymania Nagrody kwalifikują się jedynie polecone konta zarejestrowane po 06.02.2018.
 3. GetResponse sprawdzi poprawność zakupów wygenerowanych przez polecenia Użytkownika i udzieli dostępu do wybranego kursu w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty pozyskania przez niego trzeciego Poleconego Klienta.
 4. Każdy Użytkownik może uzyskać dostęp do wybranego kursu tylko raz, bez względu na liczbę poleconych kont.
 5. Każdy Użytkownik upoważniony jest tylko do jednej Nagrody, bez względu na liczbę kont GetResponse, jakie posiada.

§5

 1. Premia dla Użytkownika i Poleconego Klienta, o której mowa, naliczana jest w terminie 30 (trzydziestu) dni od zakupu dokonanego przez Poleconego Klienta w ramach Programu Polecającego.
 2. Maksymalna wartość premii, która może być przyznana jednemu Użytkownikowi nie może przekroczyć 1000 PLN (jednego tysiąca złotych) rocznie, niezależnie od liczby Poleconych Klientów.
 3. Zakup Usługi uznaje się za ważny, jeśli nie nastąpi rezygnacja z zakupu i zwrot kosztów zakupu konta, lub obciążenie zwrotne karty płatniczej (ang. chargeback) lub innego rodzaju skarga dotycząca sprzedaży w ciągu 30 dni.
 4. W przypadku refundacji, obciążeń zwrotnych lub jakiegokolwiek innego rodzaju skargi dotyczącej sprzedaży po wyżej wymienionym okresie czasu, udzielone premie zostaną cofnięte. Jeżeli środki zgromadzone na koncie Użytkownika nie są wystarczające do pokrycia cofniętych premii, Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu ich równowartości.
 5. Jeśli w ramach Programu Polecającego Użytkownik poleci zakup Usługi, podczas korzystania z darmowego konta próbnego, możliwość wykorzystania nagromadzonych funduszy zostanie aktywowana, gdy Użytkownik dokona zakupu płatnego konta na Platformie GetResponse (wykupi płatną wersję Usługi).

§6

 1. Kliknięcie w opcję „Wykorzystaj premię” w koncie Użytkownika spowoduje zaliczenie środków zgromadzonych na koncie Użytkownika z tytułu korzystania z Programu Polecającego na poczet przyszłej, nieuregulowanej opłaty za Usługę. Użytkownik może skorzystać z opcji „Wykorzystaj premię” wyłącznie raz podczas danego okresu rozliczeniowego.
 2. Jeżeli środki zgromadzone na koncie Użytkownika nie są wystarczające na pokrycie należnej opłaty, Użytkownik musi dopłacić różnicę z własnych środków.
 3. Jeżeli środki zgromadzone na koncie Użytkownika przekraczają należną opłatę za Usługę, mogą być wykorzystane w następnych okresach rozliczeniowych. Maksymalna kwota środków wykorzystanych w danym okresie rozliczeniowym jest ograniczona do kwoty wynikającej z planu subskrypcji wybranego przez Użytkownika podczas procesu zakupu Usługi. Środki zgromadzone na koncie Użytkownika z tytułu korzystania z Programu Polecającego nie mogą być wykorzystane w celu zapłaty za dodatkowe funkcjonalności Usługi (np. landing page, opłata za przekroczenie limitu wysyłki).

§7

 1. Premia zostanie udzielona dla danego konta w trakcie trwania Programu Polecającego. Premia nie może być przeniesiona na inną osobę ani inne konto płatne.
 2. Przyznana premia może być wykorzystana jedynie do zapłaty za Usługę i w żadnym wypadku nie może być zwrócona lub wypłacona na rzecz Użytkownika.
 3. Jakiekolwiek oszustwa, które można przypisać bezpośrednio Użytkownikowi lub Poleconemu Klientowi, powodują natychmiastowe zamknięcie kont sprawców, anulowanie wszelkich udzielonych premii i, w razie potrzeby, podjęcie odpowiednich kroków prawnych.

§8

 1. GetResponse nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niezarejestrowania poleconej sprzedaży z jakiegokolwiek powodu.
 2. Osoby lub podmioty, które są zarejestrowane w Programie Partnerskim GetResponse, nie otrzymują prowizji ze sprzedaży w Programie Partnerskim za sprzedaże polecone w ramach Programu Polecającego.

§9

 1. Regulamin dostępny jest na stronie: Informacje-prawne/program-polecajacy.html.
 2. Wszelkie pytania lub reklamacje dotyczące Programu Polecającego należy kierować do działu obsługi klienta przez formularz online: support.html.

§10

 1. GetResponse zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 2. Przyznana premia nie może być wykorzystana po zakończeniu Programu Polecającego.
 3. Wszelkie zakupy dokonane przez Poleconego Klienta po zakończeniu Programu nie są liczone jako ważne w tym Programie.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory związane lub wynikające z Programu Polecającego rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby GetResponse.
 5. W przypadku wszelkich spraw nieobjętych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy regulaminu GetResponse dostępnego na stronie: Informacje-prawne

Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 06.02.2018