Regulamin Programu Partnerskiego GetResponse (polscy przedsiębiorcy)

I. Postanowienia ogólne

Poprzez zarejestrowanie się do Programu Partnerskiego GetResponse („Program”) wyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków i postanowień niniejszego regulaminu („Regulamin”). Prosimy o uważne przeczytanie oraz zaznajomienie się z Regulaminem przed przystąpieniem do Programu. Niniejszy Regulamin stanowi prawnie wiążącą umowę („Umowa”) zawarta między Tobą („Ty”, „Partner”) a GetResponse S.A. z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 413, 80-309, Gdańsk, zarejestrowana przez VII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000942075, NIP: 9581468984, o kapitale zakładowym 5.559.840,00 złotych opłaconym w całości („GetResponse”, „my”).

Program prowadzony przez GetResponse przeznaczony jest wyłącznie dla Partnerów będących przedsiębiorcami, którzy uczestniczą w Programie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową

Termin Partner nie zakłada żadnego formalnego powiązania z GetResponse. W ramach niniejszej Umowy Partnerowi przyznane jest niewyłączne, odwołalne prawo do promowania i reklamy usługi GetResponse („Usługa”) oraz Programu.

Wynagradzamy naszych Partnerów za poszerzanie naszej bazy klientów poprzez pozyskiwanie dla nas nowych klientów dzięki własnej działalności marketingowej Partnerów. Zobowiązujemy się płacić Partnerom prowizje od sprzedaży Usług klientom, którzy zostali do nas zreferowani bezpośrednio przez Partnerów, naliczaną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu („Prowizja”). („Prowizja”).

II. Uczestnictwo w Programie

 1. W celu przystąpienia do Programu Partner musi wypełnić formularz rejestracyjny oraz podać aktualne, kompletne i dokładne informacje. Jeżeli formularz zostanie poprawnie wypełniony, utworzone zostaje Partnerowi konto w Panelu Programu Partnerskiego, a Partner zostaje uczestnikiem Programu. Dostarczenie fałszywych informacji w formularzu rejestracyjnym skutkować będzie wykluczeniem Partnera z Programu ze skutkiem natychmiastowym oraz przepadkiem wszelkich należnych Prowizji.
 2. GetResponse zastrzega sobie prawo do odmowy, według własnego uznania, uczestnictwa w Programie komukolwiek i w jakimkolwiek czasie.
 3. Z chwilą rejestracji GetResponse przypisuje do Partnera linki polecające, które przekierowują na stronę internetową GetResponse. Linki polecające zawierają unikalny login przypisany do danego Partnera. Informacja ta zostaje zapisana w formie pliku cookie na komputerze osoby odwiedzającej, wchodzącej na stronę GetResponse poprzez link polecający.
 4. Sprzedaż Usługi, będącej podstawą do obliczenia Prowizji śledzona jest poprzez użycie plików cookie. W pewnych przypadkach nie jest możliwe wyśledzenie danego ruchu ze strony internetowej Partnera na stronę GetResponse, ponieważ osoba odwiedzająca stosuje program blokujący pliki cookie. GetResponse odpowiada jedynie za wypłatę Prowizji za sprzedaż, którą można zarejestrować i przypisać do Partnera stosując technologię wykorzystywaną przez GetResponse.

III. Zobowiązania GetResponse

 1. GetResponse zobowiązuje się:
  1. płacić Prowizję za sprzedaż Usługi klientom, którzy zostali skierowani do GetResponse bezpośrednio przez Partnera zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  2. przyznać Partnerowi dostęp do Konta Partnera – login oraz dostęp do chronionej hasłem witryny w ramach Panelu Programu Partnerskiego, gdzie Partner może sprawdzać swój URL, informacje o przekierowanej sprzedaży i prowizjach;
  3. przyznać Partnerowi, według własnego uznania i wyboru, dostęp do materiałów dotyczących Usługi, zawierających logo GetResponse lub innych materiałów promocyjnych („materiały marketingowe”), jednakże dostarczanie Partnerowi materiałów, o których mowa, nie jest obowiązkiem GetResponse.

