Standardowe Klauzule Umowne

Do celów art. 46 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w odniesieniu do przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w państwach trzecich, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Nazwa organizacji przekazującej dane: Klient, odbiorca Usługi wskazany w Regulaminie Usługi GetResponse (podmiot przekazujący dane)

i

Nazwa organizacji odbierającej dane: GetResponse, dostawca Usługi wskazany w Regulaminie Usługi GetResponse  (podmiot odbierający dane),

zwanymi z osobna “Stroną”, a łącznie “Stronami”,

uzgodniono następujące Klauzule umowne (Klauzule) w celu dostarczenia odpowiednich gwarancji ochrony prywatności i podstawowych praw i wolności osób fizycznych w zakresie przekazywania podmiotowi odbierającemu dane przez podmiot przekazujący danych osobowych.

STANDARDOWE KLAUZULE UMOWNE

SEKCJA I

Klauzula 1

Cel i zakres

a) Niniejsze standardowe klauzule umowne mają na celu zapewnienie zgodności z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w zakresie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.

b)Strony:

(i) osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, agencje lub inne organy (zwane dalej „podmiotami”) przekazujące dane osobowe, wymienione w załączniku I część A (zwane dalej „podmiotem przekazującym dane”) oraz

(ii) podmioty w państwie trzecim otrzymujące dane osobowe od podmiotu przekazującego dane, bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem innego podmiotu, będącego również Stroną niniejszych klauzul, umieszczone w wykazie w załączniku I część A (zwane dalej „podmiotem odbierającym dane”)

uzgodniły niniejsze standardowe klauzule umowne (zwane dalej „klauzulami”).

c) Niniejsze klauzule mają zastosowanie do przekazywania danych osobowych, jak określono w załączniku I część B.

d) Dodatek do niniejszych klauzul zawierający wymienione w nich załączniki stanowi integralną część niniejszych klauzul.

Klauzula 2

Skutek i niezmienność klauzul

a) Niniejsze klauzule określają odpowiednie zabezpieczenia, w tym egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 ust. 1 i art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2016/679, oraz standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 28 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2016/679 w odniesieniu do przekazywania danych od administratorów do podmiotów przetwarzających lub od podmiotów przetwarzających do podmiotów przetwarzających, pod warunkiem że klauzule te nie są modyfikowane, z wyjątkiem modyfikowania w celu wyboru odpowiedniego modułu lub odpowiednich modułów lub w celu dodania informacji do dodatku lub aktualizacji takich informacji. Nie uniemożliwia to Stronom włączania standardowych klauzul umownych określonych w niniejszych klauzulach do szerszej umowy lub dodawania innych klauzul lub dodatkowych zabezpieczeń, pod warunkiem, że nie są one bezpośrednio ani pośrednio sprzeczne z niniejszymi klauzulami ani nie naruszają podstawowych praw lub wolności osób, których dane dotyczą.

b) Niniejsze klauzule nie naruszają obowiązków, którym podlega podmiot przekazujący dane na mocy rozporządzenia (UE) 2016/679.

Klauzula 3

Osoby trzecie, na rzecz których zawarto umowę

a)Osoby, których dane dotyczą, mogą powoływać się na niniejsze klauzule i egzekwować je, jako osoby trzecie, na rzecz których zawarto umowę, względem podmiotu przekazującego dane lub podmiotu odbierającego dane, z następującymi wyjątkami: (i) klauzula 1, klauzula 2, klauzula 3, klauzula 6, klauzula 7;   (ii)  klauzula 8.1 lit. b), klauzula 8.9 lit. a), c), d) i e);   (iii) klauzula 9 lit. a), c), d) i e);   (iv) klauzula 12 lit. a), d) i f);   (v) klauzula 13;   (vi) klauzula 15.1 lit. c), d) i e);   (vii) klauzula 16 lit. e);   (viii) klauzula 18 lit. a) i b)

b) Lit. a) pozostaje bez uszczerbku dla praw osób, których dane dotyczą, w trybie rozporządzenia (UE) 2016/679.

Klauzula 4

Interpretacja

a) W przypadku gdy w niniejszych klauzulach stosuje się terminy zdefiniowane w rozporządzeniu (UE) 2016/679, terminy te mają znaczenie nadane im w tym rozporządzeniu.

b) Niniejsze klauzule należy odczytywać i interpretować w świetle przepisów rozporządzenia (UE) 2016/679.

c) Klauzul tych nie należy interpretować w sposób sprzeczny z prawami i obowiązkami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2016/679.

Klauzula 5

Hierarchia

W przypadku sprzeczności między niniejszymi klauzulami a postanowieniami powiązanych umów między Stronami, obowiązujących w chwili uzgodnienia niniejszych klauzul, lub zawartych w późniejszym terminie, niniejsze klauzule mają pierwszeństwo.

Klauzula 6

Opis przekazywania danych

Szczegóły dotyczące przekazywania danych, w szczególności kategorie przekazywanych danych osobowych oraz cel lub cele ich przekazywania, określono w załączniku I część B.

Klauzula 7 – Klauzula nieobowiązkowa, nieuwzględniona.

SEKCJA II – OBOWIĄZKI STRON

Klauzula 8

Zabezpieczenia służące ochronie danych

Podmiot przekazujący dane gwarantuje, że dołożył zasadnych starań w celu ustalenia, że podmiot odbierający dane jest w stanie – dzięki wdrożeniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych – wypełnić swoje obowiązki określone w niniejszych klauzulach.

8.1.   Polecenie

a) Podmiot odbierający dane przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie podmiotu przekazującego dane. Podmiot przekazujący dane może wydawać takie polecenia w całym okresie obowiązywania umowy.

b) Podmiot odbierający dane niezwłocznie informuje podmiot przekazujący dane, jeżeli nie może wykonać tego polecenia.

