Opis przetwarzania danych osobowych

1. Cel przetwarzania powierzonych Danych 

Dane Osobowe będą przetwarzane przez GetResponse w celu korzystania przez Klienta z Usługi świadczonej przez GetResponse.

2. Charakter i czynności przetwarzania

Przetwarzanie GetResponse będzie miało charakter zautomatyzowany oraz niezautomatyzowany. Przetwarzanie Danych Osobowych przez GetResponse następować będzie przy wykorzystaniu systemów informatycznych dostarczanych w ramach Usługi i obejmować będzie następujące czynności przetwarzania: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, wykonywanie kopii zapasowych Danych Osobowych, a także inne operacje niezbędne do realizacji Usługi.

W ramach przetwarzania Danych Osobowych GetResponse nie będzie komunikował się w imieniu Klienta bezpośrednio z osobami, których dane dotyczą. 

Rola GetResponse ograniczona jest do udostępnienia Klientowi narzędzi Usługi do wykorzystania w celu przetwarzania Danych Osobowych. GetResponse nie ma wpływu na zakres Danych Osobowych przetwarzanych przez Klienta w Usłudze, nie ustala celów i sposobów ich przetwarzania i nie monitoruje zakresu takich Danych.

3. Kategorie osób, których dotyczą dane 

Klient powierza GetResponse przetwarzanie Danych Osobowych następujących kategorii osób:

a. Kontakty – w tym osoby, których Dane Osobowe znajdują się na Liście Kontaktów lub których Dane Osobowe są zbierane i przechowywane przy pomocy Usługi, lub do których Klient będzie kierował komunikację za pomocą Usługi, w szczególności mogą nimi być kontrahenci, klienci, potencjalni klienci, osoby kontaktowe u partnerów biznesowych Klienta, subskrybenci newslettera Klienta;

b. uczestnicy webinarów;

c. osoby, których dane gromadzone są poprzez formularze i ankiety;

d. osoby upoważnione do korzystania z Konta przez Klienta (Współpracownicy).

Co do zasady, Usługa nie jest przeznaczona do przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, 
o których mowa w art. 9 RODO, danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa 
o których mowa w art. 10 RODO, ani też danych osobowych dzieci. Jednakże, decyzja co do zakresu danych, które Klient przekazuje GetResponse w Usłudze należy do Klienta. Decydując się umieścić w usłudze takie dane, Klient potwierdza, że środki zabezpieczeń wdrożone przez GetResponse są w jego ocenie wystarczające do ochrony powierzonych Danych Osobowych. 

4. Kategorie powierzonych Danych Osobowych 

Klient powierza GetResponse do przetwarzania następujące kategorie Danych Osobowych:

a. w odniesieniu do Kontaktów: adres e-mail.

Usługa daje możliwość przetwarzania również dodatkowych informacji, tj.: 

-imię i nazwisko 

-numer telefonu służbowego, telefonu prywatnego, telefonu komórkowego, numeru faksu

-adres url strony www, poprzez którą Kontakt przekazał Klientowi swoje dane

-dane adresowe Kontaktu

-adres strony, z której Kontakt został przekierowany [http_referer]

-płeć, wiek, data urodzin

-miejsce pracy

-Dane Osobowe zawarte w treściach wysyłanych przez Klienta przy pomocy Usługi

-dodatkowe informacje o Kontakcie [comment] oraz inne informacje na podstawie pól zdefiniowanych przez Klienta przy gromadzeniu danych Kontaktów w formularzach lub ankietach.

b. w odniesieniu do uczestników webinarów: adres email.

Usługa daje możliwość przetwarzania również dodatkowych informacji, tj.: 

-imię i nazwisko,

-nickname

-adres strony, z której Kontakt został przekierowany [http_referer]

-dodatkowe informacje o uczestniku webinaru, zebrane przez Klienta na formularzu rejestracji, podczas webinaru lub czatu.

c. w odniesieniu do osób, których dane gromadzone są przez formularze i ankiety: adres email.

Usługa daje możliwość przetwarzania również dodatkowych informacji, tj.:

-imię i nazwisko,

-dodatkowe informacje na podstawie pól zdefiniowanych przez Klienta.

d. w odniesieniu do Współpracowników Klienta: adres email, nazwa użytkownika. 

e. w odniesieniu do wszystkich powyższych kategorii: dane przetwarzane automatycznie w toku korzystania z Usługi (dane o korzystaniu z Usługi; dane gromadzone przy użyciu plików cookie lub innych technologii służących do śledzenia aktywności użytkowników; dane IP urządzenia, z którego dokonano zapisu Kontaktu do listy Kontaktów Klienta lub na którym otworzył maila wysłanego do niego przez Klienta w ramach korzystania z Usługi; dane 
o lokalizacji, dane o przeglądarce internetowej).