IV. Zobowiązania Partnera

 1. Partner zgadza się:
  1. otrzymywać informacje handlowe dotyczące GetResponse, Programu oraz Usług;
  2. że uczestnictwo w Programie odbywa się wyłącznie na jego własne ryzyko;
  3. że znaki handlowe oraz materiały dostarczane przez GetResponse, w szczególności materiały marketingowe, stanowią własność GetResponse i mogą być użyte przez Partnera w celu promocji Usług w ramach Programu i jedynie zgodnie z instrukcjami GetResponse; instrukcje umieszczone są w Panelu Programu Partnerskiego;
  4. dostarczyć GetResponse aktualne i dokładne informacje lub dokumenty w ciągu dwóch (2) dni od otrzymania pierwszej prośby, na wypadek gdyby GetResponse odpowiadał za dostarczenie takich dokumentów lub informacji zgodnie z jakimkolwiek przepisem prawa podatkowego lub innym prawem.
 2. Partner obowiązany jest ściśle przestrzegać wszelkich obowiązujących praw, regulacji oraz dobrych praktyk branżowych, jak również postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie prowadzenia swojej działalności, w szczególności w zakresie marketingu oraz reklamy Usługi i Programu. Aby zobaczyć, jakie praktyki uważane są przez nas za noszące znamiona nadużycia lub nielegalne, prosimy kliknąć tutaj.
 3. Partner zobowiązuje się do sprzedawania i reklamowania Programu i Usług z należytą starannością i wykazując dobrą wolę, oraz do utrzymywania i rozwijania swojej strony internetowej wraz z linkami polecającymi na własny koszt i ryzyko. Partner odpowiada osobiście zwłaszcza za wszelkie materiały ukazujące się na jego stronie internetowej. GetResponse zastrzega sobie prawo do zaakceptowania lub odrzucenia grafiki, logo, banerów oraz innych materiałów wykorzystywanych przez Partnera w odniesieniu do linku polecającego do strony GetResponse oraz do przekazywania Partnerowi sugestii dotyczących tego typu kwestii. Partner zgadza się spełniać sugestie zaproponowane przez GetResponse; w szczególności Partner zobowiązuje się do wprowadzenia zmian na własnej stronie internetowej oraz w innych materiałach marketingowych używanych w celu promocji Usługi.
 4. Promowanie Usługi lub Programu przez Google Adwords lub przez jakiegokolwiek innego dostawcę usługi wyszukiwarki jest ściśle zabronione. Jeżeli Partner zamierza korzystać z Google Adwords lub usług innych wyszukiwarek, jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody od GetResponse.
 5. Partner zobowiązuje się nie wysyłać niezamówionych i niechcianych wiadomości emailowych, ani nie przesyłać żadnych maili lub innych wiadomości do odbiorcy, jeżeli odbiorca nie wyraził na to uprzedniej zgody lub zgodę taką wycofał.
 6. Partner zobowiązuje się nie rejestrować żadnych znaków handlowych, znaków usługowych, logo, nazw handlowych, nazw firmowych, nazw domen internetowych, adresów mailowych lub haseł łudząco podobnych do tych, do których uprawnione jest GetResponse, zwłaszcza tych z użyciem wyrazu GetResponse, ClickMeeting lub ClickWebinar. W przypadku, gdy Partner uzyska jakiekolwiek prawo, tytuł lub udział w wymienionych wyżej znakach handlowych (lub własności intelektualnej łudząco podobnej do nich), zobowiązany jest na pierwsze żądanie GetResponse przenieść wszelkie tytuły, prawa i udziały własności intelektualnej, o których mowa, na GetResponse. Partner ponosi wszelkie koszty związane z egzekwowaniem praw związanych ze znakiem towarowym (lub inną własnością intelektualną) lub przeniesieniem domeny na GetResponse.

V. Prowizje Partnera

 1. Partner otrzymywać będzie Prowizję za każdy zakończony zakup Usługi dokonany w czasie trwania Umowy przez klienta poleconego przez Partnera. Oznacza to, że Partner otrzyma Prowizję po otrzymaniu płatności przez GetResponse od klienta, który został skierowany do GetResponse bezpośrednio przez link polecający znajdujący się na stronie Partnera, a oprogramowanie komputerowe klienta zezwoliło GetResponse na zachowanie danego pliku cookie. Partnerowi nie przysługuje Prowizja za zakup Usługi poprzez własny link polecający – oznacza to, że Partner nie otrzyma Prowizji za zakup Usługi dokonany przez siebie samego, jego pracodawcę lub temu podobny podmiot lub inny podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą Partnera. Ograniczenie to obejmuje również wszelkie zakupy Usługi dokonane wprawdzie nie w imieniu Partnera, ale z wykorzystaniem jego środków płatniczych (np. karta płatnicza, czek, rachunek płatniczy).