8.2.   Ograniczenie celu

Podmiot odbierający dane przetwarza dane osobowe wyłącznie w określonym celu/określonych celach przekazywania, jak wskazano w załączniku I część B, chyba że działa na podstawie dalszych poleceń wydanych przez podmiot przekazujący dane.

8.3.   Przejrzystość

Podmiot przekazujący dane udostępnia bezpłatnie na żądanie osobie, której dane dotyczą, kopię niniejszych klauzul, w tym dodatku wypełnionego przez Strony. W zakresie koniecznym w celu ochrony tajemnic handlowych lub innych informacji poufnych, w tym środków opisanych w załączniku II i danych osobowych, podmiot przekazujący dane może częściowo zredagować tekst dodatku do tych klauzul przed udostępnieniem jego kopii, lecz przekazuje stosowne streszczenie, jeżeli bez takiego streszczenia osoba, której dane dotyczą, nie byłaby w stanie zrozumieć treści takiego tekstu lub korzystać ze swoich praw. Na żądanie Strony przekazują osobie, której dane dotyczą, powody zredagowania tekstu, w miarę możliwości bez ujawniania utajnionych informacji. Klauzula ta pozostaje bez uszczerbku dla obowiązków spoczywających na podmiocie przekazującym dane na mocy art. 13 i 14 rozporządzenia (UE) 2016/679.

8.4.   Prawidłowość

Jeżeli podmiot odbierający dane zda sobie sprawę, że otrzymane przez niego dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne, powiadamia o tym bez zbędnej zwłoki podmiot przekazujący dane. W takim przypadku podmiot odbierający dane współpracuje z podmiotem przekazującym dane w celu ich usunięcia lub sprostowania.

8.5.   Czas trwania przetwarzania oraz usuwanie lub zwrot danych

Przetwarzanie danych przez podmiot odbierający dane odbywa się wyłącznie przez czas określony w załączniku I część B. Po zakończeniu świadczenia usług przetwarzania podmiot odbierający dane, zgodnie z wyborem podmiotu przekazującego dane, albo usuwa wszystkie dane osobowe przetworzone w imieniu podmiotu przekazującego dane i potwierdza podmiotowi przekazującemu dane ich usunięcie, albo zwraca podmiotowi przekazującemu dane wszystkie dane osobowe przetworzone w jego imieniu i usuwa istniejące kopie. Do czasu usunięcia lub zwrotu danych podmiot odbierający dane nadal zapewnia zgodność z niniejszymi klauzulami. Jeżeli lokalne prawo obowiązujące podmiot odbierający dane zabrania zwrotu lub usunięcia danych osobowych, podmiot odbierający dane gwarantuje, że będzie w dalszym ciągu zapewniał przestrzeganie niniejszych klauzul oraz że będzie przetwarzał je wyłącznie w zakresie i w czasie wymaganym przez to prawo lokalne. Zasada ta pozostaje bez uszczerbku dla klauzuli 14, w szczególności wymogu określonego w klauzuli 14 lit. e), aby podmiot odbierający dane zgłaszał w okresie obowiązywania umowy podmiotowi przekazującemu dane, jeżeli ma powody, aby sądzić, że podlega lub zaczął podlegać przepisom lub praktykom niezgodnym z wymogami określonymi w klauzuli 14 lit. a).

8.6.   Bezpieczeństwo przetwarzania

a) Podmiot odbierający dane, a podczas przesyłania również podmiot przekazujący dane, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w tym ochrony przeciwko naruszeniu bezpieczeństwa prowadzącego do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do tych danych (zwanego dalej „naruszeniem ochrony danych osobowych”). Przy ocenie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Strony uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cel lub cele przetwarzania, a także ryzyko wynikające z przetwarzania dla osób, których dane dotyczą. Strony rozważą w szczególności posłużenie się szyfrowaniem lub pseudonimizacją, w tym podczas przesyłania, w przypadkach, gdy cel przetwarzania może być spełniony w ten sposób. W przypadku pseudonimizacji dodatkowe informacje w celu przypisania danych osobowych konkretnej osobie, której dane dotyczą, pozostają, jeżeli jest to możliwe, pod wyłączną kontrolą podmiotu przekazującego dane. W ramach obowiązków w trybie niniejszej litery podmiot odbierający dane wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne określone w załączniku II. Podmiot odbierający dane przeprowadza regularne kontrole, aby zagwarantować, że środki te wciąż zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

b) Podmiot odbierający dane udziela dostępu do danych osobowych członkom swojego personelu wyłącznie w zakresie ściśle niezbędnym do wykonywania umowy, zarządzania umową oraz jej monitorowania. Zapewnia on, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania poufności lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności.

c) W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych osobowych przetwarzanych przez podmiot odbierający dane na podstawie niniejszych klauzul podmiot odbierający dane stosuje odpowiednie środki w celu zaradzenia temu naruszeniu, w tym środki w celu zminimalizowania jego negatywnych skutków. Po stwierdzeniu naruszenia podmiot odbierający dane zgłasza je również bez zbędnej zwłoki podmiotowi przekazującemu dane. Zgłoszenie takie zawiera szczegóły dotyczące punktu kontaktowego, w którym można uzyskać więcej informacji, opis charakteru naruszenia (w tym, gdy jest to możliwe, kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie), jego możliwe konsekwencje oraz środki zastosowane lub proponowane w celu zaradzenia naruszeniu, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków. Jeżeli oraz w zakresie, w jakim niemożliwe jest udzielenie wszystkich informacji w tym samym czasie, pierwotne zgłoszenie zawiera informacje dostępne w danym momencie, a dalszych informacji udziela się sukcesywnie, bez zbędnej zwłoki w miarę, jak staną się one dostępne.

d) Podmiot odbierający dane współpracuje z podmiotem przekazującym dane i pomaga mu, aby umożliwić podmiotowi przekazującemu dane wypełnienie obowiązków określonych w rozporządzeniu (UE) 2016/679, w szczególności obowiązku powiadomienia właściwego organu nadzorczego oraz poszkodowanych osób, których dane dotyczą, uwzględniając charakter przetwarzania oraz informacje, do których podmiot odbierający dane ma dostęp.

8.7.   Dane wrażliwe

Gdy przekazywanie obejmuje dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne lub dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych (zwane dalej „danymi wrażliwymi”), podmiot odbierający dane stosuje szczególne ograniczenia lub dodatkowe zabezpieczenia opisane w załączniku I część B.

8.8.   Dalsze przekazywanie danych

Podmiot odbierający dane ujawnia dane osobowe stronie trzeciej wyłącznie na podstawie udokumentowanego polecenia podmiotu przekazującego dane. Ponadto dane mogą zostać ujawnione stronie trzeciej zlokalizowanej poza terytorium Unii Europejskiej (w tym samym państwie co podmiot odbierający dane lub w innym państwie trzecim; dalej „dalsze przekazanie”) wyłącznie wówczas, gdy strona trzecia jest związana niniejszymi klauzulami bądź zgadza się im podlegać na mocy odpowiedniego modułu lub jeżeli:

(i) dalsze przekazanie odbywa się do państwa objętego decyzją stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z art. 45 rozporządzenia (UE) 2016/679, obejmującą dalsze przekazywanie;

(ii) strona trzecia zapewnia w inny sposób odpowiednie zabezpieczenia w odniesieniu do przedmiotowego przetwarzania zgodnie z art. 46 lub 47 rozporządzenia (UE) 2016/679;

(iii) dalsze przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń w kontekście szczególnego postępowania administracyjnego, regulacyjnego lub sądowego; lub

(iv) dalsze przekazanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

Wszelkie dalsze przekazanie odbywa się pod warunkiem przestrzegania przez podmiot odbierający dane wszystkich pozostałych zabezpieczeń na mocy niniejszych klauzul, w szczególności ograniczenia celu.

8.9.   Dokumentacja i zgodność

a) Podmiot odbierający dane niezwłocznie i w odpowiedni sposób rozpatruje sformułowane przez podmiot przekazujący dane zapytania dotyczące przetwarzania na mocy niniejszych klauzul.

b) Strony będą w stanie wykazać przestrzeganie niniejszych klauzul. W szczególności podmiot odbierający dane przechowuje odpowiednią dokumentację czynności przetwarzania wykonanych w imieniu podmiotu przekazującego dane.

c) Podmiot odbierający dane udostępnia podmiotowi przekazującemu dane wszelkie informacje niezbędne, aby wykazać przestrzeganie obowiązków określonych w niniejszych klauzulach oraz aby na żądanie podmiotu przekazującego dane umożliwić przeprowadzenie audytów czynności przetwarzania objętych niniejszymi klauzulami w rozsądnych odstępach czasu lub w przypadku wystąpienia oznak niespełnienia tych obowiązków, a także aby wnieść wkład w te audyty. Podejmując decyzję dotyczącą przeprowadzenia przeglądu lub audytu podmiot przekazujący dane może uwzględnić certyfikacje posiadane przez podmiot odbierający dane.

d) Podmiot przekazujący dane może przeprowadzić audyt samodzielnie lub zlecić jego przeprowadzenie niezależnemu audytorowi. Audyty mogą obejmować kontrole w siedzibie lub obiektach podmiotu odbierającego dane i, w stosownych przypadkach, przeprowadzane są po powiadomieniu z rozsądnym wyprzedzeniem.

e) Strony udostępniają właściwym organom nadzorczym na żądanie informacje, o których mowa w lit. b) i c), w tym wyniki wszelkich audytów.

Klauzula 9

Korzystanie z usług podwykonawców przetwarzania

a) OGÓLNA PISEMNA ZGODA Podmiot odbierający dane ma ogólną zgodę podmiotu przekazującego dane na angażowanie podwykonawców przetwarzania widniejących w uzgodnionym wykazie. Podmiot odbierający dane wyraźnie informuje na piśmie podmiot przekazujący dane o wszelkich zamierzonych zmianach w tym wykazie polegających na dodaniu lub zastąpieniu podwykonawców przetwarzania z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 30 dni dając w ten sposób podmiotowi przekazującemu dane wystarczający czas na wyrażenie sprzeciwu wobec takich zmian przed zaangażowaniem podwykonawcy lub podwykonawców przetwarzania. Podmiot odbierający dane dostarcza podmiotowi przekazującemu dane informacje niezbędne do umożliwienia mu wykonania prawa do sprzeciwu.

b) Jeżeli podmiot odbierający dane angażuje podwykonawcę przetwarzania do celów wykonania określonych czynności przetwarzania (w imieniu podmiotu przekazującego dane), czyni to na podstawie pisemnej umowy, która zasadniczo przewiduje takie same obowiązki w odniesieniu do ochrony danych, jakie wiążą podmiot odbierający dane na mocy niniejszych klauzul, w tym w zakresie praw osób, których dane dotyczą, przysługujących im jako osobom trzecim, na rzecz których zawarto umowę. Strony uzgadniają, że przestrzegając niniejszej klauzuli, podmiot odbierający dane wypełnia swoje obowiązki wynikające z klauzuli 8.8. Podmiot odbierający dane zapewnia, aby podwykonawca przetwarzania wywiązywał się z obowiązków, którym podmiot odbierający dane podlega na podstawie niniejszych klauzul.

c) Na żądanie podmiotu przekazującego dane podmiot odbierający dane przekazuje podmiotowi przekazującemu dane kopię umowy dotyczącej podwykonawstwa przetwarzania oraz wszelkich późniejszych zmian. W zakresie koniecznym do zapewnienia ochrony tajemnic handlowych lub innych informacji poufnych, w tym danych osobowych, podmiot odbierający dane może zredagować tekst umowy przed udostępnieniem jej kopii.