  Powyższe dotyczy również Prowizji z tytuły płatności za Usługi dokonanych przez klienta poleconego w okresie trwania stosunku pracy i w ciągu 3 m-cy po jego ustaniu, jeżeli taki stosunek został nawiązany, pomiędzy Partnerem a GetResponse, lub innym podmiotem, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą GetResponse, a także w okresie, w którym Partner był pełnomocnikiem, członkiem organów, prokurentem lub był zatrudniony na innej podstawie niż stosunek pracy przez GetResponse lub inny podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą GetResponse i 3 miesiące po zakończeniu tego okresu, jeżeli taki stosunek został przez GetResponse i Partnera nawiązany.
 2. Jeśli klient polecony przez Partnera kupi regularną wersję Usługi (Usługa GetResponse dla MŚP dostępna na stronie internetowej www.getresponse.pl), Partner otrzyma cykliczną Prowizję obliczaną jako procent od kwoty zapłaconej GetResponse za Usługę zakupioną przez klienta poleconego przez Partnera. W takim przypadku stawka Prowizji wynosi 33%.
 3. Jeśli klient polecony przez Partnera kupi konto GetResponse Enterprise, wysokość Prowizji oraz sposób jej wypłaty zostaną ustalone indywidualnie dla każdego przypadku uwzględniając czynniki, takie jak wartość zakupionego konta i okres trwania umowy zakupu konta.
 4. W przypadku, gdy klient polecony przez Partnera zapłaci za wykupioną Usługę w walucie innej niż ta używana do rozliczeń z Partnerem, GetResponse dokona przewalutowania kwoty Prowizji w odpowiedniej walucie korzystając z indeksu Wall Street Journal opublikowanego w dacie płatności.
 5. Podsumowanie zakupów Usług oraz wysokości Prowizji udostępnione jest Partnerowi po zalogowaniu się przezeń na własne Konto Partnera.
 6. GetResponse zastrzega sobie prawo do przyznania zniżki na Usługę wybranym klientom. Prowizje odzwierciedlają procent, a nie konkretną kwotę, w związku z czym możliwe jest, że Prowizja ze sprzedaży tej samej Usługi będzie inna w każdym miesiącu.
 7. Prowizje naliczane są ostatniego dnia każdego miesiąca oraz wypłacane jedynie wtedy, gdy naliczone Prowizje przekraczają kwotę PLN 150. Jeżeli ostatniego dnia miesiąca równowartość należnej kwoty jest niższa niż przedstawiony powyżej limit, Prowizja zostanie skumulowana na koncie. Prowizja jest naliczana i przekazywana na Konto Partnera dopiero po dokonaniu płatności za Usługę przez klienta. Prowizja zostaje przyznana dopiero tylko, gdy klient uiści w całości opłatę za Usługę.
 8. Na podstawie danych umieszczonych w Koncie Partnera, Partner wystawi GetResponse fakturę VAT bądź rachunek z terminem płatności nie krótszym niż 14 dni od daty otrzymania właściwego dokumentu księgowego przez GetResponse.
 9. W oparciu o wewnętrzną analizę ryzyka GetResponse zastrzega sobie prawo do wstrzymania pierwszych płatności oraz wszelkich innych płatności pochodzących z jakiegokolwiek konta, na którym podejrzewa się oszustwa – na okres do 3 miesięcy, a w przypadku, gdy Partner narusza którekolwiek postanowienie Regulaminu – wszystkie niewypłacone Prowizje zostają wstrzymane tak długo, jak długo Partner narusza Regulamin. GetResponse zastrzega sobie prawo do uznania za nieważne Prowizje wygenerowane w drodze oszustwa, w sposób nielegalny lub w przypadku zbyt agresywnej, nieetycznej sprzedaży lub metod marketingowych.
 10. Partner uznaje i zgadza się, że wszystkie kwoty Prowizji należne w związku z Programem naliczane są łącznie dla celów spełnienia obowiązków podatkowych.
 11. GetResponse zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zmiany stawki Prowizji oraz cen za Usługi. Wszelkie Prowizje należne po zmianie tego rodzaju naliczane będą według nowej stawki.