d) Podmiot odbierający dane pozostaje w pełni odpowiedzialny wobec podmiotu przekazującego dane za wykonywanie obowiązków podwykonawcy przetwarzania wynikających z umowy zawartej przez niego z podmiotem odbierającym dane. Podmiot odbierający dane powiadamia podmiot przekazujący dane o każdym przypadku niewypełnienia przez podwykonawcę przetwarzania obowiązków wynikających z tej umowy.

e) Podmiot odbierający dane uzgadnia z podwykonawcą przetwarzania klauzulę na rzecz osoby trzeciej, na rzecz której zawarto umowę, na mocy której to klauzuli – w przypadku gdy podmiot odbierający dane przestał istnieć faktycznie lub formalnie lub stał się niewypłacalny – podmiot przekazujący dane ma prawo rozwiązać umowę dotyczącą podwykonawstwa przetwarzania i polecić podwykonawcy przetwarzania usunięcie lub zwrot danych osobowych.

Klauzula 10

Prawa osoby, której dane dotyczą

a) Podmiot odbierający dane bezzwłocznie powiadamia podmiot przekazujący dane o każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Nie odpowiada on na to żądanie samodzielnie, chyba że został do tego upoważniony przez podmiot przekazujący dane.

b) Podmiot odbierający dane pomaga podmiotowi przekazującemu dane w wypełnianiu jego obowiązków w zakresie odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, związane z wykonywaniem praw przysługujących tym osobom na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/679. W związku z tym Strony określają w załączniku II odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, uwzględniając charakter przetwarzania, w drodze których zapewniana będzie pomoc, jak również zakres wymaganej pomocy.

c) Wywiązując się z obowiązków spoczywających na nim na podstawie lit. a) i b), podmiot odbierający dane postępuje zgodnie z poleceniem podmiotu przekazującego dane.

Klauzula 11

Dochodzenie roszczeń

a) Podmiot odbierający dane – w sposób przejrzysty i łatwo dostępny w drodze indywidualnego zawiadomienia lub na swojej stronie internetowej – informuje osoby, których dane dotyczą, o tym, który punkt kontaktowy jest upoważniony do rozpatrywania skarg. Podmiot ten niezwłocznie rozpatruje wszelkie skargi otrzymane od osoby, której dane dotyczą.

b) W przypadku gdy między osobą, której dane dotyczą, a jedną ze Stron wystąpi spór co do przestrzegania klauzul, Strona ta dokłada wszelkich starań, aby rozwiązać spór w sposób polubowny i terminowy. Strony na bieżąco przekazują sobie informacje na temat pojawienia się takich sporów i w stosownych przypadkach współpracują, by je rozwiązać.

c) W przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, powoła się na wynikające z klauzuli 3 prawo przysługujące jej jako osobie trzeciej, na rzecz której zawarto umowę, podmiot odbierający dane akceptuje decyzję osoby, której dane dotyczą, aby: (i) złożyć skargę do organu nadzorczego w państwie członkowskim miejsca zwykłego pobytu lub miejsca pracy tej osoby lub do właściwego organu nadzorczego zgodnie z klauzulą 13;   (ii) skierować spór do sądów właściwych w rozumieniu klauzuli 18.

d) Strony akceptują, że osobę, której dane dotyczą, mogą reprezentować podmiot, organizacja lub zrzeszenie, które nie mają charakteru zarobkowego, na warunkach określonych w art. 80 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679.

e) Podmiot odbierający dane stosuje się do decyzji wiążącej na podstawie obowiązującego prawa Unii lub państwa członkowskiego.

f) Podmiot odbierający dane potwierdza, że wybór, jakiego dokona osoba, której dane dotyczą, pozostanie bez uszczerbku dla praw podmiotowych lub procesowych przysługujących jej zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami.

Klauzula 12

Odpowiedzialność

a) Każda Strona ponosi odpowiedzialność wobec podmiotu lub podmiotów będących drugą Stroną za wszelkie wyrządzone im przez siebie szkody wynikające z naruszenia niniejszych klauzul.

b) Podmiot odbierający dane ponosi odpowiedzialność wobec osoby, której dane dotyczą, a osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do odszkodowania z tytułu jakichkolwiek szkód majątkowych lub niemajątkowych wyrządzonych osobie, której dane dotyczą, przez podmiot odbierający dane lub jego podwykonawcę przetwarzania w wyniku naruszenia praw przysługujących jej jako osobie trzeciej, na rzecz której zawarto umowę, na podstawie niniejszych klauzul.

c) Niezależnie od postanowień lit. b) podmiot przekazujący dane ponosi odpowiedzialność wobec osoby, której dane dotyczą, a osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do odszkodowania z tytułu jakichkolwiek szkód majątkowych lub niemajątkowych wyrządzonych osobie, której dane dotyczą, przez podmiot przekazujący dane lub podmiot odbierający dane (lub jego podwykonawcę przetwarzania) w wyniku naruszenia praw przysługujących jej jako osobie trzeciej, na rzecz której zawarto umowę, na podstawie niniejszych klauzul. Zasada ta pozostaje bez uszczerbku dla odpowiedzialności spoczywającej na podmiocie przekazującym dane, a w przypadku gdy podmiot przekazujący dane jest podmiotem przetwarzającym działającym w imieniu administratora – bez uszczerbku dla odpowiedzialności administratora na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/679 lub w stosownych przypadkach rozporządzenia (UE) 2018/1725.

d) Strony uzgadniają, że w przypadku pociągnięcia na podstawie postanowień lit. c) podmiotu przekazującego dane do odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podmiot odbierający dane (lub jego podwykonawcę przetwarzania) przysługuje mu prawo do żądania od podmiotu odbierającego dane odszkodowania w wysokości odpowiadającej stopniowi odpowiedzialności podmiotu odbierającego dane za wyrządzoną szkodę.

e) W przypadku gdy za jakiekolwiek szkody wobec osoby, której dane dotyczą, wynikające z naruszenia niniejszych klauzul, odpowiedzialność ponosi więcej niż jednak Strona, wszystkie odpowiedzialne Strony ponoszą odpowiedzialność solidarną, a osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wystąpienia do sądu przeciwko którejkolwiek z tych Stron.

f) Strony uzgadniają, że w przypadku pociągnięcia na podstawie postanowień lit. e) jednej Strony do odpowiedzialności przysługuje jej prawo do żądania od podmiotu lub podmiotów będących drugą Stroną odszkodowania w wysokości odpowiadającej stopniowi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

g) Podmiot odbierający dane nie może powołać się na postępowanie podwykonawcy przetwarzania, aby uniknąć własnej odpowiedzialności.

Klauzula 13

Nadzór

a)  W przypadku gdy podmiot przekazujący dane posiada jednostkę organizacyjną w państwie członkowskim UE: Organ nadzorczy odpowiedzialny za zapewnianie, aby podmiot przekazujący dane przestrzegał przepisów rozporządzenia (UE) 2016/679 w odniesieniu do przekazywania danych, jak wskazano w załączniku I część C, działa w charakterze właściwego organu nadzorczego. W przypadku gdy podmiot przekazujący dane nie ma jednostki organizacyjnej w państwie członkowskim UE, lecz jest objęty terytorialnym zakresem stosowania rozporządzenia (UE) 2016/679 zgodnie z art. 3 ust. 2 tego rozporządzenia i wyznaczył przedstawiciela na podstawie art. 27 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679: Organ nadzorczy państwa członkowskiego, w którym przedstawiciel w rozumieniu art. 27 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679 posiada jednostkę organizacyjną, jak wskazano w załączniku I część C, działa w charakterze właściwego organu nadzorczego. W przypadku gdy podmiot przekazujący dane nie ma jednostki organizacyjnej w państwie członkowskim UE, lecz jest objęty terytorialnym zakresem stosowania rozporządzenia (UE) 2016/679 zgodnie z art. 3 ust. 2 tego rozporządzenia, jednak nie wyznaczył przedstawiciela na podstawie art. 27 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/679: Organ nadzorczy z jednego z państw członkowskich, w którym przebywają osoby, których dane dotyczą, których dane osobowe są przekazywane na podstawie niniejszych klauzul w związku z oferowaniem im towarów lub usług lub których zachowanie jest monitorowane, jak wskazano w załączniku I część C, działa w charakterze właściwego organu nadzorczego.

b) Podmiot odbierający dane zgadza się poddać jurysdykcji właściwego organu nadzorczego i współpracować z tym organem w zakresie wszystkich procedur ukierunkowanych na zapewnienie przestrzegania niniejszych klauzul. W szczególności podmiot odbierający dane zgadza się odpowiadać na zapytania, poddawać się audytom i przestrzegać środków przyjętych przez organ nadzorczy, w tym środków zaradczych i kompensacyjnych. Przedstawia on organowi nadzorczemu pisemne potwierdzenie podjęcia się realizacji niezbędnych działań.

SEKCJA III – LOKALNE PRAWA I OBOWIĄZKI W PRZYPADKU DOSTĘPU PRZEZ ORGANY PUBLICZNE

Klauzula 14

Prawa i praktyki lokalne wpływające na przestrzeganie klauzul

a) Strony gwarantują, że nie mają podstaw, by uważać, iż prawa i praktyki w państwie trzecim przeznaczenia, mające zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez podmiot odbierający dane, w tym wszelkie wymogi dotyczące ujawniania danych osobowych lub środki upoważniające organy publiczne do uzyskania dostępu, uniemożliwiają podmiotowi odbierającemu dane wypełnienie jego obowiązków wynikających z niniejszych klauzul. Opiera się to na założeniu, że przepisy i praktyki, które nie naruszają istoty podstawowych praw i wolności oraz nie wykraczają poza to, co jest w demokratycznym społeczeństwie środkiem niezbędnym i proporcjonalnym służącym zabezpieczeniu jednego z celów wymienionych w art. 23 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679, nie są sprzeczne z niniejszymi klauzulami.

b) Strony oświadczają, że składając gwarancję, o której mowa w lit. a), należycie uwzględniły w szczególności następujące elementy:

(i) szczególne okoliczności przekazywania, w tym długość łańcucha przetwarzania, liczbę zaangażowanych podmiotów i wykorzystywane kanały przekazywania; planowane dalsze przekazywanie; rodzaj odbiorcy; cel przetwarzania danych; kategorie i format przekazywanych danych osobowych; sektor gospodarki, w którym dochodzi do przekazywania danych; miejsce przechowywania przekazywanych danych;

(ii) przepisy i praktyki państwa trzeciego przeznaczenia, w tym przepisy i praktyki wymagające ujawnienia danych organom publicznym lub upoważniające takie organy do uzyskania dostępu, istotne w świetle szczególnych okoliczności przekazywania danych oraz mających zastosowanie ograniczeń i zabezpieczeń (12);  

(iii) wszelkie stosowne zabezpieczenia umowne, techniczne lub organizacyjne wprowadzone w celu uzupełnienia zabezpieczeń wynikających z niniejszych klauzul, w tym środki stosowane w czasie przekazywania i przetwarzania danych osobowych w państwie przeznaczenia.

c) Podmiot odbierający dane gwarantuje, że przeprowadzając ocenę na podstawie postanowień lit. b), dołożył wszelkich starań, aby udostępnić podmiotowi przekazującemu dane odpowiednie informacje, oraz wyraża zgodę na dalszą współpracę z podmiotem przekazującym dane w zakresie zapewnienia zgodności z niniejszymi klauzulami.

d) Strony zgadzają się udokumentować ocenę, o której mowa w lit. b), i udostępnić ją na żądanie właściwego organu nadzorczego.