VI. Zwroty/Obciążenia zwrotne/Oszustwa finansowe

 1. 1. Wszelkie operacje typu zwroty, wycofanie lub obciążenia zwrotne na karcie kredytowej realizowane przez Spółkę na rzecz zreferowanego klienta skutkują odliczeniem odpowiednich kwot od kwoty Prowizji na Koncie Partnera (“Odliczona Prowizja”). W przypadku, gdy Prowizja z danej sprzedaży została już wypłacona Partnerowi,dana kwota zostanie odliczona od następnej płatności Prowizji. Jeżeli kwota Prowizji za następny miesiąc nie wystarcza na pokrycie Odliczonej Prowizji, Partner otrzyma niezwłocznie fakturę z kwotą płatności pozostałego długu. Partner zobowiązuje się zapłacić przedmiotową kwotę w terminie wynikającym z faktury.
 2. GetResponse zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy nie otrzyma należnego długu w terminie podanym na fakturze, o której mowa w podpunkcie 1 powyżej.
 3. Wykrycie jakichkolwiek oszustw, które można będzie przypisać do działań Partnera skutkować będzie natychmiastowym rozwiązaniem Umowy oraz przepadkiem wszystkich należnych Prowizji.
 4. GetResponse przysługuje uprawnienie do wstrzymania lub cofnięcia pojedynczej lub wszystkich Prowizji zgromadzonych przez Partnera (uprzednio wypłaconych bądź jeszcze niewymagalnych) z tytułu wykupienia dostępów do Usługi przez klienta, którego konto w Usłudze zostało usunięte w wyniku nadużyć lub zachowań zakazanych lub sprzecznych z przepisami lub odpowiednimi postanowieniami regulaminu Usługi. GetResponse przysługuje uprawnienie do wstrzymania lub cofnięcia dowolnych Prowizji zgromadzonych przez Partnera (uprzednio wypłaconych bądź jeszcze niewymagalnych), w przypadku gdy Partner generuje ponadnormatywną ilość klientów, których konto w Usłudze zostało usunięte z powyższych powodów, bądź GetResponse ma uzasadnione podstawy aby podejrzewać, że takie okoliczności stanowią rezultat działań Partnera noszących znamiona oszustwa. Postanowienia pkt 1 i 2 powyżej mają odpowiednie zastosowanie (tj. GetResponse przysługuje uprawnienie do odliczenia odpowiednich kwot od kwoty Prowizji na Koncie Partnera, a przypadku gdy kwoty zgromadzone na Koncie Partnera nie wystarczają do pokrycia odliczonej prowizji, Partner będzie zobowiązany do zapłaty odpowiedniej kwoty na podstawie faktury VAT wystawionej przez GetResponse).

VII. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Odpowiedzialność kontraktowa oraz deliktowa GetResponse ograniczona jest wyłącznie do bezpośrednich strat poniesionych przez Partnera. GetResponse nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, niezależnie od ich źródła (w szczególności takie jak: straty z tytułu przychodu, zysku, odsetek lub innych utraconych korzyści, czyste straty finansowe, straty wynikające z innych umów związanych z niedostępnością Programu lub stron internetowych GetResponse) z wyjątkiem przypadków winy umyślnej GetResponse. Całkowita odpowiedzialność GetResponse, niezależnie od liczby i podstawy roszczeń Partnera lub osoby trzeciej, ograniczona jest do łącznej kwoty Prowizji zapłaconej Partnerowi w ciągu jednego miesiąca bezpośrednio poprzedzającego datę, w której Partner zgłosił roszczenie do GetResponse. Partner niniejszym zwalnia GetResponse z wszelkich zobowiązań przekraczających wyżej wskazany limit.
 2. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nieprawidłowe wykonanie, niewykonane swoich zobowiązań w ramach niniejszego Regulaminu spowodowane siłą wyższą lub w wyniku innych okoliczności pozostających poza kontrolą strony spóźniającej się lub niespełniającej swoich zobowiązań. Siła wyższa rozumiana jest przez obie Strony, jako wyjątkowe okoliczności, spowodowane czynnikiem zewnętrznym, którego nie można przewidzieć ani zapobiec. Okoliczności siły wyższej obejmują w szczególności: wojnę, katastrofy naturalne, strajki, awarie, ataki DDoS lub inne zakłócenia sieci telekomunikacyjnych lub infrastruktury przepływu danych, nagłe akcje rządowe i podejmowane środki administracyjne, działania podmiotów, od których zależy dostarczanie Usług lub obsługa stron internetowych GetResponse, oraz których działalność jest niezależna od obu Stron.
 3. GetResponse nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, straty lub szkody poniesione w przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu zawiedzie lub nie działa strona internetowa GetResponse, ani gdy sprzedaż zreferowana przez Partnera nie zostanie z jakiegokolwiek powodu zarejestrowana i przypisana do Partnera.
 4. Klient jest obowiązany zwolnić GetResponse oraz jego pracowników, współpracowników, kontrahentów oraz przedstawicieli z wszelkiej odpowiedzialności związanej z zarzutami i roszczeniami zgłaszanymi przez osoby trzecie związanymi lub wynikającymi z działania lub zaniechania Partnera (lub każdej osoby posługującej się nazwą i danymi użytkownika Partnera) i niespełnienia obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub w wyniku naruszenia praw stron trzecich. GetResponse zobowiązuje się powiadomić Partnera w możliwie najszybszym terminie o jakimkolwiek roszczeniu, żądaniu lub przeprowadzonych działaniach, które mogą być związane z obowiązkiem wypłaty odszkodowania przez Partnera.
 5. GetResponse nie ponosi odpowiedzialności za opłaty pośrednie, opłaty transakcyjne oraz inne koszty lub wydatki poniesione przez Partnera w związku z Programem.