e) Podmiot odbierający dane zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia podmiotu przekazującego dane, jeśli po uzgodnieniu niniejszych klauzul i w okresie obowiązywania umowy ma powody, aby sądzić, że podlega lub zaczął podlegać przepisom lub praktykom niezgodnym z wymogami określonymi w lit. a), w tym w wyniku zmiany przepisów państwa trzeciego lub środka (takiego jak żądanie ujawnienia danych) wskazującego na stosowanie takich przepisów w praktyce, które nie jest zgodne z wymogami określonymi w lit. a).

f) Po otrzymaniu powiadomienia zgodnie z lit. e) lub jeżeli podmiot przekazujący dane ma inny powód, by sądzić, że podmiot odbierający dane nie może dłużej wypełniać swoich obowiązków wynikających z niniejszych klauzul, podmiot przekazujący dane bezzwłocznie określa odpowiednie środki (na przykład środki techniczne lub organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa i poufności), które podmiot przekazujący dane lub podmiot odbierający dane powinni przyjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji. Podmiot przekazujący dane wstrzymuje przekazywanie danych, jeżeli uzna, że zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń w odniesieniu do takiego przekazywania jest niemożliwe, lub na polecenie właściwego organu nadzorczego. W takim przypadku podmiot przekazujący dane jest uprawniony do rozwiązania umowy – o ile problem dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszych klauzul. W przypadku gdy umowa dotyczy więcej niż dwóch Stron, podmiot przekazujący dane może skorzystać z tego prawa do rozwiązania umowy tylko w odniesieniu do odpowiedniej Strony, chyba że Strony uzgodniły inaczej. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie niniejszej klauzuli zastosowanie ma klauzula 16 lit. d) i e).

Klauzula 15

Obowiązki podmiotu odbierającego dane w przypadku dostępu przez organy publiczne

15.1.   Powiadomienie

a) Podmiot odbierający dane zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia podmiotu przekazującego dane oraz, o ile to możliwe, osoby, której dane dotyczą (w stosownych przypadkach z pomocą podmiotu przekazującego dane), jeśli:
(i)
otrzyma od organu publicznego, w tym sądowego, prawnie wiążące żądanie – zgodnie z przepisami państwa przeznaczenia – ujawnienia danych osobowych przekazywanych na podstawie niniejszych klauzul; takie powiadomienie zawiera informacje na temat danych osobowych, których dotyczy żądanie, organu występującego z żądaniem, podstawy prawnej żądania oraz udzielonej odpowiedzi; lub
 
(ii)
dowie się o jakimkolwiek przypadku bezpośredniego dostępu przez organy publiczne do danych osobowych przekazywanych na podstawie niniejszych klauzul zgodnie z przepisami państwa przeznaczenia; takie powiadomienie zawiera wszelkie informacje, do których podmiot odbierający dane ma dostęp.

b) Jeżeli podmiotowi odbierającemu dane zakazano powiadamiania podmiotu przekazującego dane lub osoby, której dane dotyczą, na mocy przepisów państwa przeznaczenia, zgadza się on dołożyć wszelkich starań, aby uzyskać zwolnienie z tego zakazu w celu przekazania jak największej ilości informacji w jak najkrótszym czasie. Podmiot odbierający dane zgadza się udokumentować swoje starania, aby móc je wykazać na żądanie podmiotu przekazującego dane.

c) Jeżeli jest to dopuszczalne zgodnie z przepisami państwa przeznaczenia, podmiot odbierający dane zgadza się dostarczać podmiotowi przekazującemu dane, w regularnych odstępach czasu w okresie obowiązywania umowy, jak najwięcej istotnych informacji o otrzymanych żądaniach (w szczególności na temat liczby żądań, rodzaju wymaganych danych, organu lub organów występujących z żądaniem, a także informacji o tym, czy żądania były przedmiotem środków zaradczych służących ich zakwestionowaniu i jaki był wynik takich działań itp.).

d) Podmiot odbierający dane zgadza się przechowywać informacje, o których mowa w lit. a)–c), przez okres obowiązywania umowy i udostępniać je na żądanie właściwego organu nadzorczego.

e) Lit. a)–c) pozostają bez uszczerbku dla obowiązku podmiotu odbierającego dane wynikającego z klauzuli 14 lit. e) i klauzuli 16, dotyczącego niezwłocznego poinformowania podmiotu przekazującego dane, w przypadku gdy nie może on zapewnić zgodności z postanowieniami niniejszych klauzul.

15.2.   Kontrola legalności i minimalizacja danych

a) Podmiot odbierający dane zgadza się skontrolować legalność żądania ujawnienia danych, a w szczególności kwestii, czy mieści się ono w zakresie uprawnień przyznanych organowi publicznemu występującemu z żądaniem, oraz zakwestionować ważność żądania, jeżeli po dokonaniu starannej oceny stwierdzi, że istnieją uzasadnione podstawy do uznania, iż żądanie jest niezgodne z prawem w świetle przepisów państwa przeznaczenia, mających zastosowanie zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego i zasad kurtuazji międzynarodowej. Podmiot odbierający dane korzysta z możliwości odwołania się na tych samych warunkach. Kwestionując żądanie, podmiot odbierający dane dąży do zastosowania środków tymczasowych w celu zawieszenia skutków żądania do czasu rozstrzygnięcia istoty sprawy przez właściwy organ sądowy. Nie może ujawniać danych osobowych, których dotyczy żądanie, dopóki nie będzie do tego zobowiązany na mocy mających zastosowanie przepisów procesowych. Wymogi te pozostają bez uszczerbku dla obowiązków podmiotu odbierającego dane wynikających z klauzuli 14 lit. e).

b) Podmiot odbierający dane zgadza się udokumentować swoją ocenę prawną, a także wszelkie przypadki zakwestionowania żądania ujawnienia danych oraz, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy państwa przeznaczenia, udostępnić dokumentację podmiotowi przekazującemu dane. Udostępnia ją również na żądanie właściwego organu nadzorczego.

c) Podmiot odbierający dane zgadza się dostarczyć minimalną dopuszczalną ilość informacji, udzielając odpowiedzi na żądanie ujawnienia danych, w oparciu o jego rozsądną interpretację.