VIII. Okres trwania Umowy i rozwiązanie

 1. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do czasu wypowiedzenia jej przez jedną ze stron.
 2. GetResponse ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z chwilą dostarczenia oświadczenia Partnerowi na jego adres emailowy lub poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w Koncie Partnera.
 3. Partner ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym z chwilą powiadomienia o tym fakcie GetResponse poprzez wypełnienie formularza internetowego dostępnego w Koncie Partnera.
 4. GetResponse zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz i cofając wszelkie należne Partnerowi Prowizje, jeżeli Partner naruszy którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Partner:
  1. powziął jakiekolwiek działanie uważane za nadużycie w rozumieniu punktu IV, ust. 2 niniejszego Regulaminu,
  2. wysłał niezamówioną wiadomość emailową lub zaangażował się w inną formę komunikacji z odbiorcą, gdy dany odbiorca zażądał zaprzestania takiej komunikacji,
  3. promował Usługę lub Program przez Google Adwords lub inną wyszukiwarkę bez uprzedniej zgody GetResponse,
  4. prezentował GetResponse, Program lub Usługi w sposób wprowadzający w błąd lub przekazując nieprawdziwe informacje odbiorcom,
  5. zarejestrował lub używał domeny, adresu emailowego lub znaku handlowego ze znakiem towarowym (znakiem usługowym), których właścicielem jest GetResponse lub które łudząco przypomina znak handlowy lub domenę GetResponse; gdy używał, zezwolił lub zaakceptował użycie przez stronę trzecią jakiejkolwiek nazwy, znaku handlowego lub nazwy usługi należących do GetResponse, lub gdy używał, zezwolił lub zaakceptował użycie jakichkolwiek materiałów marketingowych umieszczonych w Panelu Programu Partnerskiego, na stronie internetowej GetResponse w sposób, który sugerowałby rozsądnej osobie, że ma do czynienia z nazwą, znakiem handlowym, usługą lub treścią, które stanowią własność Partnera lub danej strony trzeciej,
  6. dostarczył nieprawdziwe, nieaktualne, niedokładne informacje w procesie rejestracji lub nie uaktualniła ani nie uzupełniła ich, kiedy było to konieczne,
  7. sztucznie zawyżał (lub próbował zawyżać) Prowizje.
 5. GetResponse ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz do zamknięcia Konta Partnera w przypadku, gdy Konto to nie jest używane przez okres sześciu miesięcy i Partner nie generuje Prowizji ze sprzedaży.
 6. O ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, jeżeli Umowa zostanie rozwiązana przez którąkolwiek ze stron, Partner uprawniony jest jedynie do otrzymania należnych Prowizji do dnia ostatecznego rozwiązania Umowy, pod warunkiem, że Partner zgłosi odpowiednią prośbę w ciągu trzydziestu dni od daty rozwiązania Umowy. Po upływie tego czasu uważa się, że Partner zrzekł się swojego prawa do należnych Prowizji.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Bezprawność, nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na legalność, ważność i skuteczność pozostałych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie. Obie strony postanawiają, że jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie prawnie zabronione lub uznane za bezskuteczne przez jakikolwiek właściwy organ, to zostanie ono zmienione w zakresie niezbędnym do uznania za ważne i skuteczne bez zmieniania jego sensu.
 2. GetResponse zastrzega sobie prawo do modyfikowania, uzupełniania lub usuwania wszelkich dokumentów, informacji, grafik, materiałów marketingowych lub innych treści ukazujących się na stronie internetowej GetResponse lub w powiązaniu z Programem, włącznie z niniejszym Regulaminem, w każdym czasie bez konieczności uprzedniego powiadomienia. Zmieniony Regulamin zostanie umieszczone w Koncie Partnera i wejdzie w życie ze skutkiem natychmiastowym w odniesieniu do jakiegokolwiek kontynuowanego lub nowego uczestnika Programu, chyba że Partner rozwiąże Umowę w ciągu dziesięciu (10) kolejnych dni.
 3. Partner zobowiązuje się zgłaszać wszelkie wątpliwości lub reklamacje dotyczące wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy przez GetResponse poprzez wypełnienie formularza internetowego dostępnego w Koncie Partnera.

Warunki w obecnej wersji obowiązują od dnia 03 stycznia 2022 roku.