SEKCJA IV – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Klauzula 16

Brak zgodności z klauzulami i rozwiązanie umowy

a) Podmiot odbierający dane niezwłocznie informuje podmiot przekazujący dane, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie może zapewnić przestrzegania postanowień niniejszych klauzul.

b) W przypadku gdy podmiot odbierający dane narusza postanowienia niniejszych klauzul lub nie może zapewnić przestrzegania ich postanowień, podmiot przekazujący dane czasowo, do chwili ponownego zapewnienia przestrzegania klauzul lub rozwiązania umowy, wstrzymuje przekazywanie danych osobowych do podmiotu odbierającego. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla postanowień klauzuli 14 lit. f).

c) Podmiot przekazujący dane jest uprawniony do rozwiązania umowy – o ile problem dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszych klauzul – w przypadku gdy:

(i) podmiot przekazujący dane wstrzymał przekazywanie danych osobowych do podmiotu odbierającego dane na podstawie lit. b), a zgodność z postanowieniami niniejszych klauzul nie została przywrócona w rozsądnym terminie, a w każdym razie w ciągu jednego miesiąca od wstrzymania;  

(ii) podmiot odbierający dane w poważnym stopniu lub uporczywie narusza postanowienia niniejszych klauzul; lub  

(iii) podmiot odbierający dane nie zastosował się do wiążącej decyzji właściwego sądu lub organu nadzorczego dotyczącej jego obowiązków wynikających z niniejszych klauzul.

W takich przypadkach informuje on właściwy organ nadzorczy o takim przypadku niezastosowania się do decyzji. W przypadku gdy umowa dotyczy więcej niż dwóch Stron, podmiot przekazujący dane może skorzystać z tego prawa do rozwiązania umowy tylko w odniesieniu do odpowiedniej Strony, chyba że Strony uzgodniły inaczej.

d) Dane osobowe przekazane przed rozwiązaniem umowy na podstawie lit. c) muszą zostać – w zależności od wyboru dokonanego przez podmiot przekazujący dane – niezwłocznie zwrócone temu podmiotowi lub w całości usunięte. To samo dotyczy wszelkich kopii tych danych. Podmiot odbierający dane poświadcza usunięcie danych podmiotowi przekazującemu. Do czasu usunięcia lub zwrotu danych podmiot odbierający dane nadal zapewnia zgodność z niniejszymi klauzulami. Jeżeli lokalne prawo obowiązujące podmiot odbierający dane zabrania zwrotu lub usunięcia przekazanych danych osobowych, podmiot odbierający dane gwarantuje, że będzie w dalszym ciągu zapewniał przestrzeganie niniejszych klauzul oraz że będzie przetwarzał dane wyłącznie w zakresie i w czasie wymaganym przez to prawo lokalne.

e) Każda ze Stron może wycofać swoją zgodę na związanie się niniejszymi klauzulami, w przypadku gdy: (i) Komisja Europejska przyjmie decyzję na podstawie art. 45 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/679 obejmującą przekazywanie danych osobowych, do których mają zastosowanie niniejsze klauzule; lub (ii) rozporządzenie (UE) 2016/679 stanie się częścią ram prawnych państwa, do którego przekazywane są dane osobowe. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla pozostałych obowiązków mających zastosowanie do przedmiotowego przetwarzania na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/679.

Klauzula 17

Prawo właściwe

Niniejsze klauzule podlegają przepisom prawa jednego z państw członkowskich UE, pod warunkiem że prawo to dopuszcza prawa osób trzecich, na rzecz których zawarto umowę. Strony uzgadniają, że jest to prawo obowiązujące na terytorium Polski.

Klauzula 18

Wybór forum i jurysdykcji

a) Wszelkie spory wynikające z niniejszych klauzul są rozstrzygane przez sądy państwa członkowskiego UE.

b) Strony uzgadniają, że są to sądy w Polsce.

c) Osoba, której dane dotyczą, może również wszcząć postępowanie sądowe przeciwko podmiotowi przekazującemu dane lub podmiotowi odbierającemu dane przed sądami państwa członkowskiego, w którym znajduje się jej miejsce zwykłego pobytu.

d) Strony uzgadniają, że będą podlegały jurysdykcji tych sądów.

ZAŁĄCZNIK I

A.   WYKAZ STRON

Podmiot(y) przekazujący(-e) dane:

  1. Nazwa: Klient, odbiorca Usługi wskazany w Umowie Usługi GetResponse lub Formularzu Zamówienia.

Adres: wskazany w Umowie Usługi GetResponse lub Formularzu Zamówienia. Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów: wskazany w Umowie Usługi GetResponse lub Formularzu Zamówienia.

Działania mające znaczenie dla danych przekazywanych na podstawie niniejszych klauzul: Podmiot odbierający dane świadczy Usługi podmiotowi przekazującemu dane zgodnie z Regulaminem Usługi GetResponse.

Podpis i data: Strony uzgadniają, że wykonanie Regulaminu Usługi GetResponse przez podmiot odbierający dane oraz podmiot przekazujący dane stanowi wykonanie niniejszych Klauzul przez obie strony.

Podmiot(y) odbierający(-e) dane:

2. Nazwa: GetResponse, dostawca Usługi wskazany w Umowie Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.

Dla klientów Usługi MAX i MAX2

https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych-2

Dla klientów Usługi GetResponse (innej niż MAX i MAX2)

https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych

Adres: wskazany w Umowie Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.

Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów: wskazany w Umowie Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.

Działania mające znaczenie dla danych przekazywanych na podstawie niniejszych klauzul: Podmiot odbierający dane świadczy Usługi podmiotowi przekazującemu dane zgodnie z Regulaminem Usługi GetResponse.

Podpis i data: Strony uzgadniają, że wykonanie Regulaminu Usługi GetResponse przez podmiot odbierający dane oraz podmiot przekazujący dane stanowi wykonanie niniejszych Klauzul przez obie strony.

Rola (administrator/podmiot przetwarzający): podmiot przetwarzający

B.   OPIS PRZEKAZYWANIA DANYCH

1. Kategorie osób, których dane dotyczą i których dane są przekazywane

Dla klientów Usługi MAX i MAX2

Szczegółowy opis kategorii osób, których Dane Osobowe dotyczą jest dostępny na stronie www.getresponse.pl/informacje-prawne/max-umowa-powierzenia-opis-przetwarzania punkt 3.

Dla klientów Usługi GetResponse (innej niż MAX i MAX2)

Kategorie osób, których dane dotyczą zostały opisane w dokumencie Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, Załącznik 1 (Opis przetwarzania Danych Osobowych, pkt 3 (Kategorie osób, których dotyczą dane).

https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych

2. Kategorie przekazywanych danych osobowych

Dla klientów Usługi MAX i MAX2

Szczegółowy opis przekazywanych Danych Osobowych jest dostępny na stronie www.getresponse.pl/informacje-prawne/max-umowa-powierzenia-opis-przetwarzania punkt 4.

Dla klientów Usługi GetResponse (innej niż MAX i MAX2)

Przekazane dane osobowe dotyczą następujących kategorii danych:

Kategorie danych osobowych zostały opisane w dokumencie Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, Załącznik 1 (Opis przetwarzania Danych Osobowych), pkt 4 (Kategorie powierzonych Danych Osobowych).https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych

3. Przekazywane dane wrażliwe (w stosownych przypadkach) oraz stosowane ograniczenia lub zabezpieczenia, które w pełni uwzględniają charakter danych i związane z nim ryzyko, takie jak na przykład ścisłe ograniczenie celu, ograniczenia dostępu (w tym dostęp wyłącznie dla pracowników, który odbyli specjalistyczne szkolenie), przechowywanie zapisów przypadków udostępnienia danych, ograniczenia dalszego przekazywania lub dodatkowe środki bezpieczeństwa

Co do zasady, Usługa nie jest przeznaczona do przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 RODO, danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa o których mowa w art. 10 RODO, ani też danych osobowych dzieci. Jednakże, decyzja co do zakresu danych, które Klient przekazuje GetResponse w Usłudze należy do Klienta. Decydując się umieścić w usłudze takie dane, Klient potwierdza, że środki zabezpieczeń wdrożone przez GetResponse są w jego ocenie wystarczające do ochrony powierzonych Danych Osobowych.

4. Częstotliwość przekazywania danych (np. czy dane są przekazywane jednorazowo, czy w sposób ciągły)

Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane jednorazowo lub w sposób ciągły według uznania uprawnionego użytkownika, zgodnie z warunkami Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych:

Dla klientów Usługi MAX i MAX2

https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych-2

Dla klientów Usługi GetResponse (innej niż MAX i MAX2)

https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych

5. Charakter przetwarzania

Dla klientów Usługi MAX i MAX2

Charakter przetwarzania został opisany w punkcie 2. na stronie www.getresponse.pl/informacje-prawne/max-umowa-powierzenia-opis-przetwarzania.

Dla klientów Usługi GetResponse (innej niż MAX i MAX2)

Charakter przetwarzania został opisany w Umowie Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, Załącznik nr 1 (Opis przetwarzania danych osobowych), pkt 2. (Charakter i czynności przetwarzania).

https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych

6. Cel(e) przekazywania danych i dalszego przetwarzania

Dla klientów Usługi MAX i MAX2

Cel przetwarzani został opisany w punkcie 1. na stronie www.getresponse.pl/informacje-prawne/max-umowa-powierzenia-opis-przetwarzania.

Dla klientów Usługi GetResponse (innej niż MAX i MAX2)

Cel przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora został opisany w Umowie Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, Załącznik nr 1 (Opis przetwarzania Danych Osobowych), pkt 1. (Cel przetwarzania powierzonych Danych).

https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych

7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

Przez okres obowiązywania Regulaminu i świadczenia Usług określonych w Umowie lub Formularzu Zamówienia.

8. W przypadku przekazywania podwykonawcom przetwarzania należy również określić przedmiot, charakter i czas trwania przetwarzania

Jak powyżej

C.   WŁAŚCIWY ORGAN NADZORCZY

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

ZAŁĄCZNIK II

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, W TYM ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE MAJĄCE NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

Opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wdrożonych przez podmiot odbierający dane zgodnie z Klauzulą 4 lit. d) i Klauzulą 5 lit. c):

Dla klientów Usługi MAX i MAX2

Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa są dostępne na stronie https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/max-umowa-powierzenia-opis-srodkow

Dla klientów Usługi GetResponse (innej niż MAX i MAX2)

Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zostały opisane w dokumencie Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych. Załącznik 2 (Opis wdrożonych środków organizacyjnych i technicznych służących ochronie danych osobowych).

https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych


ZAŁĄCZNIK III

WYKAZ PODWYKONAWCÓW PRZETWARZANIA

Administrator zezwolił na korzystanie z usług następujących podwykonawców przetwarzania:

Dla klientów Usługi MAX i MAX2

Podwykonawcy przetwarzania są wskazani na stronie https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/max-umowa-powierzenia-lista-podwykonawcow  

Dla klientów Usługi GetResponse (innej niż MAX i MAX2)

Podwykonawcy przetwarzania są wskazani w Umowie Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, Załącznik nr 3 (Lista podwykonawców GetResponse).

https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych